२ तीमोथी 2

1आतामा अँ यायाछा तीमोथी, ख्रीस्‍ट येसूपी तूईक ममारूङ्‍पी रलोक छामा तूवा। 2गाभाईक लागी साफी मीनाची तूवामीलो आना कँपीका झारा थोका यँ यँ ईनूनाक तूई, मक खाची आरूचीलाई चेमादूर्काबी हँरेप्‍पालोक मीनाचीलाई पीऊची। 3झारा दूखाचीपी आनासँ ख्रीस्‍ट येसूमी खान्‍नीक तीलीङ्‍गेतीका काएकालो दोसावो। 4तीलीङ्‍गे छाक मीना आरू थोकापी आल्‍मालाछीयीन यँमाधँ खोलाई तीलीङ्‍गे मूकाबी ऊम्‍तँबप्‌लाई दीम्‍दीम्‍ध मूमाक ऊम्‍सानूवा छी। 5मातामाङा मीनाची वालीमीलो न्‍यामातीका वालीमीनधँ, वाल्‍माकीवा जीताछीक ऊम्‍पूरस्‍कार तन। 6मातामाङा खूपीमीमा बालीनाली तेकाबीवाङा पाईला कसीक तोमाछी। 7कँङा यँ ग्‍यँ मक खान्‍नीतो मीनू, यँमाधँ नक झारा खा खान्‍नीतो ङीमाक नूवा प्रभूवा आनालाई पीःना। 8स्‍यामीकपीका ऊसाक दाऊदमी चाचायोछाहँपीका ताक येसू ख्रीस्‍टलाई मीनू, कँङावा हालाबूङ्‍क खान्‍नीक खा नकङा ह। 9मक खान्‍नीक खाङा कँङा हालाबूङ्‍कसावा साफी दूखा असूङ्‍क तूई, खकामा काचूवाकोईवालातीकाङा कँलाई मीकामी रीबँवा छूयँमूङ्, खताधँसँ नीनाबूङ्‍मी खालाई खोचीवा मीकामी रीबँवा हाल्लोसँ छूईमा दूरचीन। 10आतामा कँङा नीनाबूङ्‍वा छ्‌यातूचीकमी लागी झारा थोकाङा असँ, यँमाधँ खोचीसँ ख्रीस्‍ट येसूपी खँपीका लेमीने खकामा नकलामा अनन्‍ता माहीमा दाईने। 11नक खा ऊम्‍छूङ्‍ङा ह, काए खोलोङा सेक तूईधँ काए खोलोङा ऊसे, 12खकामा काए असाम्‍याम्‌धँ काएसँ खोलोङा सासाना म्‍याम्, खकामा काएवा खोलाई छीङाम्‌धँ, खोसावासँ काएलाई छीङे, 13काए खोलो हँरेप्‍पालोक तूयेधँ, खोसँ काएलो हँरेप्‍पाङा छीयी, यँमाधँ खोसावा ऊम्‍हँपालाई छीङ्‍मा दूर्नीचीन। 14यँनायँक खाचीमी बारेपी पूर्पाछे मानूम्‌न लूचीमा आम्‍मीनाचीलाई साम्‍जामीऊची खकामा प्रभूमी लाम्‍लोपी आग्‍या पीऊची, यँमाधँ आतीकाक खावा यँसँ फाईदा छीन खतालोने ईन्‍काबी मीनाचीलाई हान्‍ती मात्‍ताई म्‍यची। 15ङईमालीक चालँवा मूमाम्‍पा ऊम्‍छूङ् खालाई खान्‍नीतो गाङमा चालँवा मूकाबी मीनातीका छामा आना आम्‍हँपालाईङा नीनाबूङ्‍पी ग्राहाना योग्‍या छूमालाई बाल्‍ला मू। 16ऊम्‍धनाचम्‌क खाची पोमा छीतानूम्, यँमाधँ मकसावा मीनाचीलाई नीनाबूङ्‍पीका मेथाम् खायची। 17आतीकाक पूर्पाछेबो हाल्‍लोसँ नीनक खूङ्‍तीकाक ह यँमाधँ मकसावा सालाई कीम्‍म्‌य। आतीकाक सीक्‍छेची चेकाबीबो मक हीसा हूमेनीयसलो फीलेतस ह। 18आतामा खोचीवा ऊम्‍छूङ् लाम् छीङाचूमा खाताची खकामा कोई कोई बीस्‍वसीचीलाई काए ऊसेदूरेक तूई लचीमा ऊम्‍चू बीस्‍वसालाई खल्‍बाला म्‍यतीङची। 19खताधँसँ नीनाबूङ्‍वा बाल्‍यो गारी तीऊक जाग हाल्‍लाछीन खकामा मकपी आता गूँमाक छापा छाबामा त्‍याक तूई, “प्रभूवा ऊम्‍मीतोलाई छ्‌यातची,” खकामा “आसावा कँ प्रभूमी ह गीमी खोची खाईसीक चालँवा मूमापीका लामाछी।” 20खकामा ढ्‍याप्‍पा खीम्‌पी झारा खाले खोँची छी, कोई छँमीमी, कोई रीमामी, मातामाङा कोई सूङ्‍मी, कोईबो भामी छी। आतामाङा कोई खोँबो छूमाम्‍पा छीनक दँमाक लागी छी खकामा कोई झारा लेचीपी गँमायामालाईङा ह। 21आतामा आसावा ऊम्‍चूहँपालाई झारा खाले ईसीक थोकापीका नीक मूनीचीमी खोचीलाई बीसेस चालँवामी लागी गाङीमी, यँमाधँ खोची ऊम्‍चू तँबप्‌लो समर्पीत छीमी खकामा गँलीमीक छीमी, खकामा झारा खान्‍नीक चालँवापी गँलोमालाई चँरीचूबीमीक छी। 22आतामा सँलँ तूईनालो आम्‍सानूवावा मूमा लामक झारा लालासाची मूमा छीङू, खकामा नीक सागूँवावा प्रभूमी नूङ् दब्‍काबीचीलो धार्मीक्‍ता, बीस्‍वसा, लालूखा खकामा साङ ताईमाक सानूवा मू। 23खकामा याक्‍तँ खालो ऊम्‍धनाचम्‌क खामी पूर्पाछे मूमापीका मेथाम्‌ङा तूवा यँमाधँ नकचीपीकाङा थनवा बूसी। 24प्रभूमी सेवाका छानाकसावा आना मीनाचीलो खीःन, आना झारालाई सम् तूईकाबी, धाईरे मूकाबी खकामा खान्‍नीक नूवाताया पीमादूर्काबी तकी छूमाछी। 25खकामा आना सानूवापा छूमामा आम्‍बीरोधीचीलाई सूधारामूमा दूर्काबी छूमाछी, खतालोने बा नीनाबूङ्‍वा खोचीलाई ऊम्‍चू खँपीका ऊम्‍चू सानूवा लामाक खकामा ऊम्‍छूङ्‍लाई ङीमाक सानूवा प्‍यची ले? 26आतामा ऊम्‍चू मू हतीमा साईतानामी साल्‌पीका खोची ऊम्‍काछीमी, यँमाधँ साईतानावा खोचीलाई खोसावा गीक खा र्‌याब्‍मेमालाई काईदी मीऊचीक तूई।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\