२ तीमोथी 3

1लूकीक लेचीपी कीमालीक दँमाची ती ग्‍यानीमा आनानीवा ङीसासानूम्। 2यँमाधँ मीनाचीवा ऊम्‍चूहँपालाई मात्‍ताई लालूखा मूनीचीमी, खकामा बूलूमी झाली मीची, याक्‍तँ, हठी, खकामा आरूचीमी दोधूम् पोकाबी, मामा पापालाई मन्‍र्‌याब्‍काबी बाईगूनी खकामा ईसीमीक, 3खोची सम् मन्‍तूईकाबी, आरूमी खँ मन्‍धाईमापीकाबी, आरूलाई फक्‍ता तेकाबी, दूराचारी, नीस्‍ठूरी, खकामा खान्‍नीक थोकालाई छीङ्‍माकी, 4खोची आरूचीलाई वालँ मूकाबी छीमी, चाप्‍चीलूङ्‍ची, खकामा अहङ्‍कारीची, खकामा नीनाबूङ्‍पीकासँ मोजमस्‍तीलाई लालूखा मोकाबी, 5भक्‍ती मूकाबीचीतीका पूमा लामची, खताधँसँ भक्‍तीमी खास ऊम्‍रलाईबो छीङ्‍काबीची छीमी, आतीकाक मीनाचीपीका मेथाम्‌ङा तूवानी। 6यँमाधँ खोचीहँपीक कोई कोई खीम् खीम्‌पी वँङीमी खकामा खोचीलाई खँवा फ्‍यामूचीक खकामा साफी झाली मीचीमा आतीकाकचीमी बान्‍धानापी छीमीक काम्‍जोरा मीमाछाचीलाई ऊम्‍चू हूपी यूसची। 7मक मीमाछाची चेमाने चेलीमी खताधँसँ ऊम्‍छूङ् नूवा हाल्‍लोसँ ङीसचीन। 8यान्‍नेसलो याम्‍ब्रेसवा मोसामी बीरोधा माचूतीकाङा, नक मीनाचीवासँ ऊम्‍छूङ्‍मी बीरोधा मीची। यँमाधँ नक मीनाची भ्रस्‍टा तकीछीलोक खकामा नाक्‍काली बीस्‍वसालोक छीमी। 9आतामा खोची साफी दँमातो छूमायामा दूरचीन, यँमाधँ मक हीसा मीनाचीमी तीकाङा ऊम्‍चू याक्‍तँ झारावा तची। 10हने आनावा अँ नूवाताया, अँ बानी बेहोरा, अँ पोसूङ्‍वामी लाक्‍छे, अँ बीस्‍वसा, स्‍थीरता तूनाक तूई। 11कँङा धाई सतावटलो कास्‍टाची असूङ् मकने आनावा तूम्‍तूनाकङा तूई। एन्‍टीओखीया, आईकोनीयानलो लूस्‍तारापी कँछोपी यँ छा खकामा कँङावा यँता यँताक सतावट असूङ् मकने आनावा तूम्‍तूनाकङा तूई। माताधँसँ प्रभूवा कँलाई मकची झारापीका लेम्‍यँ। 12आसासा येसू ख्रीस्‍टलो छीमीमा धार्मी पोसूङ्‍वा लेमा नतची खोची झारावा सतावट तचीङा। 13खकामा खँसापी मीनाचीलो ठागाहाची आरूलाई ठागामीची खकामा खोचीसँ आरूचीपीका ठागाछीमी खकामा झान मारी खाईसीक चालँवापी पोर्तो खातीमी। 14खताधँसँ आनाबो चेनाचीनाक खकामा बाल्‍यो गारी बीस्‍वसा मूःनाक थोकापी हाल्‍लोसँ छाचा। खकामा मकची आना आसालामा चेनाचीना खोचीलाईसँ आनावा खान्‍नीतो छ्‌यातचीना। 15आना स्‍यान तूवानाक लेपीकाङा पबीत्‍रा धार्मसास्‍तारा ङीसना। मक धार्मसास्‍तारावा ख्रीस्‍ट येसूपी तूईक आम्‍बीस्‍वसालामा माच्‍छेमी लागी आनावा नूवा तना। 16झारा पबीत्‍रा धार्मसास्‍तारा नीनाबूङ्‍मी प्रेरनालामा छाबाक ह खकामा नक ऊम्‍छूङ् खा चेमालाई, नूवाताया पीमालाई, मीनाचीलाई साच्‍चामूमालाई, खकामा खान्‍नीक पोसूङ्‍वा लेमा चेमालाई धूङ्‍लीक तूई। 17आतामा नीनाबूङ्‍मी स्‍यावा मूकाबीची झारा मारी नीक छूमीने खकामा झारा खान्‍नीक चालँवा मूमालाई खान्‍नीतो तालीम तूचीक छूमीने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\