२ तीमोथी 4

1नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी खकामा लीतामीकलो स्‍यामीकमी न्‍याया मूसी ताकाबी येसू ख्रीस्‍टमी लाम्‍लोपी, यँमाधँ खो हँ छीमा सासाना मूसी ती:कसावा कँ आनालाई कारा आग्‍या पीनी, 2नीनाबूङ्‍मी खा हालाबू, दँमापीलो दँमा मनकपीसँ चँरीचूबामा तूवा, नूवाताया पीऊची, पायूची, ऊम्‍चू कँदीमूची खकामा धाईरे मूःमा नूवाताया पीऊचोची। 3ईत्‍ता आतीकाक दँमा तीहँ खलो मीनाचीवा ऊम्‍छूङ् नूवाताया अमादूरचीन, खोचीवा मीनचीक खा पूर मूमालाई नतचीक तकीची दोसची, खकामा खोचीवा नतचीक सीक्‍छे मात्‍ताई ऊम्‍चू तकीचीपीका ईनची। 4खकामा नीनाबूङ्‍मी उम्‍छूङ् खा ईन्‍मा छीङचीमा ऊम्‍धनाचम्‌क खीसालाम्‍पे हूरीखातीमी। 5खताधँसँ आनाबो ऊम्‍रलोक छामा तूवा। कास्‍टाची असू, खकामा खान्‍नीक खामी चालँवा हालाबू, मकामा स्‍यावा मूमाक आम्‍चालँवा पूर मू। 6अँ बारेपी गूँमाधँ हने कँ बलीदानातीका आर्पन छूमाक अँ दँमा छाक तूई, खकामा नक अँ पोसूङ्‍वापी हामाक दँमासँ छाक तूई। 7कँ अँ भूल्‍माक चालँवा खान्‍नीतो भूसँमा लूकूङ्‍क तूई। खकामा म़मापी कँ खान्‍नीतो म़क तूई। खकामा अँ बीस्‍वसालाई लेम्‍ययँक तूई। 8हने अँमी लागी धार्मीक्‍तामी सील्‍तँखप् यूप्‍यँमूङ्‍क तूई, मक धार्मी न्‍यायधीसा प्रभू येसूवा खो फेरी लासीमा तीलो पे, आतामा मक कँलाई मात्‍ताई मन खो फेरी लासीमा तीःक ले लालूखालो हूङ्‍काबीची झारालाई खोसावा मक सील्‍तँखप् कँलोङा प्‍यची। 9कँपी तामालाई दूरनातो धूँराका। 10यँमाधँ डेमासवा नक दातीक साप्‍तेमूलूङ्‍लाई लालूखा मूहँ कँलाई कातँसँमा खो थेसलोनीकी खाताक तूई। क्रेसेन्‍स गालातीपी खाताक तूई। खका तीतसबो दलमातीया खाताक तूई। 11होतोलो कँलो लूका मात्‍ताई तूई। मर्कूसलाई लामूमा आनालोङा तातू, यँमाधँ खोसावा अँ स्‍यावामी चालँवापी कँलाई भाए। 12खकामा कँङावा तूखीकसलाई एफीससपी पसूङ्‍क तूई। 13आना कँपी बानीनालो तोरोआसपीक कार्पसपी कातूङ्‍सूङ्‍क खास्‍टोलो कीतापाची खकामा खास चर्मपत्‍राची बायू। 14लेनामी चालँवा मूकाबी अलेक्‍जेन्‍डरवा कँलाई मारी दूखा प्‍यँ। प्रभूवा खोलाई ऊम्‍चालँवा तीकाकङा नाम्‍य प्‍य। 15खोपीका आनासँ नूवा याकाहँ तूवा, यँमाधँ खोसावा काएवा हालाबाम्‌क खामी साफी बीरोधा मी। 16पाईला कँ आदालतापी जूवापा पीमा बेला आसासँ कँलाम्‍पे छामीमा नीनामीन, खतालाने झारावा कँलाई कातँसँमूङ्‍मा खाल्‍तामी। खताधँसँ नक खामी फक्‍तावाला खोचीबो छूमीनने। 17खन्‍धँसँ झारा आर्क जाईचीवा ईन्‍मादूरूचीने ग्‍यामा प्रभू कँलो छाचामा झारा नीनाबूङ्‍मी खा हालाब्‍माक र खोसावा कँलाई प्‍यँक तूई। खकामा खोसावा कँलाई सीमाक दान्‍डा तोमापीका जगाम्‍यँ। 18प्रभूवा कँलाई झारा अँ बीरोधापी मीचीक खँसापी चालँवाचीपीका जगामे, खकामा ऊम्‍नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम्‌क लागी कँलाई माच्‍छे पे। खोलाईङा हाल्‍लोसँ माहीमा छूनेयाने। आमेन। 19प्रीस्‍कीला, अकीला खकामा ओनेसीफरसमी झानीचीलाई सेवा लूची। 20ईरास्‍तस कोरन्‍थीपीङा राहाछा, तोरोफीमसलाईने कँङावा मीलेटसपी सार छाहँतो कातूङ्‍सूङ्। 21दँ दापीहँनलोङा कँपी बाईमालाई धूँराका। यूबूलसवा आनालाई सेवा हानाक तूई, खकामा पूडेस, लीनस, क्‍लाऊडीयास खकामा झारा रूमीपामीचीवा सेवा हानाक तूई। 22प्रभू आम्‍सागूँवालो छूनेयाने। आनालो ममारूङ् छूनेयाने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\