३ यूहन्‍ना 1

1कँ एल्‍डरपीका, लालूखालोक गायस खोलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लालूखा म। 2अँ लालूखालोक बूमी आना आत्‍मापी खान्‍नीक तूईनातीकाङा झारा थोकापी खान्‍नोक छानाने खकामा आना सान्‍चा छाचानाने ग्‍यँमा कँ नीनाबूङ् दबँ। 3खकामा कोई कोई रूमीपामीची तामीमा आनाबो ऊम्‍छूङ्‍छोपीङा बीस्‍वसी छीयीनाक खा लँमूङ् खकामा आना ऊम्‍छूङ्‍छोपीङा तूईनाक खा ईनूङ्‍लो कँ मारी दीम्‍दीम्‍ध छँक तूई। 4कँ अँ छाछाची ऊम्‍छूङ्‍पी लाम्‍दूमीहँमी गूँमाक खा ईनलो मारी दीम्‍दीम्‍ध छँ, खकामा ऊत्‍तोक दीम्‍दीम्‍ध छूमाक खा कँलो आरू यँसँ छीन। 5लालूखालोक बूमी, आना बीस्‍वसयोग्‍या छानामा आरू रूमीपामीचीमी लागी खकामा खास प्रदेसीचीमी स्‍यावा मूःनाक तूई। 6खोचीवा नापीक मन्‍डालीलो आम्‍लालूखामी खा पूचीक तूई। खकामा आझाईसँ ऊम्‍चू लाम्‌पी खोचीलाई चाहाछीक थोकाची प्‍याचीनाहँ भचीनाधँ आनावा नीनाबूङ्‍लाई झान्‍मारी दीम्‍दीम्‍ध म्‍यना। 7यँमाधँ खोची बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीचीपीका यँसँ खाईमाम्‍पा ख्रीस्‍टमी स्‍यावापी माताङा लतामीहँ लाम्‍दूमामीक तूई। 8आतामा काए बीस्‍वसीचीवा आतीकाक मीनाचीलाई भमाङा छी, खकामा काएसँ ऊम्‍छूङ् चालँवामी लागी खोचीलो दोमा दूरूम्‌ने। 9कँ मन्‍डालीलाई नक खामी बारेपी छोट रू छाबूङ्‍क तूवा, खतालोने आनानीपी ढ्‍याप्‍पा छूमा लाम्‍काबी डेमेतीरीयसवा कँङावा ग्‍यँक खापी ऊम्‍नाबङा तायून। 10आतामा कँ आनानीपी भानधँ, होतोलो खोसावा मीयीक झारा ऊम्‍चालँवाची खकामा खोसावा आम्‍का बीरोधापी पतीतक खाईसीक खा कँ लातँ। मातालोने खो मूतो मात्‍ताई गूँमा खासानहँ खोसावा रूमीपामीचीलाई लाम्‌तूपा मूमासँल्‍या छीङहँ त। खकामा खोसावा खोचीलाई लाम्‌तूपा मूमा नईकाबीचीलाईसँ मानूम्‌न लचीहँ चीबहँची, खकामा खोचीलाई मन्‍डालीपीकासँ लातहँची। 11लालूखालोक बूमीचेऊ, खाईसीक चालँवा मूकाबी खँसापीचीतीका पूननी, बर्जू खान्‍नीक चालँवा मूकाबीचीतीका पीकानी। आसासा खान्‍नीक चालँवा मीची खोची नीनाबूङ्‍मी ह। आसावा खाईसीक चालँवा मी खोसावा नीनाबूङ्‍लाई तक छीन। 12डेमेतीरीयसमी बारेपीने झारावा गाभाई पीऊचीक तूई, खकामा ऊम्‍छूङ्‍वासँ ऊम्‍बारेपी खान्‍नीतोङा गी। खकामा काएकासँ आम्‍का गाभाई मछोपी थापाम्‍याम्‌का, आना आम्‍हँपावाङा ङीसना आम्‍का गाभाई ऊम्‍छूङ्‍ङा ह। 13कँलो आनालाई मारी छाब्‍माक खाची तूवाक थीय, खतालोने मासीलो छाप्‍मासूङ्‍वा मकची कँ छाब्‍नीन। 14खताधँसँ कँ आनालाई चँरङा तूप्‍माहँ खँमोतो बाता पोमाक सानूवा मूङ्‍क तूई। 15आनालाई साङ छूने। झारा बूमीचीवा आनालाई सेवा लानाक तूई। खकामा झारा बूमीचीलाई ऊम्‍चू नूङ् कीब्‍तोङा सेवा लूचीवो।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\