प्रेरीत 1

1लालूखालोक थीयोफीलस, येसूवा चालँवा मूमालो चेमा थालामूक दँमापीका नापेक झारा खाची कँ पाईला छाब्‍नाक अँ कीतापापी झाराङा छाब्‍पीनाक तूई। 2येसूवा छ्‌यातूचीक प्रेरीतचीलाई पबीत्‍रा आत्‍मामी रलामा आरामीऊदूरूची खकामा खो नीनाम्‍खम् खाताक लेसाम्‍मक झारा खाची मक कीतापापीङा छाबूङ्‍क तूई। 3येसूवा ऊम्‍कास्‍टा असूदूरूहँ खो ऊसामा लँक्‍होप् ले ऊम्‍सीच्‍चेचीपी साफी खेपा दाता। खकामा खो जीऊँद तूईक खा ऊम्‍छूङ्‍ङा ह ग्‍यामा साफी प्रामानापीका ऊम्‍छूङ् मूनाची। खकामा खोसावा खोचीलाई नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी बारेपी च्‍यातूची। 4येसू खोचीलो चासी तूवालो खोसावा खोचीलाई आता लूचीहँ आरामीऊची, “आनानी यरूसलेमपीका हापीसँ खाईननी, माताधँसँ पापावा मूक प्रतीग्‍या हूङायानूम्। नक खामी बारेपी आनानीवा कँपीका ईनानूम्‌कङा तूई। 5यँमाधँ यूहन्‍नावाने काँवावा बप्‍तीस्‍मा पीऊची, हने चसी लेहँपीङा आनानी पबीत्‍रा आत्‍मावा बप्‍तीस्‍मा छीनी।” 6आतामा प्रेरीतचीवा ङायूवा तूपूची खकामा खोलाई ततूची, “प्रभू, हने होतोलो ईस्राएलीचीमी हालाखम् खोचीलाई लापीऊनूम्?” 7येसूवा खोचीलाई लूची, “पापावा ऊम्‍आधीकारापीका हाल्‍लो मूमाछी ग्‍यामा तकामूक दँमालो ले ङीमालाम्‍मा आम्‍नू चालँवा मन। 8खताधँसँ आनानीपी पबीत्‍रा आत्‍मा तीमा आनानीवा र तूनूम्, खकामा आनानी यरूसलेमपी, झारा यहूदीयापी, सामरीयापी खकामा खँदीमामी मेक्‍क छेऊसाम्‍म अँ साँछीची छीनी।” 9खोसावा नक खा ग्‍या दूरामा, खोचीवा खाङूहँचीतोङा येसू नीनाम्‍खम्‌लाम्‍तँ थेताहँ, ऊम्‍चू लाम्‍लोपीङा खोलाई ममूलावा खबूखायू। 10खोचीवा येसू नीनाम्‍खम्‌लाम्‍तँ खातायाक ऊम्‍चू मू सीम्‍माम्‍पा खाङूतीकूचीक तूवा, खोतोलोङा अम्‍बललक ते हूप्‍साचूक हीसा मीनाची आच्‍चानाकपी ताचीमा खोचीधपी रीपाची। 11खकामा खोचीवा ग्‍याची, “गालीलक मीनाचेऊ, आनानी यँमा नाम्‌छूरीलाम्‍तँ खँतो रीपीयीनीक? नक येसू होतोलो आनानीहँपीका नीनाम्‍खम् खायाक तूई, आतामा यँतामा खोलाई नीनाम्‍खम् खाताक तनूम्‌क तूई, मातामाङा खो फेरी नीनाम्‍खम्‌पीका लासीती।” 12खकामा खोची जाईतून लूचीक पप्‍चीलापीका यरूसलेम लासामी। मक जाईतून पप्‍चीलाबो यरूसलेमपीका आधाकोसा लाईतो मेथाम् तूई। 13खोची यरूसलेम साप्‍सेमापी तालामीमा, खोची तूवामीक खीम्‌मी मूतूक्‍क तालापी वँङामी। मपी पाईला खोची तूवामीक तूवा। खोची पत्‍रूस, यूहन्‍ना, याकूब, अन्‍द्रीयास, फीलीप, थोमा, बारथोलोमाई, मत्‍ती, अल्‍फयसमी छा याकूब, खकामा ऊग्रपन्‍थी दलाक सीमोन खकामा याकूबमी छा यहूदा तूवामी। 14खोची झारा ङायूवा तूपूचीमा ईत्‍ताङा सानूवा मूचीहँ नीनाबूङ् दब्‍तो तूवायामी। मपी नीनाबूङ्‍लाई दब्‍काबीची येसूमी मा मरीयम खकामा आरू मीमाछाचीलो येसूमी नूछचीसँ तूवामी। 15मक लेचीपी मपी ईत्‍तोङ्‍लो हीस्‍होप् बीस्‍वसीची ङायूवा तूपूचीक तूवा, खोतोलो पत्‍रूस रूमीपामीचीमी म़झापी पोकामा गूँमा थालामू, 16“रूमीपामीचेऊ, धार्मसास्‍तारावा ग्‍याक खा ताल्‍मा छाक तूवा मातामा मक नीनाबूङ्‍मी खा येसूलाई लाप्‍काबीचीमी अगूवा यहूदामी बारेपी तूवा। मक खा पाईलाङा दाऊदमी ङोलामा छामा पबीत्‍रा आत्‍मा नीनाक तूवा। 17यँमाधँ खो काएकाहँपीक ईत्‍ता तूवा। खकामा ए चालँवामी भागा काएलोङा तोमालाई खोलाईसँ छ्‌याताक तूवा।” 18याहूदावा काचूवाकोई मूमा खप्‍सूक बूलूवा ईत्‍ता चासूम्‌ला खीतू, खकामा ऊम्‍पई यूप्‍पा छामा धाप्‍साधाहँ ऊम्‍ब खीता, खकामा ऊम्‍थची लतामा रीसातीङा। 19नक खा यरूसलेमक झारावा तूम्‍तूची। खकामा खोचीवा मक चासूम्‌लामी नूङ् ऊम्‍चू गूँपी “आखेल्‍दामा” यूसूची नक गेकबो हीमी चासूम्‌ला ह। 20खकामा पत्‍रूसवा ग्‍या, “यँमाधँ छाम्‌मी कीतापापी आतामा छाबाक तूई, ‘ऊम्‍तूमाक खम् खरोमा छूने, खकामा मपी तूकाबीची आसासँ छूमीनेन’, खकामा ‘ऊम्‍स्‍यावा मूमाक थूम्‍सूङ्‍पी आरूङा छूमीने।’ 21हने काएवा प्रभू येसू खीमपीलो पाखापी लाम्‍दूमालो काएलोङा तूकाबी ईत्‍ता मीनालाई छेमाछी, 22मक मीना यूहन्‍नामी बप्‍तीस्‍मापीका खकामा येसू काएपीका थँपा थेताखायाक दँमासाम्‍म काएलोङा तूकाबी छूमाछी। खकामा ऊमामा पोकाबी येसूमी साँछी काएतीकाङा खोसँ छूमाछी।” 23खोचीवा हीसा मीनाचीमी नूङ् छ्‌यातूचीमा हाक्‍कबोलाई छेमा ग्‍यामीमा खा यूसूची, खोची बारसाबास लूचीक योसेफ खोलाई यूस्‍तससँ लूचीक तूवा, खकामा मत्‍तीयास तूवाची। 24खकामा खोचीवा आता ग्‍यामीमा प्रभूलाई दबूची, “प्रभू आनानीवा झारा मीनाचीमी सागूँवाक खा ङीसूनूम्, नक हीसापी आनानीवा हाक्‍कबोलाई छ्‌यातानूम्‌क तूई मक काएकालाई खँमेकानूम्। 25खकामा खोसा नक स्‍यावामीलो प्रेरीतचीमी चालँवा ऊम्‍हूपी लापूने, यँमाधँ नक चालँवालो स्‍यावा छीङूमा यहूदा ऊम्‍खम्‌पीङा खातामा स्‍या।” 26खकामा खोचीवा नक हीसामी नूङ्‍पी चीठ्‍ठा तीऊची, खतालो चीठ्‍ठापीका मत्‍तीयसमी नूङ् छ्‌याता, आतामा मत्‍तीयाससँ ईत्‍ई लापा सीच्‍चेचीलोङा ङरा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\