प्रेरीत 10

1काईसरीयापी कर्नेलीयस नूङ् तूवाक ईत्‍ता मीना तूवा। खो रोमी तीलीङ्‍गेचीमी तँबप् तूवा खकामा खो ईटालीया लूचीक पल्‍टनाक तीलीङ्‍गेचीमी तँबप् तूवा। 2खकामा खो नीनाबूङ्‍मी भक्‍ती मूकाबी धार्मी मीना तूवा, खो खकामा झारा ऊम्‍झानीची नीनाबूङ्‍मी कीमा यूकाबीची तूवामी। खकामा खोसावा झाराकसावा रँरीऊचीकचीलाई झाली मूमाम्‍पा दानाची पीऊची। खकामा खोसावा नीनाबूङ्‍लाई दबूचो। 3खोसावा लेपाक सूम्‍छी बाजेलाम्‍पे नीनाबूङ्‍मी स्‍वर्गादूत खोपी ताक खान्‍नीतो दर्सनापी तू, खकामा खोसावा “कर्नेलीयास!” लूमा काछू। 4खकामा खो कीसामा खोलाई खान्‍नीतो खाङूमा ग्‍या, “प्रभू हने ग्‍यानी।” खकामा स्‍वर्गादूतवा खोलाई लू, “आनावा नीनाबूङ् दबूनाक खकामा आनावा झाराकसावा रँरीऊचीकलाई पीऊचीनाक झारा थोकामी मून्‍छूङ् यूमालाई नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी तालाक तूई। 5हने आनावा मीनाचीलाई योप्‍पापी पसूची, खकामा पत्‍रूस लचीक सीमोनलाई काछू। 6खो साहवामी चालँवा मूकाबी सीमोनमी खीम्‌पी तूवाक तूई। ऊम्‍खीम् होङ्‍कामाधपी तूई।” 7खकामा खोलो नेकाबी स्‍वर्गादूत खाल्‍तामा खोसावा ऊम्‍चापँवाछाचीहँपीक हीसालाईलो साधाई ऊम्‍स्‍यावा मूकाबीचीहँपीक ईत्‍ता धार्मी तीलीङ्‍गेलाई काछूची। 8खकामा मपी छाक झारा खाची खोचीलाई लूचीमा पत्‍रूसलाई लासी योप्‍पापी पसूची। 9स्‍याल्‍मा खोची मक साप्‍सेमाधपी ताभानाहँचीलो लेपाक ईत्‍हीस् बाजेलाम्‍पे पत्‍रूस खीम्‌मी काऊसीपी नीनाबूङ् दब्‍सी खाता। 10खो साकास्‍या खकामा चामाक सानूवा मू, खतालोने चामाक थोका त्‍यारी मूहँचीलो खोसावा दर्सना तू। 11खोसावा नीनाम्‍खम् हताक खकामा लँकाबोलाम्‍पेकाङा छूयाक ढ्‍याप्‍पा खास्‍टोतीकाक खँदीमापी धायाक तू। 12मातालो मक ढ्‍याप्‍पा खास्‍टोपी खँदीमापी छीक लँपेर्‌वा, साईनीचीक जान्‍तूची खकामा हूपेर्‌वा मपी झाराङा तूवा। 13खकामा खोसावा ईत्‍ता सँलँवा ईनू, “ए पत्‍रूस पोका खकामा नक सीतूमा चो।” 14खतालो पत्‍रूसवा ग्‍या, “मन प्रभू कँ आतीकाक ईसीक थोकालो सूँसा हाल्‍लोसँ चँहँन।” 15खकामा हीसा खेपासँ खोसावा मक सँलँवा ईनू, “नीनाबूङ्‍वा नीक मूकलाई आनावा ईसीक मीनून।” 16सूम्‍छी खेपातो आताङा छाचा, खकामा मक ढ्‍याप्‍पा खास्‍टोतीकाक खोतोलोङा नीनाम्‍खम्‌लाम्‍तँ थेताखाया। 17पत्‍रूसवा खोसावा तूक दर्सनामी आर्था यँलँ ग्‍यामा ऊम्‍सानूवापी मीनूहँ अतलल छाखाताक तूवा। खोतोलोङा कर्नेलीयसवा पसूचीक मीनाची सीमोनमी खीम् लाम्‍तो दूवारेखूधपी तातामी। 18खकामा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी, “पत्‍रूस लूचीक सीमोन नापी तूवाक तूई ले?” ग्‍यामीमा ततूची। 19खतालो पत्‍रूस दर्सनामी बारेपी मीनूयोक तूवा। खोतोलोङा पबीत्‍रा आत्‍मावा खोलाई लू, “खाङू आनालाई सूम्‍छी मीनाचीवा लामीहँना। 20हने पोकामा धाता खकामा खोचीलो यँसँ मीन्‍माम्‍पा खाता, यँमाधँ खोचीलाई कँङावाङा पसूङ्‍चूङ्‍क ह।” 21पत्‍रूस पोकामा मूईनी धाता खकामा खोचीलाई लूची, “आनानीवा लामूहँनूम्‌क मीना कँङा ह। आनानी नापी धँमा तानीक ?” 22खकामा खोचीवा ग्‍यामी, “ईत्‍ता कर्नेलीयस तँबप्‌वा काएकालाई पसेकाक ह। खो नीनाबूङ्‍लो कीमाकी सोझ खकामा झारा यहूदी जाईचीपीका सायासम्‍दूङ् तूःक मीना तूई। आनानीलाई ऊम्‍खीम्‌पी काछोमा खकामा नीनाबूङ्‍मी खा आनानीपीका ईन्‍माक आग्‍या खोसावा पबीत्‍रा स्‍वर्गादूतलामा तूःक तूई।” 23खकामा पत्‍रूसवा ऊम्‍दँनी मीऊचीमा खोचीलाई खीम गनूचीमा ऊम्‍चू स्‍यावा मीऊची। खकामा स्‍याल्‍मा पत्‍रूस खोचीलो खाता खतालो योप्‍पापीक बीस्‍वसी नूछचीसँ खोलो खातामीक तूवा। 24खकामा छीन्‍दाकले खोची काईसरीयापी तालामी। मपी कर्नेलीयसवाबो ऊम्‍दँनीखङ्‍खेलची खकामा खोलो मारी तोङ्‍काबी ऊम्‍बूमीचीलाई काछूचीमा ऊम्‍चू लाम् खाङूतीकूचीक तूवा। 25पत्‍रूस खीम वँङाहँतो, कर्नेलीयस खोलो तूपामा ऊम्‍लँपी बबाहँ सेवा मू। 26खकामा पत्‍रूसवा खोलाई आता लोतो पोकू, “पोकानी कँसँत हँछाङा ह।” 27खकामा पत्‍रूस कर्नेलीयसलो बाता पोतो खीम वँङा, खतालो खोसावा मपी साफी मीनाची ङायूवा तूपूचीक छीपूची। 28खकामा पत्‍रूसवा खोचीलाई लूची, “यहूदीचीमी लागी आरू जाईचीलो तूप्‍मा खकामा खोचीलो साङ्‍गाई तूमा खाईसी, मकने आनानीवा खान्‍नीतो ङीसूनूम्। खताधँसँ नीनाबूङ्‍वा कँलाई आसालाईसँ अपबीत्‍रा खकामा ईसीक मीनून लँक तूई। 29आतामा कँ आनानीवा काछँनूम्‌मत्‍तो आनानीपी यँसँ गूँमाम्‍पा तँखातँ। हने ग्‍यानी आनानीवा यँमा कँलाई काछँनूम्‌क?” 30खकामा कर्नेलीयसवा पत्‍रूसलाई लू, “लँकाबो ले आघारी नक दँमापीङा कँ अँ खीम्‌पी लेपाक सूम्‍छी बजे नीनाबूङ् दबूङ्‍हँलो, छ्‌यालूक ते हूप्‍सूक ईत्‍ता मीना अँ लाम्‍लोपी रीपा, 31खकामा ग्‍या, ‘कर्नेलीयस, आनावा नीनाबूङ् दबूनाक खोसा ईनूक तूई, खकामा आनावा झाराकसा रँरीऊचीकलाई दाना पीऊचीनाक मून्‍छूङ् माक तूई। 32हने आतामा आनावा योप्‍पापी साहवामी चालँवा मूकाबीमी खीम्‌पी दँनी छामा तूवाक पत्‍रूस लचीक सीमोनलाई काछू। ऊम्‍खीम् होङ्‍कामाधँपी तूई।’ 33आतामा कँ आनानीपी अँ मीनाचीलाई खोतोलोङा पसूङ्‍चूङ्, खकामा आनानी नापी काएकापी सम् तूएकानूम्‌हँ तानी। हने काएका नापी नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी आनानीलाई प्रभूवा लनीक खा ईन्‍सी झारावा ङायूवा तूपाक तूई।” 34खकामा पत्‍रूस नेमा थालामू, “ऊम्‍छूङ्‍ङा नीनाबूङ्‍वा पक्‍छेपाता मीन राछ ग्‍यँमा कँ तूम्‍तूङ्।” 35आतामाङा झारा जाईचीपी आसावा नीनाबूङ्‍मी कीमा मीहँ नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी खान्‍नीक चालँवा मी खोचीलाई नीनाबूङ्‍वा ग्राहाना म्‍यची। 36नीनाबूङ्‍वा ईस्राएलीचीलाई हाऊचीक बचना खकामा ख्रीस्‍टलामा हालाबाक साङमी खान्‍नीक खाने आनानीवा ङीसानूम्‌क तूई। (खोङा झारामी प्रभू ह।) 37यूहन्‍नावा हालाबूक बप्‍तीस्‍मामी खापाछी, गालीलपीका थालामामा झारा यहूदीयापी हालाबाक खा आनावा ङीसूनाकङा तूई। 38खकामा नीनाबूङ्‍वा नासरतक येसूलाई पबीत्‍रा आत्‍मालो रवा अभीसेक मीऊक तूई। खकामा खोलो नीनाबूङ् तूवाकसावा खान्‍नीक चालँवा मूतो साईतानावा लापूचीक मीनाचीलाई नोमेतो झारालाम्‍पे लाम्‍दूमा। 39“खकामा खोसावा यहूदीचीमी नाम्‍दपी खकामा यरूसलेमपी मूक झारा चालँवाचीमी साँछी काएका तूयेका। खोचीवा खोलाई क्रूसापी कसूचीमा सीतूची। 40खोलाईङा नीनाबूङ्‍वा सूम्‍छी लेपी ऊसूमा पोकू, खकामा खँमीऊची, 41झारा मीनालाईने मन, खन्‍धँसँ काएकालाई खँमेकाहँ नीनाबूङ्‍वा साँछीमी लागी छ्‌यातेकाक तूई, खो स्‍याकपीका ऊसामा काएका खोलो चूम्‍दूङूम्‌का। 42खकामा खोसावा काएकालाई मीनाचीमी म़झापी हालाब्‍मा खकामा खो लीतीयीमीकमीलो स्‍यामीकमी न्‍याया मूमालाई नीनाबूङ्‍वा खोलाई छ्‌यातूक ह गूँमामा गाभाई पीमालाई खोसावा काएकालाई आरामेकाक तूई। 43आतामाङा झारा अगम्‍बक्‍ताचीवासँ, खोछोपी बीस्‍वसा मूकाबी झारावा ऊम्‍नूङ्‍लामा खँधाईपी:नी ग्‍यामीमा गाभाई पीऊचीक तूई।” 44आतामा पत्‍रूसवा नक खाची ग्‍याहँलोङा खान्‍नीक खा ईन्‍काबी झाराछोपी पबीत्‍रा आत्‍मा धाता। 45खकामा योप्‍पापीका पत्‍रूसलो बाईकाबी यहूदी बीस्‍वसीचीवा नीनाबूङ्‍वा आर्क जाईचीलाईसँ पबीत्‍रा आत्‍मामी ममासूङ् पीऊचीक तूचीलो अतलल छाखातामी। 46यँमाधँ खोची लापा गूँपी नीनायामीक खकामा नीनाबूङ्‍मी साया पूयोचीक खोचीवा ईनूची। खकामा पत्‍रूसवा ग्‍या, 47“काएतीकाङा पबीत्‍रा आत्‍मा तोकाबीलाई हने काँवामी बप्‍तीस्‍मा पीमापीका आसावा चीब्‍मा दूरची?” 48खकामा खोसावा खोचीलाई येसू ख्रीस्‍टमी नूङ्‍पी बप्‍तीस्‍मा पीमाक आग्‍या पीऊची। खकामा खोचीवा पत्‍रूसलाई चसी लेतो काएकालोङा तूवानी लूचीमा बीन्‍ती मीऊची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\