प्रेरीत 11

1खकामा यहूदीयापी तूकाबी प्रेरीतचीलो नूछचीवा आर्क जाईचीवासँ नीनाबूङ्‍मी खा बीस्‍वसा मूची राछ ग्‍यामीमा ईनूची। 2खकामा पत्‍रूस यरूसलेम तामा, खतना छामीक बीस्‍वसीचीवा पत्‍रूसलाई आता लोतो ऊम्‍खा कीबूची, 3“खतना मन्‍छूकाबी मीनाचीमी खीम्‌पी खातानामा यँमा चो दूङूना?” 4खकामा पत्‍रूसवा खोचीलाई सूरूपीका छाक झारा खाची मेलाईमारी लूची। 5कँ योप्‍पा साप्‍सेमापी नीनाबूङ् दबूङ्‍यूङ्‍लो कँ नीनाबूङ्‍पी मात्‍ताई अँ सानूवा तीङ्‍क तूवा। खतालो कँ ढ्‍याप्‍पा खास्‍टोतीकाक लँकाबोलाम्‍पेकाङा यूप्‍पा धातायाक दर्सनापी तूङ्, खकामा मक कँपी ता। 6खकामा कँ मक खान्‍नीतो खाङूङ्‍लो मकपी खँदीमापी छीक, हीङीक खकामा वलीखाक लँपेर्‌वा, साईनीचीक जान्‍तू खकामा हूपेर्‌वा झाराङा तूङ्। 7खकामा कँलाई आता लँमूङ्‍क ईत्‍ता सँलँवा ईनूङ्, ‘पत्‍रूस पोका खकामा सीतूमा चो।’ 8“खकामा कँ खोलाई लूङ्, ‘मन प्रभू, हाल्‍लोसँ ईसीक थोकालो सूँसा कँ चँहँन।’ 9“मातामा हीसा खेपासँ खोसावा मक नीनाम्‍खम्‌क सूँलँवावा कँलाई लँ, ‘नीनाबूङ्‍वा नीक मूकलाई आनावा ईसीक गूँन।’ 10सूम्‍छी खेपातोङा आता छाचा खकामा नक फेरी नीनाम्‍खम्‌लाम्‍तँ खाया। 11“आतामा खोतोलोङा काईसरीयापीका कँपी पसूचीक सूम्‍छी मीनाची कँ तूङक खीम्‌पी तातामी। 12खकामा पबीत्‍रा आत्‍मावा कँलाई यँसँ मीन्‍माम्‍पा खोचीलो खाता लँ। नक चूकीबो नूछचीसँ कँलोङा खातामीक तूवा। खकामा काएका कर्नेलीयसमी खीम्‌पी वँङेका। 13खोसावा काएकालाई लेका, ईत्‍ता स्‍वर्गादूत ऊम्‍खीम्‌पी तामा सीमोन लचीक पत्‍रूसलाई योप्‍पापी काछोसी मीनाची पसू लूनीनी। 14खकामा खोसावा खोलाई लूनीनी, खोलामा आनावा खान्‍नीक खा ईनना, खकामा आनालो आम्‍झारा झानीचीवा माच्‍छे तूनूम्। 15“खकामा कँ नेमा थालामूङ्‍मा पाईला काएपी धाताक पबीत्‍रा आत्‍मातीकाकङा खोचीछोपीसँ धाता। 16खतालो प्रभूवा ग्‍याक खा कँङा मीनूङ्, ‘यूहन्‍नावाने काँवावा बप्‍तीस्‍मा पीऊची खन्‍धँसँ आनानीने पबीत्‍रा आत्‍मापी बप्‍तीस्‍मा छीनी।’ 17आतामा प्रभू येसू ख्रीस्‍टछोपी बीस्‍वसा मूकाबीचीलाई काएवा तूम्‌क नीनाबूङ्‍मी ममासूङ्, नीनाबूङ्‍वाङा खोचीलाई प्‍यचीधँ नीनाबूङ्‍लाई चीब्‍काबी कँ आसाहँल्‍या?” 18खकामा खोची नक खा ईनूचीमा मानेपा तूवामी। खकामा खोचीवा आता गूँतो नीनाबूङ्‍मी साया पूची, “हने नीनाबूङ्‍वा आर्क जाईलाईसँ सानूवा लामाहँ पोसूङ्‍वा तोमाक दँमा पीऊचीक तूई।” 19स्‍तीफनसलाई छाक सतावटमी गार्नावा झारालाम्‍पे छारापूस्‍टाई छामीक बीस्‍वसीची यहूदीचीलाई मात्‍ताई खान्‍नीक खा पोतो फोनीसीया, साईप्रस खकामा एन्‍टीओखीयासाम्‍म तालामी। 20खतालो खोचीहँपीक कोई कोई साईप्रसलो कूरेनीक बीस्‍वसीची तूवामी। खोचीसँ एन्‍टीओखीयापी तामीमा प्रभू येसू ख्रीस्‍टमी खान्‍नीक खा ग्रीकचीलाई हालाबूची। 21प्रभूमी हू खोचीछोपी तूवाकसावा साफी मीनाची बीस्‍वसा मूचीहँ प्रभूलाम्‍पे लासामी। 22नक खा यरूसलेमक मन्‍डालीपीक बीस्‍वसीचीवा ईनूची। खकामा खोचीवा एन्‍टीओखीयापी बारनाबासलाई पसूची। 23खो एन्‍टीओखीया तातामा नीनाबूङ्‍वा खोचीलाई साखा पीऊचीक तूहँ दीम्‍दीम्‍ध छाखाता। खकामा खोचीलाई ऊम्‍चू सागूँवापीकाङा बीस्‍वसालो प्रभूपी ऊम्‍छूङ्‍ङा छूमायामा ऊम्‍चू कँदीमूची। 24यँमाधँ बारनाबास ईत्‍ता खान्‍नीक मीना तूवा। खकामा पबीत्‍रा आत्‍मालो बीस्‍वसावा प्‍याबूक तूवा। खकामा साफी मीनाचीलाई प्रभूपी पानूचीक तूवा। 25खकामा खो सावललाई लाम्‍सी टार्ससलाम्‍पे खाता। 26खकामा खोसावा खोलाई छीपूमा एन्‍टीओखीयापी तातू। खकामा खोची ऊदँङा मन्‍डालीक मीनाचीलो तूपाचामी, खकामा साफी मीनाचीलाई येसूमी खा च्‍याताचू। खकामा एन्‍टीओखीयापीङा सीच्‍चेचीलाई पाईला खेपा ख्रीस्‍टीयान लूचीमा मीनाचीवा नीऊची। 27खोतोलो यरूसलेमपीक अगम्‍बक्‍ताची एन्‍टीओखीयापी तामी। 28खकामा खोचीहँपीक अगाबस लूचीक पोकामा पबीत्‍रा आत्‍मामी रलामा साप्‍तेमूलूङ्‍पी सूसँवा तीहँ ग्‍यामा भबीस्‍याबानी मू। खकामा मक सूसँवा क्‍लाऊडीयस हँ तूवालो ता। 29खकामा सीच्‍चेचीवा खोचीवा दूरूचीतो यहूदीयापी तूकाबी नूछचीलाई भमाक सानूवा मूची। 30खकामा खोचीवा आताङा मूची, खकामा सावललो बारनाबासपीका मक बूलूदाम् मन्‍डालीक धार्म तकीचीपी हसूतीङूची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\