प्रेरीत 12

1मक लेपी हेरोद हँवा मन्‍डालीक बीस्‍वसीचीलाई सातामूमा थालामू। 2खोसावा यूहन्‍नामी बू याकूबलाई लाम्‍छाप्‌वा खसूमा सीतू। 3खतालो खोसावा मूक चालँवापी यहूदीची दीम्‍दीम्‍ध छामीक तूःमा हेरोदवा पत्‍रूसलाईसँ लाप्‍मालाई चँरीचूब्‍नाची। नक खाची अखामीरे सोफमी चारामी दँमापी छाक तूवा। 4हेरोदवा पत्‍रूसलाई लापू खकामा छेमाखीम्‌पी तीऊहँ लँकाबो तूवामीक तीलीङ्‍गेचीमी टोली ऊम्‍सान्‍टारी तूमालाई खाटामू। खकामा खीर्मासोमाक चारा लूकीमा खोलाई मीनाचीपी बाईमाक सानूवा मूक तूवा। 5आतामा पत्‍रूसलाई खोसावा छेमाखीम्‌पी तीऊ, खतालो खोमी लागी मन्‍डालीवा साफी नीनाबूङ् दबूयोचीक तूवा। 6हेरोदवा खोलाई मीनाचीमी लाम्‍लोपी पाखा बाईमा ग्‍याहँक आघील्‍ल लेमी सेपाङा पत्‍रूस हीसा साङ्‍लोवा छूयामा हीसा तीलीङ्‍गेमी म़झापी ईम्‍सायाक तूवा। खकामा आरू तीलीङ्‍गेचीसँ दूवारेखूमी लाम्‍लोपी छेमाखीम्‌पी सान्‍टारी मूयोचीक तूवा। 7खोतोलो मपी प्रभूमी स्‍वर्गादूत ता, खतालो मकपी छ छ्‌यालू। खकामा स्‍वर्गादूतवा पत्‍रूसलाई तोपूमा “बल पोका” लूमा थीत्‍तू। खतालो साङ्‍लोची ऊम्‍हूपीका थायाधाता। 8खकामा स्‍वर्गादूतवा खोलाई लू “आम्‍ते हूप्‍सू खकामा लँवाई वातू।” पत्‍रूसवा ते हूप्‍सूमा लँवाईसँ वातू। खकामा खोसावा पत्‍रूसलाई लू, “आम्‍खास्‍टो हूप्‍सूमा कँलाई तीङ।” 9खकामा खो लतामा स्‍वर्गादूतलाई तीङू। स्‍वर्गादूतवा मूक चालँवा खोसावा ऊम्‍छूङ्लँ ग्‍यामा तूम्‍ङा तून। खतालोने खोसावा दर्सनाल्‍या तँहँ राछ ग्‍यामा मीनूक तूवा। 10आतामा खोची पाईलालो हीसा सान्‍टारी तूवामीक दूवारेखू छाचीमा लताखाताची खोची साप्‍सेमापी वँमाक मीकामी ढ्‍याप्‍पा दूवारेखूपी तालाची, खतालो मक दूवारेखू खोचीमी लागी ऊम्‍हँपाङा हतातीङा। खकामा खोची पाखा लताचीमा ईत्‍ता लाम्‌लामा खाताहँचीलो स्‍वर्गादूत खोलाई कातूसोमा खोपीका खाल्‍ता। 11खकामा पत्‍रूसवा नक ऊम्‍छूङ्‍ङा राछ ग्‍यामा तूम्‍तूहँ ग्‍या, “हने कँलाई प्रभूवा ऊम्‍स्‍वर्गादूतलाई कँपी पसूमा हेरोद हँमी हूपीका खकामा यहूदीचीवा कँछोपी मूमा लामूचीक झारा थोकापीका खीकँक ऊम्‍छूङ्‍ङा ह।” 12खकामा पत्‍रूसवा खलो मपी छाक झारा खा खान्‍नीतो तूम्‍तूमा यूहन्‍ना लूचीक मर्कूसमी मा मरीयममी खीम् खाता। मपी साफी मीनाची ङायूवा तूपूचीमा नीनाबूङ् दबूयोचीक तूवा। 13खकामा खोसावा दूवारेखू तोलूहँ हईलामालो रोदा लूचीक चापँवामे दूवारेखू हईसी भाना। 14खकामा खोसावा पत्‍रूसमी सँलँवा छ्‌यातूहँ दीम्‍दीम्‍ध छाखाताहँ दूवारेखू हईमाम्‍पाङा भूस्‍साहँ खाताहँ मपी तूकाबीचीलाई “पत्‍रूस दूवारेखूधपी रीपीयीक तूई” लूची। 15खतालो खोचीवा खोलाई लूची, “आना थीमानाक तूई।” खतालोने खोसावा झान्‍सार जीद्‍दी मूमा ग्‍या खोङा ह। खतालो खोचीवा ग्‍यामी, “मक ऊम्‍स्‍वर्गादूतलँ।” 16खन्‍धँसँ पत्‍रूसवा दूवारेखू ढक्‍ढकाङा मूयो। खकामा खोचीवा दूवारेखू हतूची खतालो खोचीवा पत्‍रूसलाई तूचीलो अतलल छाखातामी। 17खकामा खोसावा हूवा छ्‌याम् मूतो, “मानेपा तूवानी” लूची। खकामा प्रभूवा खोलाई छेमाखीम्‌पीका बाईर लातूक खा खोचीलाई ईन्‍मीऊचीहँ नक खा याकूबलो आरू नूछचीलाई लनूम् लूचीमा खो खोचीपीका हासामा आर्क खम्‌पी खाल्‍ता। 18खकामा नाम्‌वारी फाकामा पत्‍रूसलाई यँछा ग्‍यामीहँ तीलीङ्‍गेचीहँपी मारी हालचाल छा। 19खकामा हेरोदवा पत्‍रूसलाई लामू खतालोने खोसावा खोलाई छीपून खकामा सान्‍टारी तूकाबी तीलीङ्‍गेचीमी जँचा मूःमा खोचीलाई सीमाक साजाया पीमाक आग्‍या मू। खकामा हेरोद यहूदीयापीका काईसरीया खातामा मपीङा चसी लेतो तूवा। 20टूरोसलो सीदोनक मीनाचीलो हेरोद हँ साफी हीराक तूवा। मातामा खोची ङायूवा तूपूचीमा हेरोदपी खाईमाक यायो मूची। पाईला खोची हँमी खीम्‌पी चालँवा मूकाबीमी तँबप् बलस्‍तसपी खातामीमा खोलो भलामामी। खकामा खोची हेरोदपी खातामीहँ साङ छूने ग्‍यामीमा बीन्‍ती मूची। यँमाधँ ऊम्‍चू नाम्‍दक मीनाचीवा हेरोद हँमी नाम्‍दपीका चासूम् खाईमा छाक तूवा। 21खकामा तकामूचीक लेपी हेरोद हँते हूप्‍सूमा सींहासनपी तूवा, खकामा खोसावा मीनाचीलाई ताया भ्‍यातू। 22खकामा मीनाची “नकने मीना नीनाकने मन नीनाबूङ् नीनाक ह” ग्‍यामीमा पातामी। 23खोतोलोङा खोसावा नीनाबूङ्‍लाई माहीमा पीऊनकसावा प्रभूमी ईत्‍ता स्‍वर्गादूतवा खोलाई याप्‍सू, खकामा खोपी मारी पूछ छासाहँ स्‍या। 24नीनाबूङ्‍मी खा आझाई मारी पोराहँ फीःतो खाता। 25खकामा बारनाबासलो सावल ऊम्‍चू चालँवा दूराचूमा यरूसलेमपीका लासाची। खोचीलो मर्कूस लूचीक यूहन्‍नासँ खाता।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\