प्रेरीत 13

1एन्‍टीओखीयापीक मन्‍डालीपी अगम्‍बक्‍ताची खकामा चेकाबीची बारनाबास, काला लूचीक सीमीयोन, कूरेनीक लूकीयस, खकामा प्रान्‍तीया हाकीम हेरोद दरवाराक सन्‍दप् मनेनलो सावल तूवामी। 2खोची प्रभूमी आराधना मूतो ङोयाङूचीमा तूवायामीलो पबीत्‍रा आत्‍मावा खोचीलाई लूची, “अँमी लागी बारनाबासलो सावललाई मक चालँवा मूसी खीकानूम् यँमाधँ कँ खोचीलाई नक चालँवा मूसीङा काछूङ्‍चूङ्‍क ह।” 3खकामा खोची ङोयाङूचीहँ नीनाबूङ् दबूचीमा खोचीछोपी ऊम्‍चू हू यूसूची खकामा खोचीलाई पसूची। 4खकामा खोची पबीत्‍रा आत्‍मालामा पसामीकसावा खोची सीलूसीयापी खाताची खकामा मपीका खोची पानी जहाजापी वँङाचीमा साईप्रस खाताची। 5खोची सलामीसपी ताताचीमा यहूदीचीमी तायाखीम्‌चीपी नीनाबूङ्‍मी खान्‍नीक खा हालाबाचू। खतालो खोचीलाई मपी भकाबी यूहन्‍ना तूवा। 6आतामा खोची पूराई टापूपी लाम्‍दूम्‍तो पाफोसपी ताताची, खतालो खोचीवा मपी ईत्‍ता यहूदी वालँ अगम्‍बक्‍ता बार येसू लूचीक जादूवालालाई छीपाचू। 7मक जादू मूकाबी ईत्‍ता प्रान्‍ताक हाकीम सर्गीयस पाऊलसमी स्‍यावा मूकाबी तूवा, मक हाकीम नूवामी मीना तूवा। खोसावा सावललो बारनाबासलाई काछोमामा नीनाबूङ्‍मी खा ईन्‍माक सानूवा मू। 8खतालो मक जादू मूकाबी एलूमसवा (ग्रीक गूँपी ऊम्‍नूङ् एलूमस तूवा।) हाकीमलाई बीस्‍वसा मूमापीका लामालाई ऊम्‍चू बीरोधा मू, यँमाधँ 9खतालो सावल, खोलाई पावलसँ लम्, पबीत्‍रा आत्‍मावा प्‍याबूमा खोलाई कीकीरीरी खाङूहँ, 10खोलाई लू, “आना साईतानामी छा, खकामा झारा धार्मीक्‍तामी सातूरा, झारा ईसीक थोकावालो फयाम् खावा प्‍याबानाक! यँ आनावा प्रभूमी सोझ लाम्‌लाई आझाई एल्‍मा छीतनाना? 11हने खाङू, आनाछोपी प्रभूमी हू ताक तूई, आनालाई प्रभूवा मूसीपा छूमाक दान्‍डा पीना, खकामा आनावा चसी दँमातो नाम्‌मी छ तनाना।” खकामा खोतोलोङा खोलाई माकाचूचूवा खबूखायू खकामा खोलाई आसाचीवा अँ हू लापचीमा पानेमीले ग्‍यामा भेपानापे कोल्‍मा थालामू। 12खकामा मक प्रान्‍ताक हाकीमवा नक खा छाक तूःमा बीस्‍वसा मू, यँमाधँ प्रभूमी सीक्‍छेपी खो अतलल छाखाताक तूवा। 13खकामा पावललो ऊम्‍बूमीची पाफोसपीका पानी जहाजापी वँङामीमा पामफीलीयामी पर्गापी तालामी, खकामा यूहन्‍ना खोचीलो हासामा यरूसलेम लासा। 14खताधँसँ खोचीने पर्गापीका लताचीमा पीसीदीयामी एन्‍टीओखीयापी ताची, खकामा सावाभेमाक लेपी तायाखीम्‌पी खाताचीमा तूवाची। 15ब्‍यबस्‍थालो अगम्‍बक्‍ताचीमी कीतापाक खा नीऊदूरूचीमा तायाखीम्‌क हाकीमचीवा खोचीलाई आता लूची, “रूमीपामीचेऊ, आनानीलो मीनाचीमी लागी नूवातायामी खाची तूईधँ ग्‍यानी।” 16खकामा पावल रीपामा हूवा छ्‌याम् मीऊचीहँ खोचीलाई लूची, “ईस्राएलक मीनाची, खकामा नीनाबूङ्‍मी कीमा मूकाबीचेऊ, अँ खा ईनानूम्, 17खकामा ईस्राएलीचीमी नीनाबूङ्‍वा एफूपापाचीलाई छ्‌यातूची खकामा खोची मीस्र नाम्‍दपी तूवामीलो खोचीलाई साखा पीऊची, खकामा ऊम्‍ढ्‍याप्‍पा रलोक खावा खोचीलाई मक नाम्‍दपीका लातू खायूची। 18खकामा खोसावा खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी खोचीलाई लँक्‍होप् दँतो खाङूची। 19खकामा खोसावा कनान नाम्‍दक सावाबो जाईचीलाई नास्‍टा मूहँ ऊम्‍चू नाम्‍दक आधीकारा मूमा लँकातोङ् दँलो नँक्‍होप् दँ लाईतो खोचीलाई पीऊची। 20“खकामा नक खा पाछी सामूएल अगम्‍बक्‍तामी दँमातो नीनाबूङ्‍वा खोचीलाई न्‍याया मूकाबी मीनाची पीऊची। 21खकामा खोचीवा नीनाबूङ्‍लो हँ ङाकूची, खतालो नीनाबूङ्‍वा खोचीलाई बेन्‍यामीनमी चाचायोछाहँपीक कीसमी वाच्‍छाछा सावललाई लँक्‍होप् दँतो ऊम्‍चू हँ छूमालाई पीऊची। 22खकामा नीनाबूङ्‍वा खोलाई हँ छूमापीका लातूहँ, ऊम्‍चू हँ छूमाक लागी सावलमी थूम्‍सूङ्‍पी दाऊदलाई छ्‌यातू। ऊम्‍बारेपी नीनाबूङ्‍वा गाभाई पीऊमा ग्‍याक तूई, ‘कँङावा यीसाईमी छा दाऊदलाई अँ सागूँवावा नतूतीकाक मीना छीपूङ्‍क तूई, खोसावा अँ सानूवावा नतूक झारा चालँवा मी।’ 23“नक मीनामी चाचायोछापीकाङा नीनाबूङ्‍वा मूक प्रतीग्‍यातीका, खोसावा ईस्राएलीचीमी लागी ईत्‍ता माच्‍छे पीकाबी येसू ख्रीस्‍टलाई तातू। 24खो तामाम्‍पाङा यूहन्‍नावा खँपीका सानूवा लामाक बप्‍तीस्‍मामी खा झारा ईस्राएलक मीनाचीलाई हालाबूक तूवा। 25यूहन्‍नावा ऊम्‍चालँवा दूर्मा ग्‍याहँलो खोचीलाई ततूची, ‘आनानीवा कँ आसा गीनी? कँ खो मन। खताधँसँ कँपीका पाछारी ईत्‍ता मीना ती, कँलाई ऊम्‍लँपीक लँवाई फूईमासँ खात्‍तेन।’ 26“एरूमीपामीची खकामा अब्राहाममी चाचायोछाची, खकामा नीनाबूङ्‍लो कीमाकी झारा आर्क जाईची, नक माच्‍छेमी खा एमी लागीङा हसाक राछ। 27यँमाधँ यरूसलेमपी तूकाबीची खकामा खोचीछोपी सासाना मूकाबीचीवा खोलाई छ्‌यातूचीन खकामा झारा सावाभेमाक लेचीपी न्‍याम्‌क अगम्‍बक्‍ताचीमी खा नीऊचीलो खोचीवा ङीसूचीन आतामा खोचीवा येसूलाई सीमाक दान्‍डा पीऊचीहँ अगम्‍बक्‍ताचीवा ग्‍यामीक खा तालूची। 28येसूलाई सीमाक दान्‍डा पीमाक काराना यँसँ तूवानधँसँ, खोचीवा पीलातसलो खोलाई सेमाङाछी ग्‍यामीमा बीन्‍ती मूची। 29खकामा खोचीवा ऊम्‍बारेपी छाबाक झारा खाची तालूचीमा खोचीवा खोलाई क्रूसापीका धातूचीमा सूलूम्‌पी यूसूची। 30खन्‍धँसँ नीनाबूङ्‍वा खोलाई स्‍याकपीका ऊसूमा पोकू। 31खकामा गालीलपीका खोलो यरूसलेम बाईकाबीचीलो खो साफी लेतो दाताया, खोची होबेमासाम्‍मङा मीनाचीमी लागी ऊम्‍साँछी तूईमी। 32“आतामा एफूपापाचीलो नीनाबूङ्‍वा मूक प्रतीग्‍यामी खान्‍नीक खा काचीकावा आनानीपी ताताचूकाक तूई। 33काए ऊम्‍चाचायोछामी लागी नीनाबूङ्‍वा येसूलाई स्‍याकपीका ऊसूमा मक खा तालूक तूई, खकामा हीसाबो छाम्‌मी कीतापापीसँ छाबाक तूई, ‘आना अँ सीबीरूपाछा ह, ईसेक लेङा कँ आम्‍पा छँक तूई।’ 34खकामा ख्रीस्‍ट स्‍याकपीका हाल्‍लोसँ कीमीनतीका ऊसाकमी बारेपीबो आता ग्‍याक तूई, ‘कँ दाऊदलाई पीनी लूङ्‍मा मूङ्‍क प्रतीग्‍यामी पबीत्‍रा साखा आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा पीनीनी।’ 35आतामाङा आर्क छाम्‌मी ईत्‍ता खम्‌पी गी, ‘आनानीवा पबीत्‍रा मीनामी रीराम् कीम्‍मा प्‍यानूम्‌न।’ 36“यँमाधँ दाऊदवा ऊम्‍दँमापीङा नीनाबूङ्‍वा नतूकतीकाङा ऊम्‍स्‍यावा मूहँ खो स्‍यामा ऊम्‍फूपापाचीलोङा खूमा खकामा ऊम्‍स्‍याक रीराम् कीमामा खाता। 37खन्‍धँसँ नीनाबूङ्‍वा स्‍याकपीका ऊसूकमी रीराम्‌बो कीमान। 38“आतामा रूमीपामीचेऊ, येसूलामाङा खँधातीक घोसाना आनानीपी छाक तूम्‍तनूम्। 39आनानी खोपी बीस्‍वसा मूकाबी झारावा खोलामाङा झारा थोकापीका माच्‍छे तनूम्‌क तूई, मक माच्‍छे मोसामी ब्‍यबस्‍थालामा छूमा दूरक तूवान। 40आतामा नूवा याकानीमा तूवानी खन्‍धँने अगम्‍बक्‍ताचीवा ग्‍याक नक खाची आनानीछोपी ती: 41‘दोधूम् पोकाबीचेऊ, खाङानूम् खकामा अतलल छानी, खकामा नास्‍टा छाखातानीने, यँमाधँ, आम्‍नू दँमापी कँ ईत्‍ता चालँवा म, आतीकाक चालँवा, मकमी बारेपी कोई कसाईवा आनानीलाई लीनीधँसँ बीस्‍वसा मीनूम्‌नक’।” 42पावललो बारनाबास तायाखीम्‌पीका लाईमाहँ खाईमा ग्‍याहँचीलो तीहँक सावाभेमाक लेपीसँ काएकालाई नक खाचीमी बारेपी लेकानूम्‌वो ग्‍यामीमा मीनाचीवा खोचीलो बीन्‍ती मूची। 43साभा लेूकामा याहूदी धार्म मानामूकाबी आर्क जाईचीवा पावललो बारनाबासलाई तीङूची, खकामा खोचीलो नेतो खोचीलाई आनानी नीनाबूङ्‍मी ममारूङ्‍पी छायानी लचूमा कँदीमाचू। 44खकामा आर्क सावाभेमाक लेपी साप्‍सेमाक झारा मीनाची प्रभूमी खा ईन्‍सी तामी। 45खकामा पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई तूचीलो यहूदीचीवा खोचीछोपी नाचूरीनाहूरी मूमाथालामूचीहँ पावलवा ग्‍याक खा कीब्‍मा थालामूची, खकामा ऊम्‍दोधूम् पूची। 46खकामा पावललो बारनाबासवा साहास माचूहँ ग्‍याची, “नीनाबूङ्‍मी खा पाईला आनानीलाई ईन्‍मेमा छाक खतालोने आनानीवा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तोमा खात्‍तनक ठरामानूम्‌कसा हने काचीका आर्क जाईलाम्‍पे खाचीका। 47यँमाधँ प्रभूवा काचीकालाई आतीकाक आग्‍या प्‍याचीकाक तूई, ‘खँदीमामी मेक्‍क छेऊसाम्‍म माच्‍छेमी खा छँमालाई कँ आनालाई आर्क जाईचीमी लागी छ छूमालाई छेनाक तूई’।” 48आतामा आर्क जाईचीवा नक खा ईनूचीलो हँसहँलँ छामी, खकामा नीनाबूङ्‍मी खामी साया पूची, खकामा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तोमालाई छ्‌यातामीकचीवा बीस्‍वसा मूची। 49खकामा प्रभूमी खा झारा थाम्‍पूङ्‍लाम्‍पे पर्तो खाता। 50खतालोने यहूदीचीवा पावललो बारनाबासमी बीरोधापी नीनाबूङ्‍मी स्‍यावा मूकाबी खकामा झारा मीनाचीहँपी सायासम्‍दूङ् तूचीक मीमाछाची खकामा साप्‍सेमापीक तूम्‍साबू मीनाचीलाई हूरूचीहँ, पावललो बारनाबासलाई ऊम्‍चू जील्‍लापीका बाईर कलूतीङूची। 51खतालो पावललो बारनाबासवा ऊम्‍चू लँपीक भाची ऊम्‍चू बीरोधापी रूसासाचूमा आईकोनीयन खाताची। 52खकामा सीच्‍चेची पबीत्‍रा आत्‍मावा प्‍याबूचीहँ दीम्‍दीम्‍ध छामी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\