प्रेरीत 15

1खकामा कोई मीनाची यहूदीयापीका एन्‍टीओखीयापी तामीमा रूमीपामीचीलाई आता लूचीमा चेमा थालामूची, “आनानी मोसामी चालानातीका खतना छीनीनधँने आनानीवा माच्‍छे तोमा दूरूनूम्‌न।” 2खतालो पावललो बारनाबासवा नक खामी लागी खोचीलो साफी पूर्पाछे माचू खतालो खोचीवा मीनूचीक खा तोङानकसावा, मपी छूकाबी रूमीपामीचीवा नक खामी फाईसालाक लागी पावललो बारनाबास खकामा मपीक कोई कोई रूमीपामीलाई यरूसलेम खाईमाहँ प्रेरीतचीलो धार्म तकीचीलाई नक खा तईसी खाईमा छ्‌यातूचीहँ पसूची। 3मन्‍डालीक बीस्‍वसीचीलो खोची मपीका हासामीमा खोची फोनीकेलो सामरीया छूतो खातामीलो आर्क जाईचीवासँ प्रभूलाई बीस्‍वसा मूचीक खा खोचीलाई खान्‍नीतो लूची। नक खा खोचीवा ईनूचीलो मपी छूकाबी झारा रूमीपामीची मारी दीम्‍दीम्‍ध छामी। 4आतामा खोची यरूसलेम ताताची, खतालो खोचीलाई मन्‍डाली, प्रेरीतची खकामा धार्म तकीचीवा ऊम्‍चू लाम्‌तूपा मूची। खकामा नीनाबूङ्‍वा खोचीलामा मूक झारा खाची खोचीलाई लूची। 5खतालो फरीसीहँपीक कोई कोई बीस्‍वसा मोकाबीचीवा पोकामीमा ग्‍यामी, “आर्क जाईचीलाई खोची खतना छूमाङा छी खकामा मोसामी आग्‍याचीसँ र्‌याबानूम् लोमाछी।” 6मातालो नक खामी बारेपी छलफल मोमालाई प्रेरीतचीलो धार्म तकीचीवा ङायूवा तूपूची। 7मपी ऊम्‍चूमी साफी पूर्पाछे छामा पत्‍रूस पोकामा खोचीलाई लूची, “रूमीपामीचेऊ, पाईलाक लेपी यँतामा नीनाबूङ्‍वा अँ ङोलामा आर्क जाईचीवा खान्‍नीक खा ईनूचीने खकामा बीस्‍वसा मूचीने ग्‍यामा आनानीहँपीका खोसावा कँलाई छ्‌यातँ। 8मीनामी सागूँवाक खा ङीकाबी नीनाबूङ्‍वा खोचीलाईसँ काएलाई तीकाङा पबीत्‍रा आत्‍मा पीऊचीमा खोसावा खोचीलाई ग्राहाना मीऊचीक खा खोसावा काएलाई खँमे। 9नीनाबूङ्‍वा काएलो आर्क जाईचीपी यँसँ भेदभाबा मून, खतालोने झान खोसावा बीस्‍वसालामा ऊम्‍चू सागूँवा नीक मूक तूई। 10आतामा सीच्‍चेचीमी बतँपी नक काम्‍मासूङ् यूसूनूम्‌मा यँमा आनानी नीनाबूङ्‍मी जँचा मीनूम्? नक काम्‍मासूङ् ना एफूपापाचीवा ना काएवाङा खूर्मा दूराम्। 11खन्‍धँसँ काएवा बीस्‍वसा म्‍याम्, आतामा खोचीतीकाङा प्रभू येसूमी ममारूङ्‍लामा काएवा माच्‍छे तूम्‌क तूई।” 12झारा साभापी तूकाबीची मानेपा तूवामी, खकामा बारनाबासलो पावलवा आर्क जाईचीहँपी खोचीलामा नीनाबूङ्‍वा लासाईमीलो अतललक चालँवा मूक मक झारा खा खोचीलाई लूचीलो खोचीवा ईनूची। 13खोची नीनादूराचीमा याकूब पोका खकामा खोचीलाई लूची, “रूमीपामीचेऊ, अँ खा ईनानूम्, 14नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍नूङ्‍मी लागीङा आर्क जाईचीपीका ईत्‍ता जाई छेमाक कृपा मूक तूई गूँमाक खाने सीमोनवा ग्‍याकङा तूई। 15नक खालोङा अगम्‍बक्‍ताचीमी खाचीसँ तोङी, गूँमाक खा धार्म सास्‍तारावा ग्‍याक तूई, 16‘नक खाची छीःमा कँ लासँ, खकामा दाऊदमी होताक तम्‍बू फेरी बानाम, खकामा मक होताकची कँ फेरी बानामूप्‍यँ, खकामा मक कँ खडा म, 17खकामा आरू बाँकी मीनाचीवा प्रभूलाई लाम्‍मा दूरूचीने, खकामा अँ नूङ्‍लामा काछामीक झारा आर्क जाईचीवासँ प्रभूलाई तोमा दूरूचीने, 18गीमा नक खाची प्रभूवा गी, खोसावा नक खाची तेतँनीङा लादूरानीक तूई।’ 19“आतामा अँ फाईसाला यँ तूईधँ, नीनाबूङ्‍लाम्‍पे लाकाबी आर्क जाईचीलाई काएवा दूखा पीमा ईसी, 20खताधँसँ काएवा खोचीलाई नक खाचीपीका मेथाम् तूवानी लम्‌चूम्‌मा छाब्‍प्‍याम्‌चूम्, मकचीबो ततूम्‍बालाई चारामाहँ ईसीक छाक चामाक थोकापीका मेथाम् तूवानी, कलवापीका खकामा पईपी बीलीमा सी:क पसूमी सालो हीपीका मेथाम्‌ङा तूवानी। 21यँमाधँ पाईलाक दँमापीकाङा झारा सावाभेमाक लेचीपी तायाखीम्‌चीपी मोसामी ब्‍यबस्‍था न्‍याम्‌हँक तूई, खकामा झारा साप्‍सेमाचीपी हालाबीहँकसँ तूई।” 22खकामा प्रेरीतची, खकामा धार्म तकीचीवा झारा मन्‍डालीलो तोङामीहँ खोचीहँपीका कोई कोई मीनाचीलाई छेमाहँ पावल खकामा बारनाबासलो एन्‍टीओखीयापी पमा नीर्नया मूची। खकामा खोचीवा सायासम्‍दूङ् मीऊचीक रूमीपामीहँपीक हीसा तूम्‍साबू मीनाची, यहूदा लूचीक बारनाबास खकामा सीलासलाई छ्‌यातूचीहँ पसूची, 23खकामा ऊम्‍चू हूपीका नक रू खोचीलाई हाऊची: “एन्‍टीओखीया, सीरीया खकामा कीलीकीयापी तूकाबी आर्क जाई बीस्‍वसी आम्‍नू रूमीपामीचीलाई, प्रेरीतचीलो धार्म तकीचीपीका सेवा। 24काएकावा ईनूम्‌काक तूई, काएकाहँपीक कोई कोईवा काएकावा लोमाम्‍पाङा आम्‍नू सानूवापी फयाम् खाची तेप्‍यानीहँ आनानीलाई साफी खावा दूखा प्‍यानी राछ। 25आतामा काएका झारावा ङायूवा तूपाम्‌कामा काएकाहँपीक कोई कोई छेमामा खान्‍नीक खा हालाब्‍सी पमालाई काएका तोङेकाक तूई। खकामा खोचीलाई काएकावा लालूखालोक पावल खकामा बारनाबासलो आनानीपी पसाम्‌हँका। 26नक मीनाचीने आतीकाकची तूईमी खोचीवा प्रभू येसू ख्रीस्‍टमी गार्नापी ऊम्‍चू प्रानासँ खातारापी त्‍याचूक तूई। 27आतामा काएकावा आनानीपी यहूदालो सीलासलाई पसूम्‌काक तूई खोचीवासँ मक खाङा आनानीलाई ऊम्‍चू ङोलामाङा लीनी। 28यँमाधँ पबीत्‍रा आत्‍मालो काएकावा आनानीलाई चाहाछीक थोकापीका आरू साफी थोकामी बोझा तेमा ईसी गूँमा काएकावा खान्‍नीक दाबूम्‌का। 29आनानीवा ततूम्‍बाचीलाई बलीदाना चारामाक चामाक थोका, ही खकामा पई बीलीमा सी:क पसूमी सा चानूम्‌न आतामाङा कलवापीकासँ मेथाम् तूवानी। नक थोकाचीपीका आनानी मेथाम् तूईनीधँ साफी खान्‍नी। ल हासे के।” 30खोची हासादूरामीमा एन्‍टीओखीयापी खातामी खकामा झारा बीस्‍वसीचीलाई ङायूवा तूपूचीहँ नक रू खोचीलाई पीऊची। 31खकामा खोचीवा रूपीक नूवातायामी खा नीऊचीमा खोची हँसहँलँ छामी। 32खकामा यहूदालो सीलास खोचीसँ अगम्‍बक्‍ताची तूवाचीकसावा रूमीपामीचीलाई साफी नीनाबूङ्‍मी खालामा नूवाताया प्‍याचू खकामा खोचीलाई तयातोल्‍तो रलोक मीऊची। 33खोची मपी चसी ले तूवाचीमा मपीक रूमीपामीचीवा खोचीलाई साङलो खोचीलाई पकाबीचीपी पसूतीङूची। 34[खतालोने सीलासवा आझाई मपीङा तूमा खान्‍नोक दाबू।] 35खतालो पावललो बारनाबासबो प्रभूमी खा हालाब्‍तो चेतो आरू साफी बीस्‍वसीचीलो एन्‍टीओखीयापी तूवाची। 36खकामा चसी लेपाछी पावलवा बारनाबासलाई लू, “ल हने काचीवा हाक्‍क हाक्‍क साप्‍सेमापी प्रभूमी खा हालाबाचूक तूई मक साप्‍सेमाचीपीङा लासीचीमा खातीचीहँ रूमीपामीचीलाई तूपूचू खकामा खोची यँता तूईमी राछ खाङूचू।” 37खकामा बारनाबासवा मर्कूस लूचीक यूहन्‍नालाईसँ खोचीलो साङ्‍गाई खाईमाक सानूवा मू। 38खतालो पावलवा मर्कूसलाई खोचीलो साङ्‍गाई खाईमा ऊम्‍सानूवा मून, यँमाधँ खो पामफीलीयापीका खोचीलो खान्‍नीक खामी चालँवा मूसी खाईमाम्‍पा खोचीपीका लासाक तूवा। 39खतालो खोची साफी ऊम्‍चू खाची तोङान, खकामा नकमी गार्नावा खोचीसँ हासाची, खकामा बारनाबासवा मर्कूसलाई खायूमा पानी जहाजापीका साईप्रसलाम्‍पे खाता। 40खतालो पावलवा सीलासलाई छ्‌यातू खकामा रूमीपामीचीपीका प्रभूमी ममारूङ्‍पी आर्पन छामा खोचीलो हासामी। 41आतामा खोसावा मन्‍डालीलाई तयातोल्‍तो धूङ्‍लीक मूतो सीरीयालो कीलीकीया खाताहँ कोला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\