प्रेरीत 16

1खकामा पावल डार्बीलो लूस्‍तारापीसँ ता। खतालो खोसावा मपी तीमोथी लूचीक ईत्‍ता सीच्‍चेलाई छीपू। तीमोथीमी मा यहूदी बीस्‍वसी तूवा, खकामा ऊम्‍पाबो ग्रीक तूवा। 2लूस्‍तारालो आईकोनीयानक रूमीपामीचीवा खोलाई खान्‍नीक तूई ग्‍यामीक तूवा। 3खतालो पावलवा खोलाई खाईमाक सानूवा मू। खकामा मक थाम्‍पूङ्‍चीपीक यहूदीचीमी गार्नावा खोसावा तीमोथीलाई खायूमा खतना मीऊ। यँमाधँ तीमोथीमी पा ग्रीक ह गूँमा झारावा ङीसूचीक तूवा। 4खकामा खोची साप्‍सेमा साप्‍सेमा छूतो खातामीलो यरूसलेमक प्रेरीतचीलो धार्म तकीचीवा मूचीक नीर्नयापी लाम्‍दूमानी ग्‍यामीहँ बीस्‍वसीचीलाई लूची। 5आतामा मन्‍डालीची बीस्‍वसापी ऊम्‍रलोक छूतो लेक ले मारी पर्तो खातामी। 6पबीत्‍रा आत्‍मावा खोचीलाई एसीयापी नीनाबूङ्‍मी खा हालाब्‍मा पीऊचीनमा खोची फ्रीगीयालो गलातीयालामा छामीहँ खातामी। 7खकामा खोची माईसीयामी सँधापी तातामीमा खोची बेथेनीयालाम्‍पे खाईमा लामाचू। खतालोने येसूमी आत्‍मावा खोचीलाई खाईमा पीऊचीन। 8खकामा खोची माईसीयालामा छूतो तोरोआसपी खातामी। 9खतालो पावलवा सेपा ईत्‍ता दर्सना तू, माकेडोनीयाक ईत्‍ता मीना पोकामा खोलाई आता लोतो बीन्‍ती मूयोक तूवा, “माकेडोनीया तानी खकामा काएकालाई भाएकानूम्।” 10खोसावा दर्सना तूमत्‍तो काएका माकेडोनीया खाईमा चँरीचूबेका। खकामा काएकावा माकेडोनीयाक मीनाचीलाई खान्‍नीक खा हालाब्‍सी नीनाबूङ्‍वा काएकालाई काछेकाक राछ गेकामा छूछाम् मूम्‌का। 11खकामा काएका तोरोआसपीका पानी जहाजापीका सीधाई सामोथ्राकेलाम्‍पे खातेका, खकामा स्‍याल्‍मा काएका नीयापोलीसपी तेतेका, 12खकामा मपीका काएका फीलीप्‍पीपी तेतेका, मक मेसेडोनीयामी झारापीका ढ्‍याप्‍पा साप्‍सेमा ह, खकामा मक रोमीचीमी आधीकारा तूवाक साप्‍सेमासँ ह। मक साप्‍सेमापी काएका चसी ले तूयेका। 13खकामा काएका सावाभेमाक लेपी साप्‍सेमामी दूवारेखूलामा लतेकामा ययूवाधपी खातेका, यँमाधँ मपी काएकावा नीनाबूङ् दब्‍माक खम् तूईलँ गेकामा मीनूम्‌काक तूवा, खकामा काएका मपी तूयेकामा मपी ङायूवा तूपूचीमा तामीक मीमाछाचीलो खा पोमा थालामूम्‌का। 14खतालो मक मीमाछाचीहँपी आम्‍का खा ईन्‍काबी थीआटीरा साप्‍सेमापी तूकाबी, बाईजानी तेमी ब्‍यापारा मोकाबी लीडीया नूङ् तूवाक मीमाछा मपी तूवा। खो नीनाबूङ्‍मी आराधना मूकाबी तूवा। खकामा पावल नीनाक खा खान्‍नीतो ईनू ग्‍यामा प्रभूवा ऊम्‍सानूवा हईपीऊ। 15खकामा खोलो ऊम्‍खीम्‌पीक झारा ऊम्‍झानीची बप्‍तीस्‍मा छामीमा, खोसावा काएकालो आता ग्‍यामा बीन्‍ती मूमा थालामू, “आनानीवा कँलाई प्रभूपी बीस्‍वसा मूकाबी गीनीहँ मीनेनीधँ अँ खीम्‌पी तानीमा तूवानी।” आतामा खोसावा काएलाई कारा तेका। 16ईले काएका नीनाबूङ् दब्‍माक खम्‌पी खातेहँकालो, जखना खँमाक आत्‍मा तूवाक ईत्‍ता चापँवामेलो काएका तूपेका। खोसावा जखना खाङूहँ भबीस्‍याबानी मूहँ ऊम्‍तँबप्‌चीमी लागी साफी बूलू खप्‍सूमा खूरूचीक तूवा। 17मक चापँवामेवा पावललो काएकालाई आता गूँतो पाईतो तीङेका, “नक मीनाची झारापीका ढ्‍याप्‍पा नीनाबूङ्‍मी स्‍यावा मूकाबीची ह। खोचीवा आनानीलाई माच्‍छे तोमाक खा लीनी।” 18खोसावा साफी लेसाम्‍म आताङा ग्‍याचा। खतालो पावलवा सीगवा दाबूमा फानाक्‍काई लासाहँ मक आत्‍मालाई लू, “येसू ख्रीस्‍टमी नूङ्‍पी आनालाई आग्‍या पीनी खोपीका लतामा खाता।” खतालो मक आत्‍मा खोतोलोङा लताखाल्‍ता। 19खतालो ऊम्‍तँबप्‌चीवा ऊम्‍चू बूलू खप्‍सीक लाम् मासाक तूचीमा पावललो सीलासलाई लापूचीमा बाजारापी साप्‍सेमाक सासाकाचीपी थूईतो खायूची। 20खकामा खोचीलाई साप्‍सेमाक हाकीमचीपी तातूचीमा ग्‍यामी, “नक मीनाची यहूदीची ह, खोचीवा एसाप्‍सेमापी मीनाचीपी खाईलाबाईला माच्‍चामीहँचू। 21खोचीवा आतीकाक चालाना च्‍यातूहँचू मक एरोमीचीमी न्‍यामापी र्‌याब्‍मा खान्‍नीक मान्‍तू।” 22खकामा पीपीछूर्छूर् मीनाची तोङामीमा खोचीलाई याम्‍मालाई भूत्‍तूची। खकामा साप्‍सेमाक हाकीमचीवा पावललो सीलासमी ते पीतूचीहँ कातूची, खकामा खोचीलाई कर्रा त्‍यानूम् लूचीमा आग्‍या पीऊची। 23खकामा खोचीवा पावललो सीलासलाई साफी कर्रावा याप्‍सूचीमा छेमाखीम्‌पी तीऊची, खकामा छेमाखीम्‌क हाकीमलाई मक काईदीचीलाई खान्‍नीतो खाङानूम् लूचीमा आग्‍या पीऊची। 24खोसावा आतीकाक आग्‍या तूःमा खोचीलाई छेमाखीम्‌पीक म्‍याक्‍कहँपी खायूचीमा ऊम्‍चू लँपी ठ्‍याङ्रो तीऊचीमा यूसूची। 25खतालोने पावललो सीलास सेपाहँपी नीनाबूङ् दब्‍तो नीनाबूङ्‍मी छाम् पयाचूक तूवा, खतालो आरू काईदीचीवा मक ईनूयोचीक तूवा। 26खतालो अचानाकपी ढ्‍याप्‍पा लूप्‍लीमा खाता, खकामा छेमाखीम्‌मी जागची यसा, खकामा खोतोलोङा झारा दूवारेखूची हताखाताहँ खोचीलाई छूयूचीक बन्‍धानासँ फूताखाता। 27खकामा छेमाखीम्‌क हाकीम थीतापोकालो छेमाखीम्‌क झारा दूवारेखूची हताखाताक तू। खकामा झारा काईदीची फूसामीमा खाल्‍तामी राछ ग्‍यामा खो ऊम्‍हँपा सीमालाई ऊम्‍लाम्‍छाप् लातू। 28खतालो पावल ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पाताहँ खोलाई लू, “आना आम्‍हँपालाई यँसँ मूनाचीन, यँमाधँ काएका झारा नापीङा तूयेका।” 29खकामा खोसावा मीकूछू ङाकूमा तईतो खीमहँपी वँङा, खकामा कीमावा यतो पावललो सीलासमी लाम्‍लोपी बबा। 30खकामा खोचीलाई पाखा बायूचीमा ततूची, “कँङावा माच्‍छे तोमालाई यँ मूमा छी?” 31खकामा खोचीवा खोलाई लचू, “प्रभू येसू ख्रीस्‍टपी बीस्‍वसा मू खकामा आनावा माच्‍छे तना, खकामा आनालो आम्‍झानीवा।” 32खोचीवा खोलो ऊम्‍खीम्‌पी तूवामीक झारालाई प्रभूमी खा ईन्‍म्‍याचू। 33खकामा खोतोलोङा सेपा छेमाखीम्‌क तँबप्‌वा खोचीलाई खायूचीमा ऊम्‍चू खूङ्‍ची सीपीऊची। खकामा खोलो ऊम्‍झानीची झारा खोतोलोङा बप्‍तीस्‍मा छामी। 34खकामा खोसावा खोचीलाई ऊम्‍खीम्‌पी खायूची, खकामा खोचीलाई चामाक थोका पीऊची, आतामा खो झारा झानीचीलो नीनाबूङ्‍पी बीस्‍वसा मूकपी खो दीम्‍दीम्‍ध छाखाता। 35खकामा नाम्‌वारी फाकामा साप्‍सेमापीक हाकीमचीवा तीलीङ्‍गेचीलाई, “छेमाखीम्‌क तँबप्‌पी मक मीनाचीलाई ल्‍याछानूम्” लूचीमा पसूची। 36खतालो छेमाखीम्‌क हाकीमवा नक खा ग्‍यामीक ईनूमा खोचीलाई लूची, “साप्‍सेमाक हाकीमचीवा आनाचीलाई ल्‍याछानूम् ग्‍यामीक तूई। हने आनाची लताचीमा साङलो खाताची।” 37खतालो पावलवा खोचीलाई लूची, “काचीका रोमी नागारीकलाई फक्‍ता मान्‍दूङ्‍ङा मीनाचीमी लाम्‍लोपी याप्‍साचीकामूङ् खकामा छेमाखीम्‌पीसँ त्‍याचीकामूङ्, खतालोने हने काचीकालाई आसासँ तूम्‍तोमाम्‍पा लेमाछोमा लामची? नक छीन। खोची ऊम्‍चूहँपाङा तामीने खकामा काचीकालाई लाताचीकानेमा खायाचीकाने।” 38खकामा तीलीङ्‍गेचीवा नक झारा खा साप्‍सेमाक हाकीमचीलाई लूची। खतालो पावललो सीलास रोमी नागारीकची राछ गूँमाक खा तूम्‍तूचीमा खोची कीसामी। 39खकामा खोची तामीमा खोचीलो माफी ङाकूचीमा बीन्‍ती मूची। खकामा खोचीलाई छेमाखीम्‌पीका पाखा बायूचीमा साप्‍सेमापीका खाल्‍ताची लूचीमा बीन्‍ती मीऊची। 40खोची छेमाखीम्‌पीका पाखा लताचीमा लीडीयामी खीम्‌पी खाताची, खकामा रूमीपामीचीलाई छीपाचूमा खोचीलाई कँदीमासाचूहँ खोचीलो हासाचीमा खाताची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\