प्रेरीत 17

1पावललो सीलास अम्‍फीपोलीस खकामा अपोल्‍लोनीया छूतो थेसलोनीकेपी ताची। मपी यहूदीचीमी ईत्‍ता तायाखीम् तूवा। 2खकामा पावल ऊम्‍बानीतीकाङा तायाखीम्‌पी वँङा खकामा सूम्‍छी सावावारी लेतो खोचीलो नीनाबूङ्‍मी खापीका पूर्पाछे मूतो मपी तूवा। 3“ख्रीस्‍टवा उम्‍छूङ्‍ङा दूखा तोमा खकामा स्‍याकपीका ऊमा पोमाङा छाक तूवा, खकामा नकङा येसूमी ऊम्‍खान्‍नीक खा कँ आनानीलाई लोनीहँनीनी खोङा ख्रीस्‍ट दाल्‍या” गूँमाक खा ङीमीऊचीहँ खोचीलाई प्रामाना मूःमा खँमीऊची। 4खतालो खोचीहँपीक कोई यहूदीचीवा बीस्‍वसा मूचीमा पावललो सीलासलाम्‍पे तामीहँ तोङामी। खकामा साफी नीनाबूङ्‍मी कीमा मूकाबी ग्रीकचीवा खकामा साफी मूख्‍या मीमाछाचीवासँ बीस्‍वसा मूचीमा खोचीलो तोङामी। 5पावल खकामा सीलासलो साफी मीनाची खातामीक तूचीलो यहूदीची नाचूरीनाहूरी मूचीमा बाजाराक चाप्‍चीलूङ् मीनाची दोसूचीहँ साप्‍सेमापी खाईलाबाईला माच्‍चा मानूम् लूची, खकामा यासोनमी खीम्‌पी खाईमामा बलजफता मूमाहँ पावललो सीलासलाई मीनाचीपी बाईमा लामूची। 6खातालो पावललो सीलासलाई खोचीवा छीपूचीनलो, खोचीवा यासोन खकामा कोई कोई रूमीपामीचीलाई लापूचीमा साप्‍सेमाक हाकीमाचीपी आता गूँतो साईतो बायूची, “झारालाम्‍पे साप्‍तेमूलूङ्‍लाई ऊथूलपूथूल मूकाबी नक मीनाची नापीसँ तातामीक तूई। 7खकामा खोची यासोनमी दँनी छामीक तूई, खोची झारा येसू गूँमाक आर्कङा हँ तूई गीमीमा काईसरमी आग्‍यामी बीरोधापी चालँवा मीहँची।” 8आतीकाक खा ईनूचीलो झारा मीनाची खकामा साप्‍सेमाक हाकीमची अताछामी। 9खकामा खोचीवा यासोनलो आरू रूमीपामीचीपीका ढालँटी लापूचीमा खोचीलाई लीऊछोची। 10खकामा रूमीपामीचीवा पावललो सीलासलाई सेपाङा फूसूचीमा बेरीयापी पसूतीङूची, खोची बेरीया तालाचीमा यहूदीचीमी तायाखीम्‌पी वँङाची। 11बेरीयाक यहूदीची थेसलोनीकेपीक यहूदीचीपीका ढ्‍याप्‍पा सानूवालोक तूवामी। यँमाधँ सागूँवापी ऊम्‍छूङ्‍ङा चँरीचूबामीमा नीनाबूङ्‍मी खा ग्राहाना मूची, खकामा पावलवा ग्‍याक खा ऊम्‍छूङ्‍ङा नीनाबूङ्‍मी खालो तोङाक तूईले मान्‍तू ग्‍यामीमा लेक ले धार्मसास्‍तारापी लामूची। 12आतामा खोचीहँपीक साफीवा, खकामा सायासम्‍दूङ् तूचीक ग्रीक मीमाछालो वाच्‍छाची बीस्‍वसा मूची। 13खकामा नीनाबूङ्‍मी खा पावललामा बेरीयापीसँ हालाबीहँ ग्‍यामीक खा थेसलोनीकेपीक यहूदीचीवा तूम्‍तूची, खतालो मपीसँ खोची पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई थेतो ऊल्‍तो तातामी। 14खकामा रूमीपामीचीवा पावललाई खोतोलोङा होङ्‍कमाक लाम्‌लामा पसूतीङूची। खन्‍धँसँ सीलासलो तीमोथीबो मपीङा तूवाची। 15पावललाई छँसी बाईकाबीची खोलो एथेन्‍ससाम्‍म खातामी। खकामा मपी पावलवा सीलासलो तीमोथी दूरूचूतो बल कँपी ताचीने लूचीमा आरामीऊची, खकामा खोची हासामीहँ लासामी। 16पावलवा सीलासलो तीमोथीलाई एथेन्‍सपी हूङूयोचीलो मक साप्‍सेमा ततूम्‍बाचीवा प्‍याबूखायूक तूलो ऊम्‍सागूँवाखलीवापी मारी सम्‌सोकाखाताक तूवा। 17आतामा खोसावा यहूदीची खकामा नीनाबूङ्‍मी कीमा मूकाबीचीलो तायाखीम्‌पी खकामा बाजारापी छीपूचीकचीलो बाजारापीङा लेक ले खोसावा पूर्पाछे मू। 18खकामा ईपीक्‍यूरी सीक्‍छेलो स्‍तोईकी सीक्‍छे तीङ्‍काबी नूवामी तायामीचीवासँ खोलो पूर्पाछे मूची। खतालो खोचीहँपीक कोई कोईवा, “नक बक्‍बकेवा यँ गीहँ?” ग्‍यामी। खतालो आरूचीवा ग्‍यामी, “नकसावाने बीदेसी ममी हालाबतीतक तूई।” यँमाधँ खोसावा येसू स्‍याकपीका ऊसाक तूई ग्‍यामा हालाबूक तूवा। 19खकामा खोचीवा खोलाई अरीयोपागसक साभापी खायूचीहँ ततूची, “आनानीवा प्‍यानूम्‌क नयाँ सीक्‍छे यँल्‍या, काएकावासँ ङीमादूराम्‌का?” 20यँमाधँ आनानीवा गीनीक आनाऊठ खाची आम्‍का नाबवा ईनाम्‌हँका। आतामा नक खामी आर्थाबो यँ राछ त काएका ङीमाक सानूवा मूम्‌काक तूई। 21[झारा एथेनीची खकामा मपी तूकाबी बीदेसीची नयाँ नयाँ खा गूँमालो ईन्‍मापीका आरू खापी ऊम्‍चू दँमा तेकाबीची तूवामीन।] 22पावलवा अरीयोपागसक साभामी म़झापी रीपामा ग्‍या, “एथेनसपीक मीनाचेऊ, आनानी साफी धार्म मानामूकाबीची राछ ग्‍यँहँ तोनीहँनीनी, 23यँमाधँ कँ कोल्‍तो खातँलो आनानीवा पूजा मीनूम्‌क थोकाची कँ तूङ्। खकामा कँ आतीकाक ईत्‍ता बेदीसँ छीपूङ् मकपी, ‘ङीसीनक नीनाबूङ्‍मी लागी’ गूँमाक खपामामा छाबाक राछ। आतामा आनानीवा आसालाई ङीमाम्‍पा पूजा मीनूम् कँ आनानीलाई लोनीनी। 24“नीनाबूङ्‍वा साप्‍तेमूलूङ् लीसू, खकामा मपी तूईक झाराङा लीसू, आतामा खो नीनाम्‍खम्‌लो खँदीमामी प्रभू छाकसावा हूवा बानामाक आराधना मूमाक खीम्‌पी खो तूईन, 25आतामाङा खोलाई यँचीवा रँरीऊतीकाङा, मीनाचीमी हूलामा ऊम्‍स्‍यावा छूमाछी ग्‍यानीमा आनानी मीनानूम्‌न। यँमाधँ खोसावाङा झारालाई पोसूङ्‍वा, स्‍वँमा खकामा झाराङा प्‍यची। 26खोसावा ईत्‍ता मीनापीका खँदीमापी तूमालाई झारा जाईची लीसू। खकामा खोसावा खोची तूमाक खम्‌चीलो सँधाचीसँ तकामूपीऊची। 27खकामा खोचीवा नीनाबूङ् लामूचीने, खकामा तोपचीमा छीपचीलँ गूँमाक आःसापी आता माक तूवा। खताधँसँ काए झारापीका खो मेथाम् मान्‍तू। 28यँमाधँ, ‘काए खोपीङा लीते, खकामा खोपीङा भेपानापे म्‍याम्, खकामा खोपीङा काए लीतेचे।’ खकामा आम्‍नू कबीचीहँपीक कोई कोईवा ग्‍यामीक तूई, ‘उम्‍छूङ्‍ङा काए ऊम्‍चाचायोछा ह।’ 29“काए नीनाबूङ्‍मी चाचायोछा छेकसावा, खो रीमा, छमी खकामा लूङ्‍तीका तूई गूँमाहँ मीन्‍मा ईसी, नकचीने मीनाचीवा मीनूचीहँ मूचीक ऊम्‍चू सीकीयालामा बानामूचीक ततूम्‍बा मात्‍ताई ह। 30आतामा पाईलाक लेक मीनाचीवा नीनाबूङ्‍लाई छ्‌यातचीनक खालाई खोसावा वास्‍ता मूयोन खतालोने खोसावा होतोलो झारा थाम्‍पूङ्‍क मीनाचीलाई खँपीका नीनाबूङ्‍लाम्‍पे लासानी लचीमा आग्‍या प्‍यची। 31यँमाधँ खोसावा ईले तकामूमा यूसूक तूई, मक लेपी खोसावा छ्‌यातूक ईत्‍ता मीनालामा धार्मीक्‍तापी झारा साप्‍तेमूलूङ्‍पी छूकाबीचीमी न्‍याया मी। खोसावा खोलाई स्‍याकपीका ऊसूमा नक झारामी प्रामाना झारा मीनाचीलाई पीऊक तूई।” 32खतालो पावलवा स्‍याकपीका ऊमाकमी खा पूलो ऊम्‍खा ईनूचीमा कोई कोईवा खोलाई घीऊची। खतालो कोई कोईबो “नक आम्‍खामी बारेपी फेरी ईनाम्‌का” ग्‍यामी। 33खकामा पावल साभापीका हासाहँ खाता। 34खतालो कोई कोई मीनाची खोलाई तीङ्‍तो खातामीहँ बीस्‍वसा मूची। खोचीहँपीक डीयनूसीयस लूचीक अरीयोपागसमी ईत्‍ता सन्‍दप् तूवा; खकामा दामारीस लूचीक ईत्‍ता मीमाछासँ तूवा, खकामा आरूचीसँ तूवामी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\