प्रेरीत 18

1खकामा पावल एथेन्‍सपीका हासामा कोरीन्‍थीपी खाता। 2खोसावा पोन्‍टसपी तूकाबी अकीला नूङ् तूवाक ईत्‍ता यहूदीलाई छीपू। खो ऊम्‍तँमा प्रीस्‍कीलालो ईटालीपीका भानाक तूवा, यँमाधँ हँ कलाऊडीयसवा झारा यहूदीची रोमपीका लतानीमा खातानी ग्‍यामा आग्‍या मूक तूवा। खकामा पावल खोचीलाई तूप्‍सी खाता। 3ऊम्‍चू चालँवा तोङाकसावा खो खोचीलोङा तूवाहँ चालँवा मू। यँमाधँ खोची पाला बानामूकाबीची तूवामी। 4झारा सावाभेमाक लेपी खोसावा तायाखीम्‌पी यहूदीची खकामा ग्रीकचीलो पूर्पाछे मूमा ऊम्‍खा बीस्‍वसा दीलामीऊची। 5सीलासलो तीमोथी मेसेडोनीयापीका ताताचीलो पावल नीनाबूङ्‍मी खा हालाब्‍मालाई धूँराकायाक तूवा। खकामा यहूदीचीलाई येसूङा ख्रीस्‍ट ह लूचीमा गाभाई पीऊहँची। 6खतालो यहूदीचीवा पावलमी बीरोधा मूचीमा ऊम्‍दोधूम् पोमा थालामूची, खतालो खोसावा ऊम्‍चू बीरोधापी ऊम्‍ते रूसूमा खोचीलाई लूची, “आम्‍नू ही आम्‍नू तखलपीङा पराछूने, कँ फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क तूङ। हने नाप्‍कानापे कँ आर्क जाईचीपी खातँ।” 7खकामा खो मपीका पोकामा नीनाबूङ्‍मी स्‍यावा मूकाबी तीतस यूस्‍तस नूङ् तूवाक मीनामी खीम्‌पी खाता। ऊम्‍खीम् तायाखीम्‌धपी तूवा। 8खकामा तायाखीम्‌क हाकीम क्रीस्‍पसलो ऊम्‍झारा झानीचीवा प्रभूपी बीस्‍वसा मूची। खकामा कोरीन्‍थीचीहँपीक साफीवा पावलमी खा ईनूचीहँ बीस्‍वसा मूचीमा बप्‍तीस्‍मा छामी। 9ईले सेपा दर्सनापी प्रभूवा पावललाई लू, “कीन, नेतो खाता खकामा मानेपा तून, 10यँमाधँ कँ आनालो तूङ, खकामा आसासँ आनालाई आक्रमाना मीनामा आम्‍हान्‍ती मूमा दूरन, यँमाधँ नक साप्‍सेमापी अँ मीनाची साफी तूईमी।” 11खकामा पावलवा नीनाबूङ्‍मी खा मीनाचीलाई चेतो ऊदँलो चूकीबो माईना खोचीलो तूवा। 12गलीयोन अखाईयाक हाकीम छामा, यहूदीची ईत्‍ताङा छामीहँ तोङामीमा पावललाई लापूची खकामा आदलतापी आता गूँतो तातूची, 13“नक मीनावा मीनाचीलाई ब्‍यबस्‍थालो तोङीनकतीका नीनाबूङ्‍मी आराधना मूमा च्‍यातहँची।” 14पावल नेमा ग्‍याहँक तूवा, खतालो गलीयोनवा मक यहूदीचीलाई लूची, “यहूदीचेऊ, नक ऊम्‍छूङ्‍ङा खाईसीक चालँवा छाक खकामा काचूवाकोईमी खाधँने, कँलाई आम्‍नू खा ईन्‍मा खान्‍नोक छाक थीय, 15खतालोने आम्‍नू मूद्‍दाबो, खाची, नूङ्‍ची खकामा आम्‍नू ब्‍यबस्‍थामी बारेपी छाकसावा, आनानी आम्‍नू हँपावाङा छीनफान मानूम्। कँ आतीकाक खाचीमी न्‍याया मूमा दूरँन।” 16खकामा खोसावा खोचीलाई आदलतापीका कलूतीङूची। 17खकामा खोचीवा तायाखीम्‌पीक हाकीम सोस्‍थेनेसलाई लापूचीमा आदलतापीङा याप्‍सूची। खतालो गलीयोनवा मक चालँवापी ऊम्‍सानूवाङा तीऊन। 18खकामा पावल साफी लेतो कोरीन्‍थीपी तूवा। खकामा रूमीपामीचीलो हासामीमा पानी जहाजापीका सीरीया खाता। खतालो खोलो प्रीस्‍कीलालो अकीलासँ तूवाची। खकामा ऊम्‍भाकालामी गार्नावा कीङ्‍क्रीयापी खोसावा ऊम्‍तँ खोकू। 19खकामा खोची एफीससपी तातामी, खकामा पावलवा खोचीलाई मपीङा कातूसोचीमा खो ईत्‍ता तायाखीम्‌पी वँङाहँ यहूदीचीलो पूर्पाछे मूमा थालामू। 20खतालो खोचीवा खोलाई चसी ले तूमाक बीन्‍ती मूचीलो खो तूमा छत्‍ता। 21खकामा खो खोचीलो हामा ग्‍याहँलो खोचीलाई लूची, “आनानीलो तूप्‍माक नीनाबूङ्‍मी सानूवा तूईधँ, कँ आनानीपी फेरीसँ लासँतँ।” खकामा खो एफीससपीका पानी जहाजापी वँङामा खाता। 22खकामा खो पानी जहाजापीका काईसरीयापी धाता खकामा मन्‍डालीक बीस्‍वसीचीलाई तूप्‍सी खाता खकामा खोचीलाई सेवा मूसोचीमा एन्‍टीओखीयापी धाता। 23खकामा खो मपी चसी ले तूवामा, मपीका लतामा गलातीयालो फ्रीगीयामी थाम्‍पूङ्‍लामा छूतो झारा सीच्‍चेचीलाई कँदीम्‍मेतो भीन्‍दाई भीन्‍दाई खम्‌लाम्‍पे खाता। 24खोतोलोङा अलेक्‍जेन्‍ड्रीयापी तूकाबी अपोल्‍लोस लूचीक ईत्‍ता यहूदी एफीसीपी ता। खो खान्‍नीतो नेमा दूर्माकी खकामा नीनाबूङ्‍मी खा खान्‍नीतो ङीकाबी तूवा। 25खोसावा प्रभूमी बारेपीक खामी सीक्‍छे खान्‍नीतो तूःक तूवा, खकामा खोसावा आत्‍मापी राम्‍फतो येसूमी बारेक खा ठीक्‍का ठीक्‍का नेतो च्‍यातूतीतूचीक तूवा। माताधँसँ खोसावा यूहन्‍नामी बप्‍तीस्‍मामी खा मात्‍ताई खान्‍नीतो ङीसूक तूवा। 26खो कँदीम्‍नाचीहँ तायाखीम्‌पी नेमा थालामू। खतालो खो नीनाक खा प्रीस्‍कीलालो अकीलावा ईनाचू खकामा खोलाई खोचीवा ऊम्‍चू खीम्‌पी काछाचू, खकामा नीनाबूङ्‍मी लाम्‌मी बारेक खा खान्‍नीतो च्‍याताचू। 27अपोलोस अखाईयापी खाईमा लामूलो रूमीपामीचीवा खोलाई मपी खाईमा कँदीमूची, खकामा मपीक सीच्‍चेचीवा खोलाई ग्राहाना मूचीने ग्‍यामीमा कँदीम्‍मेतो ईत्‍ता रूसँ छाबूची। खकामा खो मपी तालामा ममारूङ्‍लामा बीस्‍वसा मूकाबीचीलाई साफी भाऊची। 28यँमाधँ खोसावा धार्मसास्‍तारापीक खालामा येसूङा ख्रीस्‍ट ह गूँमाक खा खँमीऊचीमा यहूदीचीलाई झारामी लाम्‍लोपी यँ गूँमा गूँमा मीऊखातूची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\