प्रेरीत 2

1पेन्‍तीकोसमी ले तालो, खोची झारा ईत्‍ता खम्‌पीङा ङायूवा तूपूचीक तूवा। 2आतामा खोतोलोङा नीनाम्‍खम्‌पीका ढ्‍याप्‍पा हूवातीकाक सँलँवा खोचीवा ईनूची, खकामा मक खोची तूवामीक झारा खीम्‌ङा प्‍याबूखायू। 3खकामा ल्‍याम्‌तीकाक मीमी फीलीङ्‍गोची मपी दाता खकामा मक हासामीहँ खोची झाराछोपी तूवामी। 4खकामा खोची झारा पबीत्‍रा आत्‍मावा प्‍याबूची, खकामा पबीत्‍रा आत्‍मावा खोचीलाई नेमा पीऊचीतीका खोची झारा लापागूँपी नेमा थालामूची। 5खोतोलो यरूसलेमपी नीनाम्‍खम्‌मी खूःक झारा नाम्‍दपीका तामीक धार्मी यहूदीची तूवामीक तूवा। 6खकामा नक सँलँवा ईनूचीमा मारी मीनाची तामीहँ ङायूवा तूपूची। खकामा खोची अतलल छाखातामीक तूवा, यँमाधँ खोची झारावा सीच्‍चेची ऊम्‍चू ऊम्‍चू गूँपी नीनायामीक ईनूची। 7खोची झारा अतलल छाखातामीहँ गूँमा थालामूची, “नक नेकाबीची झारा गालीलीची मनहँल्‍या? 8खतालोने खोची झारा यँतामा एफूवागूँपी नीनीयीमीक काएवा ईनाम्‌हँ? 9नापी काए पार्थीची, मादीची, एलामीची खकामा मेसोपोटामीयाक, यहूदीयाक, कापाडोसीयाक, पोन्‍टस खकामा एसीयापी तूकाबीची तूये। 10खकामा फ्रीगीया, पामफीलीया, मीस्रलो कूरेनीधपीक लीबीयाक कोई थाम्‍पूङ्‍चीपीका, खकामा रोमपीका तेक, 11यहूदीलो यहूदी सीक्‍छे र्‌याब्‍माकी काए हीसाङा नापी तूये। खकामा क्रेटलो अरबपी तूकाबीचीसँ नापी तूये, खतालोने खोची नीनाबूङ्‍मी रलोक चालँवामी खा पचीचीक काएवा एगूँपीङा ईनाम्‌हँ।” 12खतालो खोची अतलल छामी खकामा आल्‍मालाछामीहँ खोची खोचीवा गूँमा थालामूची, “नक यँल्‍या?” 13खतालो मपी तूकाबी कोई कोईवा खोचीलाई घीऊचीमा आता ग्‍यामी, “नकची चानीक आङ्‍गूरामी खमवावा सीतूची राछ।” 14खकामा पत्‍रूस ईत्‍ई ऊम्‍बूमीचीलो रीपामा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी खोचीलाई लूची, “यहूदीयाक मीनाची, खकामा यरूसलेमपी तूकाबी झारा मीनाची आनानीवा अँ खा ईनानूम् खकामा ङीसानूम्। 15आनानीवा मीनानूम्‌तीका नकची आङ्‍गूरामी खमवावा सीतूचीक मान्‍तू, यँमाधँ होतोलो हालाकूनाम्‌क ङकाबो मात्‍ताई बाजाछाक तूई। 16योएल अगम्‍बक्‍तावा ग्‍याक खा नकङा ह। 17‘लूकीक लेपी आता छी, ग्‍यामा नीनाबूङ्‍वा ग्‍याक तूई, कँ झारा मीनाचीलाई अँ आत्‍मा प्‍यँचूङ्, खकामा आम्‍नू वाच्‍छाछाचीलो आम्‍नू मीमाछाछाचीवा अगम्‍बानी नीनीमी, खकामा आम्‍नू सँलँचीवा दर्सना तची खकामा आम्‍नू तूम्‍साबूचीवाबो सेम खाङची। 18मक लेचीपी कँ अँ चापँवाछाचीलो चापँवामेची हीसापीङा अँ आत्‍मा पसँ खकामा खोचीवा अगम्‍बानी नीनीमी। 19खकामा कँ मूतूनी नाम्‌छूरीपी अतललक चालँवा खकामा मूईनी खँदीमापी लासाईची खँम्‍यँचूङ्, मातालो हीमी, मीमी, खकामा मीकूमामी मूस्‍लची छी। 20प्रभूमी साफी ढ्‍याप्‍पा खकामा सायासम्‍दूङ्‍लोक ले तामा गीहँलो नाम् माकाचूचू छीखाती खकामा ला हीतीका छीखाती। 21आतामा प्रभू‍मी नूङ् दब्‍काबी झारा मीनाची लीतीमीक छी।’ 22“ईस्राएलक मीनाचेऊ ईनानूम्, नासरतक येसू आतीकाक मीना तूवा, नीनाबूङ्‍वा अतलल छेक रलोक लासाईमी चालँवापीका ऊम्‍आधीकारामी प्रामाना मूक तूई। नक चालँवाची नीनाबूङ्‍वा खोलामा आनानीहँपी मूक खाने आनानीवा खान्‍नीतोङा ङीसूनूम्। 23नीनाबूङ्‍वा पाईलाङा ऊम्‍हँपामी सानूवालो नूवालामा येसू आम्‍नू हूपी छूमाछी ग्‍यामा छूछाम् मूदूरूक तूवा। आतामा खोलाई आम्‍नू हूपी प्‍यानी। खकामा आनानीवा खँलोक मीनामी हूलामा येसूलाई क्रूसापी कसानूम्‌हँ सीतानूम्। 24खतालोने नीनाबूङ्‍वा खोलाई सीमारीमी कास्‍टापीका खीकूमा स्‍याकपीका ऊसूमा लेमीऊ। यँमाधँ खोलाई सीमारीमी रवा लाप्‍माहँ यूँमायामा दूरूनक तूवा। 25यँमाधँ दाऊदवा ऊम्‍बारेपी गी, ‘कँङावा प्रभूलाई साधाई अँ लाम्‍लोपीङा तूङ्, यँमाधँ कँ समास्‍सेपी धीसँनने गीमा खो साधाई अँ खारूलाम्‍पे तूईयी। 26आतामा अँ सागूँवा दीम्‍दीम्‍ध छाक तूई खकामा अँ ल्‍याम्‌सँ हँसहँलँ छाक तूई। हने नाप्‍कानापे अँ रीराम्‌सँ आःसापी लीती। 27यँमाधँ आनानीवा अँ प्रानालाई खदीमाहँपी कातूसीनूम्‌न मातामाङा आनानीवा आम्‍नू पबीत्‍रा मीनामी रीराम्‌सँ कीम्‍मा पीऊनूम्‌न। 28आनानीवा कँलाई खान्‍नीक पोसूङ्‍वा लेमाक लाम् खँम्‍यँनूङ्‍क तूई, यँमाधँ आनानी कँलो छीनीकसावा कँ दीम्‍दीम्‍ध छँक छी।’ 29“रूमीपामीचेऊ, एफूपापा दाऊदमी बारेपी कँङावा आनानीलाई खान्‍नीतो लोमाङा छी। खो ऊम्‍छूङ्‍ङा स्‍या खकामा खूमाक ऊम्‍सूलूम् ईसेक लेतो नापी तूईहँङा। 30खो ईत्‍ता अगम्‍बक्‍ता तूवा, खकामा खोसा नीनाबूङ्‍वा मूक प्रतीग्‍या खान्‍नीतो ङीसूक तूवा नीनाबूङ्‍वा दाऊदमी चाचायोछा ईत्‍तालाई खोतीकाङा हँ महँ ऊम्‍थूम्‍सूङ्पी यूसँ ग्‍यामा प्रतीग्‍या मूक तूवा। 31आतामा खोसावा नीनाबूङ्‍वा येसू ख्रीस्‍टलाई ऊसूमा पोकूक तूःक तूवा। आतामा खोसा ग्‍या खो ना खदीमाहँपीङा कातासा, ना कीमाङा। 32नीनाबूङ्‍वा मक येसूलाईङा स्‍याकपीका ऊसूकमी साँछी काएका झारा तूयेका। 33खोलाई पोकाखायामा नीनाबूङ्‍मी खारू हूलाम्‍पे थ्‍याताक तूई। खकामा ऊम्‍पावा खोलो प्रतीग्‍या मूतीकाङा खोसावा पबीत्‍रा आत्‍मा तूःक तूई, खोसावा काएकालाई पेकाक मक पबीत्‍रा आत्‍माङा आनानीवा होतोलो तूहँनूम्‌कलो ईनूहँनूम्‌क तूई। 34दाऊद ऊम्‍हँपाबो नीनाम्‍खम्‌साम्‍म खातान, खताधँसँ खोसाङा गी, ‘परमप्रभूवा अँ प्रभूलाई लू, “कँ आम्‍सातूराचीलाई आम्‍लँ यूमाक खम्‌तीका आम्‍आधीकारापी मूपीनीनतो आना अँ खारू हूलाम्‍पे तूवा।”’ 36“आतामा ईस्राएलक झारा मीनाचीवा नक खा ङीमाङा छी, आनानीवा क्रूसापी कसानूम्‌मा सीतानूम्‌क येसूलाई नीनाबूङ्‍वा प्रभूलो ख्रीस्‍ट मीऊक तूई।” 37नक खाची ईनूचीमा ऊम्‍चू सागूँवा छीयाछीया छाहँ खोचीवा पत्‍रूसलो आरू प्रेरीतचीलाई लूची, “रूमीपामीचेऊ, आताधँ काएका यँ मूमाकल्‍या?” 38खकामा पत्‍रूसवा खोचीलाई लूची, “आनानी झारावा आम्‍नू खँपीका आम्‍नू सानूवा लासानूम् खकामा येसू ख्रीस्‍टमी नूङ्‍पी बप्‍तीस्‍मा छानी, मकामा आम्‍नू खँची धाती खकामा पबीत्‍रा आत्‍मामी ममासूङ् आनानीवा तूनूम्। 39यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी प्रतीग्‍या आनानीलाई, आम्‍नू सासीवन्‍तीचीलाई खकामा मेथाम्‌पी तूकाबीची झारालाईङा ह। खकामा एप्रभू नीनाबूङ्‍वा काछानीक झारालाईङा ह।” 40आतामा खोसावा आरू मारी खाचीपीका खोचीलाई चेताऊनी पीऊची, खकामा खोचीलाई आता लूचीमा सीक्‍छे पीऊची, “नक खँसापी सूनाम्‌पीका आनानी आम्‍नू हँपा लीतानी।” 41आतामा आसासावा ऊम्‍खा ग्राहाना मूची खोची झारा बप्‍तीस्‍मासँ छामी, मक लेङा सूम्‍होतोङ् मीनाची खोचीपी थापाछामी। 42खकामा खोची प्रेरीतचीलो चेलोतो तूवामी, खकामा सङ्‍गाती मूतो झारावा साङ्‍गाई सोफ ओईतो नीनाबूङ् दबूयोची। 43प्रेरीतचीपीका साफी अतलल छेक चालँवाचीलो लासाईची मूचीक तूचीलो झारा मीनाची ऊम्‍चू सानूवापी कीसामी। 44झारा बीस्‍वसीची सङ्‍गातीपी साङ्‍गाई ङायूवा तूपूयूची खकामा खोचीलो तूवाक झारा थोका खोचीहँपी हामोमी। 45खकामा खोचीवा ऊम्‍चू ऊम्‍चू बूलूदँलो सामानाची ईनूचीमा आसासालाई यँ यँसा रँरीऊचीक तूवा मकङा खोचीलाई हापीऊची। 46खोची लेक ले नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी साधाईङा साङ्‍साङ्‍गाई ङायूवा तूपूची। खकामा खोची खीम् खीम्‌पी सोफ ओतूची खकामा झारा हँसहँलँ छूतो नीक सागूँवावा साङ्‍गाई सोफ चोची। 47खकामा नीनाबूङ्‍मी साया पोतो, झारा मीनाचीपीका सूभेच्‍छा तोतो तूवामी। खकामा प्रभूवा माच्‍छे तोकाबी मीनाची लेक ले खोचीपी पोर्मेतो खायू।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\