प्रेरीत 20

1आतामा नक खाईलाबाईला लूकामा पावलवा सीच्‍चेचीलाई काछूतीङूची, खकामा खोचीलाई नूवाताया पीऊचीमा खो खोचीलो हासाहँ माकेडोनीयालाम्‍पे खाता। 2खो मक थाम्‍पूङ्‍चीपी खातामा मीनाचीलाई साफी कँदीमूची खकामा खो ग्रीसपी ता। 3खो मपी सूम्‍छी माईना तूवा। खकामा खो पानी जहाजापीका सीरीयालाम्‍पे खाईमा ग्‍याहँलो यहूदीचीवा ऊम्‍बीरोधापी जाला मूचीक तूम्‍तूमा खो माकेडोनीया छूतो लामा मीन्‍नाची। 4खतालो बेरीयापी तूकाबी पूरसमी वाच्‍छाछा सोपातोरोस, थेसलोनीकेपीक अरीस्‍तार्खसलो सीकीन्‍दस, डार्बीक गायस, तीमोथीसँ, खकामा एसीयाक तूखीकसलो तोरोफीमस पावललो खातामी। 5खोची तोरोअसपी पाईलाङा तालामीमा काएकालाई हूङेयेकामीक तूवा। 6खतालो काएकाबो अखमीरी सोफमी चारा पाछी फीलीप्‍पीपीका पानी जहाजापीका नँकाबो लेपाछी तोरोअसपी खोचीपी तेभानेका, खकामा काएका मपी सावाबो लेतो तूयेका। 7सातामी पाईला ले, काएका सोफ चासी ङायूवा तूपूम्‌कालो, पावलवाबो स्‍याल्‍मा खाईमाक सानूवा मूकसावा खोचीलो सेपासाम्‍म बाता मूचो। 8काएका ङायूवा तूपूम्‌काक खीम्‌मी मूतूक्‍क तालाछोपी साफी मीकूछूची दयाक तूवा। 9खतालो यूटीकस लूचीक ईत्‍ता सँलँ जास्‍केलीपी तूवायाक तूवा। पावलवा हापाहापातो बाता पूयोकसावा खो साफी दूखूपा मीऊ, खतालो खो साफी दूखूपा मीऊकसावा सूम्‍छी तालापीका धीसाधा खतालो खोचीवा खोलाई स्‍याखाताक पोकूची। 10खकामा पावल मूईनी धाताहँ खोछोपी बबामा खोलाई हेबूहँ ग्‍या, “कीननी यँमाधँ खो लीताकङा तूई।” 11खकामा पावल मूतूनी वँङाहँ सोफ ओतूमा चोदूरूहँ नाम्‌वारी फाकानतोङा खोचीलो बाता पूचो। खकामा खो खोचीपीका हासामा खाता। 12खकामा खोचीवा मक सँलँलाई लीताकङा खायूची आतामा खोची साफी दीम्‍दीम्‍ध छामी। 13खकामा काएका पावललाई अस्‍सोसपी तूप्‍माहँ पानी जहाजापी तेमाक सानूवा मूम्‌कामा काएका पाईलाङा पानी जहाजापीका अस्‍सोस खातेका। यँमाधँ पावलवा अस्‍सोससाम्‍म लाम्‍दूम्‍तोङा खाईमाक सानूवा मूःमा काएकालाई आता लेकामा आरामेकाक तूवा। 14खकामा खोसावा काएकालाई अस्‍सोसपी तूपेका, खकामा काएकावा खोलाई पानी जहाजापी तीम्‌काहँ मीतीलेनेपी तेभानेका। 15खकामा मपी पानी जहाजापी वँङेकामा स्‍याल्‍मा खीयसधपी तेतेका, खकामा मकमी छीन्‍दाकले सामोसपी तेतेका। खकामा मकमी आर्क ले मीलेटसपी तेतेका, 16एसीयापी अल्‍मला मन्‍छूमाक पावलमी सानूवा तूवाकसावा खोसा एफीसस लईमाम्‍पा खाईमाक सानूवा मू। यँमाधँ छीधँ पेन्‍तीकोसामी लेपी यरूसलेम ताल्‍मालाई खो हाईखायूक तूवा। 17पावलवा मेलेटसपीका एफीससपीक मन्‍डालीक धार्म तकीचीलाई काछोसी पसूची। 18खोची खोपी तामीमा पावलवा खोचीलाई लूची, “कँ एसीयापी हीलूङ्‍क पाईला लेपीकाङा आनानीलो अँ झारा दँमा यँतामा गाङूङ् मकने आनानीवा मक लेपीकाङा खान्‍नीतो ङीसूनूम्। 19झारापी सानूवापा छँहँ मूमवा धाईतो, खकामा यहूदीचीमी जालामी जँचापीसँ कँङावा प्रभूमी स्‍यावा मूङ्। 20आम्‍नूमी लागी खान्‍नोक फाईदाक खा आनानीलाई लोमा खकामा आनानीलाई खीम् खीम्‌पी झारामी लाम्‍लोपी नूवाताया पीमा कँ छीमाङा छीतँन। 21यहूदीचीलाईलो ग्रीकचीलाई सानूवा लामामा नीनाबूङ्‍लाम्‍पे हूमालाई खकामा एप्रभू येसू ख्रीस्‍टछोपी बीस्‍वसा मूमा गूँमाक खामी गाभाई कँङावा पीङ्‍क तूई। 22“हने खाङानूम् कँ पबीत्‍रा आत्‍मापी बाद्‍दे छँमा यरूसलेमलाम्‍पे खातँहँ, मपी कँलाई यँ यँ छी मक कँ ङीसँन। 23कँङावा ऊतो मात्‍ताई ङीसँ झारा साप्‍सेमापी काईदलो कास्‍टा कँछोपी ती गूँमाक खा पबीत्‍रा आत्‍मावा कँलाई ले। 24खन्‍धँसँ कँ अँ पोसूङवालाई यँनायँक दाबँ खकामा लालूखासँ मूनचूङ्‍न। कँ नक माताङा मूमा नतँ, यँमाधँ प्रभू येसूलामा कँङावा तूङ्‍क स्‍यावामी चालँवा नीनाबूङ्‍मी ममारूङ्‍मी खान्‍नीक खामी गाभाई पीमाक अँ चालँवा कँङावा दूर्माङाछी। 25“हने खाङानूम्, कँ ङीसँ आनानीहँपीक झारा आसासालाई कँ नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी हालाब्‍तो लाम्‍दूम, हने नाप्‍कानापे आनानीवा कँलाई हाल्‍लोसँ तयेनीन। 26आतामाङा कँ ईसेक ले आनानीलाई लोनीनी, आनानी आसाची नीनाबूङ्‍पीका मासीनीधँ मक हीमी फक्‍तावाला कँ छँन। 27यँमाधँ झारा नीनाबूङ्‍मी यायो आम्‍नूमी लागी आनानीलाई लोमालाई कँ दँसू सयँन। 28आनानी आम्‍नू हँपालो पबीत्‍रा आत्‍मावा आम्‍नू जीम्‍मापी प्‍यानीक बागालाची झारामी लागी नूवा याकानी। नक ऊम्‍सीबीरूपाछामी हीलामा खीतूक नीनाबूङ्‍मी मन्‍डालीलाई आनानीवा चालाकूतीकाङा खाङानूम्। 29यँमाधँ कँ ङीसँ, कँ खातँमा कीमालीक हूक्‍साची आनानीहँपी तीःमी खकामा झारा मन्‍डालीचीलाई दूखा प्‍ययीची। 30आनानीहँपीकासँ आतीकाक मीनाची लतीमी खकामा वालँ खा नीनीमीहँ सीच्‍चेचीलाई खोचीलो खायची। 31आनानी नूवा याकानीमा तूवानी। खकामा कँ सूम्‍छी दँतो सेपालेपा मूमवा धाईतो झारा मीनाचीलाई चेताऊनी पीङ्‍चूङ्‍क खा मीनानूम्। 32“हने कँ आनानीलाई नीनाबूङ्‍लो ऊम्‍ममारूङ्‍मी खामी जीम्‍मा पीनीनी, खकामा नकसावा आनानीलाई धूङ्‍लीक मीनीहँ पबीत्‍रा माक झारालोङा आनानीवा साखा तूनूम्। 33कँङावा आसामीसँ रीमा, छमी खकामा तेहाम्‌मी झाली मूङ्‍न। 34आनानी आम्‍नू हँपाङा ङीसूनूम् नक अँ हूचीवाङा अँमीलो कँलो छूकाबीचीमी खँचलाई पूर मूक तूई। 35कँङावा आनानी झारालाई झारा थोकामी यादे पीनानीक तूई, आनानी झारा धूँराकानीमा चालँवा मानूम् खकामा काम्‍जोराचीलाई भनूम्। खकामा आनानीवा प्रभू येसूमी खा मीनानूम् खोसावा ग्‍याक तूई, आरूपीका तोमापीकासँ आरूचीलाई पीमाबो धूङ्‍ली।” 36ऊतो ग्‍यामा खो बबा खकामा खोची झारालो नीनाबूङ् दबू। 37खोची झारा खापामी खकामा पावललाई हेबूचीमा चूप्‍पा मीऊची। 38पावलवा खोचीलाई आनानीवा कँलाई हाल्‍लोसँ तएनीन लूचीक खापी खोची मारी सम्‌सोकामी। खकामा खोचीवा पावललाई पानी जहाजाधसाम्‍म छँसी खातामी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\