प्रेरीत 21

1खोचीलो काएका हासेकामा पानी जहाजापीका सीधाई कोसपी तेका, खकामा स्‍याल्‍मा रोडसपी तेतेका खकामा मकपीका पटारालाम्‍पे खातेका। 2खकामा काएकावा फोनीकेपी खाईमाक ईत्‍ता पानी जहाजा छीपूम्‌का खकामा मपीङा काएका वँङेकामा खातेका। 3साईप्रस दातामा काएकावा नकलाई बेखूलाम्‍पे मूम्‌कामा सीरीयालाम्‍पे खातेकामा टूरोसपी धातेका। यँमाधँ पानी जहाजाक मालसामानाची मपीङा धाईमाछाक तूवा। 4खकामा काएकावा सीच्‍चेचीलाई छीपूम्‌कामा खोचीलो काएका सावाबो लेतो तूयेका। यँमाधँ पबीत्‍रा आत्‍मालामा खोचीवा पावललाई यरूसलेम खाईननी लूची। 5मपीका काएका लाम्‍दूम्‍मा बेला छामा काएका खोचीलो हासेकामा लाम्‍दूम्‍मालाई आम्‍का लाम्‌पी लतेका। खतालो खोची ऊम्‍चू झारा झाना खकामा ऊम्‍चू छाछाचीलो झाराङा काएकालाई छँसी साप्‍सेमापीका मेथाम्‌साम्‍म भानामी। खकामा काएका होङ्‍कामामी कीनाराधपी बबेकाहँ नीनाबूङ् दबूम्‌का। 6खकामा काएका हासेकाहँ काएका पानी जहाजापी वँङेका, खोचीबो ऊम्‍चू खीम् लासामी। 7खकामा टूरोसपीका पानी जहाजालामा काएका टोलेमाईसपी तेतेका मपी काएकावा रूमीपामीचीलाई सेवा मीम्‌काहँ खोचीलो ऊले तूयेका। 8खकामा स्‍याल्‍मा काएका खोचीलो हासेकामा काईसरीयापी भानेका, खकामा हालाब्‍काबी फीलीपमी खीम्‌पी काएका वँङेकामा तूयेका। खो मक सावाबोहँपीक ईत्‍ता तूवा। 9मपी अगम्‍बानी नेकाबी मकमी लँकाबो भ्‍यामूमाम्‍पाक ऊम्‍मीमाछाछाची तूवामी। 10काएका मपी चसी ले तूयेका खतालो मपी यहूदीयापीका अगाबस लूचीक ईत्‍ता अगम्‍बक्‍ता ता। 11खो काएकापी तामा पावलमी थँपारीवा ऊम्‍लँ हू छूईनाचीहँ ग्‍या, “पबीत्‍रा आत्‍मावा आता गी, ‘नक थँपारी आसामील्‍या खोलाई यरूसलेमपी यहूदीचीवा आतामाङा छूयचीहँ आर्क जाईमी हूपी प्‍यची’।” 12नक खा ईनूम्‌कामा, काएका मक थाम्‍पूङ्‍क मीनाचीलो तोङेकामा पावललाई यरूसलेम खाईननी लूम्‌कामा बीन्‍ती मूम्‌का। 13खतालो पावलवा खोचीलाई आता लूची, “आनानी आतामा खापीनीमा अँ सागूँवा धँ चाईसीक मीनूम्? यँमाधँ प्रभू येसूमी नूङ्‍मी लागी काईदी छूमामा खाईमालाई मात्‍ताई मन कँ यरूसलेमपी सीमासँ त्‍यारी तूङ।” 14आतामा काएकावा खोलाई मानामूमा दूरूम्‌कानमा “प्रभूमी सानूवातीका छूने” गेकामा काएका मानेपा तूयेका। 15खकामा मक ले पाछी काएका चँरीचूबेका, खकामा यरूसलेमलाम्‍पे लाम्‍दूमेका। 16काएकालो काईसरीयाक कोई कोई सीच्‍चेचीसँ खातामी, खकामा खोचीवा काएकालाई साईप्रसक ईत्‍ता पूरान सीच्‍चे मनासोन लूचीकमी खीम्‌पी काएकालाई बाएकामूङ् यँमाधँ काएका मपी तूमा छाक तूवा। 17खकामा काएका यरूसलेम तेतेका खतालो रूमीपामीचीवा काएकालाई हँसहँलँ छूतो लाम्‌तूपा मेकामूङ्। 18स्‍याल्‍मा पावल काएकालो याकूबपी खाता। मपी झारा धार्म तकीची ङायूवा तूपूचीक तूवा। 19खोचीलाई पावलवा सेवा मीऊचीमा, ऊम्‍चालँवालामा आर्क जाईचीहँपी नीनाबूङ्‍वा मूक चालँवा झाराङा ईत्‍ता ईत्‍ता लूची। 20आतामा खोचीवा नक झारा खाची ईनूचीमा नीनाबूङ्‍मी माहीमा मूची। खकामा खोचीवा पावललाई लूची, “नूछ खाङानूम्, यहूदीचीहँपी साफी होतोङ् बीस्‍वसा मूकाबीची तूईमी, खकामा ब्‍यबस्‍थामी खापी खोची झारा राम्‍फाकामीक तूई। 21खोचीवा आम्‍नू बारेपीसँ ईनूचीक तूई, मक खा यँ धँ, आर्क जाइचीहँपी तूकाबी यहूदीचीलाई आनानीवा ‘मोसामी ब्‍यबस्‍था छीङानूम् खकामा ऊम्‍चू छाछाचीलाई खतना मानूम्‌न खकामा यहूदीचीमी चाल चालाना मानामानूम्‌न’ ग्‍यानीमाल्‍या च्‍यातानूम्‌क तूईनीनी त। 22हने यँ मूमाल्‍या त? आनानी नापी तानीक तूई गूँमाने खोचीवा ऊम्‍छूङ्‍ङा ईनची। 23आतामा काएकावा यँ गेका मकङा मानूम्, भाकाला मूकाबी लँकाबो काएकालो तूईमी। 24नकचीलाई खायानूम्‌मा नकचीलोङा आनानीसँ साङ्‍गाई नीक छानी, खकामा नकचीमी चाहाछीक खर्चाची आनानीवा प्‍यानूम्, खकामा नकचीवा तँ खोकूचीने। आतामा आनानीवा ब्‍यबस्‍था पालना मीनूम्‌क तचीमा आम्‍नू बारेपी ईनूचीक खा ऊम्‍छूङ् मन राछ गीमीमा झारावा तूम्‍तची। 25खताधँसँ बीस्‍वसा मूकाबी आर्क जाईचीलाई आता लूम्‌कामा रू छाबूम्‌काक तूई, आनानीवा ततूम्‍बालाई बलीदाना चारामाक थोका चामा ईसी, ही, पई बीलीमा सीतीक पसूमी सा खकामा कलवापीका मेथाम् तूवानी गूँमाक आम्‍का नीर्नायाक खा खोचीलाई रूलामा लूम्‌काक तूई।” 26खकामा पावलवा मक मीनाचीलाई खोलो खायूची, खकामा स्‍याल्‍मा मक मीनाचीलो साङ्‍गाई खोसँ नीक छा। खकामा मक नीक छूमाक ले हाल्‍लो लूकीक मकमी खा लोसी खकामा झारालाई पीमाक बूलूदाम्‌मी खा लोसी खो नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी वँङा। 27खकामा सावाबो ले लूमा ग्‍याहँलो, एसीयाक यहूदीचीवा पावललाई नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी तूची खकामा झारा पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई ऊलूचीमा पावललाई लापूची। 28खोची आता गूँतो पाईमा थालामूची, “ईस्राएलक मीनाचेऊ, काएकालाई भाएकानूम्! झारा लाम्‍पेक मीनाचीलार्ई एजाई, एब्‍यबस्‍था खकामा नक खम्‌मी बीरोधापी नूवाताया पीकाबी मीना नकङा ह। ऊतो मात्‍ताई मन नकसावा ग्रीकचीलाईसँ नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी गनूचीमा पबीत्‍रा खम्‌लाई ईसीक मूक तूई।” 29यँमाधँ खोचीवा नकपीका आघी एफीससक तोरोफीमस लूचीक ईत्‍ता मीनालाई पावललो साप्‍सेमापी खोचीवा तूचीकसावा खोलाई पावलवा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी गनू राछ ग्‍यामीमा मीनूचीक तूवा। 30खतालो झारा साप्‍सेमाभोरीङा हाल्‍लाखाल्‍ला छा, खकामा मीनाची ऊखेपाङा भूल्‍तो मपी तामी। खकामा खोचीवा पावललाई लापूचीमा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीका साईतो पाखा लातूचीहँ खोतोलोङा दूवारेखूची छीऊखातूची। 31खतालो खोचीवा खोलाई सेमा लामूहँचीलो यरूसलेमपी हाल्‍लाखाल्‍ला छाक तूई गूँमाक खा रोमी पल्‍टनाक सेनापतीपी ताता। 32खतालो खोसावा खोतोलोङा तीलीङ्‍गेचीलो ऊम्‍चू तँबप्‌ची खायूचीमा खोचीपी भूल्‍तो खातामी। खोचीवा तीलीङ्‍गेचीलो सेनापतीलाई तूचीमा पावललाई याम्‍मा छीतूची। 33खकामा मक सेनापती पावलधपी भानाहँ खोलाई लापूमा हीसा साङ्‍लोवा छूयानूम् लूचीमा तीलीङ्‍गेचीलाई आरामीऊची। नक आसा, खकामा नकसावा यँ मूक तूई ग्‍यामा खोसावा ततूची। 34खतालोने मक पीपीछूर्छूर् मीनाची कोईवा ईत्‍ता खकामा कोईवा आर्क खा ग्‍यामीमा पातामी, खतालो मक हाल्‍लामी गार्नावा मक यँ छाकल्‍या खान्‍नीतो ईन्‍मा दूरूनकसावा पावललाई ब्‍यारेकपी खायानूम् लूचीमा सेनापतीवा तीलीङ्‍गेचीलाई आग्‍या पीऊची। 35पावल सप्मासूड़्धपी ताभानालो, मीनाचीमी धूईर ऊलामीकसावा तीलीङ्‍गेचीवा खोलाई थ्‍यातूचीमा खायूची। 36पीपीछूर्छूर् मीनाची “खोलाई सीतानूम्” गूँतो पाईतो ऊम्‍चू दँसू दँसू भानाचामीक तूवा। 37पावललाई तीलीङ्‍गेचीवा ब्‍यारेकहँपी तालूहँचीलो खोसावा सेनापतीलाई लू, “हजूर, आनानीवा कँलाई नेमा पेनीधँ चसी नीनया।” खतालो सेनापतीवा खोलाई लू, “यँ आना ग्रीक गूँ ङीसना? 38चसी ले पाईला बीद्रोह मूमा लँकाहोतोङ् बीद्रोहा मूकाबीचीलाई वलीखापी खाईकाबी मीस्री आना मन?” 39खतालो पावलवा खोलाई लू, “कँने कीलीकीयाक टार्सस साप्‍सेमापीक यहूदी मीनाल्‍या त, कँ स्‍यान साप्‍सेमाक नागरीक मन। कँ आनानीलो बीन्‍ती म, कँलाई नक मीनाचीलो चसी नेमा प्‍यँनूङ्।” 40खोसावा पावललाई नेमा पीऊ, खकामा खो सप्मासूड़्धपी रीपामा मीनाचीलाई हूवा छ्‌याम् मीऊची मातालो झारा मीनाची मानेपा तूवामी खकामा पावलवा खोचीलाई हीब्रू गूँपी आता लूची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\