प्रेरीत 22

1“रूमीपामीची खकामा पापाचेऊ, अँ बारेपी गूँमाक खा हने आनानीवा ईनानूम्।” 2खो हीब्रू गूँपी नीनाक खोचीवा ईनूचीलो खोची झान्‍सार मानेपा तूवामी। 3कँ कीलीकीयाक टार्सस साप्‍सेमापी मूनँक ईत्‍ता यहूदी ह, खताधँसँ नक साप्‍सेमापी गमलीएलमी सीच्‍चे छूमा तूङ्। खकामा एफूपापाचीमी ब्‍यबस्‍थातीका कँ ठीक्‍का ठीक्‍का सीक्‍छे तूङ्‍क ह। ईसे आनानी नीनाबूङ्‍पी धाई राम्‍फाकानीक तूई कँसँ मूतोकङा राम्‍फाकँक तूवा। 4कँङावा नक लाम्‌पी लाम्‍दूम्‍काबी वाच्‍छा मीमाछालाई स्‍याखातामीतोङा दूखा पीङ्‍चूङ्‍मा छूयूङ्‍चूङ्‍हँ छेमाखीम्‌पी तीङ्‍चूङ्। 5खकामा ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी खकामा ढ्‍याप्‍पा साभावासँ कँलाम्‍पे छीमीमा नक खामी गाभाई प्‍यची। खकामा खोचीलामाङा रूमीपामीचीलाई लाप्‍माक पूर्जी तूङ्‍मा दमस्‍कसपी छूकाबी रूमीपामीचीलाई लाप्‍माहँ यरूसलेम बाईमामा सजया पीमालाई कँ मलाम्‍पे खातँक तूवा। 6“कँ छाक्‍कालालाम्‍पे दमस्‍कसधपी तँभान, खतालोने अचनाकापी अँ मेक्‍कानापेका नीनाम्‍खम्‌पीका छ छ्‌यालू, 7खतालोने कँ भूईपी धीसँ, खकामा कँङावा आतीकाक ईत्‍ता सँलँवा ईनूङ्, ‘ए सावल, सावल आनावा यँमा अँ थतीतना?’ 8“खकामा कँ खोलाई ततूङ्, ‘ए प्रभू, आनानी आसाल्‍या?’ खकामा खोसावा कँलाई लँ, ‘कँ नासरतक येसू ह आनावा ऊम्‍थतीतहँना।’ 9खतालो कँलो तूकाबीची झारावा छने तूची, खताधँसँ कँलो नेकाबीमी सँलँवाबो ईनूचीन। 10“खकामा कँ प्रभूलाई ततूङ्, ‘प्रभू, हने कँ यँ मूमा?’ खतालो प्रभूवा कँलाई लँ, ‘हने पोकामा दमस्‍कस खाता खकामा आनावा मूमाक चालँवा आनालाई लीना।’ 11मक छ छ्‌यालूकसावा कँ यँसँ तोमा दूरूङ्‍न, खतालोने कँलो छूकाबीचीवा अँ हूपी लापँमूङ्‍मा पान्‍तो दमस्‍कसपी तातँमूङ्। 12“ब्‍यबस्‍थातीका लाम्‍दूम्‍काबी हननीया लूचीक ईत्‍ता धार्मी मीना मपी तूवा। खोसावा मपी छूकाबी झारा यहूदीचीपीका सायासम्‍दूङ् तूःक तूवा। 13खो कँधपी तामा रीपाहँ ग्‍या, ‘नूछ सावल आनावा मू तोमा दूरू।’ खतालोने कँङावा खोतोलोङा तोमा दूरूङ् खकामा कँ खोलाई तूङ्। 14“खकामा खोसावा कँलाई लँ, ‘एफूपापाचीमी नीनाबूङ्‍मी सानूवा आनावा ङीमालाई खकामा ऊम्‍धार्मी जानालाई तोमाहँ खो ऊम्‍ङोलामा नीनीक ईन्‍मालाई आनालाई छ्‌यातानाक तूई। 15यँमाधँ झारा मीनाचीमी लाम्‍लोपी खोमी लागी आनावा तूनाकलो ईनूनाक खामी साँछी आना छूमाछी। 16हने आनावा यँ हूङयीना? पोका खकामा बप्‍तीस्‍मा छा खकामा ऊम्‍नूङ् दबूहँ आम्‍खँची सीऊतीङू।’ 17“खकामा कँ यरूसलेम लासँमा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी नीनाबूङ् दबूङ्‍यूङ्‍लो कँङावा दर्सना तूङ्। 18प्रभूवा कँलाई आता लँचँक तूङ्, ‘बलपीकामा यरूसलेमपीका लताखाता, यँमाधँ अँ बीसायापी आनावा गीनाक गाभाई खोचीवा ग्राहाना मीचीन।’ 19“खकामा कँङावा प्रभूलाई लूङ्, ‘प्रभू झारा तायाखीम्‌चीपी खातँमा आनानीछोपी बीस्‍वसा मूकाबीचीलाई छेमाखीम्‌पी तीङ्‍चूङ्‍क खकामा याप्‍सूङ्‍चूङ्‍कने नकची झारावाङा ङीसूचीक तूई। 20आम्‍नू साँची पीकाबी स्‍तीफनसलाई सीतूचीलो कँसँ मकधपीङा रीपँमा खोचीलो दोसँक तूवा, यँमाधँ खोतोलो खोलाई सेकाबीचीमी तेहाम् कँङावा हूङूङ्‍यूङ्‍क तूवा। 21“खकामा प्रभूवा कँलाई लँ, ‘हने भाना, यँमाधँ कँ आनालाई टार टारक आर्क जाईचीपी पनी’।” 22खोचीवा पावलमी खा नापीसाम्‍म मात्‍ताई ईनूची, खकामा आता गूँतो पाईमा थालामूची, “आतीकाक मीनाने खँदीमापीकाङा मामातीङ्‍मा छी। यँमाधँ आतीकाक मीना लेमायामा खाईसी।” 23खकामा खोचीवा ऊम्‍चू ते पीतूचीमा फूलूलूवा धूलो ऊरामूतो पाईमा थालामूची। 24खकामा सेनापतीवा तीलीङ्‍गेचीलाई आरामीऊची, “नकलाई ब्‍यारेकहँपी गनानूम्‌मा कोर्रावा याप्‍सानूम्‌हँ ततानूम् यँमा नकमी बीरोधापी खोची पातीमीक राछ।” 25खकामा खोचीवा पावललाई कर्रा यमालाई छूयूची। खतालो पावलधपी रीपायाक तीलीङ्‍गेचीमी तँबप्‌लाई खोसावा ततू, “यँ रोमी नागरीकलाई खकामा फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क मीनालाई कोर्रावा याम्‍मा न्‍यामापी खान्‍नी?” 26तीलीङ्‍गेचीमी तँबप्‌वा नक खा ईनूमा सेनापतीधपी खाताहँ आता लूमा ततू, “आनानीवा नक यँ मीहनूम्‌क? यँमाधँ नक मीनाने रोमी नागरीक तोकाबील्‍या राछ।” 27खकामा सेनापती भानामा खोलाई ततू, “कँलाई लँ, यँ आना रोमी नागरीकता तोकाबी मीना ह?” खतालो खोसावा ग्‍या, “अँ कँ ह।" 28खतालोने सेनापतीवा खोलाई लू, “कँङावाने नक रोमी नागरीकमी हकने साफी बूलू छोरूङ्‍मा खीतूङ्‍क ह।” खतालो पावलवा खोलाई लू, “कँने रोमीङा छँमा मूनँकल्‍या ह त।” 29खतालो खोलाई तईमालाई ङायूवा तूपूचीक झारा खोधपीका खोतोलोङा लताखाल्‍तामी, खकामा पावलने रोमी नागरीक राछ ग्‍यामा तूम्‍तूमा सेनापतीसँ कीसा, यँमाधँ खोसावा खोलाई छूयूक तूवा। 30खकामा स्‍याल्‍मा यहूदीचीवा पावललाई खास हाक्‍क खापी खकामा यँमा खोचीवा फक्‍ता तीऊचीक राछ मक तूम्‍तोमाक सानूवा मूहँ खोलाई लीऊछो, खकामा झारा तूम्‍साबू पूजारीची खकामा ढ्‍याप्‍पा साभाक मीनाचीलाई ङायूवा तूप्‍माक आग्‍या पीऊची खकामा पावललाई खायूचीहँ ऊम्‍चू लाम्‍लोपी यूसूची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\