प्रेरीत 23

1खकामा पावलवा ढ्‍याप्‍पा साभाक मीनाचीलाई कीकीरीरी खाङूचीमा खोचीलाई लूची, “रूमीपामीचेऊ, ईसेक लेतो कँ नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी नीक नूवावा लीतँक तूई।” 2खतालो ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी हननीयावा पावलधपी रीप्‍काबीचीलाई ऊम्‍ङोपी याप्‍सानूम्‌या लूचीमा आरामीऊची। 3खकामा पावलवा खोलाई लू, “ए चूना लसाक भीत्‍ता! आनालाईसँ नीनाबूङ्‍वा याप्‍सीना। आना ब्‍यबस्‍थातीका अँ न्‍याया मूसी तूवानाक यँ आनावा ब्‍यबस्‍थामी खा र्‌याब्‍माम्‍पा कँलाई याम्‍माक आग्‍या मी:ना?” 4खतालो खोधपी तूकाबीचीवा खोलाई लूची, “यँमा आनावा आता गीनामा नीनाबूङ्‍मी ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीमी नूला ससना?” 5खतालो पावलवा खोचीलाई लूची, “रूमीपामीचेऊ, खो ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी ग्‍यँमा कँङावा छ्‌यातूङ्‍न, यँमाधँ छाबाक तूई, ‘आना आम्‍मीनाचीमी सासाकामी बारेपी खाईसीक खा नेन’।” 6खकामा खोसावा मक ढ्‍याप्‍पा साभापी छूकाबीची सदूकीचीलो फरीसीची राछ गूँमाक तूम्‍तूमा पावलवा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी ग्‍या, “रूमीपामीचेऊ, कँने फरीसीमी छा फरीसीङा ह। यँमाधँ कँ स्‍यामीकची ऊसीमीमा पोकीमी ग्‍यँमा आःसा म नकमी गार्नावा होतोलोङा नापी अँ मूद्‍दा छीहँ।” 7खोसावा आता ग्‍यालो फरीसीचीलो सदूकीचीमी ऊम्‍चू खा तोङान, खकामा खोची तोङामीनहँ हासामी। 8यँमाधँ सदूकीची गीमी, सीःमीमा ऊसीमीकमी खा, स्‍वर्गादूत, आत्‍मा गूँमाक थोकाची यँसँ मान्‍तू। खन्‍धँसँ फरीसीचीवा मक झाराचीङा बीस्‍वसा मीची। 9खतालो मपी ढ्‍याप्‍पा हाल्‍लाखाल्‍ला छा, खकामा फरीसीचीपीक कोई ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीची पोकामीमा आता गूँतो नेमा थालामूची, “काएकावा नक मीनापी यँसँ खाईसीक थोका छीपूम्‌कान। खताधँसँ खोलो आत्‍मा बा स्‍वर्गादूत नीनाधँ काएकावा यँ मूमा त?” 10आतामा मपी साफी खा तोङानलो खोचीवा पावललाई थाईथाई थायचीलँ ग्‍यामा कीसाहँ सेनापतीवा ऊम्‍तीलीङ्‍गेचीलाई धातानीमा मीनाचीपीका खोलाई बाल्‍ला मानूम्‌मा ब्‍यारेकपी थनूम् लूचीमा आरामीऊची। 11खकामा स्‍याल्‍मा सेपा प्रभू खोधपी रीपामा खोलाई लू, “पावल कँदीम्‍नाची, यँमाधँ यँतामा यरूसलेमपी आनावा अँ गाभाई पीऊना, मातामाङा आनावा रोमपीसँ अँ गाभाई पीमाछी।” 12खकामा स्‍याल्‍मा नाम्‌वारी फाकामा कोई कोई यहूदीची तूपामीहँ पावललाई सीताम्‌नतो यँसँ च्‍याम्‌दूङाम्‌न ग्‍यामीमा दोसामीहँ पास्‍ताना चोची। 13आतामा दोकाबीची लँक्‍होप्‌पीकासँ साफी तूवामी। 14आतामा दोकाबीची ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीचीलो धार्म तकीचीपी खातामीहँ ग्‍यामी, “पावललाई सेमाम्‍पा काएकावा यँसँ च्‍याम्‌कान गेकामा पास्‍ताना चूम्‌काक तूई। 15आतामा हने आनानी झारा ढ्‍याप्‍पा साभालो तोङीनीमा पावलमी मूद्‍दा खान्‍नीतो नीर्नाया मूमाछी ग्‍यानीमा बाहाना मानूम्‌मा खोलाई काएकालाई पेकानूम् ग्‍यानीमा सेनापतीलो बीन्‍ती मानूम्। आतामा खो काएपी बाईमापीका पाईला काएकाबो खोलाई सेमालाई चँरीचूबेका।” 16खतालो पावलमी योछावा नक यहूदीचीमी जाला तूम्‍तूमा ब्‍यारेकहँपी वँङामा पावललाई नक खा लूतीकू। 17खकामा पावलवा तीलीङ्‍गेमी तँबप्‌हँपीक ईत्‍तालाई काछूमा लू, “नक वाच्‍छालाई सेनापतीपी पसानूम्‌वो, यँमाधँ सेनापतीलो खा पोमाक ऊम्‍चालँवा तूईनी।” 18खकामा तीलीङ्‍गेमी तँबप्‌वा मक वाच्‍छालाई सेनापतीपी छसू, खकामा खोलाई लू, “छेमाखीम्‌पी छ्‌याक पावलवा कँलाई काछँ खकामा लँ ‘नक वाच्‍छालाई सेनापतीपी खायू,’ यँमाधँ नक वाच्‍छालो आनानीलाई लोमाक खा तूई नी।” 19खकामा सेनापतीवा ऊम्‍हूपी लापूमा ऊलाम्‍पे खायूहँ एक्‍लासापी खोलाई ततू, “आनावा कँलाई लोमाक खा यँल्‍या?” 20खोसावा सेनापतीलाई लू, “यहूदीचीवा पावलमी बारेपी आझाई खान्‍नीतो तईमाक नीहू मीचीमा स्‍याल्‍मा ढ्‍याप्‍पा साभापी पावललाई खूरेकानूम्‌वो गीमीमा आनानीपी बीन्‍ती मूमा दोसामीक तूई। 21खतालो आनानीवा ऊम्‍चू खा र्‌याबानूम्‌न, यँमाधँ खोचीहँपीक लँक्‍होप्‍पीकासँ साफीवा खोलाई सीताम्‌कानतो काएकावा च्‍याम्‌दूङाम्‌कान ग्‍यामीमा पास्‍ताना चोचीमा खोलाई सेमालाई सूबयीचीक तूई। हने खोची आम्‍नू बचनामी आःसा मीचीहँ चँरीचूबामीहँ तूईयीमीक तूई।” 22आतामा सेनापतीवा मक वाच्‍छालाई, “आनावा कँलाई लँनाक खा आसालाईसँ लूचीनवो” लूमा पसू। 23खकामा खोसावा तीलीङ्‍गेमी तँबप्‌हँपीक हीसालाई काछूचीमा, “ईसे सेपा ङकाबो बजेलाम्‍पे, हीस्‍तोङ् तीलीङ्‍गेची, सावाहोप् चसूपा कूदामूकाबीची, हीस्‍तोङ् लाम्‍छाप् गँकाबीची काईसरीयापी खाईमालाई चँरीचूबासाचू। 24खकामा पावलमी लागीसँ चसूपा ठीक्‍का मानूम्, खकामा खोलाई सूराक्‍छेपी ढ्‍याप्‍पा हाकीम फेलीक्‍सपी छसानूम्।” 25खतालो खोसावा आता गूँमाक रूसँ छाबू: 26“माननीया ढ्‍याप्‍पा हाकीम फेलीक्‍सलाई, कलाऊडीयस लूसीयसमी सेवा! 27नक मीनालाई यहूदीचीवा लाप्‍माहँ सेमा ग्‍यामीक तूवा, खतालोने नक रोमी नागरीक तू:क मीना राछ ग्‍यँहँ तूम्‍तूङ्‍मा कँ फाऊजालो मपी खातँमा खोलाई खीकूङ् बायू‍ङ्। 28खोचीवा खोलाई यँ खामी फक्‍ता तीऊचीक राछ मक तूम्‍तोमाक सानूवा मूङ्‍मा ऊम्‍चू ढ्‍याप्‍पा साभापी खोलाई कँङावा बायूङ्। 29खोचीवा खोलाई ऊम्‍ब्‍यबस्‍थामी बारेपी फक्‍ता तीऊचीक राछ। खताधँसँ खोलाई छेमाखीम्‌पी तेमालो सीमाक दान्‍डा पीमाक फक्‍ता खोपी कँङावा यँसँ छीपूङ्‍न। 30खतालोने नक मीनामी बीरोधापी जाला छीहँ गूँमाक खा तूम्‍तूङ्‍मत्‍तो कँङावा नकलाई आनानीपी पसूङ्‍क तूई, आतामाङा नकलाई फक्‍ता तेकाबीचीलाईसँ आनानीपी ऊम्‍चू मूद्‍दा बायूचीने लूङ्‍चूङ्‍मा आग्‍या पीङ्‍चूङ्‍क तूई।” 31आतामा तीलीङ्‍गेची आग्‍या तूचीतीकाङा पावललाई सेपाङा एन्‍टीपाट्रीसपी छसूची। 32खकामा चसूपा कूदामूकाबीचीलाई पावललो खाईमालाई मपीङा कातूसोचीमा तीलीङ्‍गेचीबो स्‍याल्‍मा ब्‍यारेक लासामी। 33काईसरीया तालामीमा ढ्‍याप्‍पा हाकीमलाई रू पीऊची खकामा पावललाईसँ ऊम्‍हूपी पीऊची। 34खोसावा रू नीऊमा पावललाई आना हाक्‍क जील्‍लाकल्‍या लूमा ततू। खकामा ढ्‍याप्‍पा हाकीमवा खो कीलीकीयाक गूँमा तूम्‍तूमा खोसा ग्‍या, 35“आनालाई फक्‍ता तेकाबीची तीमीमा कँ आम्‍मूद्‍दा यँ राछ ईन।” खकामा खोसावा पावललाई हेरोदवा बानामूक हँखीम्‌पी यूसानूम् लूचीमा आरामीऊची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\