प्रेरीत 24

1खकामा नकाबो ले पाछी ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी हननीया खकामा कोई कोई धार्म तकीची, खकामा तर्तूल्‍लस लूचीक ईत्‍ता वक्‍कीलालो खोची काईसरीयापी ढ्‍याप्‍पा हाकीम फेलीक्‍सपी तामीमा पावलमी बीरोधापी मूद्‍दा तीऊची। 2खकामा पावललाई मपी काछूचीमा तर्तूल्‍लसवा खोलाई आता लोतो फक्‍ता तेमा थालामू, “मानानीया फेलीक्‍स, आम्‍नू सासानामी दँमापी ल़ाम दँमासाम्‍म काएकावा साङ तूम्‌काक तूई, खकामा आनानीवा नक नाम्‍दमी लागी मारी सूधारचीसँ मूमा थालामानूम्‌क तूई। 3नक खा काएकावा झारा खम्‌चीपी साधाईङा सानूवापा छेकाहँ र्‌याबाम्‌का। 4हने काएकावा आम्‍नू दँमा साफी काईमाम्‍पा काएकालाई सम् तूयेकानूम्‌हँ आम्‍का खा ईनानूम् ग्‍यँमा कँ आनानीलाई बीन्‍ती मोनीनी। 5“यँमाधँ काएकावा नक मीनालाई झारालाम्‍पे दूखा पीमातेकाबी, खकामा साप्‍तेमूलूङ्‍भोरीक झारा यहूदीचीमी आन्‍दोलना माच्‍चामूकाबी खकामा नासारीची पाटीक तूम्‍साबू अगूवा तूवाक काएका छीपूम्‌काक तूई। 6नकसावा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌सँ ईसीक मूमा लामूक तूवा, खतालोने खोलाई काएकावा लापूम्‌का। [खकामा आम्‍का ब्‍यबस्‍थातीका खोलाई काएकावा कारबाईसँ मूमा गेकाक तूवा, 7खतालो सेनापती लूसीयसवा काएकापी तामा खोलाई काएकापीका जबरजस्‍ती खायू, खकामा नकमी बीरोधापी मूद्‍दा तेकाबीचीलाई आनानीपी खातानी लेका।] 8हने आनानी आम्‍नू हँपावाङा नकमी जँचा मीनूम्‌धँ काएकावा खोलाई तीम्‌काक झारा फक्‍ता ऊम्‍छूङ् राछ गीनीहँ आनानीवा तूम्‍तूखातूनूम्।” 9खतालो मक यहूदीचीवासँ मक खा ऊम्‍छूङ्‍ङा ग्‍यामीमा खोलो तोङामी। 10खकामा ढ्‍याप्‍पा हाकीम फेलीक्‍सवा पावललाई नेमाक छ्‌याम् मीऊमा पावलवा ग्‍या, “साफी दँपीका आनानी नक नाम्‍दमी न्‍यायाधीसा छानीक तूई गूँमा कँ ङीसूङ्‍क तूई आतामा कँ अँ बारेपी खान्‍नीतो नीन। 11आनानीवा नक अँ खा खान्‍नीतो तूम्‍तोमा दूरूनूम्, कँ यरूसलेमपी आराधना मूसी खातँक ईत्‍हीस् ले लीबहँन। 12नकचीवा कँलाई ना मीनाचीलो नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी छलफल मूङ्‍चूङ्‍कङा छीपँमूङ्, खकामा खोचीवा ना कँलाई तायाखीम्‌चीपी ना साप्‍सेमापीक मीनाचीलाई ऊलूङ्‍चूङ्‍कङा छीपँमूङ्, 13खकामा ना खोचीवा होतोलो कँलाई फक्‍ता तेहँमीक खामी प्रामानाङा पीमा दूरची। 14खताधँसँ नकबो कँ आम्‍नू लाम्‍लोङा स्‍वीकार म, खोचीवा वालँ लचीक सीक्‍छे मानाममा कँ अँ फूपापाचीमी नीनाबूङ्‍मी स्‍यावा महँ। नक लाम्‌लाई खोचीवा वालँ सीक्‍छे पीकाबी गीमी। खकामा कँ झारा मोसामी ब्‍यबस्‍थालो अगम्‍बक्‍तामी कीतापापी छाबाक खाछोचीपीसँ कँ बीस्‍वसा म। 15नकचीवा धार्मीलो अधार्मी हीसाङा सीःमीकपीका ऊसीमीमा पोकीमी गीमीमा नीनाबूङ्‍पी आःसा मीची मातामाङा कँसँ खोचीतीकाङा सीःमीकपीका ऊसीमी ग्‍यँहँ नीनाबूङ्‍पी आःसा म। 16आतामाङा कँ नीनाबूङ् लाम्‍पेलो मीनाचीलाम्‍पे नीक नूवा मूमा साधाई धूँराकँ। 17“आतामा कँ यरूसलेमपी तहँनक चसी दँ छाक तूवा कँ यरूसलेम अँ मीनाचीमी लागी बूलू लासी खकामा बलीदाना मूसी तँक तूवा। 18खोचीवा कँलाई नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी छीपँमूङ्‍लो कँ नीक छँदूरँक तूवा। खकामा मपी पीपीछूर्छूर् मीनाचीसँ तूवामीन, मपी हाल्‍लाखाल्‍लासँ छाक तूवान खतालोने मपी एसीयाक यहूदीची मात्‍ताई तूवामी। 19खतालोने खोचीलो अँ बीरोधापीक खा तूवाकङाधँने आनानीपी तामीमा अँ बीरोधापी कँलाई लोमाक यँ थोका तूवाधँसँ कँलाई खोचीवा फक्‍ता तेमा दूरँमूङ्‍क। 20खन्‍धँसँ नापी छूकाबी मीनाची ऊम्‍चूहँपावाङा गूँमीने कँ ढ्‍याप्‍पा साभापी छँलो खोचीवा कँपी यँ फक्‍ता छीपूचीक तूवा? 21ऊतो मात्‍ताई ह, मक कँ ऊम्‍चू म़झापी रीपँहँ पातँमा ग्‍यँक तूवा, ‘स्‍यामीकची ऊसीमीकमी बारेपी ईसे आम्‍नू लाम्‍लोपी अँ मूद्‍दा छीहँ’। 22नक लाम्‌मी बारेपी फेलीक्‍सवा खान्‍नीतो ङीसूक तूवा खकामा खोसावा नक खाची ईनूमा खोचीलाई आता लूचीमा टारा मीऊतीङूची, “सेनापती लूसीयस नापी तीमा कँ आम्‍नू मूद्‍दामी छीनफान मूपीनीनी।” 23खकामा खोसावा तीलीङ्‍गेमी तँबप्‌लाई पावललाई सान्‍टरी यूसानूम्‌मा खोलाई चसी स्‍वतन्‍तारा प्‍यानूम्, खकामा ऊम्‍खँचची पूर मूमापीमालाई ऊम्‍बूमीची आसालाईसँ चीबानूम्‌न लूमा आरामीऊ। 24खकामा चसी ले पाछी फेलीक्‍सवा ऊम्‍यहूदी तँमा द्रूसील्‍लालाई खोलो बायूमा भाना, खकामा पावललाई काछूमा ख्रीस्‍ट येसूछोपीक बीस्‍वसामी बारेपी खोपीका ईनू। 25खतालो पावलवा धार्मीक्‍ता, संयम खकामा स्‍यालानी छीक न्‍यायामी बारेपी सीक्‍छे पीऊलो फेलीक्‍स कीसामा आता ग्‍या, “ईसेलाई ऊतोङा हने आना खाता, फेरी कँ माऊका तँधँ आनालाई काछोनी।” 26खतालो खोसावा पावलपीका घूसा तँखातँले ग्‍यामा आःसा मूक तूवा। आतामाङासँ खोसावा खोलाई कोई कोई बेला काछूमा बाता मूचोक तूवा। 27खतालोने हीसा दँ पाछी फेलीक्‍समी थूम्‍सूङ्‍पी पर्कीअस फेस्‍तस ता, खतालो फेलीक्‍सवा यहूदीचीमी कँचानोमेमाहँ यूङ्‍मा पावललाई छेमाखीम्‌पीङा यूसूमा खो खाता।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\