प्रेरीत 25

1फेस्‍तस ऊम्‍प्रान्‍तापी ताकमी सूम्‍छी ले पाछी खो काईसरीयापीका यरूसलेम खाता। 2मपी तूम्‍साबू पूजारीची खकामा यहूदीचीमी तूम्‍साबू मीनाचीवा फेस्‍तसमी लाम्‍लोपी पावलमी बीरोधापी फक्‍ता तीऊची, 3खकामा पावललाई लाम्‌पीङा सेमाक जाला मूचीमा खोचीवा काएकालाई सम् तूयेकानूम्‌मा पावललाई यरूसलेम पसानूम् ग्‍यामीमा खोलो बीन्‍ती मूची। 4खतालो फेस्‍तसवा पावल काईसरीयापीङा छेमाखीम्‌पी छ्‌याक खकामा खोसँ चँरङा काईसरीयापी खाईमाक ऊम्‍सानूवा तूवाक खा खोचीलाई लूची। 5खकामा खोसावा खोचीलाई लूची, “आतामा आनानीहँपीक तँबप्‌ची मपी कँलो खाईमीने, खकामा मक मीनापी खाईसीक यँ तूईधँसँ खोचीवा खोलाई फक्‍ता तीऊचीने।” 6आतामा खो खोचीलो झान्‍नाई ईत्‍होप् लेतो तूवामा काईसरीया लासा खकामा मकमी स्‍याल्‍माङा न्‍याया मूमाक खम्‌पी तूवामा पावललाई ताईमा आरामीऊची। 7खकामा पावल मपी तामा यरूसलेमपीका तामीक यहूदीची ऊम्‍मेक्‍कानापेका रीपामी खकामा ऊम्‍बीरोधापी मारी फक्‍ता तीऊची, खन्‍धँसँ खोचीवा मकमी प्रामाना ताल्‍मेमा दूरूचीन। 8खकामा पावलवा ऊम्‍बारेपी नेतो ग्‍या, “कँङावा यहूदीचीमी ब्‍यबस्‍थामी बीरोधापी, नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌मी बीरोधापी, खकामा काईसरमी बीरोधापी, यँसँ काचूवाकोई महँन।” 9खतालोने फेस्‍तसवा यहूदीचीमी कँचानोमेमालाई पावललाई लू, “यँ आना यरूसलेमपी खाईमाहँ मपी कँङावा आम्‍मूद्‍दा खँपीनीक आनावा नतना?” 10खतालो पावलवा ग्‍या, “कँ होतोलो काईसरमी न्‍याया मूमाक खम्‌मी लाम्‍लोपी रीपँयँक तूई, नापीङा अँ न्‍याया छूमाछी, यहूदीचीलाई कँ खाईसीतो मीङ्‍चूङ्‍क मान्‍तू, मक आनानीवा खान्‍नीतोङा ङीसानूम्‌क तूई। 11कँ काचूवाकोई मूकाबीधँ, खकामा कँलाई सीमाक दान्‍डा तोमा खात्‍तेधँ कँ सीमा छत्‍तँन। खताधँसँ नक यहूदीचीवा कँलाई त्‍यँमूङ्‍क फक्‍ता ऊम्‍छूङ् मनधँने नकचीमी हूपी कँलाई आसासँ पीमा दूरेमीन। हने कँ काईसरपी ऊजूरा म।” 12खकामा फेस्‍तसवा खोलाई नूवाताया पीकाबीचीलो यायो मूमा पावललाई लू, “आनावा आम्‍न्‍यायामी लागी काईसरलाई ऊजूरा मूनाकसावा हने आना काईसरपी खाईमाछी।” 13चसी ले पाछी हँ अग्रीपालो बरनीकी फेस्‍तसलाई लाम्‌तूपा मूसी काईसरीयापी ताची। 14खोची मपी साफी ले तूवाचीमा फेस्‍तसवा पावलमी मूद्‍दा हँलाई आता लोतो लू, “फेलीक्‍सवा छीऊसोक ईत्‍ता काईदी नापी तूई, 15ऊम्‍बारेपी कँ यरूसलेमपी तूङलो, तूम्‍साबू पूजारीची खकामा यहूदीचीमी धार्म तकीची ऊम्‍बीरोधापी फक्‍ता तीऊचीमा खोलाई सीमाक दान्‍डा पीमाछी ग्‍यामीमा कँलो बीन्‍ती मूचीक तूवा। 16“खतालो कँङावा फक्‍तावालालो फक्‍ता तेकाबीची ङायूवा तूप्‍मेमाम्‍पा, खकामा खोलाई त्‍याक फक्‍तामी बीरोधापी खोलाई नेमाक माऊका पीमाम्‍पा आसालाईसँ दान्‍डा पीमाक रोमीचीमी चालाना मान्‍तू कँ खोचीलाई लूङ्‍चूङ्। 17खकामा खोची ङायूवा तूपूचीमा नापी तामीक लेपीका कँ छूस्‍माम्‍पा स्‍याल्‍माङा न्‍याया मूमाक खम्‌पी तूङमा खोलाई नापी तातानूम् लूङ्‍चूङ्‍मा आरामीङ्‍चूङ्। 18खकामा खोलाई फक्‍ता तेकाबीची ङायूवा तूपूची खकामा कँङावा मीनूङ्‍तीकाङा ऊम्‍मूद्‍दापी खोचीवा खाईसीक खामी फक्‍ता तेमा दूरूचीन। 19खतालोने तोङानक ऊम्‍चू खाबो ऊम्‍चू धार्ममी बारेपीङा राछ, खकामा स्‍याक मीना येसूमी बारेपी राछ, पावलवाबो खो आझाई लीताक तूई ग्‍यामा दाबी मूक राछ। 20आतामा नक खामी बारेपी जँचा मूमाहँ पात्‍ता तेमालाई कँ आल्‍मालाछँकसावा नक मूद्‍दा छीनफान मूमालाई यरूसलेम खाईमाक आम्‍सानूवा तूईले लूङ्‍मा कँ ततूङ्। 21खतालोने पावलवा सम्राटामी फाईसला छीनतो छेमाखीम्‌पीङा यूसँनूङ् ग्‍यामा ऊजूरा मूकसा, खोलाई काईसरपी खायीनतो सान्‍टरीलो यूङ्‍माक आग्‍या कँ मूङ्। 22खकामा हँ अग्रीपावा फेस्‍तसलाई लू, “नक मीनामी खा कँ अँ हँपासँ ईन्‍मातूङ्‍धँने छाक।” खतालो फेस्‍तसवा हँलाई लू, “खताधँ स्‍याल्‍मा आनानीवा ईनानूम्।” 23खकामा स्‍याल्‍मा अग्रीपालो बरनीकी ढ्‍याप्‍पा रवाफालो तीलीङ्‍गेचीमी ढ्‍याप्‍पा तँबप्‌ची खकामा साप्‍सेमाक तूम्‍साबू मीनाचीलो ताया भेमाक खीम्‌पीवँङामी। खकामा मपी पावल ताईमाक फेस्‍तसमी हूकूम तूचीमा पावललाई मपी तातूची। 24खकामा फेस्‍तसवा ग्‍या, “हँ अग्रीपा खकामा नापी काएकालो ङायूवा तूपानूम्‌क झारा मीनाचेऊ, आनानीवा नक मीनालाई तूहँनूम्, ऊम्‍बारेपी झारा यहूदीचीवा ‘नक मीना हने लेमा खात्‍तक मान्‍तू’ ग्‍यामीमा यरूसलेमपी खकामा नापी काईसरीयापीसँ कँलो बीन्‍ती मूचीक तूवा। 25खतालोने नकसावा सीमाक दान्‍डा तोमाक चालँवा यँसँ मूक कँ खोपी छीपूङ्‍नकसावा खकामा खोसा ऊम्‍हँपावाङा सम्राटालो ऊजूरा मूकसावा खोलाई कँ सम्राटापीङा पमाक छूछाम् मूङ्‍क तूई। 26नकमी बारेपी कँङावा सम्राटालाई छाब्‍माक यँसँ मान्‍तू। आतामा कँङावा नकलाई आम्‍नू लाम्‍लोपी, खकामा खास गारी, हँ अग्रीपा आम्‍नू लाम्‍लोपी खोलाई ततूङ्‍क तूई, खकामा हने काएवा नकमी जँचा म्‍याम्‌मा नकमी बारेपी छाब्‍माक खा कँङावा चसी तँले। 27यँमाधँ काईदीमी बीरोधापी चसी अभीयोगा बानामूमाम्‍पा खोलाई पँमा कँ चसी खान्‍नीक दाब्‍नँचूङ्‍न।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\