प्रेरीत 26

1खकामा हँ अग्रीपावा पावललाई लू, “आना आम्‍बारेपी नेमा दूरना।” खकामा पावलवा ऊम्‍हू सतूमा खो लेमाक लागी नेमा थालामू: 2“हँ अग्रीपा, यहूदीचीवा त्‍यँमूङ्‍क झारा फक्‍तामी बारेपी ईसे आम्‍नू लाम्‍लोपी कँ लेमालाई नेमा तूङ्‍लो अँ हँपालाई खान्‍नीक थूबूमालोक मीन्‍नचूङ्‍क तूई। 3खास यहूदीचीमीबो झारा चालानालो पूर्पाछेमी खाची ऊम्‍छूङ्‍ङा आनानी खान्‍नीतो ङीसूनूम्। आतामा कँ आनानीलो मक अँ बयाना सीगवा दाब्‍माम्‍पा ईनानूम्‌वो ग्‍यँमा बीन्‍ती मूनीनी। 4“कँ अँ जाईचीलो यरूसलेमपी तूङलो अँ पोसूङ्‍वा यँतीकाक तूवा राछ, खकामा कँ सँलँ तूङलोपीका अँ झारा बानी बेहराची यहूदीचीवा तूम्‍तूचीकङा तूई। 5पाईलापीकाङा खोचीवा ङीसूचीक खाङा ह, कँ आम्‍का धार्ममी कट्‍टर फरीसी छँमा तूङक तूवा। खोचीवा नक खामी गाभाई पीमा नतचीधँ खोचीवा पीमा दूरची। 6नीनाबूङ्‍वा आम्‍का फूपापाचीलो मूक प्रतीग्‍यापी कँङावा अँ सानूवा धूसूङ्‍कसावाङा ईसे कँ नक मूद्‍दापी छँक तूई। 7आम्‍का ईत्‍हीस् कूलावाङा नक प्रतीग्‍या तोमालाई लेपा सेपा ईत्‍ता सानूवापीङा छीमीमा आराधना मीयीचीक तूई, आतामाङा नक आःसामी गार्नावाङा हँ अग्रीपा यहूदीचीवा कँलाई फक्‍ता त्‍यँमूङ्‍क तूई। 8नीनाबूङ्‍वा स्‍यामीक मीनाचीलाई ऊमा दूर गूँमाक खा यँमा आनानी आसासँ र्‌याबानूम्‌नक? 9“खकामा नासरतक येसूमी नूङ्‍मी बीरोधापी मारी कारबाई मूमाछी ग्‍यँमा कँङावासँ मीनूङ्‍क तूवा। 10खकामा कँङावा यरूसलेमपी माताङा मूङ्, खकामा तूम्‍साबू पूजारीचीपीका आधीकारा तूङ्‍मा साफी पबीत्‍रा जानाची छेमाखीम्‌पी तीङ्‍चूङ्, खकामा खोचीलाई सीतूचीलो ऊम्‍चू बीरोधापी सेकाबीचीलोङा कँसँ तोङ। 11आतामाङा झारा तायाखीम्‌चीपी खोचीलाई साधाई सजाय पीतो खोचीलाई बीस्‍वसा छीतानूम् लूङ्‍चूङ्‍चूङ्। आतामा कँ ऊम्‍चू बीरोधापी अँ छूलीवा स्‍यँखातँतो छँहँने आरू साप्‍सेमाचीपीसँ ऊम्‍चू थतीतूङ्।” 12“आतामा कँ तूम्‍साबू पूजारीपीका आधीकारालो आग्‍या पत्‍रा तूङ्‍मा कँ दमस्‍कसलाम्‍पे खातँ। 13खतालोने हँ अग्रीपा, लेपा कँङावा नीनाम्‍खम्‌पीका नाम्‍पीकासँ छ्‌यालूक छ तूङ्, मक कँलो लाम्‍दूम्‍काबी झारामी मेक्‍कानापेका छ्‌यालूक तूवा। 14आतामा काएका झारा भूईपी धीसेकाक तूवा, खतालोने हीब्रू गूँपी कँलाई आता लँमूङ्‍क ईत्‍ता सँलँवा ईनूङ्, ‘सावल सावल आनावा धँ अँ थतीतहँना? सूईरोपी लाफ्‍फाते थ्‍यनाधँ आनालाईङा तूकी।’ 15“खकामा कँ खोलाई ततूङ्, ‘आनानी आसाल्‍या प्रभू?’ खतालो प्रभूवा कँलाई लँ ‘कँ येसू ह, आनावा अँ थतीतहँना। 16हने आना पोकामा रीपा, यँमाधँ कँपी ईसे आनावा तूनाक खा खकामा कँ आनालाई स्‍यालानी खँमेनीक थोकामी ईत्‍ता अँ सेवाकालो अँ साँछी पीकाबी मीना मूमालाई कँ आनालो ईसे दातँक ह। 17खकामा कँङावा आनालाई पँनीक ईस्राएली जाई खकामा आर्क जाईपीका खीक्‍नी खकामा कँ आनालाई खोचीपीङा पनी। 18खकामा आनावा ऊम्‍चू मू हईप्‍यचीना, खकामा खोचीलाई माकाचूचूपीका छलाम्‍पे लाम्‍यचीना, खकामा साईतानामी रपीका नीनाबूङ्‍लाम्‍पे लासचीना। आतामा ऊम्‍चूमीसँ खँधाती खकामा कँछोपी बीस्‍वसा मूचीकसावा नीनाबूङ्‍वा छ्‌यातूचीकचीवा तूचीक खम् खोचीवासँ तची।’ 19“आतामा, हँ अग्रीपा, कँ नीनाबूङ्‍लामा तूङ्‍क दर्सनापी आग्‍याकारी छँ। 20खलो पाईला दमस्‍कसपी, यरूसलेमपी खकामा झारा यहूदीया नाम्‍दभोरी तूकाबीचीलाई खकामा आर्क जाईचीलाईसँ खँपीका आम्‍नू सानूवा लासानूम्‌हँ नीनाबूङ्‍लाम्‍पे लासानी खकामा आम्‍नू सानूवा नीनाबूङ्‍लाम्‍पे लासानूम्‌तीकाङा चालँवा मानूम् ग्‍यँमा कँ झारालाई हालाबूङ्‍चूङ्। 21आतामा यहूदीचीवा कँलाई नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी लापँमूङ्‍हँ सेमा लायँमूङ्। 22ईसेक लेतो कँलाई नीनाबूङ्‍वा भँक तूई, मातामाङा कँ नापी रीपँमा स्‍यानलो ढ्‍याप्‍पालाई गाभाई प्‍यँहँचूङ्। अगम्‍बक्‍ताचीलो मोसावा स्‍यालानी ऊम्‍छूङ्‍ङा छी ग्‍यामीक खापीका फाल्‍ट खा कँ नापी ग्‍यँहँन। 23खोचीवा ग्‍यामीक तूवा, ख्रीस्‍टवा दूखा तोमाङाछी, खकामा सी:मीकचीपीका ऊमाकीपी पाईला छूमाछी खोसावा ऊम्‍जाईलो आर्क जाईलाई नीनाबूङ्‍मी छमी बारेक खा लची।” 24पावलवा खो लेमालाई नीनाहँलोङा फेस्‍तस ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पातामा ग्‍या, “ए पावल, आना बोपानाक तूई, आम्‍मारी नूवावा आनालाई बोपीनातो म्‍यानाक तूई।” 25खकामा पावलवा ग्‍या, “ऊम्‍छूङ्‍ङा मानानीया फेस्‍तस कँ बोपँक मन, कँ ग्‍यँक खाने ऊम्‍छूङ् तूई, खकामा कँ नूवालो नीन। 26हँ अग्रीपा आनानीवाङा नक झारा खाची ङीसानूम्‌क तूई, आतामाङा कँ आम्‍नू लाम्‍लोपी कीमाम्‍पा नीन। कँ ङीसँ नक कँ नीनक झारा खाची आनानीवा खान्‍नीतो ङीसानूम्‌कङा तूई, यँमाधँ नक खाची आसासँ तूम्‍तूचीनक खम्‌पी छाक मन। 27हँ अग्रीपा, आनानीवा अगम्‍बक्‍ताचीपी बीस्‍वसा मीनूम्? कँ ङीसँ आनानीवासँ बीस्‍वसा मीनूम्।” 28खकामा हँ अग्रीपावा पावललाई लू, “यँ आनावा कँलाई चँरङा ख्रीस्‍टीयान मूमाक सानूवा मीना?” 29खतालो पावलवा खोलाई लू, “छोट ल़ाम दँमामी खा मन, आनानी मात्‍ताई मन खतालोने ईसे अँ खा ईन्‍काबी झाराङा कँतीकाङा छूमीने ग्‍यँमा कँ नीनाबूङ् दबँ।” खताधँसँ कँ साङ्‍लोपी तूङतीकाबो मन। 30खकामा हँ, ढ्‍याप्‍पा हाकीम, बरनीकी मकामा मपी तूकाबीची झाराङा पोकामी, 31खकामा खोची मपीका पाखा लतामीमा खोची खोची बाता मोतो ग्‍यामी, “नक मीनावा सीमाक दान्‍डा तोमाक खकामा छेमाखीम्‌पी तेमाक खाईसीक चालँवा यँसँ मूक मान्‍तू।” 32खतालो हँ अग्रीपावा फेस्‍तसलाई लू, “नक मीनावा काईसरलो ऊजूरा मूनकधँने लीम्‍छूम्‌कधँसँ छाक थीय।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\