प्रेरीत 27

1खकामा पानी जहाजालामा छूतो काएका ईटालीया खाईमाक यायो छामा खोचीवा पावललो आरू कोई काईदीचीलाई सम्राटा अगस्‍टसमी फाऊजा यूलीयस लूचीक तीलीङ्‍गेचीमी तँबप्‌मी जीम्‍मापी पीऊची। 2एड्रामीटेनोसपीका एसीयाक भीन्‍दाई भीन्‍दाई बन्‍दरगाहा छूतो खातीक ईत्‍ता पानी जहाजापी वँङेकामा काएका लाम्‍दूमेका। थेसलोनीकेक माकेडोनीयापी तूकाबी अरीस्‍तार्खस लूचीक ईत्‍ता मीना काएकालो तूवा। 3खकामा स्‍याल्‍मा काएका सीदोनापी तालेका। खतालो यूलीयस पावलछोपी सम्‍नीक छामा खोसावा पावललाई लू आम्‍बूमीचीपी खातामा आनालाई चाहाछीनातो भलामा। 4खकामा फेरीसँ पानी जहाजा होङ्‍कामालाम्‍पे खाता, खकामा होङ्‍कामापी आम्‍का लाम्‍लोपी मारी हू मूचोकसावा काएका साईप्रसमी आडा छेकामा खातेका। 5खकामा काएका कीलीकीयालो पामफीलीयामी मेक्‍कधेक होङ्‍कामापी तालेकामा, लूकीयामी ईत्‍ता साप्‍सेमा माईरापी तेतेका। 6खकामा मपी ईटालीया खातीक अलेक्‍जेन्‍ड्रीयाक ईत्‍ता पानी जहाजा तीलीङ्‍गेमी तँबप्‌वा छीपू खकामा खोसावा काएकालाई मपी तेका। 7खकामा काएका साफी लेतो तीपातीपा खातेकामा बाल्‍ला बाल्‍ला क्‍नीडससाम्‍म तेतेका। खकामासँ हूवावा आझाई काएकालाई आघारी खाईमा पेकानकसावा क्रेटामी आडा मूम्‌कामा काएका सालमोनेमी छेऊ छेऊ छूतो खातेका। 8बाल्‍ला बाल्‍ला मकमी कीनाराई कीनारा छूतो सून्‍दर बन्‍दरगाहा लूचीक खम्‌पी तेका। मपीका लासीया साप्‍सेमा मधपीङा तूवा। 9दँमासँ ध्‍याराई खाता दूराक तूवा खकामा होङ्‍कामापी पानी जहाजापीकासँ लाम्‍दूम्‍मा कीमालोक छाक तूवा, यँमाधँ प्रायस्‍चीता चाराक ङोयाङ्‍माक दँमासँ लूकादूराक तूवा। खकामा पावलवा खोचीलाई आता लोतो नूवाताया पीतो कँदीमूची, 10“बूमीचेऊ, नक होङ्‍कामापी लाम्‍दूमेहँलो पानी जहाजालो मालसामानाची मात्‍ताई मन, खतालोने एपोसूङवामीङा नोक्‍साना छीतीका कँ तँहँ।” 11खतालोने पावलवा ग्‍याक खा तीलीङ्‍गेचीमी तँबप्‌वा र्‌याबून बर्जू पानी जहाजा कूदामूकाबीमीलो पानी जहाजामी तँबप्‌मी खा र्‌याबू। 12नक बन्‍दरगाहा दँ वँङीनतो तूमालाई खान्‍नोक तूवानकसावा, मारी मीनाचीवा फोनीक्‍सपीङा ताल्‍मामा चूङ् काईमाछी ग्‍यामीहँ यँतामाधँसँ पानी जहाजा नापीका खाईमाङाछी ग्‍यामीमा यायो पीऊची। फोनीक्‍स क्रेटमी ईत्‍ता बन्‍दरगाहा ह, मक यदूम् नाम्‌कूर्सालाम्‍पेलो धीरूचू नाम्‌कूर्सालाम्‍पे हूसाक तूवा। 13खकामा यदूम्‌लाम्‍पूईका हू चसी चसी मूमा थालामू, खतालो खोचीवा मीनूचीक योजानातीकाङा छा ग्‍यामीमा खोचीवा लङ्‍गार लातूचीमा क्रेटमी कीनारालामा छूतो लाम्‍दूम्‍मा थालामूची। 14खतालोने मक टापूपी ऊच्‍छीना पाछी ढ्‍याप्‍पा ऊतर पूर्बी लूचीक हू ता। 15हूवाहँपी पानी जहाजा छामा मक हूवालाई पानी जहाजावा कीब्‍मा दूरून, खकामा मक जहाजा हापी खातीधँसँ खाईने गेकामा लीम्‍छूम्‌का। 16खकामा काएका क्‍लाऊडा लूचीक ईत्‍ता टापूमी छेऊधपी तेलेकामा मूस्‍कीलावा पानी जहाजाक नाऊलाई जगामूमा दूरूम्‌का। 17खकामा मक थँपा थेतामा खोची नूवा याकामीहँ पानी जहाजालाई मूईका छूईतो थाऊची, खकामा सीरटीस लूचीक बलाऊटे भापी वँङेलँ ग्‍यामीहँ कीसामीमा खोचीवा पाला धातूची खकामा पानी जहाजा ऊम्‍हँपा बागाछूतो खाता। 18आतामा काएकालाई पानी जहाजावा मारी थेतो धाम्‍तो मेका, खतालोने स्‍याल्‍मा खोचीवा पानी जहाजाक मालसामाना काईमा थालामूची। 19खकामा मकमी छीन्‍दाकले खोचीवा पानी जहाजामी लठारो ऊम्‍चू हूवाङा झाकूतीङूची। 20साफी लेतो काएकावा नाम्, साङ्‍गूँङ् यँसँ तूम्‌कान। खकामा हूवा एकर मूयोकसावा हने लीतेन राछ गेदूरेकाक तूवा। 21खोची साफी लेसाम्‍म चामाम्‍पा तूवामीक तूवा। खकामा पावल खोचीधपी भानामा खोचीलाई लूची, “बूमीचेऊ, आनानीवा अँ खा र्‌याबानूम्‌मा क्रेटपीका पानी जहाजा कूदामानूम्‌नकधँ छाक थीय, खकामा आनानी आतीकाक सङ्‍कटलो हानी नोक्‍सानी बेहरा मूमासँ छानक थीय। 22हने आनानीवा आम्‍नू कँदीमानूम्। आनानीहँपीक आसासँ यँसँ छीनीन, खताधँसँ पानी जहाजाबो नास्‍टा छी। 23यँमाधँ कँ हाक्‍क नीनाबूङ्‍मी ह खोमीङा आराधना म, खोसावा ईसे सेपा ऊम्‍स्‍वर्गादूतलाई कँपी पसू। 24खकामा खोसावा कँलाई लँ, ‘पावल आना कीन यँमाधँ आना काईसरमी लाम्‍लोपी आम्‍मूद्‍दामी लागी रीप्‍माङा छी। खकामा खाङू आनालो पानी जहाजापी वँकाबी झारामी प्राना नीनाबूङ्‍वा आम्‍हूपी प्‍यानाक तूई।’ 25आतामा बूमीचेऊ, आनानी आम्‍नू कँदीम्‍नाचीनी, कँ अँ नीनाबूङ्‍छोपी बीस्‍वसा म, कँलाई नीनाबूङ्‍वा लँतीकाङा झारा छी। 26खताधँसँ काएबो ईत्‍ता टापूपी तेलेमा मपी धूसे।” 27आतामा काएका एड्रीया होङ्‍कामापी हूवावा हाल्‍लामेयेकाक ईत्‍लँ राता छाक तूवा, खतालो सेपाहँपी पानी जहाजा कूदामूकाबीचीवा काए जामीनाधपी तेलेहँ ग्‍यामीमा आनूमाना तीऊची। 28खकामा खोचीवा काँवामी गाईराई थाबूचीलो सूम्‍सावा मीटरा तूवाक तूम्‍तूची खकामा ऊछीनामा थाबूचीलो हीस्‍चूक मीटरा तूवाक तूम्‍तूची। 29खकामा ढ्‍याप्‍पा लूङ्‍चीलो धूसेलँ ग्‍यामीमा कीसामीहँ, खोचीवा पानी जहाजामी दँसूपीका लँकाबो लङ्‍गार धातूची खकामा भ्‍यानी छूने ग्‍यामीमा नीनाबूङ् दब्‍मा थालामूची। 30पानी जहाजा कूदामूकाबीचीवा पानी जहाजामी लाम्‍लोपीक लङ्‍गार धाईमाक बाहाना मूचीमा फूमा ग्‍याहँमीक तूवा, खकामा नाऊसँ होङ्‍कामापी धातूदूरूचीक तूवा, 31खतालो पावलवा तीलीङ्‍गेचीमी तँबप्‌लो तीलीङ्‍गेचीलाई लूची, “नकची नापी छीमीनधँ आनानी लीतीनीन।” 32खतालो तीलीङ्‍गेचीवा नाऊमी याङ्‍खीरीची कीबूतीङूची खकामा नाऊ काँवापी हूला। 33रीम्‍रीम् नाम्‌वारी फाकाहँक तूवा, पावलवा खोची झारालाई चामाक थोका चानूम् लोतो खोचीलाई लूची, “आनानी ईत्‍लँ ले पाईलापीका ईन्‍तलल मीन्‍तलल छानीमा यँसँ चामाम्‍पा तूवानीक तूई। 34आतामा कँ बीन्‍ती मोनीनी आनानीवा चामाकची चानूम्। आनानीवा चामाक चीनूम्‌धँ र तूनूम्, यँमाधँ आनानीहँपीक आसामीसँ तखलक तँसँ नास्‍टा छीन।” 35खकामा खोसावा आता ग्‍यादूरामा सोफ लापू खकामा झारामी लाम्‍लोपीङा नीनाबूङ्‍लाई अलने पीऊहँ ओतूमा चामा थालामू। 36आतामा खोचीवासँ पावलपीका कँदीमामीमा चामाकची चोची। 37(पानी जहाजापी तूकाबीची काएका जाम्‍मा हीसातोङ्‍लो सावाचूक् तूयेका।) 38आतामा खोची खासामीतो चोचीमा, पानी जहाजा हामीक मूमालाई दँच्‍यार् होङ्‍कामापी कातूची। 39खकामा नाम्‌वारी फाकामासँ खोचीवा मक थाम्‍पूङ् छेमा दूरूचीन, खतालो खोचीवा ईत्‍ता खाडी तूची। नकमी बलाऊटे कीनारा तूवा। छीधँ पानी जहाजालाई मपी यूङ्‍मालाई खोचीवा मीनूची। 40खकामा खोचीवा लङ्‍गारलाई कीबूतीङूचीमा होङ्‍कामापीङा लीऊछोची। खकामा खोतोलोङा पतवारचीलाई छूयूचोचीक याङ्‍खीरीची फूतूतीङूची। खकामा लाम्‍लोक पाला थ्‍यातूचीहँ हूवालाम्‍पे हूसूतीङूची आतामा पानी जहाजालाई होङ्‍कामामी छेऊलाम्‍पे खायूची। 41खतालोने काँवाहँपीक दातानक बलूवामी रासाछोपी पानी जहाजा ठकाछामा होपा, मातालो जहाजमी लाम्‍लो ठकाछामा होपाहँ हाबामा तँमाङा दूरून। खकामा पानी जहाजामी दँसूबो काँवामी छाल्‍क ठकाछामा ओईमा थालामू। 42खतालो काईदीची पाऊरी वाल्‍तो फूसीमीलँ ग्‍यामीमा तीलीङ्‍गेचीवा खोचीलाई सेमा दोसामी। 43खतालो तीलीङ्‍गेचीमी तँबप्‌वा पावललाई जगामूमाक सानूवा मूमा तीलीङ्‍गेचीलाई माता मूमा पीऊचीन। खकामा पाऊराछूमा दूर्काबीची पाऊरी वालानीमा पाखापी लतानी लूचीमा खोसा आरामीऊची, 44खकामा राहाछामीकचीलाई फालेकाचीलो पानी जहाजमी टूक्राची लापानूम्‌हँ पाखापी लतानी लूचीमा आरामीऊची। आतामा खोची झाराङा खान्‍नीतोङा होङ्‍कामामी छेऊपी लतामी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\