प्रेरीत 28

1खकामा काएका खान्‍नोतोङा पाखापी लतेकामा काएकावा नक टापूमी नूङ् माल्‍टा राछ गूँमा ङीसूम्‌का। 2मक माल्‍टापी तूकाबीची काएकालो मारी सम्‌नीक छामी। खकामा वासोरामा चूङ्‍छाकसा खोचीवा काएकालाई मी तूब्‍पेकामूङ्‍मा आम्‍का लाम्‌तूपा मूची। 3खतालो मपी पावलवा चसी सूङ् खोपूक तूवा खकामा बायूमा मीपी तीऊ, खतालो मीमी छवा ईत्‍ता पू लतामा पावलमी हूपी रीमा। 4मपी तूकाबी मीनाचीवा पावलमी हूपी पू रीमाक तूचीमा खोची खोची गूँमा थालामूची, “ऊम्‍छूङ्‍ङा लँ नक मीनाने सेमाखँ मूकाबीङा छूमाछी। नक होङ्‍कामापीका लीतामाने लता खताधँसँ न्‍यायावा खोलाई लेमाचामा पीऊन।” 5खतालोने पावलवा मक पूलाई मीपी रूसूतीकू मातामा पावललाई पूवा ऊम्‍यँसँ मीऊन। 6खतालोने खोचीवा ऊम्‍रीराम् होमीलती, खकामा धीसीहँ सी ग्‍यामीहँ हूङ्‍मा थालामूची। आतामा खोचीवा ल़ाम दँमासाम्‍म हूङूतीकूचीलोसँ खोलाई यँसँ छानक तूचीमा खोचीवा ऊम्‍चू सानूवा फ्‍यारामूचीमा गूँमा थालामूची, “नकने मल्‍या राछ।” 7मक थाम्‍पूङ्‍पीक पब्‍लीयस नूङ् तूवाक मूख्‍या मीनामी चासूम्‌खा मक टापूधचीपी तूवा। खोसावा आम्‍का लाम्‌तूपा मू, खकामा सूम्‍छी लेतो ऊम्‍खीम्‌पी काएका दँनी छेकामा तूयेका। 8पब्‍लीयसमी पा धीतूहँ वतूपा मीऊमा सारछाहँ ईम्‍सायाक तूवा। पावल खोलाई खँसी खाता खकामा खोछोपी ऊम्‍हू यूसूमा नीनाबूङ् दबूहँ खोलाई नोमीऊ। 9नक खा छामा मक टापूपीक सामवा लापूचीकची तामीमा नोमी। 10खोचीवा काएकालाई मारी सायासम्‍दूङ मेकामूङ्। खकामा काएका पानी जहाजापी वँङेकालो काएकालाई चाहाछाक झारा सामानाची पेकामूङ्। 11सूम्‍छी माईना छामा, काएका ईत्‍ता अलेक्‍जेन्‍ड्रीयाक पानी जहाजापी वँङेकाहँ होङ्‍कमापीका लाम्‍दूमेका। नक पानी जहाजा दँदापालो नापीङा तूवा। नक पानी जहाजामी लाम्‍लोपी जँलँ मचीमी ततूम्‍बा खपामाक तूवा। 12सूराकूसाईपी तेलेकामा काएका मपी सूम्‍छी ले तूयेका। 13खकामा मपीका काएका कीनाराई कीनारा रेगीयनपी तेतेका। खकामा स्‍याल्‍मा यदूम्‌लामा हू मू, खकामा मकमी स्‍याल्‍मा काएका पटीओलीपी तेतेका। 14मपी काएकावा रूमीपामीचीलाई छीपूम्‌का, खकामा खोचीवा काएकालाई खोचीलो सावाबो लेतो तूमा बीन्‍ती मूची। आतामा काएका रोमपी तेतेका। 15खकामा रोमपी तूकाबी रूमीपामीची काएका रोम भानीहँमी गूँमाक खा ईनूचीमा काएकालाई तूप्‍सी अप्‍पीयसक बजारा खकामा तीनपाटी लूचीक थाम्‍पूङ्‍साम्‍म भानामी। नकचीलाई तूचीमा पावलवा नीनाबूङ्‍लाई अलने पीऊ खकामा आझाई ऊम्‍कँदीम्‍नाची। 16आतामा काएका रोम तालेकामा पावलवा ईत्‍ता तीलीङ्‍गेमी रेख देखपी ऊम्‍हँपा तूमाक आनूमती तू। 17सूम्‍छी लेपाछी पावलवा रोमपी तूकाबी यहूदीचीमी अगूवाचीलाई काछूची। खोची ङायूवा तूपूचीलो पावलवा खोचीलाई लूची, “रूमीपामीचेऊ, कँने अँ नाम्‍दक मीनाचीमी, खकामा फूपापाचीमी चालानामी बीरोधापी यँसँ मूङ्‍क मान्‍तूवा। खताधँसँ काईदी म्‍यँमूङ्‍मा खोचीवा कँलाई यरूसलेमपीका रोमीचीमी हूपी प्‍यँमूङ्‍क तूई। 18खोचीवा कँलाई केरकार म्‍यँमूङ्‍लो कँङावा सीमाक दान्‍डा तोमाक चालँवा यँसँ मूङ्‍क छीपूचीनलो कँलाई लेमाछोमा ग्‍यामीक तूवा। 19खताधँसँ यहूदीचीवा मक खामी बीरोधा मूचीकसावा कँङावा काईसरछोपी ऊजूरा मूमा बाद्‍देछँ अँ जाईचीमी बीरोधापी यँसँ फक्‍ता तेमाक खा मान्‍तूवा। 20आतामाङा कँ आनानीलो तूप्‍मामा खा पोसी आनानीलाई काछोनानीक ह। यँमाधँ ईस्राएलमी आःसामी गार्नावाङा कँ नक साङ्‍लोपी छूयँक तूई।” 21खोचीवा खोलाई लूची, “काएकाने आम्‍नू बारेपीक खामी रू यहूदीयापीका भानाक छीपाम्‌हँकान। खकामा आसासँ भानामीमा आम्‍नू बारेपी खान्‍नीक खाईसीक खा यँसँ लेहँमीन। 22खताधँसँ आम्‍नू बीचारा यँल्‍या मक आनानीपीकाङा काएका ईनाम्‌का। यँमाधँ झारालाम्‍पे झारा मीनाचीवा आनानीवा मानामानूम्‌क धार्ममी बीरोधापी मात्‍ताई नीनीमीक ईनाम्‌हँका।” 23खकामा खोचीवा पावललाई तूप्‍माक ईत्‍ता ले यूसूची, खकामा हलकूनाम्‌पीका नाम्‌कूरातोङा मारी मीनाची खोपी तामी खकामा मोसामी ब्‍यबस्‍था खकामा अगम्‍बक्‍ताचीमी कीतापापीका नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी बारेपीक गाभाई खान्‍नोतो लूची। खकामा येसूमी बारेपी खोचीलाई बीस्‍वसा मूमेमाक खापी धूँराका 24खतालो खोसावा ग्‍याक खा कोईवा बीस्‍वसा मूची कोईवा मूचीन। 25खोची खोचीहँपीङा तोङामीनमा हामा ग्‍याहँमीलो पावलवा खोचीलाई झारापीका पाछारी आता लूची, “आम्‍नू फूपापाचीलाई यसाईया अगम्‍बक्‍तालामा पबीत्‍रा आत्‍मालामा आता लूचीक खा ऊम्‍छूङ्‍ङा ह, 26‘नक मीनाचीलाई खातामा लूची, “आनानीवा ईन्‍माने ईनूनूम्, खताधँसँ हाल्‍लोसँ ङीसूनूम्‌न, खँमाने खाङूनूम् खताधँसँ हाल्‍लोसँ तूनूम्‌न।” 27यँमाधँ नक मीनाचीमी सागूँवा बोध छाक तूई, खकामा ऊम्‍चू नाब धीऊखायूक तूई, खकामा खोचीवा ऊम्‍चू मू सीप्‍सूचीक तूई, माता छानकधँने खोचीवा मू तूचीक, ऊम्‍चू नाबवा ईनूचीक, सागूँवावा ङीसूचीक, खकामा खोची कँलाम्‍पे लासामीक, नीनाबूङ्‍वा गी, खकामा कँङावा खोचीलाई नोमीङ्‍चूङ्‍क थीय।’ 28“आतामा पावलवा गी, आनानीवा नक ङीसानूम् नीनाबूङ्‍मी नक माच्‍छे आर्क जाईलाई प्‍याक तूई, खकामा खोचीवा नक ईनची।” 29[आतामा खोसावा नक खा ग्‍यामा यहूदीची खोची खोचीपी मारी पूर्पाछे मूतो हासामीमा खातामी।] 30पावल हीसा दँ पूराई ऊम्‍खर्चापीङा रोमपी तूवा, खकामा खोपी ताकाबी झारामी पालवा लाम्‌तूपा मू। 31खोसावा कीमाम्‍पा कूम्‍माम्‍पा आसासँ खोलाई चीब्‍माम्‍पा नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी खा हालाबू, खकामा प्रभू येसू ख्रीस्‍टमी बारेपी कँदीम्‍नाचीमा मीनाचीलाई च्‍यातूची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\