प्रेरीत 3

1ऊले पत्‍रूसलो यूहन्‍ना लेपाक सूम्‍छी बाजे लाम्‍पे नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी नीनाबूङ् दब्‍सी खाताहँचीक तूवा। 2खतालो नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी वँकाबीचीपीका भीक्‍छे ङमालाई, मूनालोकपीकाङा ऊम्‍लँ तसानक मीनालाई खूरूचीमा मीनाचीवा तातूची खकामा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌मी सून्‍दर लूचीक दूवारेखूपी लेक ले यूसूचीक तूवा। 3खकामा खोसावा पत्‍रूसलो यूहन्‍नालाई नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी वँङाहँचीक तूचीमा खोचीलो भीक्‍छे ङाकू। 4खकामा पत्‍रूसलो यूहन्‍नावा कीकीरीरी खोलाम्‍पे खाङाचूमा पत्‍रूसवा खोलाई लू, “काचीका लाम्‍पे खाङू।” 5खतालो खोसावा खोचीपीका यँ तँले ग्‍यामा खोचीलाम्‍पे ऊम्‍सानूवा धूसूमा खाङू। 6खकामा पत्‍रूसवा खोलाई लू, “रीमालो छमी कँलो मान्‍तू। खताधँसँ कँलो यँ तूई मकङा कँ आनालाई पीनी। नासरतक येसू ख्रीस्‍टमी नूङ्‍पी आना लाम्‍दूमा।” 7खकामा पत्‍रूसवा खोलाई ऊम्‍खारू हूपी लापूहँ पोकू, खोतोलोङा ऊम्‍लँपीलो ऊम्‍गेर्‌लीफाचीपी र ता। 8खकामा खो जूरूक्‍काई रीपाहँ लाम्‍दूम्‍मा थालामू। खकामा लाम्‍दूम्‍तो तईतो नीनाबूङ्‍मी साया पोतो खोचीलोङा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी वँङा। 9खतालो झारा मीनाचीवा खोलाई लाम्‍दूम्‍तो नीनाबूङ्‍मी साया पूक तूची। 10खकामा खोचीवा खोलाई नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌मी सून्‍दर लूचीक दूवारेखूपी तूवामा भीक्‍छे ङकाबी नकङा ह ग्‍यामीमा छ्‌यातूखायूची। खकामा खोछोपी छाक चालँवा तूचीमा मारी अतलल छाखातामी। 11मक नोक मीना पत्‍रूसलो यूहन्‍नामी दँसूपी लाम्‍दूमाहँक तूचीमा अतलल छाखातामीहँ मीनाची ईखेपा सोलोमनमी सीकूवा लूचीक खम्‌पी भूस्‍सामीहँ खोचीपी भानामी। 12आतामा पत्‍रूसवा मीनाचीलाई तूःमा खोचीलाई लूची, “ईस्राएलक मीनाचेऊ, यँमा आनानी नक मीना नोकपी अतलल छानीक? काचीका आचूका रलो धार्मी छाचीकाकसावा नक मीना लाम्‍दूम्‍मा दूरक माचूकातीका यँमा आनानीवा काचीकालाई कीकीरीरी खाङेनीक खाङेनीकङा छीखातीनीक? 13अब्राहाम, ईसहाक खकामा याकूबमी नीनाबूङ्‍लो आम्‍का फूपापाचीमी नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍सेवाका येसूलाई माहीमीत मीऊ, खतालोने आनानीवाबो खोलाई रोमी आधीकारीचीपी लापानूम्‌मा प्‍यानूम्। खकामा येसूलाई पीलातसवा फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क छीपूमा लेमाछोमा ग्‍यालोसँ पीलातसमी लाम्‍लोपीङा आनानीवा खोलाई आम्‍नू हँ गूँमा छीङानूम्। 14खतालो आनानीवा पबीत्‍रालो धार्मी मीनालाई लेमाछोमालाई छीङानूम्‌हँ बर्जू ईत्‍ता मीना सेकाबीलाई ल्‍याछानूम् लनूम्‌मा पीलातसलाई लनूम्। 15आतामा आनानीवा ऊम्‍छूङ् पोसूङ्‍वा पीकाबीलाई सीतानूम्। खन्‍धँसँ नीनाबूङ्‍वा खोलाई ऊसूमा पोकूक तूई मकमी साँछी झारा काएका तूयेका। 16आतामा ऊम्‍नूङ्‍छोपी माक बीस्‍वसा खकामा ऊम्‍नूङ्‍वा नक आनानीवा तनूम्‌कलो ङीसानूम्‌क मीनालाई र पीऊक तूई, खकामा येसूछोपी बीस्‍वसा माकसावा नक मीनालाई आनानी झारामी लाम्‍लोपी नोमीऊक तूई। 17अँ रूमीपामीचेऊ, कँ ङीसँ नक येसूलाई म्‍यानूम्‌क झारा थोका आम्‍नू सासाकाचीलो आनानीवा ङीसानूम्‌मा मानूम्‌क मन। 18नीनाबूङ्‍वा पाईलाङा ख्रीस्‍टवा दूखा तोमाछी ग्‍यामा अगम्‍बक्‍ताचीपीका ग्‍याक खा आतामा तालू। 19आतामा आनानी झारावा आम्‍नू सानूवा लासानूम्‌मा नीनाबूङ्‍लाम्‍पे हूसानी, खकामा आम्‍नू खँची मानेखाईने, खकामा प्रभूपीका दीम्‍दीम्‍धक दँमा ताने। 20खकामा खोसावा आम्‍नूमी लागी तेतँनीङा छ्‌यातूक ख्रीस्‍ट येसूलाई पसू। 21नीनाबूङ्‍वा तेतँनीङा ऊम्‍पबीत्‍रा अगम्‍बक्‍ताचीपीका नीनाक झारा खाची तोङीहँ नयाँ छीदूरीनतो ऊम्‍छूङ्‍ङा ख्रीस्‍ट नीनाम्‍खम्‌पी छूमाछी। 22मोसावा ग्‍याक तूवा, ‘परमप्रभू नीनाबूङ्‍वा कँलाई पसँतीकाङा खोसावा आम्‍नू रूमीपामीहँपीक ईत्‍ता अगम्‍बक्‍ता आनानीलाई पीःनी। खोसावा आनानीलाई लीनीक झारा थोका खान्‍नीतो ईनानूम्। 23ऊम्‍खा मन्‍ईन्‍काबी झारालाई नीनाबूङ्‍मी मीनाचीहँपीका नास्‍टा मीःमी।’ 24“ऊम्‍छूङ् खाबो नक ह, समूएलपीका नापेक झारा अगम्‍बक्‍ताचीवा यँ ग्‍यामीक तूई खोचीवा नक लेचीपी छीक खाचीमी बारेपी अगम्‍बानी नीनामीक तूई। 25खकामा मक अगम्‍बक्‍ताचीमी खकामा आम्‍नू फूपापाचीलो नीनाबूङ्‍वा मूक करारमी सासीवन्‍तीची आनानीङा ह। खोसावा अब्राहामलाई आता लूक तूवा ‘आम्‍चाचायोछालामाङा खँदीमाक झारा मीनाचीवा साखा तची।’ 26आनानी झारालाई आम्‍नू ईसीक चालँवापीका लामाहँ साखा पीमा ग्‍यामा नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍सेवाकालाई छ्‌यातूमा झारापीका पाईला आनानीपी पसू।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\