प्रेरीत 5

1खलो हननीया लूचीक ईत्‍ता मीना तूवा खकामा ऊम्‍तँमामी नूङ् सफीरा तूवा खोचीवा ऊम्‍चू चासूम्‌ला चसी ईनाचू, 2खकामा खोचीवा यायो माचूहँ मक चासूम्‌ला ईनाचूकपीका ताक बूलू अतूछे खोचीवा यूसाचू खकामा “झारा बूलू बायाचूका” ग्‍याचीहँ अतूछे मात्‍ताई बायाचूहँ प्रेरीतचीमी हूपी प्‍याचू। 3खकामा पत्‍रूसवा खोलाई लू, “ए हननीया पबीत्‍रा आत्‍मालो वालँ नेमा खकामा चासूम्‌ला ईन्‍मामा चसी बूलू आम्‍हँपालाई यूङ्‍माक खा साईतानावा आम्‍सानूवापी यँतामा तीऊ? 4ईन्‍माम्‍पासँ यँ मक आम्‍मीङा तूवाक मन? मातामाङा मक ईनूदूरूनामासँ आम्‍हूपीङा तूवाक त, आतीकाक चालँवा मूमाक सानूवा आनापी हापीका ता? आतामा आना मीनालो मन नीनाबूङ्‍लोङा वालँ नीनानाक तूई।” 5हननीया नक खा ईनूमा भूईपी धीसाहँ स्‍या। आतामा नक ईन्‍काबी झारा मारी कीसामी। 6खकामा सँलँची तामी खकामा ऊम्‍स्‍याक रीराम्‌लाई तेवा रीमूचीहँ तेखूपी खूरूखायूचीमा खूमूची। 7खकामा मपी यँ छाक तूवा मक तूम्‍तोमाम्‍पाङा ऊम्‍तँमासँ झान्‍नाई सूम्‍छी घान्‍टा पाछी पत्‍रूस तूवाक खीम्‌पी खातामा खीम वँङा। 8खकामा पत्‍रूसवा खोलाईसँ ततू, “कँलाई लँत आनाची तँपा तँमावा मूत्‍तोपीङा चासूम्‌ला ईनाचूनाक हत?” खकामा सफीरावा पत्‍रूसलाई लू, “अँ मूत्‍तोपीङा ह।” 9खकामा पत्‍रूसवा खोलाई लू, “आनाची हीसावाङा तोङाचीनामा प्रभूमी आत्‍मालाई जँचापी तेमा यँमा दोसाचीनाक? खाङू आम्‍तँपालाई खूम्‍काबीची दूवारेखूपीङा तूईमी, हने खोचीवा आनालाईसँ खूरीनामा तेखू खायीना।” 10खतालो खो खोतोलोङा पत्‍रूसमी लँधपी धीसामा स्‍या। खकामा सँलँची खीम वँङामीलो खो स्‍यादूराक छीपूची, खकामा खोचीवा खूरूचीमा तेखू खायूचीमा ऊम्‍तँपा खूमूचीकधपीङा खूमूची। 11आतामा झारा मन्‍डालीछोपीलो नक खा ईन्‍काबी झारा मारी कीसामी। 12प्रेरीतचीवा मारी लासाईलो अतलल छेक चालँवाची मीनाचीमी म़झापी मूमा थालामूची, खकामा खोची सोलोमनमी सीकूवापी झारा ङायूवा तूपूचीक तूवा। 13आतामा खोचीपीका आरू बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीची खोचीलो तोङ्‍माक अँटा मूमा दूरूचीन। खताधँसँ खोचीवा प्रेरीतचीलाई मारी सायासम्‍दूङ् मीऊची। 14खकामा पाईलाक बीस्‍वसीचीपीकासँ आझाई आरू मारी वाच्‍छालो मीमाछा प्रभूपी बीस्‍वसा मूकाबीची पर्तो खातामी। 15मपी ऊतोसाम्‍म छा, मीनाचीवा पत्‍रूस बानीलो ऊम्‍लाछेधँसँ सामवा लापूचीकचीछोपी छूने ग्‍यामीमा मीनाचीवा सामवा लापूचीकचीलाई खप्‍तँसूङ्‍लो गून्‍द्रीचीपी ईबूचीमा लाम्‌चीपी तातूचीहँ यूसूची। 16खकामा यरूसलेममी मेक्‍कानापेकाक तेचीपीकासँ साफी मीनाचीवा सामवा लापूचीकलो ईसीक आत्‍मावा लापूचीक मीनाचीलाई तातूची खकामा खोची झाराङा नोमी। 17ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी खकामा खोलो छूकाबीची झारा सदूकीची तूवामी, खकामा खोची प्रेरीतचीलाई नाचूरीनाहूरी मूचीहँ ऊम्‍चू बीरोधापी पोकामी। 18खकामा प्रेरीतचीलाई लापूचीमा आरूची छेमाक छेमाखीम्‌पी छीऊची। 19खकामा मपी प्रभूमी स्‍वर्गादूतवा सेपा छेमाखीम्‌मी दूवारेखूची हतू खकामा खोचीलाई पाखा लतूचीमा लूची, 20“खातानी खकामा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी वँङानीमा नक नयाँ पोसूङ्‍वामी झारा खाची मीनाचीलाई लनूम्।” 21आतामा खोचीवा नक खा ईनूचीहँ नाम्‌वारी फाकामत्‍तोङा खोची नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी वँङामीमा चेमाथालामूची। खकामा ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी, खकामा खोलो छूकाबीची साभा तूमालाई, ईस्राएलीचीमी धार्म तकीचीमी ढ्‍याप्‍पा साभाक झारालाई काछूची, खकामा प्रेरीतचीलाई छेमाखीम्‌पीका लाईमाबाईमालाई मीनाची पसूची। 22खोचीवा पसूचीक मीनाची छेमाखीम्‌पी तालामीमा खाङूचीलो मपी खोचीवा छीऊचीक मीनाचीलाई छीपूचीन, खकामा खोची लासामीमा भानामीहँ खोचीलाई पकाबीचीलाई लूची, 23“काएकावा छेमाखीम्‌पी खान्‍नीतोङा चाबी त्‍याक खकामा सान्‍टारी तूकाबीची दूवारेखूधपी रीपायामीकङा छीपूम्‌का, खतालोने दूवारेखू हतूम्‌कामा खीम वँङेकामा खाङूम्‌कालो काएकावा मपी आसासँ छीपूम्‌कान।” 24खकामा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌क तीलीङ्‍गेचीमी तँबप्‌लो तूम्‍साबू पूजारीचीवा नक खा ईनूची, खकामा खोची प्रेरीतचीमी बारेपी मीनूचीहँ हने यँ छीलँ ही ग्‍यामीमा अतलल छामी। 25खकामा ईत्‍ता मीना खोचीपी तामा ग्‍या, “आनानीवा छेमाखीम्‌पी त्‍यानूम्‌क मीनाचीने नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी तूईमी, मपी खोचीवा मीनाचीलाई च्‍यातहँची।” 26खकामा तीलीङ्‍गेचीलो ऊम्‍चूतँबप् खातामा खोचीलाई बलजफता मूमाम्‍पा बायूची, यँमाधँ खोची मीनाचीवा लूङ्‍वा घोरेमीलँ ग्‍यामीमा कीसामीक तूवा। 27खोचीवा प्रेरीतचीलाई बायूची खकामा साभाहँपी रीप्‍मीऊची खकामा ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीवा खोचीलाई तईमा थालामू, 28“काएकावा आनानीलाई नक मीनामी नूङ्‍पी आसालाईसँ यँसँ च्‍यातानूम्‌न गेकामा कारा आग्‍या प्‍यानीक तूवाक हले मन, खतालोने आनानीवा आम्‍नू सीक्‍छेवा झारा यरूसलेमङा प्‍याब्‍म्‍यादूरानूम्, खकामा नक मीनामी हीमी फक्‍ता काएकाछोपी तेमा लामानूम्।” 29खकामा पत्‍रूसलो आरू प्रेरीतचीवा ग्‍यामी, “काएका मीनामी मन नीनाबूङ्‍मी खा र्‌याब्‍माछी। 30आम्‍का फूपापाचीमी नीनाबूङ्‍वा, आनानीवा क्रूसापी कसानूम्‌क येसूलाई स्‍याकपीका ऊसूक तूई। 31खकामा नीनाबूङ्‍वा खोलाई, ईस्राएलीचीमी खँपीका सानूवा लामालाई खकामा खँची धाईमापीमालो खोलाई ऊम्‍चू तँबप्‌लो माच्‍छे पीकाबी मूमा ऊम्‍खारू हूलाम्‍पे थेतूमा यूसूक तूई। 32आतामा काएका नक झारा खाचीमी साँछी तूयेका। मातामाङा नीनाबूङ्‍वा मक ऊम्‍खा र्‌याब्‍काबीचीलाई पीऊचीक पबीत्‍रा आत्‍मासँ साँछी तूई।” 33खकामा ढ्‍याप्‍पा साभाक मीनाची नक खा ईनूचीमा मारी हीरामीमा खोचीलाई सेमा लामूची। 34खतालो खोचीहँपीक ईत्‍ता गमलीएल लूचीक ब्‍यबस्‍था चेकाबी फरीसी तूवा खोलाई झारा मीनाचीवा सायासम्‍दूङ् मीऊचीक तूवा। खो ढ्‍याप्‍पा साभापी पोकामा प्रेरीतचीलाई ऊच्‍छीना पाखालाम्‍पे खातानी लूची, 35खकामा खोसावा ढ्‍याप्‍पा साभाक मीनाचीलाई लूची, “ईस्राएलक मीनाचेऊ, आनानीवा नक मीनाचीलो यँ मूमा गीहँनी मकपी आनानी नूवा याकानी। 36यँमाधँ पाईलासँ थूदास कँ ढ्‍याप्‍पा अगूवा ह ग्‍यामा बीद्रोह मूमालाई पोका खकामा खोलाई तीङ्‍माकीची लँकातोङ् लाईतो तूवामी। खकामा खोलाई सीता, खोलाई तीङ्‍काबीची झारा छारापूस्‍टाई छामीहँ मासाखातामी। 37आतामाङा खोपीका पाछी फेरी गालीलक यहूदा लूचीकसँ मीना ङोर्माक दँमापी बीद्रोह मोकाबी छाहँ दाता, खकामा कोई कोई मीनाचीवा खोलाई तीङूची खकामा खोलाईसँ सीता खकामा तीङ्‍काबीची झारा छारापूस्‍टाई छामीहँ मासामी। 38आतामा कँ आनानीलाई लोनीनी नक मीनाचीमी बीरोधापी आनानीवा यँसँ मानूम्‌न। खकामा आनानीवा खोचीलाई ल्‍याछानूम्। यँमाधँ नक झारा छीहँक थोकाची मीनाचीलामाङा छीहँकधँ नक माताङा मासीमा खाती। 39खतालोने नक नीनाबूङ्‍लामा छीहँकधँने आनानीवा नक मीनाचीलाई यँसँ मूमा दूरूनूम्‌न। खकामा आनानी आम्‍नू हँपाङा नीनाबूङ्‍मी बीरोधापी पोकीनीक छी।” खकामा ढ्‍याप्‍पा साभावा गमलीएलमी खा र्‌याबूची। 40खकामा खोचीवा प्रेरीतचीलाई खीम गनूची खकामा कर्रावा याप्‍सूचीहँ, नाप्‍कानापे “येसूमी नूङ्‍पी नेननी” लूचीमा आग्‍या पीऊचीहँ लीऊछोची। 41खकामा प्रेरीतचीवा काएसँ येसूमी नूङ्‍पी मीनाचीवा छीङ्‍माहँ कर्रा चामाक योग्‍या छे राछ ग्‍यामीमा ढ्‍याप्‍पा साभाहँपीका दीम्‍दीम्‍ध छामीहँ लतामीमा खातामी। 42खकामा लेक ले खोची नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीलो झारा मीनाचीमी खीम्‌पी येसूङा ख्रीस्‍ट ह गूँतो चेतो खान्‍नीक खा पोमा छीतूचीन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\