प्रेरीत 6

1मक लेचीपी सीच्‍चेची साफी छाहँमीक तूवा। खोतोलो हीब्रूचीमी बीरोधापी ग्रीक लापागूँ नेकाबीची आता ग्‍यामीमा नीनामी, लेक ले चामाक थोका हासीलो आम्‍का बीधूवाचीमी खानीतो फूम् छीहँन। 2खकामा ईत्‍हीस् प्रेरीतचीवाङा सीच्‍चेची झारालाई काछूचीमा लूची, “नीनाबूङ्‍मी खामी स्‍यावा छीमाहँ मीनाचीलाई चामा दूङ्‍मा पीमा काएलाई धूङ्‍लीन। 3हने रूमीपामीचेऊ, आनानीहँपीक सावाबो पबीत्‍रा आत्‍मावालो नूवावा प्‍याबूचीक खकामा मीनाचीपीका सायासम्‍दूङ् तूचीकलाई छ्‌यातानूम् खकामा काएवा नक चालँवामी जीम्‍मा खोचीलाई प्‍याम्। 4खकामा काएवाबो नीनाबूङ् दब्‍मालो नीनाबूङ्‍मी खा हालाब्‍माक चालँवापी एझारा दँमा त्‍याम्।” 5नक ऊम्‍चू खा झारावा नतूचीहँ मपी ङायूवा तूप्‍काबीची झारावा खान्‍नोक दाबूची, खकामा खोचीवा बीस्‍वसालो पबीत्‍रा आत्‍मावा पूर्ना छामीक स्‍तीफनस, फीलीप, प्रखरस, नीकनोर, तीमोन, पर्मीनास खकामा एन्‍टीओखीयाक यहूदी धार्म मानामूकाबी आर्क जाई नीकोलाऊसलाई छ्‌यातूची। 6खोचीवा नक मीनाचीलाई प्रेरीतचीपी बायूची खकामा खोचीवा ऊम्‍चू हू खोचीछोपी यूसूचीहँ नीनाबूङ् दब्‍पीऊची। 7खकामा नीनाबूङ्‍मी खा हालाब्‍तोङा खाता। खकामा यरूसलेमपी बीस्‍वसीची मारी पोरामी। खकामा मारी पूजारीची नक बीस्‍वसालाई ग्राहाना मूची। 8खकामा स्‍तीफनस ममारूङ्‍लो रवा पूर्ना छामा मीनाचीहँपी मारी ढ्‍याप्‍पा खकामा अतलल छामीक चालँवालो लासाईची मू। 9खकामा कोई कोई स्‍वतन्‍तारा समूहक ताया खीम्‌कची (नकमी नूङ् नकङा तूवा), कूरेनी, अलेक्‍जेन्‍ड्रीया, कीलीकीयालो एसीयाक यहूदी मीनाची तूवामी, खोचीवा स्‍तीफनसलो पूर्पाछे मूमा थालामूची। 10खतालो स्‍तीफनस पबीत्‍रा आत्‍मावा पीऊक नूवालो नीनालो खोचीवा ऊम्‍खामी जूवापाङा पीमा दूरूचीन। 11खकामा खोचीवा मीनाचीलाई “काएकावा नकसावा मोसालो नीनाबूङ्‍मी दोधूम् पूहँक ईनूम्‌का” ग्‍यानी लूचीमा आसासँ तूम्‍तोमाम्‍पा ऊलूची। 12खकामा खोचीवा मीनाची, धार्म तकीची खकामा ब्‍यबस्‍था चेकाबीचीलाई हूरूची खकामा खोचीवा स्‍तीफनसलाई लापूचीहँ ढ्‍याप्‍पा साभापी बायूची। 13खकामा खोचीवा आता गूँमाक वालँ गाभाई पीऊची, “नक मीनावा पबीत्‍रा खम्‌लो ब्‍यबस्‍थामी बीरोधापी नेमा लीतन। 14यँमाधँ नक मीनावा आता ग्‍याक काएकावा ईनूम्‌का, नासरतक येसूवा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌लाई होततीङ, खकामा मोसावा काएलाई पेक झारा बीधीसँ बात।” 15खकामा ढ्‍याप्‍पा साभापी तूकाबी झारावा स्‍तीफनसलाई खान्‍नीतो खाङूची खतालो खोचीवा ऊम्‍ङाब स्‍वर्गादूतमी तीकाक तूची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\