प्रेरीत 7

1खकामा ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीवा खोलाई ततू, “नक खा ऊम्‍छूङ्‍ङा ह त?” 2खतालो स्‍तीफनसवा ग्‍या, “रूमीपामी खकामा पापाचेऊ, ईनानूम्, अब्राहाम हारानपी तूमापीका पाईला मेसोपोटामीयापी तूवालोङा माहीमामी नीनाबूङ् एपा खोलो दाता, 3खकामा नीनाबूङ्‍वा खोलाई लू, ‘आना आम्‍नाम्‍दलो आम्‍मीनाची कातूसोची खकामा कँङावा आनालाई खमेनीक नाम्‍दपी खाता।’ 4“खकामा खो कल्‍दीचीमी नाम्‍दपीका लतामा खाताहँ हारानपी तूवा। मपी ऊम्‍पा स्‍यामा नीनाबूङ्‍वा खोलाई नक थाम्‍पूङ्‍पी तातू। मपी ईसे आनानी तूईनी। 5नीनाबूङ्‍वा खोलाई नक थाम्‍पूङ्‍पी ऊम्‍लँ यूङ्‍माक तोकसँ खम् पीऊन खन्धँसँ खोतोलो ऊम्‍छा मान्‍तूवाधँसँ मक ऊम्‍चाचायोछाचीलाई ऊम्‍चू नीजी बूलूदँतीकाङा पीमाक प्रतीग्‍या मू। 6नीनाबूङ्‍वा अब्राहामलाई आतासँ लू, ‘आम्‍चाचायोछाची आर्क जाईमी नाम्‍दपी खाईमामा तूमा छी, खतालो मक नाम्‍दक मीनाचीवा खोचीछोपी थीचमीच मीचीहँ चापँवाछाची म्‍यँचीमा लँकातोङ् दँतो यूसची।’ 7आझाई नीनाबूङ्‍वा खोलाई लू, ‘खताधँ कँ खोचीलाई चापँवाछाची मूकाबी जाईमी न्‍याया म, खकामा खोची मक नाम्‍दपीका लतीबानीमीमा नक खम्‌पी अँ स्‍यावा मीची।’ 8खकामा नीनाबूङ्‍वा अब्राहामलो खतना मूमाक करार मू। खकामा अब्राहाम ईसहाकमी पा छामा खोसावा ईसहाक मूनाक रेकाबो लेपी ऊम्‍खतना मू। खकामा ईसहाक याकूबमी पा छा खकामा याकूब ईत्‍हीस् कूलामी पा छा। 9“खकामा मक कूलाक तूम्‍साबू ऊम्‍बूचीवा योसेफलाई नाचूरीनाहूरी मूचीमा मीस्र नाम्‍दपी ईनूतीङूची। खन्‍धँसँ नीनाबूङ् खोलो तूवा। 10नीनाबूङ्‍वा खोलाई ऊम्‍झारा कास्‍टाचीपीका खीकू। खकामा मीस्र नाम्‍दक हँ फारोमी लाम्‍लोपी ममारूङ् मीऊहँ खोलाई नूवा पीऊ, खकामा फारोवा खोलाई मीस्र नाम्‍दक खकामा झारा ऊम्‍खीम्‌पीक तँबप् मीऊ। 11“मकामा झारा मीस्र नाम्‍दलो कनानभोरी साफी सूसँवा ता खतालो खोचीलाई मारी कास्‍टा छा, खकामा एफूपापाचीवा चासूम् तूचीन। 12खकामा याकूबवा मीस्र नाम्‍दपी चासूम् तूई गूँमाक खा ईनूमा एफूपापाचीलाई पाईला खेपा चासूम् लासी मीस्र पसूची। 13खकामा हीसा खेपा खोची मीस्र नाम्‍द खातामीलो योसेफ ऊम्‍रूमीपामीचीलो खमेनाची, खकामा फारोवा योसेफमी झानीचीमी बारेपी तूम्‍तू। 14खकामा योसेफवा ऊम्‍पा याकूबलाई खकामा झारा ऊम्‍झानीचीलोङा काछूची। खोची जाम्‍मा सावानक् तूवामी। 15खकामा याकूब मीस्र नाम्‍दपी खाता खकामा खो मपीङा स्‍याखाता। खकामा ईत्‍हीस् कूलाक एफूपापाचीसँ मपीङा स्‍यामी। 16खकामा खोचीवा ऊम्‍चू स्‍याक रीराम् अब्राहामवा हमोरमी छाचीपीका बूलू छोरूमा खीतूक सेकेममी सूलूम्‌पी बायूचीमा यूसूची। 17“आतामा नीनाबूङ्‍वा अब्राहामलो मूक प्रतीग्‍या ताल्‍माक दँमा नजीका ताता, खतालो खोची मीस्र नाम्‍दपी साफी छामीमा पोरामी। 18खकामा मीस्र नाम्‍दपी योसेफलाई मन्‍छेकाबी आर्क हँ छा। 19खकामा खोसावा एजाईचीलो खाईसीक चालँवा मू। खकामा एफूपापाचीलाई ऊम्‍चू यायाची सीमीने ग्‍याहँ पाखा बाईमाहँ काईमा कारा तीऊची। 20“खोतोलोङा मोसा मूना। खो नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी खान्‍नोक तूवा। खकामा खो सूम्‍छी माईनातो ऊम्‍पामी खीम्‌पी हीङा। 21खकामा खोलाई पाखा कातूचीमा फारोमी मीमाछाछावा खोलाई हीङूहँ ऊम्‍छा मीऊ। 22मोसालाई मीस्रक झारा नूवामी खा च्‍यातूची खकामा मोसा झारा खापीलो चालँवापी ऊम्‍र‍‍‍‍‍‍लोक छा। 23“खकामा खो लँक्‍होप् दँ तालालो ईस्राएली ऊम्‍रूमीपामीचीलाई सागूँवापीकाङा ऊम्‍तूप्‍मालो। 24मोसावा ऊम्‍जाईहँपीक ईत्‍तालाई मीस्रीवा खाईसीतो मूक तूःमा मक मीस्रीलाई सीतूमा बाद्‍ला लासूहँ ऊम्‍जाईलाई भऊ। 25नीनाबूङ्‍वा अँ हूलामा अँ रूमीपामीचीलाई माच्‍छे प्‍यची गूँमाक मोसामी सानूवा तूवा, खतालोने खोचीवा नक ङीमाङा दूरूचीन। 26खकामा स्‍याल्‍मा खोसावा ऊम्‍जाईचीहँपीक हीसालाई म़चीक तूचीहँ खोचीलाई तोङ्‍मेमालाई लूची, ‘बूमीचेऊ, आनाचीने रूमीपामीची यँमा आतामा आनाची आनाची म़ीचीनाक?’ 27“खकामा मक आर्कलो खाईसीतो मूकाबीवा मोसालाई ईलाम्‍पे तोलूतीङूमा खोलाई लू, ‘काएकाछोपी तँबप्‌लो न्‍याया मूकाबी आनालाई आसावा म्‍याना? 28आथेपा आनावा मक मीस्रीलाई सीतूनातीकाङा कँलाईसँ सेमा लामेना?’ 29आतीकाक जूवापा ईनूमा मोसा फूसाहँ मीधान लूचीक नाम्‍दपी खातामा प्रदेसीतीका छाहँ तूवा। खकामा मपी ऊम्‍हीसा वाच्‍छाछाची मूनाची। 30“खकामा लँक्‍होप् दँ पाछारी सीनाई पप्‍चीलापीक खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी तीतायाक पोथ्रापीका स्‍वर्गादूत खोलो दाता। 31मोसा नक तूलो अतलल छाखाता, खकामा मोसा नक खँसी मकधपी खातालो मपीङा खोसा प्रभूमी सँलँवा ईनू, 32‘कँ आम्‍फूपापाची अब्राहाम, ईसहाक, खकामा याकूबमी नीनाबूङ् ह।’ खतालो मोसा कीमावा यमा थालामू, खकामा खोसावा मकलाम्‍पे खँमासँ अँटा मून। 33“खकामा प्रभू‍वा खोलाई लू, ‘आम्‍लँक लँवाई फूतू यँमाधँ आना रीपीयीनाक खम् पबीत्‍रा खम् ह। 34मीस्रपीक अँ मीनाचीमी दूखा कँ तूङ्‍क तूई खकामा ऊम्‍चू बीलाऊनासँ कँङा ईनूङ्‍क तूई। खकामा कँ खोचीलाई माच्‍छे पीसी धातँक तूई। हने आना नापी भाना कँ आनालाई मीस्र नाम्‍दपी पनी।’ 35“आतामा नक मोसालाईङा खोचीवा, ‘आसावा आनालाई आम्‍का तँबप्‌लो न्‍याया मूकाबी म्‍याना’ लूचीमा छीङ्‍माकीचीपी नीनाबूङ्‍वा पोथ्रापी दाईकाबी स्‍वर्गादूतलामा तँबप्‌लो माच्‍छे पीकाबी मीऊमा पसू। 36नक मीनावाङा मीस्र नाम्‍दपी लाल होङ्‍कामापी खकामा लँक्‍होप् दँतो खरोमाक थाम्‍पूङ्‍चीपी अतलल छेक लासाईमी चालँवाची मूमालाई अगूवा छाहँ खोचीलाई बायूची। 37“मक मोसाङा तूवा खोसावा ईस्राएलीचीलाई लूचीक तूवा, ‘नीनाबूङ्‍वा कँतीकाकङा आम्‍नू रूमीपामीचीहँपीक आम्‍नूमी लागी ईत्‍ता अगम्‍बक्‍ता पीःनी।’ 38नक मक मोसाङा तूवा खो खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी ईस्राएली मीनाचीलो तूवा। एफूपापाचीलो खकामा स्‍वर्गादूतचीलो खो मपी तूवालो सीनाई पप्‍चीलापी स्‍वर्गादूत खोलो नीनाक तूवा, खोसावा काएलाई पीमालाई नीनाबूङ्‍मी जीऊँद खा मपीङा तूःक तूवा। 39“एफूपापाचीवा ऊम्‍खा र्‌याबूचीन। खकामा खोचीवा खोलाई तीङूचीमा मीस्र नाम्‍दङा लामाखाईमाक सानूवा मूचीक तूवा। 40खकामा खोचीवा हारूनलाई लूची, ‘आम्‍का लाम्‍लोपी खाईकाबी मची काएकालाई बानामूपेकानूम्, यँमाधँ काएकालाई मीस्र नाम्‍दपीका लाईमाहँ बाईकाबी मोसालाई यँ छा काएकावा ङीसाम्‌कान।’ 41खकामा मक लेपी खोचीवा बाछामी ततूम्‍बासँ बानामूची खकामा मकपी बलीदाना चारामूची, आतामा खोचीवा मूचीक चालँवापी दीम्‍दीम्‍ध छामीहँ हँसहँलँ छामी। 42खकामा नीनाबूङ्‍वा खोचीलाई छीङूची, खकामा नाम्‌छूरीपीक साङ्‍गूँङ्‍चीमी स्‍यावा मूमालाई लीऊछोची, आतामा अगम्‍बक्‍ताचीमी कीतापापी छाबाक तूई, ‘ईस्राएलमी सासीवन्‍तीचेऊ, आनानीवा कँलाई खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी लँक्‍होप् दँतो बूलूदाम्‌लो पसूमी बलीदाना प्‍यँनूम् त? 43आनानीवा मोलोखमी तम्‍बू खकामा रेफन ममी साङ्‍गूँङ्, खकामा आनानीवा पूजा मूमालाई बानामानूम्‌क ततूम्‍बा खूराबायानूम्, हने कँ आनानीलाई बेबीलोनपीकासँ भेपाङा सातूरामी हूपी पीनीतीङ्‍नीनी।’ 44“खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी एफूपापाचीमी गाभाईमी तम्‍बू तूवा। मक नीनाबूङ्‍वा मोसालाई बानामूमालाई आरामीऊक खकामा खोसावा तूःक यादेतीकाङा तूवा। 45एफूपापाचीवासँ ऊम्‍चू दँमापी नीनाबूङ्‍वा कलूचीक आर्क जाईमी नाम्‍दपी आधीकारा मूचीलो यहोसूलो मक तम्‍बू तूवा। खकामा मक तम्‍बू दाऊदमी दँमातो मपीङा तूवाचा। 46खकामा दाऊदवा नीनाबूङ्‍मी सम् तू, खकामा याकूबमी नीनाबूङ्‍मी लागी ईत्‍ता नीनाबूङ् दब्‍माक खीम् बानामूमालाई नीनाबूङ्‍लो ङाकू। 47खतालोने नीनाबूङ्‍मी लागी नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌बो सोलोमनवा बानामू। 48“खताधँसँ मीनाचीवा बानामीचीक खीम्‌चीपी झारापीका ढ्‍याप्‍पा नीनाबूङ् तूईन, यँमाधँ अगम्‍बक्‍तावा ग्‍याक तूई, 49‘नीनाम्‍खम् अँ सींहासन ह खकामा खँदीमा अँ लँवा हील्‍माक खम् ह। आनानीवा अँमी लागी यँतीकाक खीम् बानामीनूम्? खकामा नीनाबूङ्‍वा गी, खकामा अँ सावाभेमाक खम् हाक्‍कल्‍या? 50नक झारा कँ अँ हूवाङा लीसूङ्‍क मनहँल्‍या?’ 51“आनानी धाई अतँ तूईनी, खकामा आम्‍नू सागूँवालो नाब नीनाबूङ्‍लाई छीङ्‍माकीमी तीकाक तूई, साधाई आनानीवा पबीत्‍रा आत्‍मामी बीरोधा मात्‍ताई मीनूम्। खकामा आम्‍नू फूपापाचीवा मूचीतीकाङा आनानीवासँ मूमा लामूनूम्। 52अगम्‍बक्‍ताची हाक्‍कबोलाई आम्‍नू फूपापाचीवा दूखा पीऊचीन? खोचीवा धार्माती मीना तीहँक तूई ग्‍यामीमा पाईलाङा गूँकाबीचीलाई खोचीवा सीतूची। आतामा खोलाई आनानीवा वालँ म्‍यानूम् खकामा भखर्‌ङा सीतानूम्। 53स्‍वर्गादूतलामा प्‍यानीक ब्‍यबस्‍था आनानीवा तनूम् खन्‍धँसँ आनानीवा मक र्‌याबानूम्‌न?” 54खोची स्‍तीफनसमी खा ईनूदूरूचीमा खोलो मारी हीरामीहँ ऊम्‍चू छूलीवा ऊम्‍चू कँ खऊची। 55खकामा स्‍तीफनस पबीत्‍रा आत्‍मावा प्‍याबूमा नीनाम्‍खम्‌लाम्‍तँ कीकीरीरी खाङूतीकू खतालो खोसावा नीनाबूङ्‍मी माहीमालो ऊम्‍खारू हूलाम्‍पे येसू ख्रीस्‍ट रीपायाक तू। 56खकामा खोसावा ग्‍या, “खाङानूम् कँ नीनाम्‍खम् हतीयीक तँहँ, खकामा मीनामी छालाई नीनाबूङ्‍मी खारू हूलाम्‍पे रीपीयीक तँहँ।” 57खतालो खोची ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पातालतामीहँ, ऊम्‍चू ऊम्‍चू नाब धीऊची, खकामा खोची झारावा ईखेपाङा खोलाई भूत्‍तूची। 58खोचीवा स्‍तीफनसलाई साप्‍सेमापीका मेथाम् खायूचीहँ खोलाई लूङ्‍वा घोरूची। खकामा साँछीचीवा ऊम्‍चू तेची सावल लूचीक ईत्‍ता सँलँमी लँधपी यूसूची । 59खोचीवा स्‍तीफनसलाई लूङ्‍वा घोरूयोचीलो खोसावा नीनाबूङ् दबू, “प्रभू येसू अँ आत्‍मालाई आनानीवा खायानूम्।” 60खकामा खोसावा बबाहँ पातामा नीनाबूङ् दब्‍तो ग्‍या, “प्रभू नक खँमी फक्‍ता खोचीलाई छूनने।” ऊतो ग्‍यामा खो स्‍या।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\