प्रेरीत 8

1स्‍तीफनस सीतूचीलो सावलसँ मपी तूवा। मक लेपीकाङा यरूसलेमपी तूवाक मन्‍डालीमी बीरोधापी साफी सतावट छूमा थालामू। खकामा प्रेरीतची बाहेक आरू झारा यहूदीया सामरीयालाम्‍पे छारापूस्‍टाई छामीहँ खातामी। 2खकामा भक्‍ताजनाचीवा स्‍तीफनसमी स्‍याक रीराम् खायूचीमा खूमूचीहँ खोमी लागी साफी खापामी। 3खतालो सावल खीम् खीम्‌पी वँङामा मन्‍डालीलाई नास्‍टा मूचोक तूवा। खोसावा वाच्‍छालो मीमाछा हीसालाईङा लापूचीमा साईतो खायूचीमा छेमाखीम्‌पी तीऊहँचीक तूवा। 4मक झारा छारापूस्‍टाई छामीक बीस्‍वसीची झारालाम्‍पे खातामीमा नीनाबूङ्‍मी खा हालाबूची। 5खकामा फीलीपबो सामरीयाक मूख्‍य साप्‍सेमापी खाता खकामा ख्रीस्‍टमी बारेपीक खा मपी हालाबू। 6फीलीपवा ग्‍याक खा ईनूची खकामा खोसावा मूक लासाईची तूचीमा पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा ईत्‍ता सानूवापीङा छामीमा ऊम्‍खा ईनूची। 7यँमाधँ खोतोलो ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पाईतो ईसीक आत्‍मावा लापूचीक मीनाचीपीका ईसीक आत्‍माची लतामीमा खातामी। खकामा ऊम्‍लँ हू तसानक सामवा लापूचीक मीनाची खकामा लाम्‍दूम्‍मा दूरूचीनक मीनाची नोमी। 8खकामा मक साप्‍सेमापीक मीनाची मारी दीम्‍दीम्‍ध छामी। 9मक साप्‍सेमापी ईत्‍ता सीमोन लूचीक जादू मूकाबी मीना तूवा। खोसावा जादू मूहँ सामरीयाक मीनाचीलाई अतलल छाखातामीतो मीऊचीक तूवा। खकामा खोसावा ऊम्‍हँपालाई ढ्‍याप्‍पा मीन्‍नाचीक तूवा। 10मक सीमोनलाई मक साप्‍सेमापीक स्‍यानपीका ढ्‍याप्‍पा झारावाङा आता ग्‍यामीमा सायासम्‍दूङ् मीऊचीक तूवा, “नक मीना नीनाबूङ्‍मी मक र ह, नकलाई ढ्‍याप्‍पा र लची।” 11खोसावा झारा मीनाचीलाई तेतँनीपीकाङा ऊम्‍जादूलामा अतलल छाखातामीतो मीऊयोचीक तूवा मातामा खोचीवा खोलाई सायासम्‍दूङ् मीऊची। 12खकामा खोचीवा फीलीपवा लूचीक नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌कलो येसूमी नूङ्‍पीक खान्‍नीक खा ईनूची। खकामा ऊम्‍खापी बीस्‍वसा मूचीमा वाच्‍छालो मीमाछाची बप्‍तीस्‍मा छामी। 13मक सीमोन ऊम्‍हँपासँ बीस्‍वसा मूमा बप्‍तीस्‍मा छा, खकामा फीलीपवा ढ्‍याप्‍पा लासाईलो अतलल छेक चालँवा मूलो खो अतलल छाखाता खकामा खोसावा फीलीपलाई तीङूतीतू। 14सामरीयाक मीनाचीवासँ नीनाबूङ्‍मी खापी बीस्‍वसा मूचीक खा यरूसलेमपी तूकाबी प्रेरीतचीवा ईनूची खकामा पत्‍रूसलो यूहन्‍ना खोचीपी पसूची। 15खोची खाताची खकामा खोचीवासँ पबीत्‍रा आत्‍मा तूचीने ग्‍याचीमा खोचीमी लागी नीनाबूङ् दबाचू। 16यँमाधँ खोतोलोतो खोचीपी पबीत्‍रा आत्‍मा ताहँन। खोची प्रभू येसूमी नूङ्‍पी बप्‍तीस्‍मा मात्‍ताई छामीक तूवा। 17खकामा खोचीवा खोचीछोपी ऊम्‍चू हू यूसाचू खकामा खोचीवा पबीत्‍रा आत्‍मा तूची। 18आतामा सीमोनवा प्रेरीतचीमी ऊम्‍चू हू मीनाचीपी यूसाचूमा खोचीवा पबीत्‍रा आत्‍मा तूचीक तूलो खोचीलाई आता लोतो बूलू पीऊची, 19“कँलाईसँ मक र प्‍यँचूङ् खकामा कँ अँ हू यूप्‍यँचूङ्‍क झारावा पबीत्‍रा आत्‍मा तूचीने।” 20खतालो पत्‍रूसवा खोलाई लू, “आम्‍बूलू आनालोङा नास्‍टा छूने, यँमाधँ आनावा नीनाबूङ्‍मी ममासूङ् बूलूवा खेमा लामूना। 21आम्‍का चालँवालो आम्‍मी यँसँ चालँवा मान्‍तू, यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी आम्‍सागूँवा नीक मान्‍तू राछ। 22आतामा हने आनावा आम्खँसापी चालँवापीका आम्‍सानूवा लासू खकामा प्रभूलाई दबू, खकामा आनावा आता मीनाकसावा प्रभूवा आम्‍खँधाईपीना ले? 23यँमाधँ आम्‍सागूँवा साफी नाचूरीनाहूरीवा प्‍याबूक तूई, खकामा खँवा छूयानाक कँ तोनाक तूई।” 24खकामा सीमोनवा खोचीलई लूची, “अँमी लागी आनानीवा प्रभू दब्‍प्‍यँनूम्, खकामा आनानीवा ग्‍यानीक झारा खा कँछोपी तानने।” 25आतामा खोचीवा गाभाई प्‍यादूराचू खकामा प्रभूमी खा नीनादूराचीमा सामरीयाक साफी तेचीपी खान्‍नीक खा पोतो पत्‍रूसलो यूहन्‍ना यरूसलेम लासाची। 26खकामा प्रभूमी स्‍वर्गादूतवा फीलीपलाई लू, “हने यदूम्‌लाम्‍पेक यरूसलेमलामा गाजालाम्‍पे (पाईला गाजा साप्‍सेमा तूवा) खाईमाक लाम्‌पी खाता। मपी खरोमा लाम् तूई।” 27खकामा फीलीप पोकामा खाताहँ ईत्‍ता ईथीयोपीयाक नपूंसकलाई ऊम्‍खीम् लासाहँक तूपू, खो ईथीयोपीयाक हँमा कन्‍दाकीमी चालँवा मूकाबी ढ्‍याप्‍पा मीना खकामा ऊम्‍झारा बूलूदँमी हीसापा यूँकाबी तूम्‍साबू तूवा। खो यरूसलेमपी नीनाबूङ्‍मी आराधना मूसी ताक तूवा। 28खो लासाहँलो ऊम्‍रथछोपी तूवामा यसाईया अगम्‍बक्‍तामी कीतापा नीऊयोक तूवा। 29खतालो फीलीपलाई पबीत्‍रा आत्‍मावा लू, “खाताहँ मक रथलाई तीङ्‍तो लाम्‍दूमा।” 30खकामा फीलीप खोधपी भूस्‍सामा खाता खतालो मक मीनावा यसाईयामी कीतापा नीऊयोक ईनूमा खोलाई ततू, “आनानीवा नीऊहँनूम्‌क खा ङीसूनूम्?” 31खकामा खोसावा फीलीपलाई लू, “आसावासँ नकमी बारेपी लेमीनधँ कँ यँतामा ङीसँ त?” खकामा खोसावा फीलीपलाई रथपी वँमामा खोलो तूमालाई बीन्‍ती मू। 32खोसावा नीऊयोक धार्मसास्‍तारापीक खाची नकङा तूवा, “लूक्‍सापालाई खसी खायाम्‌तीकाङा खोलाई खाया, खकामा लूक्‍सापामी ऊना खोकाम्‌लो मानेपा तूईतीकाङा खो मानेपा तूवा। 33ऊम्‍सायासम्‍दूङ् छानलो खोसावा न्‍याया तून। हने ऊम्‍सासीवन्‍तीमी खा आसा प? यँमाधँ ऊम्‍पोसूङ्‍वा खँदीमापीका मासाखाता।” 34खकामा मक नपूंसकवा फीलीपलाई लू, “सम् तूयँनूम्‌हँ अगम्‍बक्‍तावा ग्‍याक खा कँलाई लनूम्‌या, नक ऊम्‍हँपामी बारेपी ग्‍याक ले आरू आसामी बारेपी ग्‍याक?” 35खकामा फीलीपवा नक धार्मसास्‍तारामी खालामाङा थालामूहँ खोलाई येसू ख्रीस्‍टमी खान्‍नीक खा लू। 36खकामा खोची लाम्‌पी खाताहँचीतोङा अतूछे काँवा तूवाकधपी ताताची खकामा नपूंसकवा फीलीपलाई लू, “खाङानूम् नापी काँवा राछ, कँलाई बप्‍तीस्‍मा छूमा यँसा चीबे?” 37[खकामा फीलीपवा खोलाई लू, “आनानीवा आम्‍नू झारा सागूँवावाङा बीस्‍वसा मीनूम्‌धँ आनानी बप्‍तीसमा छूमा दूरूनूम्।” खतालो मक नपूंसकवा ग्‍या “येसू ख्रीस्‍टङा नीनाबूङ्‍मी छा ग्‍यँमा कँ बीस्‍वसा म।”] 38खकामा खोसावा रथलाई रकामूमीऊ, खकामा खोची हीसाङा रथपीका धाताचीमा काँवाधपी खाताची खकामा फीलीपवा खोलाई बप्‍तीस्‍मा पीऊ। 39खकामा खोची काँवापीका लताथाङाचीमा फीलीपलाई प्रभूमी आत्‍मावा लापूखायू, खकामा नपूंसकवा फेरी खोलाई तून, खो हँसहँलँ छूतो ऊम्‍लाम् तीङूहँ खाता। 40खकामा फीलीप अस्‍दोदपी दाता, खकामा काईसरीया तालानतो झारा साप्‍सेमाचीपी खान्‍नीक खा ईन्‍मेतो खाता।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\