प्रेरीत 9

1सावल प्रभूमी सीच्‍चेचीमी बीरोधापी नेतो खकामा खोचीलाई सेमाक सानूवापी ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीपी खाता। 2खकामा प्रभूवा च्‍यातूचीक खातीका लाम्‍दूम्‍काबी वाच्‍छालो मीमाछा झारालाई लाप्‍माहँ छूईमामा खोचीलाई छेमाक लागी यरूसलेमपी ताईमा तूङ्‍ने ग्‍यामा खोसावा दमस्‍कसपीक तायाखीम्‌चीमी नूङ्‍पी पूर्जी ङाकू। 3आतामा सावल लाम्‍दूम्‍तो दमस्‍कसधपी ताल्‍मा ग्‍याहँक तूवा, खोतोलो अचानाकापी नीनाम्‍खम्‌पीका ऊम्‍मेक्‍कानापेका छ छ्‌यालू। 4खतालो खो भूईपी धीसा खकामा खोसावा आता गूँमाक सँलँवा ईनू, “सावल सावल आनावा यँमा कँलाई सातामेना?” 5खकामा सावलवा ग्‍या, “प्रभू आनानी आसाल्‍या?” खकामा खोसावा खोलाई लू, “आनावा सातामेहँनाक येसू कँङा ह। 6हने आना पोकामा साप्‍सेमापी खाता, खकामा आनावा यँ मूमाछी मक आनालाई लीना।” 7खोलो खाईकाबी मीनाचीवा सँलँवाबो ईनूची खन्‍धँसँ मीनालाई तूचीनहँ अतलल छाखातामीमा खोची मानेपा तूवामी। 8खकामा सावल भूईपीका पोकामा ऊम्‍मू हतूहँ खाङूलो खोसावा यँसँ तून, खोलो छूकाबीचीवा ऊम्‍हूपी लापूचीमा दमस्‍कससाम्‍म पानूचीहँ तातूची। 9आतामा खो सूम्‍छी लेतो मूसीपा छामा तूवा, खतालो खोसावा चोनसँ दूङूनसँ। 10खोतोलो दमस्‍कसपी हननीया नूङ् तूवाक ईत्‍ता सीच्‍चे तूवा। खोलाई प्रभूवा दर्सनापी लू, “हननीया” खतालो हननीयावा ग्‍या, “जीऊ प्रभू, कँ नापी तूङ।” 11खकामा प्रभूवा खोलाई लू, “आना पोकामा ‘सीधा’ नूङ् तूईक लाम्‌पी खाता। खकामा मपी यहूदामी खीम् लामू यँमाधँ टार्सीसपी तूकाबी सावलवा मपी नीनाबूङ् दबयीक तूई। 12सावलवा दर्सनापी हननीया नूङ्‍क ईत्‍ता मीना खीम वँङामा खोसावा तोमादूरूने ग्‍यामा खोछोपी हू यूसूक खोसावा तू:क तूई।” 13खतालो हननीयावा ग्‍या, “प्रभू कँङावा साफी मीनाचीपीका ईनूङ्‍क तूई, नक मीनावाने यरूसलेमपी तूकाबी आम्‍नू मीनाचीलाई मारी दूखा पीऊचीक तूईनीकल्‍या। 14मातामाङा नापीसँ आम्‍नू नूङ् दब्‍काबी झारालाई लाप्‍माहँ छूईमाक आधीकारा तूम्‍साबू पूजारीचीपीका खोसावा तूःक तूई।” 15खकामा प्रभूवा खोलाई लू, “खाता यँमाधँ आरू जाईची, हँची खकामा ईस्राएलमी सासीवन्‍तीचीलाई अँ नूङ् हालाब्‍सी खाईमालाई छ्‌याताक खो ईत्‍ता अँ मीना ह। 16यँमाधँ अँ नूङ्‍मी गार्नावा खोसा धाई दूखा तोमाछी कँ खोलाई खँम्‍यँ।” 17खकामा हननीया पोकामा खाताहँ मक खीम्‌पी वँङा, खकामा सावलछोपी ऊम्‍हू यूसूमा ग्‍या, “अँ नूछ सावल आना भानाहँनाक लाम्‌पी आनालो दाताक प्रभू येसू ख्रीस्‍टवाङा कँलाई आम्‍मूवा तूने खकामा पबीत्‍रा आत्‍मावा प्‍याबानाने ग्‍यामा आनापी पसँक ह।” 18खतालोने खोतोलोङा ऊम्‍मूपीका बूसूम्‌तीकाक यँ थोका धा, खकामा ऊम्‍मूवा तोमा थालामू। खकामा खो बप्‍तीस्‍मा छा। 19खकामा खोसावा चामाकची चोमा र तू। खकामा चसी लेतो बीस्‍वसीचीलो दमस्‍कसपी तूवा। 20खकामा खो खोतोलोङा तायाखीम्‌चीपी खातामा येसूमी खा आता ग्‍यामा पू, “खो नीनाबूङ्‍मी छा ह।” 21खकामा ईन्‍काबीची झारावाङा अतलल छाखातामीहँ ग्‍यामी, “नक नूङ् नेकाबीचीलाई यरूसलेमपी सेकाबी खकामा नापीसँ खोचीलाई लाप्‍मामा छूईमाहँ तूम्‍साबू पूजारीचीपी खाईमाक सानूवालो ताक मीना नकङा मन?” 22खतालो सावल झान ऊम्‍रलोक छूतो खाता, खकामा येसूङा ख्रीस्‍ट ह ग्‍यामा प्रामाना पीऊचीलो दमस्‍कसपी तूकाबी यहूदीचीलाई अतलल मीऊची। 23खकामा साफी ले छामा यहूदीचीवा खोलाई सेमाक जाला मूची। 24ऊम्‍चू जालाने सावलवा तूम्‍तू खातू। खकामा सावललाई सेमालाई साप्‍सेमाक दूवारेखूचीपी सेपा लेपा सान्‍टारीची तूवामीक तूवा। 25खतालोने खोलाई सीच्‍चेचीवा सेपाङा ढ्‍याप्‍पा बोखोँपी यूसूचीमा बोलूङ्‍पीका धातूतीङूची। 26खकामा खो यरूसलेम तातामा सीच्‍चेचीलो साफी तोङ्‍मा लामू। खतालोने खोचीवा खो सीच्‍चे हले मन ग्‍यामीहँ कीसामीमा खोलो तोङामीन। 27खताधँसँ बारनाबासवा खोलाई प्रेरीतचीपी खायू खकामा सावलवा लाम्‌पी प्रभू खोलो दाताक खकामा खोलो नीनाक, दमस्‍कसपी येसूमी नूङ् कीमाम्‍पा खोसावा हालाबूक झारा खाची खोचीलाई लूची। 28आतामा खो यरूसलेमपी खोचीलो कूम्‍माम्‍पा कीमाम्‍पा लाम्‍दूम्‍मा थालामू। खकामा अँटालो खोसावा प्रभूमी नूङ्‍पी हालाबू। 29खकामा खोसावा ग्रीक यहूदीचीलो पूर्पाछे मू, खतालो खोचीवा खोलाई सेमा लामूची। 30खतालोने नक खा रूमीपामीचीवा तूम्‍तूची खकामा खोलाई काईसरीयापी धातूची खकामा मपीका टार्ससपी पसूतीङूची। 31आतामा यहूदीया, गालीली खकामा सामरीयाक झारा मन्‍डालीचीपी साङ ता खकामा मन्‍डाली लँलीस्‍तो खाता। खकामा प्रभूलो कीतो, खकामा पबीत्‍रा आत्‍मावा कँदीमूचीमा मन्‍डाली पर्तो खाता। 32पत्‍रूस भेपानापे झारालाम्‍पे लाम्‍दूमातीतालो लूड्‍डापी तूवामीक नीनाबूङ्‍वा छ्‌यातूचीक मीनाचीपीसँ ताता। 33खकामा खोसावा मपी एनीयास लूचीक मीनालाई तूपू। खो रेकाबो दँपीका ऊम्‍लँ हू तसीनक सामवा लापूमा ईम्‍माखम्‌पी ईम्‍सायाक तूवा। 34खकामा पत्‍रूसवा खोलाई लू, “ए एनीयास येसू ख्रीस्‍टवा आनालाई नोमीना। पोका खकामा आम्‍ईम्‍माखम् रूतू।” मातालो खोतोलोङा खो पोकाखाता। 35लूड्‍डालो सारोनपी छूकाबी झारा मक मीनालाई तूचीमा प्रभूलाम्‍पे लासामी। 36योप्‍पा साप्‍सेमापी तबीता लूचीक ईत्‍ता बीस्‍वसी मीमाछा तूवा। (ग्रीकपी ऊम्‍नूङ् डोरकास तूवा)। खो खान्‍नीक चालँवा मूमालो झाराकसावा रँरीऊचीकचीलाई दाना पीमायाकाबी तूवा। 37खोतोलो डोरकासलाई सामवा लापूहँ खो स्‍या, खकामा मीनाचीवा खोलाई सीऊची खकामा मूतूक्‍क तालाछोपी खोलाई यूसूची। 38खकामा लूड्‍डा योप्‍पाधपीङा तूवा, मातामा सीच्‍चेचीवा पत्‍रूस लूड्‍डापी तूई गूँमाक खा ईनूचीमा हीसा मीनाचीलाई, “बल काएकापी भानानी” लोसी पसूची। 39खकामा पत्‍रूस पोकामा खोचीलो खाता। खोची मपी तालामीमा खोचीवा पत्‍रूसलाई मूतूक्‍क तालाछोपी गनूची। खकामा बीधूवाची झारा ऊम्‍मेक्‍कानापेका रीपामीमा खाप्‍मा थालामूची। खकामा डोरकास खोचीलो तूवालो बूसोक तेहाम्‌ची खोलाई खँमीऊची। 40पत्‍रूसवा झारा मीनाचीलाई पाखा पसूची खकामा खो बबाहँ नीनाबूङ् दबू, खकामा मक स्‍याक रीराम्‌लाम्‍पे हूसामा लू, “तबीता, पोका।” खतालो खोसावा ऊम्‍मू हतू खकामा पत्‍रूसलाई तूःमा पोकामा तूवा। 41पत्‍रूसवा खोलाई ऊम्‍हू लापूमा पोकू, खकामा नीनाबूङ्‍वा छ्‌यातूचीक मीनाचीलाईलो बीधूवाचीलाई काछूचीमा खो ऊसाक खमीऊची। 42आतामा नक खा योप्‍पाक झारा लाम्‍पेक मीनाचीवा ईनूची खकामा साफीवा प्रभूछोपी बीस्‍वसा मूची। 43खकामा पत्‍रूस साफी लेतो योप्‍पाक सीमोन लूचीक साहवामी चालँवा मूकाबीलो ऊम्‍खीम्‌पी तूवा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\