कलस्‍सी 1

1नीनाबूङ्‍मी सानूवातीका ख्रीस्‍ट येसूमी प्रेरीत छँक कँ पावललो एनूछ तीमोथीलामा, 2ख्रीस्‍टलो तोङामीक कलस्‍सीक पबीत्‍रा मीनाची खकामा हँरेप्‍पालोक रूमीपामी झारालाई: एपा नीनाबूङ्‍वा ममारूङ्‍लो साङ प्‍यानीने। 3आम्‍नूमी लागी काएकावा नीनाबूङ् दबाम्‌कालो आम्‍का प्रभू येसू ख्रीस्‍टमी पा नीनाबूङ्‍लाई झारा दँमापीङा अलने प्‍याम्‌का। 4यँमाधँ काएकावा ख्रीस्‍ट येसूछोपीक आम्‍नू बीस्‍वसा खकामा झारा पबीत्‍रा मीनाचीलाई म्‍यानूम्‌क लालूखामी खा ईनूम्‌काक तूई। 5आनानीवा आता मीनूम्‌कबो नीनाम्‍खम्‌पी आम्‍नू सानूवा धूसानूम्‌कसावा ह। नक आःसामी बारेपी आनानीवा पाईलाङा ऊम्‍छूङ् खा, खान्‍नीक खालामा ईनानूम्‌क तूई। 6आतामा मक खान्‍नीक खा आनानीपी ताक तूई, खकामा ऊम्‍छूङ्‍ङा साखा ताईतो झारा साप्‍तेमूलूङ्‍भोरी पोर्तो खातीहँ। आतामा आनानीवा ऊम्‍छूङ्‍पीङा नीनाबूङ्‍मी ममारूङ् ईनानूम्‌मा ङीसानूम्‌क लेपीका नापे खान्‍नीक खावा आनानीहँपी चालँवा मीचीकङा तूई। 7नक नीनाबूङ्‍मी ममारूङ् आम्‍का लालूखालोक बूमी चापँवाछा ईपाफ्रासवा च्‍यातानीक तूई। खोसँ काएकालाम्‍पे छीमा चालँवा मूकाबी हँरेप्‍पालोक ख्रीस्‍टमी चापँवाछा ह। 8खोसावा आत्‍मापी छानीमा लालूखा मूमोनीक आम्‍नू लालूखामी खा झारा काएकालाई लेकाक तूई। 9आतामा काएकावा नक आम्‍नू खाची ईनूम्‌काक लेपीका नापे, आनानी नीनाबूङ्‍मी सानूवातीका नूवापी खकामा पबीत्‍रा आत्‍मावा पेक झारा ङीमादूर्माक रमी नूवावा पूर्ना म्‍यायानीने गेकाहँ नीनाबूङ् दबाम्‌काक दबाम्‌काकङा तूई। 10प्रभूलाई मारी दीम्‍दीम्‍ध म्‍यक खकामा खोसावा नततीकाक नीक आम्‍नू पोसूङ्‍वा छूने। खकामा झारा खान्‍नीक चालँवापी पर्तो खातानी खकामा नीनाबूङ्‍मी नूवापीसँ पर्तोङा खातानी। 11ऊम्‍माहीमामी रतीकाङा आनानी झारा ऊम्‍रवा ऊम्‍रलोक छानीने, आतामा आनानी दीम्‍दीम्‍ध छूतो झारा थोका अमा दूर्काबी, हूङ्‍मा दूर्माकी छानीने। 12आतामा काएवा नीनाबूङ्‍लाई अलने पीमाछी यँमाधँ छमी हालाखम्‌पीक पबीत्‍रा मीनाचीवा तोमाक बूलूदँमी साझे हक्‍वाला छूमा नीनाबूङ्‍वा काएलाईसँ हँरेप्‍पालोक ठरामेक तूई। 13खोसावा काएलाई माकाचूचूमी हालाखम्‌पीका खीकेहँ, खोसावा लालूखा म्‍यक ऊम्‍छामी हालाखम्‌पी यूसेक तूई। 14आतामा खोपीङा एखँची धाताहँ काएवा माच्‍छे तूम्‌क तूई। 15येसू ख्रीस्‍ट दातीनक नीनाबूङ्‍मी प्रतीरूपा ह, नीनाबूङ्‍ झारा थोका लीस्‍मापीका पाईलाङा तूवा, खकामा खोसावा लीसूक झाराछोपी खो ढ्‍याप्‍पा तूई। 16यँमाधँ नीनाम्‍खम्‌पी तूईकलो खँदीमापी तूईक खकामा दातीकलो दातीनक झारा थोकाङा खोलामा मूनाक ह। सींहासनची, सासाना मूकाबीची, प्रधान्‍ताची खकामा आधीकारीची, झारा थोकाङा खोलामा मूनामी खकामा खोमी लागीङा मूनामीक ह। 17खोङा झारापीका पाईला तूई खकामा खोपीङा झारा थोका छूयामीमा तूवामीक तूई। 18मन्‍डाली ख्रीस्‍टमी रीराम् ह खकामा मन्‍डालीमी सीराबो ख्रीस्‍ट ह। खकामा झारा थोकामी सूरू खोङा छाक तूई, खकामा स्‍यामीकचीपीका पाईला ऊमाकी खोङा ह। आतामा खो झारापीका ढ्‍याप्‍पा छाक तूई। 19यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी झारा स्‍वाभापा येसू ख्रीस्‍टपी पूर्ना छामा तूवालो खो दीम्‍दीम्‍ध छा। 20खकामा नीनाबूङ्‍वा क्रूसापी बागाछाक ऊम्‍छामी हीलामा साङ तातू खकामा खँदीमाकधँसँ नीनाम्‍खम्‌कधँसँ झारा थोकाङा येसू ख्रीस्‍टलामा खोलो तोङाक मीऊची। 21पाईला आनानी आम्‍नू सानूवापी खाईसीक खा मीनानूम्‌क खकामा खाईसीकङा चालँवा मानूम्‌कसावा नीनाबूङ्‍पीका मेथाम् तूवानी खकामा ऊम्‍सातूरा छानीक तूवा। 22खताधँसँ होतोलो नीनाबूङ्‍वा रीराम्‌पी स्‍याक ऊम्‍छालामा आनानीलाई पबीत्‍रा, नीक, खकामा फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क मूमाहँ ऊम्‍लाम्‍लोपी गन्‍माक लागी खोसावा आनानीलाई ऊम्‍बूमी म्‍यानीक तूई। 23खताधँसँ आनानी मारी ऊम्‍रलोक छूमामा बीस्‍वसापी स्‍थीरा छूमाछी। खकामा आनानीवा खान्‍नीक खा ईनानूम्‌लो तनूम्‌क आःसासँ मातासानूम्‌न। नक खान्‍नीक खाङा नीनाम्‍खम्‌मी खूँपी खँदीमाक झारा जाईचीलाई हालाबाक तूई। खकामा कँ पावल नक खान्‍नीक खामी चापँवाछा छँक तूई। 24हने आम्‍नूमी लागी असँक दूखा कास्‍टाचीपी कँ दीम्‍दीम्‍ध छँ, खकामा ख्रीस्‍टवा अमा छाक बँकी ऊम्‍दूखा कास्‍टाचीलाई ऊम्‍रीराम्‌क लागी कँ अँ रीराम्‌पी असँमा पूर महँ, मक ऊम्‍रीराम्‌बो मन्‍डाली ह। 25आतामा कँलाई नीनाबूङ्‍वा मन्‍डालीक चालँवा मूकाबी चापँवाछा म्‍यँ, खकामा खोसावाङा नक चालँवा आम्‍नू भलाईक लागी मूमा प्‍यँ। नक चालँवाबो ऊम्‍खान्‍नीक खा आनानीलाई ईत्‍तासँ बील्‍माम्‍पा हालाब्‍मा ह। 26नक ऊम्‍खान्‍नीक खा सूनाम् सूनाम्‌पीकालो पूस्‍ता पूस्‍तापीका सूलायाक रहस्‍सेमी खा तूवा, हने खोसावा मक खाची पबीत्‍रा मीनाचीलाई खँमीऊचीक तूई। 27खकामा नीनाबूङ्‍वा आर्क जाईचीपी धाई मारी ऊम्‍ढ्‍याप्‍पा माहीमा तूई राछ, मक रहस्‍सेमी खा खोचीलाई खँमेमा खोसावा नतू। मक रहस्‍सेमी खा येसू ख्रीस्‍ट आनानीपी छूमा ह खकामा मक माहीमामी आःसा ह। 28खकामा झारा मीनाचीलाई ख्रीस्‍टपी परीपाक्‍का मूमामा नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी गन्‍मालाई झारा मीनाचीलाई काएका चेताऊनी पीतो खोचीलाई झारा नूवापी चेतो, ख्रीस्‍टलाई घोसाना म्‍याम्‌का। 29नक चालँवा छूमालाई ख्रीस्‍टवा कँलाई अँ सागूँवापी मारी ऊम्‍रलोक म्‍यँमा कँदीमँकसावा कँ मारी खूपँहँ चालँवा म।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\