कलस्‍सी 2

1आम्‍नूमी लागी, लाऊडीकीयापी तूकाबीचीमी लागी, खकामा अँ ङायूवाङा मन्‍तोकाबी झारा मीनाचीमी लागी कँ धाई मारी खूपँमा चालँवा महँक तूई मक आनानीवा तूम्‍तनूम् गूँमाक अँ सानूवा तूई। 2कँ आतामा खूपँकबो खोचीवा ऊम्‍चू सागूँवापी जोसा तूचीनेहँ लालूखापी ईत्‍ताङा छूमीने। खकामा ऊम्‍छूङ् नूवावा तातक झारा बूलूदँ खोचीवा तोमा दूरूचीने। आतामा नीनाबूङ्‍मी रहस्‍सेमी नूवा खोचीवा ङीमादूरूचीने, मक रहस्‍सेबो ख्रीस्‍ट ह। 3खोपीङा झारा नूवातायामी बूलूदँ सूलाक तूई। 4कँ आनानीलाई नक खा लोनीनीकबो आसावासँ आनानीलाई लीम्‍माक ऊम्‍चू खावा वालँ म्‍यानीनने ग्‍यँमा ह। 5कँ आनानीलो रीराम्‌पी तूङनधँसँ, आत्‍मापीने आनानीलोङा छँ। खकामा आनानी झाराकपी चँरीचूबानीहँ ख्रीस्‍टपी आम्‍नू बीस्‍वसापी स्‍थीर तूवानीकपी कँ दीम्‍दीम्‍ध छँ। 6येसू ख्रीस्‍टलाई आनानीवा आम्‍नू प्रभू ग्‍यानीमा ग्राहाना म्‍यानूम्‌क तूई, मातामाङा आनानीसँ खोलो तोङानीमा लीतायानी। 7आतामा आनानी सीक्‍छे तनूम्‌तीकाङा मारी अलने पीकाबी छानीहँ खोपी आम्‍नू साम् खान्‍नीतो त्‍यानूम्, खकामा आम्‍नू पोसूङ्‍वापी खोपी बानाछूतो खातानी, खकामा बीस्‍वसापी ऊम्‍रलोक छानीने। 8आनानी आसालाईसँ मीनामी दर्सनामी खावा, खकामा ऊम्‍चू खोक्रो वालँ खावा थीमाखायानीनने ग्‍यानीमा नूवा याकानी। यँमाधँ मातीकाक नूवामी खाबो ख्रीस्‍टलामा तीःक मन खँताधँसँ मीनाचीमी राम्‍पूवालो नक साप्‍तेमूलूङ्‍पी सासाना मूकाबी आत्‍माचीपीका ताक ह। 9यँमाधँ ख्रीस्‍टपी ईस्‍वरत्‍वमी झारा पूर्नाता ऊम्‍हँछामी पोसूङ्‍वापी तूईक छी। 10ख्रीस्‍टपीङा आनानी ईत्‍ता छानीलो आम्‍नू पोसूङ्‍वापीक पूर्नाता तनूम्‌क तूई। खोङा झारा सासाना मूकाबीलो आधीकाराचीमी सीरा तूई। 11खोपी आनानी खतना छानीक तूई खतालो खँलोक बानी तूईक रीराम्‌लाई छीङानूम्‌मा आनानी ख्रीस्‍टलो तोङानीक तूई। मक खतना मीनामी हूलामा छाक मन मकने ख्रीस्‍टलामा छाक खतना ह। 12खकामा आनानी बप्‍तीस्‍मा छानीलो खोलोङा खूमानीक तूवा। खकामा सी:मीकपीका नीनाबूङ्‍वा खोलाई ऊसूक चालँवापी बीस्‍वसा मानूम्‌कसावा आनानीसँ नक बप्‍तीस्‍मापी ख्रीस्‍टलोङा ऊसानीक तूई। 13आनानी ईखेपा आम्‍नू काचूवाकोईमी गार्नावा रीराम्‌मी खतना छूमाम्‍पाङा आत्‍मापी स्‍यानीक तूवा। खताधँसँ नीनाबूङ्‍वा आम्‍नू झारा काचूवाकोई धाईप्‍यानीमा ख्रीस्‍टलोङा ऊसानीमा पोकानीक तूई। 14खकामा खोसावा एबीरोधापीक नँमी तामासूका, खकामा मपी छाबाक काएलाई लाप्‍माक न्‍यामामी दाबीचीलाई क्रूसापी कीला थूसूमा रद्‍दा मूतीङूक तूई। 15खोसावा प्रधानताची खकामा रचीलाई ऊम्‍चू बछू मान्‍दूङ्‍क मीऊची, खकामा खोची झाराछोपी क्रूसापी जीताछा। खकामा खोची झारालाई मीनाचीमी मूछेपीङा तामासा मीऊतीङूची। 16आतामा आसावासँ आनानीलाई चामादूङ्‍माकमी बारेपी, चाराक लेमी बारेपी, आँऊसीलो सावाभेमाक ले मानामूमाक बारेपी फक्‍ता त्‍यानीनने। 17नक झारा तीःक लेमी लाछे मात्‍ताई ह, खताधँसँ झारा ऊम्‍छूङ् खाने ख्रीस्‍टङा छी। 18सानूवापातीका छीक धाचा मीमा स्‍वर्गादूतमी पूजा मूमा नईकाबी आसावासँ आनानीवा तोमाक नाम्‍य तोमापीका चीबानीनने। आतीकाक मीनाचीवा दर्सनाची तूम्‌काक तूई गीमी, खन्‍धँसँ ऊम्‍चूखँसापी सानूवावा खोचीलाई याक्‍तँ खूर्‌म्‍यची। 19आतीकाकचीबो ख्रीस्‍टलो जराछीयीमीक छीमीन, ख्रीस्‍ट रीराम्‌मी सीरा ह। खताधँसँ काएबो ख्रीस्‍टपी साङ्‍गाई जराछेकसावा एझारा रीराम्‌वा मकलामा पोसाना तमा जोर्नीलो ग्रान्‍थीलामा साङ्‍गाई ईत्‍ताङा छीमा जराछीक छी। खकामा नीनाबूङ्‍वा नततीकाङा पर्तो खाती। 20आनानी ख्रीस्‍टलो स्‍यानीक तूई मातामा साप्‍तेमूलूङ्‍पी सासाना मूकाबीमी आत्‍माचीपीका माच्‍छे तनूम्‌क तूईधँ, हने यँमा आनानी साप्‍तेमूलूङ्‍मी तीकाङा छीनीमा लीतीयीनीक? खकामा यँमा खोचीवा “लापानूम्‌न, छ्‌याप्‍सानूम्‌न, खकामा तोपानूम्‌न” गीमीक ऊम्‍चू आग्‍या मानामीनूम्‌क? 22(नक झाराने ईखेपा गाङाम्‌मा गँमा ईसीक छीखाती।) नक झारा थोकाने मीनाचीमी आदेसालो सीदान्‍ताची मात्‍ताई ह। 23खोचीवा ऊम्‍चू ऊपासनालाई कास्‍टालोक म्‍यँचीहँ ऊम्‍चूहँपालाई होचामूनीचीमी, खकामा रीराम्‌लाई कास्‍टा प्‍यचीहँ नूवामीतीका तूईमीक धाचाने मीची, खताधँसँ रीराम्‌मी अभीलासालाई काबू मूमालाई नक यँनायँक तूई।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\