कलस्‍सी 3

1आतामा आनानी ख्रीस्‍टलो ऊसानीमा पोकानीक तूईधँ मूतूनी ख्रीस्‍ट तूईक खम्‌पीक थोकाचीपी आम्‍नू सानूवा त्‍यानूम्, खो नीनाबूङ्‍मी खारू हूलाम्‍पे तूवाक तूई। 2मकामा आनानी मूतूनीक नीनाम्‍खम्‌क थोकापी आम्‍नू सानूवा त्‍यानूम् खँदीमाक थोकाचीपीबो त्‍यानूम्‌न। 3यँमाधँ आनानी स्‍यानीक तूई खकामा आम्‍नू पोसूङ्‍वा ख्रीस्‍टलो नीनाबूङ्‍पी सूलाक तूई। 4ख्रीस्‍ट एपोसूङ्‍वा ह, खकामा खो दातीलो आनानीसँ खोलोङा ऊम्‍माहीमापी दातीनी। 5आतामा आनानीपी तूईक खँसापी चालँवा मूमा लामक आम्‍नू रीराम्‌वा नतक स्‍वभापाची सीतानूम्: मकचीबो कलवा, असूद्‍दता, कामूक्‍ता, ईसीक सानूवा मूमा, खकामा झाली मूमा ह। 6नक झारा थोकामी गार्नावाङा नीनाबूङ्‍मी आग्‍या मन्‍र्‌याब्‍काबीचीछोपी नीनाबूङ्‍वा मारी ऊम्‍छूली थोक। 7पाईला आनानीसँ नकचीपी तूवानीलो आतीकाकङा मानूम्‌हँ लाम्‍दूमानीक तूवा। 8आतामा हने आनानीवा नक झारा छूल्‍म मूमा, क्रोध मूमा, झाली मूमा, दोधूम् पोमा, खकामा आम्‍नू ङोपीका लतीक झारा खाईसीक खाची पोमासँ छीतानूम्। 9आतामा ईत्‍तावा आर्कलो वालँ मूलोनीन, यँमाधँ आनानीवा आम्‍नू पाईलाक स्‍वभापालाई ऊम्‍खाईसीक बानीचीलोङा छीङानूम्‌क तूई। 10खकामा आनानीवा नयाँ स्‍वभापा तनूम्‌क तूई। खकामा नूवापी आनानीलाई लीस्‍काबीमी ङायूवातीकाङा आनानी नयाँ छूतो खातानी। 11नापी ग्रीक खकामा यहूदी, खतना छूकाबीलो खतना मन्‍छूकाबी, परामूचीनक, सभ्‍य मान्‍तूक खकामा चापँवाछामीलो स्‍वतन्‍तारा छूकाबीचीमी पक्‍छेपाता मान्‍तू, खतालोने ख्रीस्‍टङा झारा थोका ह खकामा खो झारा थोकापी छी। 12आतामाङा नीनाबूङ्‍वा छ्‌यातानीकसावा पबीत्‍रा खकामा नीनाबूङ्‍वा लालूखा मी:नीक मीनाची छानीमा आनानी करूना, सम्‌पी, दीनता, खकामा सानूवापा छानीमा हूङ्‍मायोमाकी छानी। 13ईत्‍ता आर्कलो अमोनी, कोई कसाईमी बीरोधापी कोई फक्‍ताची तूईधँ, खँधाईप्‍यानूम्। प्रभूवा आनानीलाई आम्‍नू खँधाईप्‍यानीतीकाङा आनानीसँ खँधाईमोनी। 14मपीकासँ मारीबो आनानीलो लालूखा छूने, यँमाधँ लालूखावा झारालाई ईत्‍ताङा मीमा ऊम्‍छूङ्‍ङा खान्‍नीतो छूय। 15ख्रीस्‍टमी साङवा आम्‍नू सागूँवापी सासाना मूने। यँमाधँ ऊम्‍छूङ्‍ङा आनानी साङमी लागीङा ईत्‍ता रीराम्‌पीङा काछानीक तूई। आनानी अलने पीमायाकाबी छानी। 16ख्रीस्‍टमी बचना आनानीपी मारी छूने। खकामा मारी नूवामी छानीमा ईत्‍तावा आर्कलाई चेलोनी खकामा नूवाताया पीमोनी। खकामा आम्‍नू सागूँवापीका नीनाबूङ्‍लाई अलने पीकाबी छानी, भाजाना पनूम्, आराधना मूमाक छाम्‌लो आत्‍मीकी छाम्‌ची पनूम्। 17खकामा चालँवा मीनूम्‌लोधँसँ नीनीनीलोधँसँ खकामा आरू यँ यँ मीनूम् प्रभूलामा नीनाबूङ् पापालाई अलने प्‍यानूम् खकामा प्रभू येसूमी नूङ्‍पी मानूम्। 18तँमाचेऊ, प्रभूमी लाम्‍लोपी खात्‍तीनीतो आम्‍नू आम्‍नू तँपामी आधीनापी तूवानी। 19खकामा तँपाचेऊ, आम्‍नू आम्‍नू तँमालाई लालूखा मानूम् खकामा खोचीलो आम्‍नू सागूँवापी कठोरा ब्‍याभारा मानूम्‌न। 20खकामा छाछाचेऊ, झारा थोकापी आम्‍नू मापामी खा र्‌याबानूम्। यँमाधँ नक आम्‍नू चालँवावा प्रभूलाई दीम्‍दीम्‍ध म्‍य। 21पापाचेऊ, आम्‍नू छाछाचीलाई छूली काईम्‍यानूम्‌न, आनानीवा मातामीनूम्‌धँने ऊम्‍चू सम् सोकीखाती। 22खकामा चापँवाछाचेऊ, झारा थोकापी नक साप्‍तेमूलूङ्‍क आम्‍नू तँबप्‌मी हूपी तूवानी। मीनाचीवा लाम्‍लोपी मात्‍ताई खोचीलाई दीम्‍दीम्‍धक मीचीतीका मन, खतालोने आम्‍नू सागूँवापी ऊम्‍छूङ्‍ङा प्रभूलो कीसानीमा ऊम्‍चू हूपी तूवानी। 23आतामा आनावा यँ यँ चालँवा मूमाछी मक आम्‍झारा सानूवावा मू, मीनामी स्‍यावा मीहँनातीका मन प्रभूमी स्‍यावा मीहँनातीका मू। 24खकामा आनानी ङीसानूम् प्रभूवा ऊम्‍मीनाचीमी लागी यूपीऊचीक नाम्‍य आनानीवा तूनूम्। आनानीवा स्‍यावा मीनूम्‌क तँबप्‌बो ख्रीस्‍टङा ह। 25यँमाधँ खाईसीक चालँवा मूकाबीवा ऊम्‍खाईसीक चालँवामी दान्‍डा त, नक चालँवापी पक्‍छेपाता छीन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\