कलस्‍सी 4

1तँबप्‌चेऊ, आम्‍नूमीसँ नीनाम्‍खम्‌पी तँबप् तूई ग्‍यानीहँ मीनानूम् आतामा आम्‍नू चापँवाछाचीलो ठीक तूईक खकामा खोचीलो खान्‍नीक चालँवा मानूम्। 2नीनाबूङ् दबनालो चूङ्‍चूङ्‍ध छामा नीनाबू‍ङ्‍लाई अलने पीतो ऊम्‍रलोक छामा नीनाबूङ् दबूयो। 3आम्‍कामी लागीसँ नीनाबूङ् दब्‍पेकानूम्, खकामा ख्रीस्‍टमी रहस्‍सेमी खा झारालाई हालाब्‍माक लागी नीनाबूङ्‍वा काएलाई खान्‍नीक ईत्‍ता लाम् हईपेने, नकमी गार्नावाङा कँ होतोलो छेमाखीम्‌पी तूङ। 4खकामा कँङावा हालाब्‍माक खा खान्‍नीतो गूँमा दूरूङ्‍ने। 5आतामा दँमा खान्‍नीतो गाङूहँ बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीचीलो नूवामी छामा नूवा याकाहँ ब्‍याभारा मू। 6रूम्‌वा चामाक थोका चानीक मीतीकाङा आम्‍नू बोली बचना सम्‌लोक छूने, खकामा आनानीवा आरू झारालाई यँतामा जूवापा पीमाछी मक खान्‍नीतो ङीसानूम्। 7लालूखालोक एबूमी बीस्‍वसी धार्म सेवाका, खकामा काएलोङा साङ्‍गाई प्रभूमी चालँवा मूकाबी तूखीकसवा अँ बारेपीक खा झाराङा आनानीलाई लीनी। 8खोसावा आनानीलाई आम्‍का हालखबारा लानीने खकामा आनानीलाई आम्‍नू सागूँवापी कँदीमानीने गूँमाक अँ सानूवा तूवाकसावा कँ खोलाई आनानीपी पसूङ्‍क ह। 9खोलो आनानीहँपीक ईत्‍ता ओनेसीमससँ भानीहँ, खो आम्‍का लालूखालोक बीस्‍वसी नूछ ह। नापीक झारा खाची आनानीलाई खोचीवाङा लीःनी। 10कँलो साङ्‍गाई छेमाखीम्‌पी छूकाबी अरीस्‍तार्खसवा आनानीलाई सेवा हसानीक तूई। खकामा बारनाबासमी याङाछा मर्कूसमीसँ आनानीलाई सेवा नीनी। (आनानीवा खोलाई लाम्‌तूपा मानूम् गूँमाक आग्‍या पाईलाङा तदूरानूम्‌क तूई। आतामा खो आनानीपी तीधँ ऊम्‍लाम्‌तूपा मानूम्।) 11यूस्‍तस लचीक येसूवासँ आनानीलाई सेवा हानीक तूई। नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी चालँवा मूमा भकाबीचीहँपी यहूदी बीस्‍वसी नकची मात्‍ताई ह। नकचीपीका कँ कँदीम्‍नचूङ्‍क तूई। 12आनानीहँपीक ईत्‍ता ख्रीस्‍ट येसूमी चापँवाछा ईपाफ्रासवासँ आनानीलाई सेवा हसानीक तूई। खोसावा खूपीमा नीनाबूङ्‍लाई दबलो आनानी परीपाक्‍का छानी खकामा नीनाबूङ्‍मी सानूवातीकाङा आनानी खोपी मारी ढूक्‍काई छानीमा तूवानी गीमा मीनीयीनीक तूई। 13कँ ऊम्‍बारेपीक गाभाई प्‍यँ, खोसावा आम्‍नूमी लागी, लाऊडीकीयालो हीरापोलीसपी तूकाबीचीमी लागी मारी खूपामा चालँवा मूक तूई। 14खकामा लालूखालोक बाईधे लूका खकामा डेमासवासँ आनानीलाई सेवा हसानीक तूई। 15लाऊडीकीयाक रूमीपामीची खकामा नूम्‍फासलो ऊम्‍खीम्‌पी तूईक मन्‍डालीलाई अँ सेवा लनूम्। 16आम्‍नू म़झापी नक रू नीऊदूरूनूम्‌मा लाऊडीकीयाक मन्‍डालीलाईसँ नेमालाई प्‍यानूम्। खकामा लाऊडीकीयाक मन्‍डालीक रूसँ आनानीवा न्‍यानूम्। 17“खकामा आनावा प्रभूलामा तूनाक स्‍यावामी चालँवा पूर मू” लनूम्‌मा अर्खीपसलाई लनूम्। 18कँ पावलवा अँ हूवाङा नक सेवा छाबँहँ। अँ साङ्‍लोलाई मीनानूम्। आनानीलो ममारूङ् छूनेयाने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\