एफीसी 1

1नीनाबूङ्‍मी सानूवातीकाङा कँ येसू ख्रीस्‍टमी प्रेरीत पावललामा, ख्रीस्‍ट येसूलो तोङ्‍माकी बीस्‍वसील एफीससक पबीत्‍रा मीनाचीलाई: 2एपा नीनाबूङ्‍लो प्रभू येसू ख्रीस्‍टलामा आनानीलाई ममारूङ्‍लो साङ छूने। 3एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी नीनाबूङ् खकामा ऊम्‍पालाई अलने छूने, यँमाधँ खोसावा काएलाई नीनाम्‍खम्‌क खम्‌चीपी झारा आत्‍मीकी साखावा ख्रीस्‍टपी साखा पेक तूई। 4आतामाङा ऊम्‍लाम्‍लोपी काए पबीत्‍रा खकामा नीक छेने ग्‍यामा साप्‍तेमूलूङ् लीस्‍मापीकासँ पाईलाङा खोसावा काएलाई छ्‌यातेक ह। 5खोसावा ऊम्‍सानूवापी मूमा नतूतीकाङा ख्रीस्‍ट येसूलामा लालूखापी ऊम्‍छाची मूमालाई खोसावा काएलाई पाईलाङा छ्‌या‍‍‍तेक तूई, 6आतामा नीनाबूङ्‍लाई ऊम्‍माहीमालोक ममारूङ्‍मी लागी साया पम्। यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा नक ममारूङ् ऊम्‍लालूखालोक सीबीरूपा छालामा काएलाई माताङा पेक तूई। 7नीनाबूङ्‍मी मारी ममारूङ्‍पी येसू ख्रीस्‍टमी हीलामा एखँची धाताक तूई, खकामा काएवा खोपी खँपीका माच्‍छे तूम्‌क तूई, 8मक ममारूङ् खोसावा काएलाई झारा नूवा खकामा ङीमादूर्माक रलो मारी पेक तूई। 9खकामा खोसावा ऊम्‍सानूवाक रहस्‍सेलाई ख्रीस्‍टपी यूसूक ऊम्‍योजानातीका काएलाई खँमेक तूई, 10मातामा नीनाबूङ्‍मी योजानातीकाङा दँमा तीमा नीनाम्‍खम्‌लो खँदीमाक झारा थोका ख्रीस्‍टमी हूपी छी। 11झारा थोका नीनाबूङ्‍वा नतूक ऊम्‍योजानातीकाङा छाक तूई। खकामा ख्रीस्‍टपी ईत्‍ताङा मेमा ऊम्‍छाछाची मूमालाई खोसावा काएलाई छ्‌यातेक तूई, यँमाधँ नक खोसावा पाईलाङा मीनूक ऊम्‍योजानातीकाङा छाक तूई। 12मातामाङा काए ख्रीस्‍टपी सानूवा धूकाबी पाईलाक मीनाची छेकसावा काएवा नीनाबूङ्‍मी माहीमामी साया पम्। 13खकामा आनानीवा खोपीङा ऊम्‍छूङ् खा खकामा आम्‍नू खँपीका माच्‍छे तोमालाई खान्‍नीक खा ईनानूम्‌क तूई, खकामा आनानीवा खोपी बीस्‍वसासँ मानूम्‌क तूई, मातामा खोपीङा आनानीलाई नीनाबूङ्‍मीङा ह ग्‍यामा प्रतीग्‍या माक पबीत्‍रा आत्‍मामी छापा त्‍यानीक तूई। 14काएवा नीनाबूङ्‍मी माहीमामी साया पम्। यँमाधँ काए ऊम्‍मीनाची छूमालाई एमाच्‍छे छीदूरीनतो खोसावा बाईनाक लागी काएलाई पबीत्‍रा आत्‍मा पेक तूई। 15प्रभू येसूछोपी तूईक आम्‍नू बीस्‍वसा खकामा झारा पबीत्‍रा मीनाचीलाई आनानीवा लालूखा मानूम्‌‌क खामी बारेपी कँङावा ईनूङ्‍क तूई मातामा, 16कँ नीनाबूङ् दबँलो आनानीलाई मीन्‍तो नीनाबूङ्‍लाई अलने पीमायामा छीतँहँन। 17आतामा एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी नीनाबूङ्, माहीमामी पापावा आनानीलाई नूवामी मूमाकलो नीनाबूङ्‍लाई खँमेमाक आत्‍मा प्‍यानीने ग्‍यँमा कँ नीनाबूङ् दबँयँ। 18कँ आम्‍नू सागूँवाक मू छ्‌यालूने ग्‍यँमा नीनाबूङ् दबँ, खकामा हाक्‍क आःसाक लागी नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई काछानीकल्‍या खकामा पबीत्‍रा मीनाचीलाई पीमालाई खोसावा प्रतीग्‍या मूक थोका आनानीवा तोमाक माहीमामी साखाची यँ राछ आनानीवा ङीसानूम्। 19काए बीस्‍वसा मूकाबीमी लागी थाप्‍माङा दूरीनक ऊम्‍रमी माहान्‍ता यँ राछ मक आनानीवा ङीमादूरानूम्। मक ऊम्‍र ऊम्‍ढ्‍याप्‍पा रलोक चालँवाङा ह। 20नक र खोसावा ख्रीस्‍टलाई स्‍याकपीका ऊसूलो, खकामा नीनाम्‍खम्‌क खम्‌पी ऊम्‍खारू हूलाम्‍पे यूसूलो गाङूक तूई। 21झारा सासाना मूकाबी, खकामा आधीकारा मूकाबी, र खकामा हालाखम्‌छोपी मात्‍ताई मन, नक सूनाम्‌पीलो तीःक सूनाम्‌पी धाई झारा नूङ्‍ची तूई मक झाराचीछोपी खोलाई तँबप् मूहँ यूसू, 22आतामा नीनाबूङ्‍वा झारा थोका ऊम्‍आधीकाराहँपी पीऊ खकामा मन्‍डालीमी लागी खोलाई झारा थोकामी तँबप् मीऊ, 23मन्‍डाली ख्रीस्‍टमी रीराम् ह, खोलामाङा मन्‍डाली पूर छी। खोसावाङा झारा थोकाचीलाई झारालामा पूर मी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\