एफीसी 2

1पाईला आनानी आम्‍नू काचूवाकोईचीलो खँचीमी गार्नावा आत्‍मापी स्‍यानीक तूवा। 2खलो आनानी साप्‍तेमूलूङ्‍क चालानातीका, नाम्‌छूरीपीक रमी तँबप् साईतानामी खातीका, लाम्‍दूमानीक तूवा। मक साईतानाबो नीनाबूङ्‍मी आग्‍या मन्‍र्‌याब्काबीचीमी सागूँवापी चालँवा मूकाबी आत्‍मा ह। 3आतामा काएसँ ख्रीस्‍टलाई बीस्‍वसा मूमापीका पाईला एरीराम्‌लो खँसापी सानूवावा मूमा नतूक थोका मूम्। खकामा काए मूनेलोङा खँवाला छेमा मूने, खकामा नीनाबूङ्‍मी दन्‍डा तोकाबी मीनाचीलोङा काएसँ दन्‍डा तोकाबीची छेक तूवा। 4खतालोने साफी सम् तूईकाबी नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍ढ्‍याप्‍पा लालूखालामा काएलाई लालूखा मे, 5आतामा काएसँ एकाचूवाकोईपी आत्‍मापी सेक तूईधँसँ, नीनाबूङ्‍वा काएलाई ख्रीस्‍टलोङा लीतेक मेक तूई। नीनाबूङ्‍मी ममारूङ्‍लामा आनानीवा माच्‍छे तनूम्‌क तूई। 6नीनाबूङ्‍वा काएलाई ख्रीस्‍टलोङा ऊसेक तूई, खकामा नीनाम्‍खम्‌क खम्‌चीपी खोलोङा यूसेक तूई। नकची झारा काए ख्रीस्‍ट येसूलो तोङेकसावा छाक ह। 7खोसावा आता मूमाक कारनाबो, ख्रीस्‍ट येसूलामा काएछोपीक थाप्‍माङा दूरीनक ऊम्‍ममारूङ्‍लामा काएलाई मेक ऊम्‍सम् तीःहँक झारा दँमाचीपी खँमेमालाई ह। 8आतामा आनानीवा नीनाबूङ्‍मी ममारूङ्‍पी बीस्‍वसालामा माच्‍छे तनूम्‌क तूई, नक आम्‍नू चालँवावा तनूम्‌क मन, नकने नीनाबूङ्‍मी ममासूङ् ह। 9नकबो आम्‍नू चालँवाचीपीका मन, माताधँने आनानी याक्‍तँ खूरानीकलँ। 10काएबो नीनाबूङ्‍वा खान्‍नीक चालँवा मूमाक लागी ख्रीस्‍ट येसूपी लीसेक ऊम्‍हूपीक सीकीया मूलूवा ह। काए आतामाङा खान्‍नीक चालँवा मूमा दूरूम्‌ने ग्‍यामा खोसावा पाईलाङा त्‍यारी मूक तूवा। 11आतामा आनानी रीराम्‌पी खतना मन्‍छूकाबी आर्क जाईचीलाई रीराम्‌पी हूलामा खतना छूकाबी यहूदीचीवा खतना मन्‍छूकाबी लानीक तूवा, नक खा आनानीवा मीनानूम्। 12खलो आनानीवा ख्रीस्‍टलाई छ्‌यातानूम्‌क तूवान, आतामा नीनाबूङ्‍मी ईस्राएली मीनाचीपीका बाईरक मीनाची छानीक तूवा। खकामा आनानी नीनाबूङ्‍वा पीनीनी ग्‍याक प्रतीग्‍यामी करारपीकासँ मेथाम् तूवानी। खकामा नक साप्‍तेमूलूङ्‍पी आःसाङा मान्‍तूवाकलो नीनाबूङ् मान्‍दूङ्‍क छानीक तूवा। 13खताधँसँ आनानी ख्रीस्‍ट येसूलो तोङानीक तूई। आनानी पाईला नीनाबूङ्‍पीका मेथाम् तूवानी, हने ख्रीस्‍टमी हीवा आनानीलाई नीनाबूङ्‍मी छेऊपी बायानीक तूई। 14यँमाधँ ख्रीस्‍ट येसू एसाङ ह। खोसावा काए यहूदीचीलो आनानी आर्क जाईचीपी फाट ताईकाबी सातूरामी बोलूङ् होतूतीङूमा काए हीसालाईङा ईत्‍ताङा मेक तूई। 15येसू ख्रीस्‍टवा ब्‍यबस्‍थालो ऊम्‍न्‍यामाची खकामा झारा धार्मीक बीधी बीधानाची झारा खोसावा ऊम्‍रीराम्‌पी रद्‍दा मूक तूई, मातामा नक हीसा जाईचीलाई तोङ्‍मीऊचीमा खोपीङा ईत्‍ता नयाँ हँछा लीसू। 16आतामा येसू ख्रीस्‍टवा क्रूसापी आर्क जाईचीलो यहूदीचीलाई रीराम्‌पी ईत्‍ताङा मीऊचीहँ नीनाबूङ्‍लो तोङ्‍मीऊचीक तूई। आतामा खोचीहँपी तूवाक सातूरामी सानूवा आन्‍ता मूक तूई। 17खकामा खोसावा नीनाबूङ्‍पीका मेथाम् छूकाबी आर्क जाईचीलाईलो नीनाबूङ्‍मी छेऊपी छूकाबी यहूदीचीलाई येसू तामा हालाबूची। 18आतामा काएका झारा, यहूदीचीलो आर्क जाईची खोलामाङा ईत्‍ता आत्‍मापीङा पापा नीनाबूङ्‍पी खाईमा तूम्‌क तूई। 19आतामा हने आनानी आर्क जाईची बीदेसीलो प्रबासी मन, खन्‍धँसँ आनानी पबीत्‍रा मीनाची यहूदीचीलो ईत्‍ताङा छानीक तूई। खकामा आनानी नीनाबूङ्‍मी झानीचीहँपीक छानीक तूई। 20काएबो प्रेरीतचीलो अगम्‍बक्‍ताचीमी सीक्‍छेपी यूसामा बानाछेक खीम् ह आतामा मक खीम्‌मी सूरालूङ् ख्रीस्‍ट येसू ऊम्‍हँपाङा छाक तूई। 21खकामा खोपी झारा खीम्‌ ठीक्‍का छीहँ जराछीमा, प्रभूपी ईत्‍ता पबीत्‍रा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम् छूमालाई पर्तो खाती। 22खकामा आनानी आर्क जाईचीसँ पबीत्‍रा आत्‍मालामा नीनाबूङ्‍मी तूमाक खम् छूमालाई, खोपी तोङानीहँ बनाछूतो खातीनी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\