एफीसी 3

1आतामा कँ पावल आनानी आर्क जाईचीमी लागी ख्रीस्‍ट येसूमी काईदी 2आम्‍नूमी लागी नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍ममारूङ्‍लामा कँलाई प्‍यँक नक स्‍यावामी चालँवामी बारेपी आनानीवा ऊम्‍छूङ्‍ङा खान्‍नीतो ईनानूम्‌क तूईलँ। 3नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍रहस्‍सेमी खा कँलाई यँतामा खँम्‍यँक तूवा। मक कँ आनानीलाई आतूछे छाबूङ्‍मा पीनानीक तूई। 4कँ छाबूङ्‍क रू नीऊनूम्‌लो आनानीवा ख्रीस्‍टमी रहस्‍सेमी बारेपी कँ अँ सानूवापी धाई खान्‍नीतो ङीसूङ्‍क तूई राछ मक खा खान्‍नीतो ङीसूनूम्। 5मक रहस्‍सेमी खा नीनाबूङ्‍वा पाईलाक मीनामी चाचायोछाचीलाई लूचीक तूवान, खताधँसँ होबेमा नीनाबूङ्‍मी नक खा ऊम्‍पबीत्‍रा प्रेरीतची खकामा अगम्‍बक्‍ताचीलाई पबीत्‍रा आत्‍मालामा लूचीक तूई, 6रहस्‍सेमी खाबो नकङा ह मक आर्क जाईची खान्‍नीक खालामा ईस्राएलीचीलो नीनाबूङ्‍मी साखामी साझे हक्‍वाला छामीक तूई, खकामा खोची ईत्‍ता रीराम्‌मी आङ्‍गाची छीमीमा नीनाबूङ्‍वा ख्रीस्‍ट येसूलामा मूक झारा प्रतीग्‍यामी साझे हक्‍वालाची छामीक तूई। 7नीनाबूङ्‍मी रमी चालँवापीका खकामा कँलाई प्‍यँमूङ्‍क ऊम्‍ममारूङ्‍मी ममासूङ्‍तीका, नक खान्‍नीक खा हालाब्‍काबी कँ ऊम्‍सेवाका छँक तूई। 8झारा पबीत्‍रा मीनाचीहँपी कँ झारापीका स्‍यानधँसँ आर्क जाईचीलाई ख्रीस्‍टमी थाप्‍माङा दूरीनक ऊम्‍साखा हालाब्‍मालाई नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍ममारूङ् कँलाई प्‍यँक तूई। 9खकामा झारा थोका लीस्‍काबी नीनाबूङ्‍वा सूनाम् सूनाम् पाईलापीका सूलूयोक रहस्‍सेमी योजाना यँल्‍या मक झारा मीनाचीलाई खँमेमालाई कँ नक ममारूङ्‍सँ तूङ्‍क तूई। 10आतमा नक नीनाबूङ्‍मी झारा योजानाबो होतोलो मन्‍डालीलामा ऊम्‍झारा खाले नूवा, नीनाम्‍खम्‌क खम्‌चीपीक आधीकारीचीलो सासाना मूकाबीचीलाई खँमेमा लागी तूवा। 11नक नीनाबूङ्‍वा साफी पाईलाक ऊम्‍योजानातीकाङा, एप्रभू येसू ख्रीस्‍टपी पूर मूक तूई, 12खकामा खोपीक एबीस्‍वसालामा येसूलो काए ईत्‍ताङा छेखातेकसावा आतामा काए नीनाबूङ्‍धपी ऊम्‍छूङ्‍ङा कीमाम्‍पा खाईमा तम्। 13आतामा कँ आनानीलाई लोनीनी, आम्‍नूमी लागी कँ तँहँक कास्‍टापी आम्‍नू रादाम् भेनने, यँमाधँ कँ तँहँक कास्‍टाने आम्‍नू फाईदाक लागीङा ह। 14आतामा कँ पापामी लाम्‍लोपी बबँ, 15खोपीकाङा नीनाम्‍खम्‌लो खँदीमापी छूकाबी झारा झानीचीलाई नूङ् वायाक तूई। 16कँ आम्‍नूमी लागी नीनाबूङ् दब्‍पीनीहँनीनी, खोसावा ऊम्‍मारी माहीमामी खापीका ऊम्‍आत्‍मालामा आनानीलाई आम्‍नू सागूँवापी साफी ऊम्‍रलोक म्‍यनीने, 17खकामा बीस्‍वसालामा ख्रीस्‍ट आम्‍नू सागूँवापी तूने, मातामा आनानी लालूखापी साम् त्‍यानूम्, खकामा रलोक छानीमा तूवानी, 18खकामा झारा पबीत्‍रा मीनाचीलो ख्रीस्‍टमी लालूखामी चाऊडाई, लाम्‍बाई, ऊचाई खकामा गाहीराई यँ राछ मक ङीमाक र आनानीवा तोमा दूरानूम्, 19मीनाचीमी नूवावा छीपनक नक लालूखालाई आनानीवा ङीसानूम्, खकामा आनानीपी नीनाबूङ्‍मी झारा स्‍वभापा छूने। 20नीनाबूङ्, खोसावा काएहँपी चालँवा मूमाक ऊम्‍रवा काएवा ङाकूम्‌क खकामा मीनूम्‌कपीकासँ साफी चालँवा मूमा दूर, 21खोलाईङा सूनाम् सूनाम्‌साम्‍म मन्‍डालीपीलो ख्रीस्‍ट येसूपी हाल्‍लोधँसँ माहीमा छूनेयाने। आमेन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\