एफीसी 4

1आतामाङा कँ प्रभूपी काईदी छँकसावा, कँ आनानीलाई आग्‍या पीतो बीन्‍ती मोनीनी, नीनाबूङ्‍वा हाक्‍क चालँवा मूमालाई काछानीकल्‍या मकङा मूमा योग्‍या आनानी छानी। 2खकामा ईत्‍तावा आर्कलो लालूखापी अमोनीहँ झारा मीनाचीलो खान्‍नीक ब्‍याभारा मानूम्, सानूवापा छानी खकामा धाईरे मानूम्, 3साधाई आनानी आम्‍नूहँपालाई पबीत्‍रा आत्‍मापी ईत्‍ताङा छूमायामालाई धूँराकानी, खकामा साङपी तोङानीमा तूवानी। 4रीराम् ईत्‍ताङा तूई, खकामा पबीत्‍रा आत्‍मा ईत्‍ताङा तूई, आनानीलाई काछानीलो ईत्‍ता आःसापीङा काछानीक ह। 5ईत्‍ताङा प्रभू तूई, खकामा ईत्‍ताङा एबीस्‍वसा तूई, खकामा काए ईत्‍ता बप्‍तीस्‍माङा छेक तूई। 6काए झारामी नीनाबूङ्‍लो पापा ईत्‍ताङा तूई, खो झारामी प्रभू ह, खोसावा झारालामा चालँवा मी, खकामा खो झारालो छी। 7खन्‍धँसँ येसू ख्रीस्‍टवा हापेक ममासूङ्‍तीकाङा काए झारावा नीनाबूङ्‍मी ममारूङ् तूम्‌क तूई। 8मातामाङा नीनाबूङ्‍मी खावा ग्‍याक तूई: “खो साफी आल्‍घ खम्‌पी खातालो खोसावा खोलो साफी काईदीचीलाई बान्‍दी मूखायूची, खकामा खोसावा मीनाचीलाई ममासूङ् पीऊची।” 9हने नक “खो साफी आल्घ खम्‌पी वँङाखाता” गेकबो यँल्‍या? ऊतो मात्‍ताई मन खो खँदीमामी मूक्‍क तालापीसँ धाता। 10खँदीमामी मूक्‍क तालापी धाईकाबीबो, झाराछोपी आधीकारा मूमालाई झारा नीनाम्‍खम्‌चीपीकासँ थँपा खाता। 11खोसावा पीऊचीक ममासूङ्‍चीबो नकचीङा तूवा, कोई प्रेरीतची, कोई अगम्‍बक्‍ताची खकामा कोईबो हालाब्‍काबीची, पास्‍टाराची खकामा कोईबो चेबाकीची छूमीने। 12आतामा नकचीमी जीम्‍मावारीबो नीनाबूङ्‍मी मीनाचीलाई स्‍यावामी चालँवा मूमालाई त्‍यारी मूमालो ख्रीस्‍टमी रीराम्, मन्‍डाली बानामूमालाई ह। 13आतामा काए एबीस्‍वसालो नीनाबूङ्‍मी छामी नूवापी ईत्‍ताङा छूमा दूरूम्‌ने। खकामा ख्रीस्‍ट झारा गूःनाचीवा पूर छाक तूईतीकाङा काएसँ झारा गूनाचीवा पूर छेनेमा ईत्‍ता पाक मीना छूमा दूरूम्‌ने। 14आतामा हने ढ्‍याप्‍पा हूवावा काँवालाई नापे मपे हाल्‍लामीतीका वालँ मीनाची काएलाई च्‍यातेमीक वालँ खावा, छाछाचीलाई वालँ म्‍यचीचीतीका हने हाल्‍लोसँ वालँ छेनने। खकामा ऊम्‍चू वालँ सीक्‍छेवा काएलाई हाल्‍लोसँ वालँ मूमा दूरेनने। 15बर्जू काए लालूखापी ऊम्‍छूङ् नेतो झारा खापी ख्रीस्‍टसाम्‍मङा पोर्तो खातेने, खो मन्‍डालीमी सीरा ह। 16ख्रीस्‍टलामाङा झारा रीराम् तोङीमा ठीक्‍का जराछीमा तूई। खकामा झारा जोर्नीचीवा खोचीवा मूमाक चालँवा ठीक्‍का ठीक्‍का मीचीधँ रीराम् पोरी खकामा लालूखापी पोर्तो खाती। 17कँ आनानीलाई नक खा लोनीनी, खकामा कँ प्रभूपी चेताऊनीसँ पीनीनी, आर्क जाईची ऊम्‍चू यँनायँक खाईसीक सानूवापी लाम्‍दूमीमीतीकाङा आनानी नाप्‍कानापे लाम्‍दूम्‌ननी। 18यँमाधँ ऊम्‍चू सानूवा साङूक मान्‍तू, खकामा खोचीलो नीनाबूङ्‍वा पे:क पोसूङ्‍वा मान्‍तू, यँमाधँ ऊम्‍चू सागूँवा कठोरा तूईकसावा खोचीवा नीनाबूङ्‍मी लाम् ङीसचीन। 19खोचीवा ऊम्‍चू सागूँवा काठोरा मूचीक तूई, खकामा खोचीवा झारा ईसीक चालँवा मूमाक लालाचा मीची मातामा खोची झन झन छारा छूतो खातामीक तूई। 20आनानीवाने ख्रीस्‍टलाई आतामा ङीसानूम्‌क मन। 21येसूपी तूवाक ऊम्‍छूङ् खातीकाङा ऊम्‍बीसायापी आनानी ईनानूम्‌मा ङीसानूम्‌क तूई गूँमा कँ मीन। 22ख्रीस्‍टलाई बीस्‍वसा मूमापीका पाईलाक वालँ लालासापीक भ्रस्‍टा छाक पाईलाक आम्‍नू पोसूङ्‍वाक चालँवाची छीतानूम्। 23खकामा आम्‍नू सागूँवालो सानूवापी मारी नयाँ छानी, 24नीनाबूङ्‍तीकाङा छूमालाई धार्मीक्‍तालो पबीत्‍रातापी आनानी लीसानीक तूई, मातामाङा मक नयाँ स्‍वाभापापी लाम्‍दूमानी। 25आतामा आनानीवा वालँ छीतानूम् खकामा आनानी झारावा आम्‍नू रेबारूङ्‍चीलो ऊम्‍छूङ् नीनानी, यँमाधँ काए ईत्‍ता रीराम्‌क आङ्‍गाची ह। 26हीर्माने हीरानी, खन्‍धँसँ खँ मानूम्‌न। नाम्‌कूर्मापीका पाईलाङा आम्‍नू छूली स्‍यामूने, 27आनानी साईतानालाई वालँ मूमाक माऊका प्‍यानूम्‌न। 28खूस्‍काबीवा नाप्‍कानापे खूसूनने। बर्जू खो खूप्‍ने‍‍‍‍‍‍‍मा चालँवा मूने। खोसावा ऊम्‍हूवाङा ईमान्‍दारापी खूप्‍नेमा चालँवा मूःने, खकामा खँचपी छूकाबीचीलाई पीकाबी छूने। 29आम्‍नू ङोपीका खाईसीक खा लाईनने, खन्‍धँसँ दँमालाई खात्‍तक खकामा सूधारा छीक चानीक खा मात्‍ताई आनानी नीनानी, मातामा आनानी गीनीक खावा ईन्‍काबीचीलाई कँदीमूचीने। 30खकामा नीनाबूङ्‍मी पबीत्‍रा आत्‍मामी कँचाईम्‍यानूम्‌न, खोपीङा आनानी माच्‍छे तोमाक लेक लागी छापा त्‍यानीक तूई। 31झारा खाईसीक थोकाची, क्रोधा, छूली, चाईसीक खा नेमा, दोधूम् पोमा, झारा खाले डाहाची आनानीवा छीतानूम्। 32बर्जू आनानीलाई नीनाबूङ्‍वा ख्रीस्‍टपी खँधाईप्‍यानीतीकाङा, आनानी ईत्‍ता आर्कलो खँधाईमोनी खकामा आनानी आनानीपी चानीक सानूवा मानूम् खकामा सम् तूईकाबी छानी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\