एफीसी 5

1आतामा लालूखा मीऊचीक यायाछाचीतीका छानीमा आनानी नीनाबूङ्‍तीका पूकाबी छानी। 2आनानी लालूखापी लाम्‍दूमानी, यँमाधँ ख्रीस्‍टवासँ आनानीलाई लालूखा म्‍यानीक तूई, खकामा नीनाबूङ्‍वा नतूतीकाङा चानीतो नामीक बूलूदाम्‌लो बलीदाना छामा एमी लागी ऊम्‍हँपालाई पीनाची। 3आनानीवा कलवा मूमा, चीमालीक थोकाची, झाली मूमा, नकचीमी नूङ्‍सँ पनूम्‌न। नक खाचीबो पबीत्‍रा मीनाचीलो छीःक खात्‍तचीन। 4मातामाङा खाईसीक खा, याक्‍तँ खा खकामा ऊम्‍धनाचम्‌क खापी ठट्‍टा मानूम्‌न, नक खाची पोमा खात्‍तीनीन, बर्जू अलने पीमाक चालँवा छूने। 5आनानीवा नक खान्‍नीतो ङीसानूम्, कलवा मूकाबी, ईसीक मीना खकामा झाली ख्रीस्‍टलो नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी यँसँ ऊम्‍आधीकारा छीन। 6आनानी आसालाईसँ यँनायँक खावा वालँ म्‍यानीनेन, यँमाधँ मक खामी गार्नावाङा आग्‍या मानामन्‍मूकाबीमी छाचीछोपी नीनाबूङवा मारी ऊम्‍छूली थोक। 7मातामा आनानी खोचीवा मीचीक चालँवापी दोननी, 8यँमाधँ ई खेपा आनानी माकाचूचूवा खबाखायनीक तूवा, मन्‍धँसँ हने आनानी प्रभूपी ऊजेल छानीक तूई, आतामा हने आनानी छमी चाचायोछातीका छानीमा लाम्‍दूमानी, 9छवाङा मीनापी झारा खालाक खान्‍नीक चालँवा, धार्मीक्‍ता खकामा ऊम्‍छूङ् खा तात, 10प्रभूवा नतक थोक चेलोमा बल्‍ला मानूम्। 11मीनाचीवा मीचीक माकाचूचूक खाईसीक चालँवाचीलो सारा मानूम्‌न, बर्जू खोचीवा मीचीक खाईसीक चालँवा झारालाई खँम्‍यानूम्। 12खोचीवा कूम्‍तो मीचीक चालँवामी खा पोमासँ ङईमाली। 13यँ थोकाधँसँ छपी ताताम्‌लो मक खान्‍नीतो दातीखाती। 14यँमाधँ छवाङा झारा थोका दातीक मी। मातामा आता ग्‍यामीक तूई: “ईम्‍काबीची, पोकानी खकामा स्‍यानीकपीकासँ पोकानी, खकामा ख्रीस्‍टवा आनालाई छ पीःना।” 15आतामा आनानी यँतामा लाम्‍दूमीनी खान्‍नीतो खाङानूम्‌मा नूवा याकानी, नूवा मान्‍तूक मीनाचीतीका मन, खन्‍धँसँ ऊम्‍नूवा छीकाक मीनाचीतीकाक छानी। 16आना तनाक झारा खान्‍नीक माऊकाची खान्‍नीतो गाङू, यँमाधँ दँमा नीक मान्‍तू। 17आतामा आनानी याक्‍तँ खूर्ननी, प्रभूमी सानूवा यँतीकाक तूई, मक खान्‍नीतो ङीसानूम्। 18खमवावा सीतानीनने, यँमाधँ मकसावा आनानीलाई नासा मीःनी, बर्जू आनानी पबीत्‍रा आत्‍मावा प्‍याबीनीक छानी। 19आनानीहँपी ईत्‍तावा आर्कलाई भाजाना, आराधना मूमाक छाम् खकामा पबीत्‍रा छाम्‌चीपी नीनानी खकामा आम्‍नू झारा सागूँवाहँपीका छाम् पोतो खकामा लाया लाईतो प्रभूमी साया पनूम्। 20साधाई झारा थोकाक लागी एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी नूङ्‍पी नीनाबूङ् पापालाई अलने प्‍यानूम्। 21ख्रीस्‍टलाई सायासम्‍दूङ् मीनूम्‌कसावा आनानी झारा ईत्‍ता आर्कमी आधीनापी तूवानी। 22तँमाचेऊ, प्रभूमी आधीनापी तूईनीतीकाङा आनानी आम्‍नू आम्‍नू तँपामी आधीनापी तूवानी। 23यँमाधँ तँपा तँमामी सीरा ह, यँतामा ख्रीस्‍ट मन्‍डालीमी सीरा ह, मन्‍डालीबो ख्रीस्‍टमी रीराम् ह, आतामा खोसावा मन्‍डालीलाई माच्‍छे प्‍य। 24यँतामा मन्‍डाली ख्रीस्‍टमी हूपी तूई, मातामाङा तँमाचीसँ झारा थोकापी ऊम्‍चू तँपामी हूपी तूमीने। 25तँपाचेऊ, आम्‍नू तँमाचीलाई लालूखा म्‍यानूम्, यँतामा ख्रीस्‍टवासँ मन्‍डालीलाई लालूखा मीऊक तूई, मोमी लागीङा खोसावा ऊम्‍हँपालाईङा पीनाखाईनाची, 26आतामा खोसावा मन्‍डालीलाई ऊम्‍खालामा खकामा काँवावा सीऊहँ पबीत्‍रा मीऊ। 27ख्रीस्‍टवा आता मूकबो दागा मान्‍दूङ्‍कलो चूरीहँनक, खकामा आरू यँसँ दागा मान्‍तूक चाम्‍कील पबीत्‍रा मन्‍डाली खोमी लागी त्‍यारी मूमालाई ह। 28मातामाङा तँपाचीवा ऊम्‍चू ऊम्‍चू तँमाचीलाई ऊम्‍चू रीराम्‌तीकाङा लालूखा मूमाछी। आतामा ऊम्‍तँमालाई लालूखा मूकाबीवा ऊम्‍हँपालाईङा लालूखा मूनीची। 29आसासँ ऊम्‍रीराम्‌लाई छीङन, खतालोने खोसावा ऊम्‍रीराम्‌मी लालूखा मीमा पालाना पोसाना मी, यँतामा ख्रीस्‍टवासँ मन्‍डालीलाई लालूखा मी, 30यँमाधँ काए ऊम्‍रीराम्‌क आङ्‍गा ह। 31यँमाधँ धार्मसास्‍तारावा आता गी, “आतामा वाच्‍छा मीनावा ऊम्‍मापालाई कातसीमा ऊम्‍तँमालो तोङीखातीची, खकामा खोची ईत्‍ता रीराम्‌ङा छीखातीची।” 32नक ईत्‍ता ढ्‍याप्‍पा रहस्‍सेमी खा ह, कँ नक खा मन्‍डालीलो ख्रीस्‍टमी बारेपी नीनहँ। 33यँतामाधँसँ आनानी झारावा आम्‍नू तँमालाई आम्‍नू हँपालाईतीकाङा लालूखा म्‍यानूम्, मातामाङा तँमावासँ ऊम्‍तँपामी सायासम्‍दूङ् मूने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\