एफीसी 6

1यायाछाछाचेऊ, प्रभूपी आम्‍नू मामा पापामी आग्‍या पालाना मानूम्, यँमाधँ आता मूमा साफी धूङ्‍लीक तूई। 2आम्‍नू मामा पापामी आग्‍या पालाना मानूम्। (नक प्रतीग्‍यालोक पाईला आग्‍या ह), 3आतामा नक खाची मानामीनूम्‌कसावा आम्‍नू भलो छी, खकामा खँदीमापी आम्‍नू आयू ल़ाम छी। 4पापाचेऊ, आम्‍नू छाछाचीमी छूली काईम्‍यनूम्‌न, खतालोने खोचीलाई प्रभूमी आनूसासानालो सीक्‍छेपी हूर्काम्‍यानूम्। 5चापँवाछाचेऊ, कीतो मानापी ऊम्‍छूङ् सागूँवावा ख्रीस्‍टलाई मीनूम्‌तीकाङा नक साप्‍तेमूलूङ्‍क आम्‍नू तँबप्‌मी आग्‍या र्‌याबानूम्। 6मीनाचीलाई खूसी मूकाबीचीतीका मात्‍ताई छूननी, लाम्‍लोपी खँमेमालाई मात्‍ताई चालँवा मानूम्‌न, ख्रीस्‍टमी स्‍यावा मूकाबीचीतीकाङा ऊम्‍छूङ् सागूँवावा नीनाबूङ्‍वा नततीकाक चालँवा मानूम्। 7मीनाचीमी लागी मन, प्रभूमी लागी तीकाङा साङक सागूँवावा स्‍यावा मानूम्, 8यँमाधँ आनानीवा नक खा ङीसूनूम्, चापँवाछाधँसँ, मनकधँसँ, आसावा खान्‍नीक चालँवा मी, खोसावा प्रभूपीका मातामाङा नाम्‍य त। 9तँबप्‌ची आम्‍नू चापँवाछाचीलो मातामाङा चालँवा मानूम्, खकामा खोचीलाई पाईमा छीतानूम्, यँमाधँ आनानीवा ङीसूनूम् आनाची हीसामीङा तँबप् नीनाम्‍खम्‌पी तूई, खकामा खोसावा झारालाई बराबरङा खाङची। 10हने झारापीका पाछी कँ आनानीलाई लोनीनी, प्रभूपीलो ऊम्‍रमी चालँवापी आनानी ऊम्‍रलोक छानी। 11दीयाबलसमी जालामी बीरोधापी म़सी खाईमालाई नीनाबूङ्‍वा प्‍यानीक झारा बछूचीवा आनानी चँनाचीनी। 12यँमाधँ काए म़ेक रीराम्‌लो हीमी बीरोधापी मन, खताधँसँ काए म़ेकबो सासाना मूकाबीचीमी बीरोधापी, आधीकारीचीमी बीरोधापी, होतोक माकाचूचूक साप्‍तेमूलूङ्‍क सासाकामी बीरोधापी खकामा नाम्‌छूरीपीक खँसापीमी आत्‍मीकी तीलीङ्‍गेचीमी बीरोधापी ह। 13आतामाङा नीनाबूङ्‍मी झारा बछूचीवा चँनाचीनी, खकामा खाईसीक लेपी सामासे तीलो आनानी मकलो म़ोमा दूरानूम्, खकामा झारा चालँवा मानूम्‌मा बाल्‍यो छानीहँ तूमा दूर्काबी छानी। 14आतामा आम्‍नू छीप्‍तँरी ऊम्‍छूङ् खावा छूयानूम्, खकामा धार्मीक्‍तामी पम् पाता हूप्‍सानूम्‌मा बाल्‍यो छानीमा तूवानी। 15खकामा लँपी तोङ्‍माक खान्‍नीक खामी लँवाई वातानूम्‌मा चँरीचूबानी। 16खँसापीमी झारा आग्‍नीबानाची सेमा दूर्मालाई बीस्‍वसामी ढाला थेतायानूम्, 17माच्‍छेमी खप्‍तँ हूम्‍सानूम्, खकामा पबीत्‍रा आत्‍मामी लाम्‍छाप् लापानूम्, मकबो नीनाबूङ्‍मी खा ह। 18झारा दँपी पबीत्‍रा आत्‍मापी छानीमा नीनाबूङ् दब्‍तो बीन्‍ती मानूम्। खूपानी खकामा नूवा याकानीमा झारा पबीत्‍रा मीनाचीमी लागी नीनाबूङ् दबायानूम्। 19नीनाबूङ्‍मी खा पोमालाई कँ अँ ङो हतँलो ऊम्‍खा प्‍यँमूङ्‍ने ग्‍यानीमा अँमी लागी नीनाबूङ् दब्‍प्‍यँनूम्, खकामा कँ कीमाम्‍पा खान्‍नीक खामी रहस्‍से मीनाचीवा खान्‍नीतो ङीसचीतो गूँमा दूरूङ्‍ने। 20मकमी लागीङा कँ साङ्‍लोवा छूयँक ईत्‍ता राजदूत ह, मातामा कँ यँतामा नेमाछी माताङा कीमाम्‍पा नेमा दूरूङ्‍ने ग्‍यानीमा नीनाबूङ् दब्‍प्‍यँनूम्। 21कँ यँता तूङ खकामा यँ मचँक तूई, मक आनानीवासँ तूम्‍तोमालाई, प्रभूपी लालूखालोक नूछ, खकामा बीस्‍वसी सेवाक तूखीकसवा आनानीलाई झारा थोका लीनी। 22काएका यँता तूयेका आनानीसँ माताङा पीकानी खकामा मकसावा आनानी आम्‍नू सागूँवापी कँदीम्‍यानीने ग्‍यँमा कँ मीनूङ्‍मा खोलाई आनानीपी पसूङ्‍क ह। 23नीनाबूङ् पापालो प्रभू येसू ख्रीस्‍टपीका आनानी रूमीपामी खकामा याङामा धीङामाचीलाई साङ खकामा बीस्‍वसालोक लालूखा तूई! 24एप्रभू येसू ख्रीस्‍टलाई हाल्‍लोसँ लूकीनक लालूखा मूकाबी झारालो ममारूङ् छूनेयाने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\