गलाती 1

1कँ पावल ख्रीस्‍टमी प्रेरीत, मीनाचीलामा खकामा कोई कसाई मीनावा पसँमूङ्‍क मन। खताधँसँ कँलाई येसू ख्रीस्‍ट खकामा नीनाबूङ् पापावा पसँक ह। खोसावाङा येसूलाई स्‍याकपीका ऊसूमा पोकूक ह। 2नापी कँलो तूकाबी झारा बीस्‍वसीचीलामा, गलातीपीक झारा मन्‍डालीचीलाई: 3पापा नीनाबूङ्‍लो एप्रभू येसू ख्रीस्‍टलामा आनानी झारालाई ममारूङ्‍लो साङ छूने। 4एपा नीनाबूङ्‍मी सानूवातीका होतोलोक नक खँसापी सूनाम्‌पीका काएलाई माच्‍छे पीमालाई एखँमी लागी येसूवा ऊम्‍प्राना पे। 5नीनाबूङ्‍लाईङा हाल्‍लोसँ माहीमा छूनेयाने। आमेन। 6होतोलो कँ अतलल छँखातँक तूई, यँमाधँ ख्रीस्‍टमी ममारूङ्‍पी काछोकाबीलाई ऊतो चँरङा छीङानूम्‌मा, येसूमी खान्‍नीक खाचीलो तोङीनक आरू खाचीलाम्‍पे आनानी खातानीक तूई। 7आरू खान्‍नीक खा हाक्‍कसँ मान्‍तू। मन्‍धँसँ कोई कोई मीनाची तूईमी खोचीवा आनानीलाई अतँ मूमाहँ येसूमी खान्‍नीक खालाई बाईमा लामहँची। 8काएकावा हालाबानीक खान्‍नीक खापीका आनानीलाई काएकाधँसँ खकामा नीनाम्‍खम्‌पीका धाईकाबी स्‍वर्गदूतचीधँसँ फाल्‍ट खा हालाबीनीधँ खोची दङ्‍खँ तोकाबीची छूमीने। 9काएकावा पाईला गेकातीकाङा फेरीसँ कँ आनानीलाई लोनीनी, आनानीवा ग्राहाना मानूम्‌क खान्‍नीक खालो तोङीनक फाल्‍ट खा हालाबीनीधँ खोसावा दङ्‍खँ तूने। 10कँ होतो मीनामी सम् लामहँले, नीनाबूङ्‍मी सम् लामहँ? कँ मीनाचीलाई दीम्‍दीम्‍ध मूमा लामहँ त? कँ आझाई मीनाचीलाई दीम्‍दीम्‍ध मूमा लामधँने कँ ख्रीस्‍टमी चापँवाछा छँक छीन। 11रूमीपामीचेऊ, आनानीवा नक खा खान्‍नीतो ङीसानूम् गूँमाक अँ सानूवा तूई। कँङा हालाबँक खान्‍नीक खा मीनाचीमी मन। 12यँमाधँ कँ नक मीनाचीलामा तूङ्‍कसँ मन, मकामा कँलाई नक खा आसावासँ च्‍यातँमूङ्‍क मन, नक खाने ख्रीस्‍ट येसू ऊम्‍हँपावा कँलाई खँम्‍यँक ह। 13कँ पाईला यहूदी धार्म मानामूकाबी तूङलो कँ यँतीकाक तूङ मक खाने आनानीवा ईनानूम्‌कङा तूई। कँ नीनाबूङ्‍मी मन्‍डालीलाई सम् तूईमाम्‍पा मारी सातामीङ्‍चूङ्, खकामा नासा मूमा लामूङ्‍क तूवा आनानीवा ईनानूम्‌कङा तूई। 14यहूदी धार्म मानामूमापी अँ मीनाचीहँपीक अँ दामालेचीपी कँ झारापीका पाईला तूङ्। खकामा अँ फूपापाचीवा मूतातूचीक राम्‍पूवापी कँ मारी जोसील छँक तूवा। 15खताधँसँ कँ मून्‍मापीका पाईलाङा ऊम्‍सानूवातीका कँलाई खीक्‍काबी नीनाबूङ्‍वा खकामा ऊम्‍ममारूङ्‍लामा काछँ, 16आतामा आर्क जाईचीमी म़झापी ऊम्‍खा हालाब्‍मालाई कँपी ऊम्‍छा प्रकट मूमा खो दीम्‍दीम्‍ध छा, खतालो कँ आसालोसँ यँसँ यायो मूङ्‍न, 17आतामा कँपीका पाईला प्रेरीतची तूवामीक यरूसलेमपी कँ खातँ, खन्‍धँसँ कँ खोतोलोङा अरब नाम्‍दपी खाल्‍तँ। खकामा पाछी दमस्‍कसपी लासँतँ। 18खकामा सूम्‍छी दँ पाछी कँ केफासलाई (पत्‍रूस) तूप्‍सी यरूसलेम खातँ, मकामा कँ खोलो ईत्‍नक्‌ लेतो तूङ। 19खताधँसँ कँङा प्रभूमी नूछ याकूबलाई मात्‍ताई तूपूङ्। आरू प्रेरीतचीलाई तूपूङ्‍चूङ्‍न। 20कँ आनानीलाई नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, कँ यँ छाबँहँ मक वालँ मान्‍तू। 21मपीका कँ सीरीयालो कीलीकीयामी थाम्‍पूङ्‍लाम्‍पे खातँ। 22खोतोलोतो यहूदीयाक ख्रीस्‍टमी मन्‍डालीचीवा कँलाई तँमूङ्‍क तूवान। 23खोचीवा ऊतो मात्‍ताई ईनूचीक तूवा, “आघी काएलाई सातामूकाबी मीनावाने पाईला नासा मूमा लामूक मक बीस्‍वसामी खाङा होतोलो झारालाई हालाबचीक तूई।” 24खकामा खोचीवा अँ गार्नापी नीनाबूङ्‍मी माहीमा मूची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\