गलाती 2

1खकामा कँ ईत्‍लँ दँ पाछी बारनाबासलो तीतसलाई खायूङ्‍चूङ्‍मा फेरी यरूसलेम खातँ। 2नीनाबूङ्‍वा कँलाई खँम्‍यँक खातीकाङा कँ खातँ खकामा आर्क जाईचीलाई हालाबूङ्‍चूङ्‍क खान्‍नीक खाङा खोचीलाई हालाबूङ्‍चूङ्। मकामा यँनायँक छूनने ग्‍यँमा, अगूवाचीलाईबो आसासँ तूम्‍तोमाम्‍पा हालाबूङ्‍चूङ्। 3खताधँसँ कँलो तूकाबी तीतस ग्रीक जाई तूवाधँसँ खतना छूमाछी ग्‍यामीमा खोलाई आसासँ कारा तीऊचीन। 4नक खतनामी खा बूसाकबो काएकालो कोई कोई वालँ रूमीपामीची आसावासँ तूम्‍तोमाम्‍पा होलामीहँ काएकावा ख्रीस्‍टपी तूम्‌काक स्‍वतन्‍तारा चोपूतीतूचीक तूवाकसावा ह। यँमाधँ खोचीवा काएकालाई यहूदी धार्म मानामूमालाई कारा तेमा लामूचीक तूवा। 5खान्‍नीक खामी ऊम्‍छूङ् खा आम्‍नूमी लागी योयाङ् छूनेयाने गेकामा खोचीवा ग्‍यामीक खा काएकावा ऊच्‍छीनाक लागीसँ र्‌याबूम्‌कान। 6आसासा तकीची सायासम्‍दूङ्‍लोक खकामा धाईङा ढ्‍याप्‍पा दातीमीधँसँ, नक खा गूँमा कँ यँतासँ दाब्‍नँचूङ्‍न। यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा मीनामी बाईरक ङायूवा खाङमा न्‍याया मी:न। मक मीनाचीवा कँङा ग्‍यँक खान्‍नीक खापी यँसँ नयाँ खा थापामूचीक मान्‍तू। 7खताधँसँ खतना छूकाबीचीलाई खान्‍नीक खा हालाब्‍माक जीम्‍मा नीनाबूङ्‍वा पत्‍रूसलाई पीऊ। कँलाईबो खतना मन्‍छूकाबीचीलाई खान्‍नीक खा हालाब्‍माक जीम्‍मा खोसावा प्‍यँक तूई गूँमाक खा तूम्‍तूचीक तूई। 8नीनाबूङ्‍वा पत्‍रूसलाई यहूदीचीलाई खान्‍नीक खा हालाब्‍मालाई प्रेरीत मीऊमा चालँवा मू, मातामाङा खोसावा कँलामासँ आर्क जाईचीपी खान्‍नीक खामी चालँवा मू। 9मन्‍डालीपीक तूम्‍साबू अगूवाची, याकूब, पत्‍रूस, यूहन्‍ना तूवामी। खोचीवा नीनाबूङ्‍मी ममासूङ् कँपी तूवाक तूम्‍तूचीमा बारनाबासलो कँलाई खोचीलो चालँवा मूकाबी बूमी म्‍याचीकामूङ्। मकामा काचीकाबो आर्क जाईचीपी खान्‍नीक खा हालाब्‍सी खाईकाबी छाचीका। मातामाङा खोचीबो यहूदीचीपी खाईकाबी छामी। 10खताधँसँ काचीकावा झाराकसावा रँरीऊचीकलाई मीनाचूकाने गूँमाक ऊम्‍चू सानूवा तूवा, अँमीसँ मक चालँवा मूमाक सानूवा तूवा। 11पत्‍रूस एन्‍टीओखीयापी तालो झारामी लाम्‍लोपीङा कँङा ऊम्‍बीरोधा मूङ्। यँमाधँ खोसावा गाल्‍ती मूक तूवा। 12याकूबवा पसूचीक मीनाची एन्‍टीओखीयापी ताभानाहँमीनतो पत्‍रूसवा आर्क जाईचीलो तोङामा चो दूङूक तूवा। खतालोने एन्‍टीओखीयापीका नक मीनाची मपी ताभानामीमत्‍तो आर्क जाईचीलो तोङ्‍मा छीतूहँ खोसावा ऊम्‍हँपालाई खोचीपीका मेथाम् यूनाची। यँमाधँ खो खतना छूकाबीचीलो कीसाक तूवा। 13खतालो आरू यहूदीचीवासँ आतीकाकङा कूमेटी चालँवा मूची। आतीकाक ऊम्‍चू कूमेटी चालँवापी बारनाबाससँ दोकाबी छादूराक तूवा। 14खकामा खोची खान्‍नीक खावा गीक ऊम्‍छूङ् लाम्‌पी लाम्‍दूमामीक तूङ्‍चूङ्‍नकसावा कँ पत्‍रूसलाई झारामी लाम्‍लोपीङा लूङ्, “आना यहूदी छीखातीनीमासँ आर्क जाईतीका तसीनीधँ, आर्क जाईचीलाई यहूदीतीका छूमामा लेमा यँतामा कारा तेमा दूरना?” 15काएने मूनेलोङा यहूदी छेमा मूनेक ह। आतामा काए आर्क जाईचीतीकाक खँवाला मन। 16खताधँसँ काएवा खान्‍नीतो ङीसाम्, ब्‍यबस्‍थावा गीक खाची मानाम्‍याम्‌मा धार्मी ठराछेन। खतालोने ख्रीस्‍ट येसूछोपीक बीस्‍वसालामा काए धार्मी ठराछे। आतामा काए धार्मी ठराछूमालाई ब्‍यबस्‍थावा गीक चालँवा म्‍याम्‌न, बर्जू ख्रीस्‍ट येसूछोपीबो बीस्‍वसा मूम्‌क तूई। यँमाधँ ब्‍यबस्‍था गीक चालँवा मीमा आसासँ धार्मी ठराछीन। 17खतालोने ख्रीस्‍टपी बीस्‍वसा म्‍याम्‌हँ नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी धार्मी ठराछूमा लामाम्‌लो काए खँवाला ठराछेधँने, ख्रीस्‍टवा खँ मूमालाई कँदीमेक छीहँल्‍या? आताने हाल्‍लोसँ छीन। 18कँ अँ हँपा होतँक ब्‍यबस्‍थामी पूरान राम्‍पूवा अँहँपावा फेरी बानामधँ कँ अँहँपालाईङा काचूवाकोईवाला ह गूँमाक प्रामाना ताल्‍नँचूङ्। 19आतामा कँ नीनाबूङ्‍मी लागी लेमालाई ब्‍यबस्‍थालामा ब्‍यबस्‍थामी लागी स्‍यँक तूई। 20कँ ख्रीस्‍टलोङा क्रूसापी कसँक तूई। हने नाप्‍कानापे कँ हँपा लीतँन, ख्रीस्‍ट कँपी छीमा लीती। कँ होतोलो रीराम्‌पी छँमा लीतँक पोसूङ्‍वापी नीनाबूङ्‍मी छाछोपी बीस्‍वसा ममा लीतँ। खोसावा कँलाई लालूखा म्‍यँ, खकामा अँमी लागी ऊम्‍हँपालाई पीनाखाईनाची। 21कँ नीनाबूङ्‍मी ममारूङ् छीङन। यँमाधँ ब्‍यबस्‍थालामा धार्मी ठराछेकधँने ख्रीस्‍ट स्‍याकने यँनायँक छी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\