गलाती 3

1गलातीपी तूकाबी अतँचेऊ, आसावा आनानीलाई म़हनी त्‍यानीमा वालँ म्‍याखायानी? आम्‍नू लाम्‍लोपीङा येसू ख्रीस्‍ट क्रूसापी स्‍याक खा खान्‍नीतो हालाबानीक तूवा। 2कँ आनानीलाई ऊतो मात्‍ताई तईनीनी, आनानीवा ब्‍यबस्‍था मानामानूम्‌कसावा पबीत्‍रा आत्‍मा तनूम्‌कले, ईनानूम्‌क खान्‍नीक खापी बीस्‍वसा मानूम्‌कसावा तनूम्‌क? 3आनानी यँतामा ऊत्‍तोसार अतँ छानी? आनानी नीनाबूङ्‍मी आत्‍मापी आम्‍नू पोसूङ्‍वा सूरू मीनूम्‌हँ होतोलो आनानी यँमा रीराम्‌पी खूपीनीमा चालँवा मीनूम्‌हँ धार्मी छूमा लामूनूम्? 4आनानीवा ऊत्‍तोक दूखा माताङा असानूम्‌कहँल्‍या? ऊम्‍छूङ्‍ङा नक दूखा माताङा असानूम्‌क मन। 5नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई पबीत्‍रा आत्‍मा प्‍यानीहँ, आनानीहँपी अतललक चालँवा मूक ह। नक खा आनानीवा ब्‍यबस्‍था मानामानूम्‌‌कसावाले, आनानीवा खान्‍नीक खा ईनानूम्‌मा बीस्‍वसा मानूम्‌कसावा नीनाबूङ्‍वा मूकल्‍या? 6अब्राहामलाई खाङानूम्खँ, “खोसावा नीनाबूङ्‍पी बीस्‍वसा मूःक तूवा मातामा खोलाई नीनाबूङ्‍वा धार्मी लू।” 7आतामा आनानीवा नक खा खान्‍नीतो ङीसूनूम्, आसासावा बीस्‍वसा मीची खोचीङा अब्राहाममी छाछाची ह। 8नीनाबूङ्‍वा आर्क जाईचीलाईसँ बीस्‍वसालामाङा धार्मी ठराम्‍यची गूँमाक खा धार्मसास्‍तारावा पाईलाङा ग्‍याक तूवा। नीनाबूङ्‍वा अब्राहामलाई, “आनापीङा झारा जाईचीवा साखा तची” गूँमाक खान्‍नीक खा पाईलाङा लूक तूवा। 9आतामा बीस्‍वसा मूकाबी झारा मीनाचीवा बीस्‍वसा मूकाबी अब्राहामलोङा साखा तूचीक तूई। 10ब्‍यबस्‍थावा गीक खापी लेकाबीची झारा आझाईसँ दङ्‍खँपी तूईमी। यँमाधँ धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक तूई, “ब्‍यबस्‍थापी छाबाक झारा खा मन्‍र्‌याब्‍काबी, खकामा मकतीका मन्‍तकाबीची झारावा दङ्‍खँ तची।” 11नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी ब्‍यबस्‍थालामा आसासँ धार्मी ठराछीन गूँमाक खा ऊम्‍छूङ्‍ङा छ्‌याक्‍कवा तूई, यँमाधँ धार्मसास्‍तारावा आता गी, “धार्मी मीनाबो बीस्‍वसालामाङा लीती।” 12ब्‍यबस्‍थाबो बीस्‍वसाछोपी राहाछीक छीन, बर्जू धार्मसास्‍तारावा गी, “आसावा मक ब्‍यबस्‍थावा गीक चालँवा मी खो मकलामाङा लीती।” 13एमी लागी ख्रीस्‍ट दङ्‍खँवाला छामा काएलाई ब्‍यबस्‍थामी दङ्‍खँपीका माच्‍छे पेक तूई। यँमाधँ “क्रूसापी कमाकी झारा दङ्‍खँवाला छीमी” गूँमाक खा धार्मसास्‍तारापी छाबाक तूई। 14ख्रीस्‍ट येसूमी चालँवालामा नीनाबूङ्‍वा अब्राहामलाई मीऊक प्रतीग्‍यामी साखावा आर्क जाईचीलाई साखा पीऊचीक तूई। खकामा काएवा बीस्‍वसालामा प्रतीग्‍या माक पबीत्‍रा आत्‍मा तम्। 15रूमीपामीचेऊ, ले लेक एपोसूङ्‍वापीका कँ आनानीलाई ईत्‍ता यादे पीनीनी, मीनाची ऊम्‍चू सानूवातीका कागाजा बानामीचीमा साही मीदूरचीमा मक छाबाक खा आसासँ कीब्‍मा दूरचीन खकामा थापामूमासँ दूरचीन। 16नीनाबूङ्‍वा अब्राहामलो ऊम्‍सासीवन्‍तीचीलाई प्रतीग्‍या मीऊचीक तूवा। धार्मसास्‍तारावा “ऊम्‍सासीवन्‍तीचीलाई” गीन, यँमाधँ नकसावाने साफी मीनाचीलाई खँमे। खतालोने धार्मसास्‍तारावा “आम्‍सासीवन्‍तीलाई” गी। आताधँ नकसावा ईत्‍ता मीना खँमे, मक ख्रीस्‍ट ह। 17नापी कँङावा गूँमा लामक खाबो, लँकातोङ्‍लो सूम्‍होप् दँ पाछी ताक ब्‍यबस्‍थावा मकपीका पाईला नीनाबूङ्‍वा पाक्‍का मूक करारलाई कीब्‍मा दूरन, खकामा प्रतीग्‍यालाई रद्‍दा मूमा दूरन। 18नीनाबूङ्‍वा पेक ममासूङ् ब्‍यबस्‍था मानाम्‍याम्‌मा तम्‌धँने प्रतीग्‍यालामा तोमाक खाङा छान। खन्‍धँसँ नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍प्रतीग्‍यातीका नक ममासूङ् अब्राहामलाई पीऊ। 19खताधँ ब्‍यबस्‍था यँमा चाहाछा त? ब्‍यबस्‍था ताकबो प्रतीग्‍या माक छा तीनतो मीनाचीवा मूचीक ऊम्‍चू काचूवाकोई खँमेमायामालाई ह। खकामा नीनाबू‍ङ्‍वा मक ब्‍यबस्‍था मोसालाई पीमालाई स्‍वर्गादूतलाई पीऊ। मोसाबो नीनाबूङ्‍लो मीनाचीमी म़झापीक मध्‍यस्‍ताकार्ता तूवा। 20मध्‍यस्‍ता मूकाबीने ईलाम्‍पेक मात्‍ताई छीन, खताधँसँ नीनाबूङ्‍ने ईत्‍ता मात्‍ताई तूई। 21खताधँ ब्‍यबस्‍था नीनाबूङ्‍मी प्रतीग्‍यामी बीरोधापी तूईहँल्‍या? माताने मन। मीनाचीलाई लेमेमाक ब्‍यबस्‍था तूवाकधँने ऊम्‍छूङ्‍ङा धार्मीक्‍ताबो ब्‍यबस्‍था मानामाकलामा ताक थीय। 22धार्मसास्‍तारावा गी, झारा थोकाङा खँमी छेमाखीम्‌पी तूई। आतामा येसू ख्रीस्‍टपी बप्‍तीस्‍मा मूकाबीचीवा मक प्रतीग्‍या बीस्‍वसालामा तची। 23बीस्‍वसा तामाम्‍पा काए ब्‍यबस्‍थामी बान्‍धानापी तूए, खकामा बीस्‍वसा तानतो काए छेमाखीम्‌पी तूये। 24आतामा काए बीस्‍वसालामा धार्मी ठराछूमा दूर्मालाई ख्रीस्‍टसाम्‍म पान्‍तो खाईमा ब्‍यबस्‍थालाई तूम्‍साबू म्‍याक तूवा। 25बीस्‍वसा ताकसावा, हने नाप्‍कानापे काएलाई पान्‍काबी ब्‍यबस्‍थामी आधीनापी काए मान्‍तूये। 26आनानी झारा बीस्‍वसालामा ख्रीस्‍ट येसूपी नीनाबूङ्‍मी सासीवन्‍तीची छानीक तूई। 27खकामा आनानीहँपीक ख्रीस्‍टपी बप्‍तीस्‍मा छानीकतो झारावा ख्रीस्‍टलाई ग्राहाना मानूम्‌क तूई। 28आतामा हने ना यहूदी, ना ग्रीक खकामा ना चापँवाछा, ना चापँवाछा मनक, ना मीमाछा, ना वाच्‍छा, यँसँ भेदभापा मान्‍तू। यँमाधँ ख्रीस्‍ट येसूपी आनानी झारा ईत्‍ताङा ह। 29आतामा आनानी ख्रीस्‍टमीधँने, आनानी अब्राहाममी चाचायोछाची ह। मकामा प्रतीग्‍यातीका हक्‍वालाचीसँ ह।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\