गलाती 4

1नापी कँङावा गूँमा लामूङ्‍क खाबो, खीम्‌पीक हक्‍वाला यायाङा तूईतो, खो खीम्‌पीक झारा थोकामी तँबप्‌धँसँ चापँवाछातीकाकङा छी। 2खकामा खो ऊम्‍पावा तकामूक लेतो खोलाई खँकाबीमी हूपी छी। 3आतामाङा काएसँ छा तूयेतो साप्‍तेमूलूङ्‍पी सासाना मूकाबी रचीमी चापँवाछा छेमा तूयेक तूवा। 4खताधँसँ पूर्ना दँमा छामा, नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍छालाई पसू, खो मीमाछालामा मूना, ब्‍यबस्‍थामी आधीनापी छामा मूना। 5आता छाकबो काएवा नीनाबूङ्‍मी छा छूमाक पूरा आधीकारा तोमा दूरूम्‌ने ग्‍यामा ब्‍यबस्‍थामी आधीनापी तूकाबीचीलाई माच्‍छे पीमालाई ह। 6आनानी नीनाबूङ्‍मी छाछाची छानीकसावा, नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍छामी आत्‍मा एसागूँवापी पेक तूई। मक आत्‍मावा “अब्‍बा पापा!” गीमा नीनाबूङ्‍लाई दब। 7आतामा हने आनानी चापँवाछाची मन, नीनाबूङ्‍मी छाची छानीक तूई। आतामा आनानी नीनाबूङ्‍मी छाची छानीकसावा, हक्‍वालासँ छानीक तूई। 8तेतँ तेतँनी आनानीवा नीनाबूङ्‍लाई छ्‌यातानूम्‌क तूवान, मकामा आनानी ऊम्‍छूङ् मनक मचीमी चापँवाछा छानीक तूवा। 9होतो आनानीवा नीनाबूङ्‍लाई छ्‌यातानूम्‌क तूई, कँ आनानीलाई लोनीनी, नीनाबूङ्‍वाबोल्‍या आनानीलाई छ्‌यातानीक त। खतालोने आनानी यँतामा फेरी लामाखाईमाहँ पाईलाक मक साप्‍तेमूलूङ्‍पी सासाना मूकाबी काम्‍जोरा आत्‍माचीमी चापँवाछा छूमा लामूनूम्? 10खकामा आनानीवा लेची, माईनाची, यावाची खकामा दँची मानामीनूम्। 11आतामा आनानीपी मूङ्‍क अँ चालँवा यँनायँक छाराछ ग्‍यँमा कँने चूलाईलँहँक तूई। 12रूमीपामीचेऊ, कँ आनानीलाई बीन्‍ती मूनीनी, आनानीसँ कँतीकाङा छानी। यँमाधँ कँसँ आनानीतीकाङा छँक तूई। खकामा आनानीवा कँलो यँसँ खाईसीक चालँवा मीहँनूम्‌न। 13आनानीवा ङीसूनूम् कँ आनानीलाई पाईला खान्‍नीक खा हालाब्‍नानीलो सार छँहँक तूवा। 14कँ सार छँक आम्‍नू जँचा तूवाधँसँ, आनानीवा कँलाई खाईसीतोसँ म्‍यँनूङ्‍न खकामा छीङनूम्‌नसँ, बर्जू आनानीवा नीनाबूङ्‍मी दूततीकालो ख्रीस्‍ट येसूलाईतीका कँलाई ग्राहाना म्‍यँनूम्। 15आनानी मारी दीम्‍दीम्‍ध छानीक तूवा, मक हापी खाता? कँ खान्‍नीतो ङीसँ छाकधँने आनानीवा आम्‍नू मू लातानूम्‌मासँ कँलाई प्‍यँनूम्‌क थीय। 16आतामा कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ् खा लोनीनीलो आम्‍नू सातूरा छँक तूईहँल्‍या? 17मक वालँ खा नेकाबीचीवा ऊम्‍चू खाईसीक सानूवालामा हूराखातामीहँ आनानीलाई ऊम्‍चूमी मूमालाई काएकापीका खीकानीमा थूताखायानीक तूई। 18खान्‍नीक थोकामी लागी जोसील छूमा खान्‍नी। खताधँसँ कँ आनानीलो तूङलो मात्‍ताई आनानी जोसील छीनीधँने खाईसी। 19अँ लालूखालोक छाचेऊ, आनानी ख्रीस्‍टमी स्‍वभापापी पूराई पर्तो खातीनीनतो छा वाईमा बेला कास्‍टा तक मीमाछातीकाङा कँङासँ कास्‍टा तँयँ। 20कँ होतोलो आनानीलोङा छँमा, आनानीलो नेमाक अँ तरीका बाईमा दूरूङ्‍कधँने धाई छाक थीय, यँमाधँ कँ आम्‍नू बारेपी आल्‍माला छँक तूई। 21आनानी आसासा ब्‍यबस्‍थामी आधीनापी तूमा लामूनूम् कँलाई लँनूम्। ब्‍यबस्‍थावा यँ गी मक आनानीवा ङीसूनूम्‌न? 22धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक तूई, अब्राहाममी हीसा वाच्‍छाछाची तूवाची ईत्‍ता चापँवामेलामाक खकामा आर्कबो चापँवामे मनकलामाक। 23चापँवामेलामाक छा रीराम्‌लामा मूनाक तूवा, चापँवामे मनकलामाकबो नीनाबूङ्‍मी प्रतीग्‍यालामा मूनाक तूवा। 24काएवा नक ईत्‍ता यादेतीका मानामूमा दूरी: मक हीसा मीमाछाची, हीसाखाले करारची ह। ईत्‍ता करारबो सीनाई पप्‍चीलालामाक ह मकलामा चापँवाछा छूमालाई छाछाची मूनाक तूई नकबो हागार ह। 25हागार अरब नाम्‍दक सीनाई पप्‍चीला ह। होबेमाक यरूसलेमलो खोलाई दँजामूमा दूरी। यँमाधँ होतोलो खो ऊम्‍छाछाचीलो चापँवाछा छामीमा तूवामीक तूई। 26खन्‍धँसँ नीनाम्‍खम्‌क यरूसलेम स्‍वतन्‍तारा तूई, मक एमा ह। 27यँमाधँ धार्मसास्‍तारापी छाबाक तूई, “आना छा मन्‍वाईकाबी मीमाछा दीम्‍दीम्‍ध छा, खकामा छा वाईमाक दँमापी तचीक कास्‍टा मन्‍तोकाबी मीमाछा, आम्‍सागूँवाहँपीकाङा हँसहँलँ छामा पाता। यँमाधँ तँपा तूईक मीमाछापीकाने, तँपावा छीतूक मीमाछामीङा ऊम्‍छाछाची मारी तूईमी।” 28अँ रूमीपामीचेऊ, हने काएसँ प्रतीग्‍या माक ईसहाकतीकाङा प्रतीग्‍या तोकाबी छाची छेक तूई। 29खोबेमा रीराम्‌लामा मून्‍काबीवा नीनाबूङ्‍मी आत्‍मालामा मून्‍काबीलाई सातामीऊक तूवा। खकामा होबेमासँ आताङा छीहँक तूई। 30खताधँसँ धार्मसास्‍तारावा यँ गी? “चापँवामेलो ऊम्‍छालाई लातूतीङू, यँमाधँ चापँवामेमी छा, चापँवामे मनकपीका मूनाक छालो ऊम्‍पामी बूलूदँपी हक्‍वाला छीन।” 31आतामा रूमीपामीचेऊ, काए चापँवामेमी छाछाची मन। काएने चापँवामे मनकमी छाछाचील्‍या त।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\