गलाती 5

1स्‍वतन्‍तारा तूयेने ग्‍यामा ख्रीस्‍टवा काएलाई स्‍वतन्‍तारा मेक तूई। आतामा आनानी ऊम्‍रलोक छानीमा तूवानी। हने फेरी आनानी चापँवाछा छूमा ब्‍यबस्‍थामी बान्‍धानापी छूईलोनीन। 2कँ पावलवा आनानीलाई लोनीनीक खा ईनानूम्, आनानी फेरी खतना छीनीधँ ख्रीस्‍टलामा आनानीलाई यँसँ फाईदा छीन। 3फेरीसँ कँ आनानीलाई लोनीनी, आसासा खतना छीमी खोचीवा झारा ब्‍यबस्‍था मानामूमाङा छी। 4आनानी ब्‍यबस्‍था मानामूमाहँ धार्मी ठराछूमा लाम्‍काबीचीबो ख्रीस्‍टपीका मेनी छानीक तूई। खकामा नीनाबूङ्‍मी ममारूङ् तोमापीका चूकाछानीक तूई। 5खन्‍धँसँ काएवा बीस्‍वसा म्‍याम्‌मा पबीत्‍रा आत्‍मालामा तम्‌क धार्मीक्‍ताछोपी सानूवा धूसूम्‌मा हूङाम्‌याम्‌क तूई। 6ख्रीस्‍ट येसूपी बीस्‍वसा मीदूरीचीमा खतना छूकाबीलो खतना मन्‍छूकाबी यँ मूल्‍याकसँ छीन। खन्‍धँसँ लालूखालामा चालँवा मूकाबी बीस्‍वसामीबो मूल्‍या तूई। 7आनानी ऊम्‍छूङ् लाम्‌पीङा लाम्‍दूमायानीक तूवाक त, खतालोने आसावा आनानीलाई ऊम्‍छूङ् खा र्‌याब्‍मायामापीका चीबानी? 8मातीकाक लीम्माक खाने आनानीलाई काछोकाबी नीनाबूङ्‍पीका ताक मन। 9“आतूछे खामीरावा पूराई खबूल्‌मी ढीक्‍कालाईङा खामीरा म्‍यँतीङ” गीमीहँ मीनाचीवा गीमी। 10कँ आझाईसँ आनानीवा अँ खापीका आरू आसामी खासँ र्‌याबूनूम्‌नलँ ग्‍यँमा प्रभूपी हँरेप्‍पा मूङ्‍क तूई। खकामा आनानीलाई दूखा पीमाकी आसासा तूईमी खोचीवा दन्‍डा तची। 11अँ रूमीपामीचेऊ, कँङा आझाईसँ खतनामी बारेपी हालाबँचूङ्‍धँ नक कास्‍टाची यँमा कँपी ताकल्‍या? आतामा मक अँ खा ऊम्‍छूङ्‍ङाधँने क्रूसामी बारेपी हालाबँक खावा यँसँ बाधा तातन। 12आनानीलाई दूङ्‍मासे मूकाबीवाने खतना मूलाम्‌मा मात्‍ताई मन ऊम्‍रीराम्‌‌पीक झारा आङ्‍गाङा कीबूकधँसँ छाक थीय। 13रूमीपामीचेऊ, आनानी स्‍वतन्‍तारा छूमालाई काछानीक ह। खतालोने आनानी नक स्‍वतन्‍तारा तनूम्‌लो रीराम्‌वा यँतामा तमा लाम मातामा तननी। मन्‍धँसँ आनानीवा लालूखापी ईत्‍तावा आर्कमी स्यावा मानूम्। 14यँमाधँ झारा ब्‍यबस्‍थाची “आनावा आम्‍रेबारूङ्‍लाई आम्‍हँपालाईतीकाङा लालूखा मीऊची” गूँमाक ईत्‍ता आग्‍यापी पूर छाक तूई। 15आनानी नूवा याकानी, ईत्‍ता आर्कलाई खमीनी, पम्‍मीनीधँने, नूवा याकानीमा तूवानी, आनानी आनानीहँपीङा नासा छूमा छूनने। 16कँ आनानीलाई लोनीनी, पबीत्‍रा आत्‍मावा गीतीका लाम्‍दूमानी, खकामा खँलोक स्‍वभापावा मूमा लामक लालाचा पूरा मानूम्‌न। 17यँमाधँ मीनामी खँलोक स्‍वभापावा मूमा लामक चालँवा पबीत्‍रा आत्‍मामी बीरोधापी छी, खकामा पबीत्‍रा आत्‍मावा मूमा लामक चालँवा खँलोक स्‍वभापामी बीरोधापी छी। आतामा नक हीसाबो सातूराची छीचीमा आनानीवा यँ मूमा लामूनूम् मक मूमा दूरूनूम्‌न। 18खतालोने आनानी पबीत्‍रा आत्‍मावा गीतीका लाम्‍दूमीनीधँने ब्‍यबस्‍थामी आधीनापी आनीनी छीनीन। 19मीनामी खँलोक स्‍वभापावा यँ यँ चालँवाची मूमा लाम मक नकचीङा ह: कलवा मूमा, ईसीक सानूवा, छारा छूमा, 20ततूम्‍बामी पूजा मूमा, मान्‍तारा मूमा, दूस्‍मनी मूमा, खीमा म़मा, आरूची लँलीसीमीक खँमा मन्‍दूर्मा, छूली मूमा, हँपामी मात्‍ताई लँलीसीक नईमा, बीभाजन ताईमा, खकामा तोङीमीकची जातीबो ईलाम्‍पे छूमा, 21डाहा मूमा, खमवावा सेमा, मोजमस्‍ती मूमा, आतीकाकङा आरूचीमी बारेपीसँ आनानीलाई कँ चेताऊनी पीनीनी। कँ आनानीलाई पाईलासँ चेताऊनी पीनानीक तूई। आसासावा आताकाक चालँवाची मीची खोची नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी हक्‍वाला छीमीन। 22खताधँसँ पबीत्‍रा आत्‍मावा, मीनाचीलाई लालूखा मूमा, दीम्‍दीम्‍ध छूमा, साङपी तूमा, अँकाबी छूमा, सम् तूईमा, खान्‍नीक चालँवा मूमा, हँरेप्‍पालोक मूमा, 23सानूवापा छूमा खकामा हँपालाई आधीनापी यूमा दूर्माकी म्‍यची। आतीकाकचीमी बीरोधापी हाक्‍क ब्‍यबस्‍थासँ मान्‍तू। 24आतामा ख्रीस्‍ट येसूपी छूकाबी झारावा खँलोक स्‍वभापालाई ऊम्‍कलवा मूमाक सानूवालो लालाचालोङा क्रूसापी कसूचीक तूई। 25काए पबीत्‍रा आत्‍मालामा लीतेधँ पबीत्‍रा आत्‍मावा गीक खातीका लाम्‍दूमे। 26काए याक्‍तँ खूर्माकी छेनने, ईत्‍तावा आर्कमी छूलीसँ काईमेन, खकामा आरूची लँलीसीमीक खँमा मन्‍दूर्काबीसँ छेनने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\