गलाती 6

1रूमीपामीचेऊ, कोई कसाई खँ मीहँलो लापूनूम्‌धँ, आनानीहँपी आसा आत्‍मीकी तूईनी खोचीवाङा सानूवापा छूमीनेमा ऊम्‍सूधारा मीऊचीने। आम्‍नूहँपासँ नूवा याकानीमा तूवानी मकामा जँचापी पराछूननी। 2ईत्‍तावा आर्कमी भारा खूरानूम्, आतामा आनानीवा ख्रीस्‍टमी ब्‍यबस्‍था पूर मानूम्। 3यँनायँक मीनावा कँ ढ्‍याप्‍पा मीना ह गीधँ, खोसावा ऊम्‍हँपालाई वालँ मूनीची। 4आनानी झारावा आम्‍नू आम्‍नू चालँवामी जँचा मानूम् खकामा नक खान्‍नीक तूईधँ, आम्‍नूहँपालाई आरूलो दँजा मूमाम्‍पा दीम्‍दीम्‍ध छानी। 5यँमाधँ आनानी झारावा हँपा हँपामी भारा खूर्माछी। 6नीनाबूङ्‍मी खामी सीक्‍छे तोकाबीवा, ऊम्‍झारा खान्‍नीक थोका नीनाबूङ्‍मी खा चेकाबीलो हामाछी। 7आनानी वालँ छूननी, नीनाबूङ्‍पी ठाट्‍टा मूमा ईसी। यँमाधँ मीनावा यँ थोका ल्‍य मकङा बीतसँ। 8हाक्‍क मीनावा ऊम्‍खँलोक स्‍वभापामी लागी ल्‍य, खोसावा ऊम्‍खँलोक स्‍वभापापीकाङा ऊम्‍सर्बनासा खब्‍नीची। खताधँसँ आसावा आत्‍मापी ल्‍य खोसावा आत्‍मालामाङा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा खप्‍स। 9आरूचीलाई खान्‍नीक चालँवा मूमायामा काए हएनने, खकामा काए खान्‍नीक चालँवा मूमा छीताम्‌नधँ ठीक्‍का दँमापी साखा खप्‍साम्। 10आतामा काएवा माऊका तम्‌लो धाई दूराम् मूतोङा झारा मीनामी लागी खान्‍नीक चालँवा म्‍याम्‌च्‍याम्। खास गारी बीस्‍वसापीक एझानीचीलो खान्‍नीक चालँवा म्‍याम्। 11खाङानूम् खँ कँ होतोलो अँ हूवाङा धाई ढ्‍याप्‍पा आछेरापी आनानीलाई छाब्‍नीहँनीनी। 12ख्रीस्‍टमी क्रूसामी गार्नावा सतावट तूम्‌कानने गीमीमा बाईर बाईर खान्‍नीक दाईलोमा नईकाबीचीवाङा आनानीलाई खतना मूमा कारा तीनी। 13मक खतना छूकाबीचीवासँ ब्‍यबस्‍थावा गीक खा मानामीचीन। खोचीवा आनानीलाई खतना मूमा कारा तीनीकबो, आनानीसँ ब्‍यबस्‍था मानामीनूम् गूँमामा खोची याक्‍तँ खूर्मालाई मात्‍ताई ह। 14खतालोने प्रभू येसूमी क्रूसामी खापी याक्‍तँ खूर्मापीका आरू खाचीपी याक्‍तँ खूर्माक खा कँपीका मेनीङा छूने। यँमाधँ येसूमी क्रूसापीकाङा साप्‍तेमूलूङ् अँमी लागी स्‍याक तूई, खकामा कँ साप्‍तेमूलूङ्‍क लागी स्‍यँक तूई। 15ना खतना छूकाबीचीमी मात्‍लापा तूई ना खतना मन्‍छूकाबीचीमीङा खताधँसँ नयाँ छूमामा मून्‍माङा झारा थोका ह। 16हने आसासा नक न्‍यामावा गीतीका लाम्‍दूमी, खोचीछोपी नीनाबूङ्‍मी साङलो सम् छूनेयाने। खोची नीनाबूङ्‍मी नयाँ मीनाची ह। 17नक अँ खा भ्‍यातँहँलो लोनीनी, हने नाप्‍कानापे कँलाई आसावासँ कास्‍टा प्‍यँमूङ्‍नने, यँमाधँ कँ अँ रीराम्‌पी ख्रीस्‍ट येसूमी डामाची खूरूङ्‍क तूई। 18रूमीपामीचेऊ, एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी ममारूङ् आनानी झारालो छूनेयाने। आमेन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\