हीब्रू 1

1तेतँनी नीनाबूङ् अगम्‍बक्‍ताचीलामा एफूपापाचीलो दाफे दाफे बीभीन्‍ना तरीकालामा नीना। 2खताधँसँ नक आखेरी लेचीपी नीनाबूङ् काएलो ऊम्‍छालामा नीनाक तूई। नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍छालामाङा झारा लीसाक थोकाची लीसू, खकामा नक झारा थोकामी अधीकारा खोलाईङा पीऊक तूई। 3खोसावा नीनाबूङ्‍मी माहीमा खँमे खकामा खो ऊम्‍छूङ्‍ङा ऊम्‍झारा थोकापी नीनाबूङ्‍तीकाङा ङीसी। खोसावा साप्‍तेमूलूङ्‍लाई ऊम्‍रलोक खावाङा सामालामी। खोसावा मीनाचीलाई ऊम्‍चू खँची धाईपीऊची खकामा खो माहीमालोक नीनाबूङ्‍मी खारू हूलाम्‍पेक मारी सायासम्‍दूङ्‍लोक खम्‌पी तूवाक तूई। 4खकामा खोसावा तूःक नूङ् स्‍वर्गादूतचीमीपीकासँ ढ्‍याप्‍पा तूई, मातामाङा खो खोचीपीकासँ मारी सायासम्‍दूङ् तोकाबी छाक तूई। 5“आना अँ छा ह, ईसे कँ आनालाई मून्‍नाक तूई” ग्‍यामा नीनाबूङ्‍वा हाक्‍कबो स्‍वर्गादूतलाई हाल्‍लो लू:क तूई? खकामा, “कँ ऊम्‍पा छँ खकामा खो अँ छा” लूमा हाक्‍कबो स्‍वर्गादूतलाई हाल्‍लोची लूक तूईहँल्‍या? 6खताधँसँ झारापीका पाईला मूनाक ऊम्‍छालाई नीनाबूङ्वा साप्‍तेमूलूङ्‍पी पमा ग्‍याहँलो ग्‍याक तूई, “नीनाबूङ्‍मी झारा ऊम्‍स्‍वर्गादूतचीवा आराधना मूचीने।” 7स्‍वर्गादूतचीमी बारेपी नीनाबूङ्‍वा गी, “नीनाबूङ्‍वा स्‍वर्गादूतचीलाई कूहूमा खकामा ऊम्‍चापँवाछाचीलाई मीमी झल म्‍यची।” 8खताधँसँ ऊम्‍छामी बारेपीबो नीनाबूङ्‍वा गी, “नीनाबूङ् आम्‍नू सींहासन हाल्‍लोधँसँ छीची, खकामा न्‍यायालो आनानीवा आम्‍नू मीनाचीछोपी सासाना मीनूम्। 9आनानीवा ऊम्‍छूङ्‍लाई लालूखा म्‍यानूम्‌क तूई, खकामा ऊम्‍छूङ् मनकलाई छीङानूम्‌क तूई। माताछाकसावा नीनाबूङ्, आम्‍नू नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई हँसहँलँमी क्‍याप्‍ला वयानीमा अभीसेक म्‍यानीहँ आम्‍नू बूमीचीपीकासँ ढ्‍याप्‍पा म्‍यानीक तूई।” 10आझाईसँ खोसावा गी, “प्रभू, आनानीवा झारापीका पाईला खँदीमा लीसानूम्, खकामा नीनाम्‍खम् आम्‍नू हूक चालँवा ह। 11मकची झारा नास्‍टा छीमीमा खातीमी, खताधँसँ आनानी साधाई छीयीनी। मकची तेचीतीकाङा पूरान छीखातीमी। 12आनानीवा खोचीलाई खास्‍टोतीका पाट्‍टामीनूम्, ते बातीतीकाङा खोची बातीमी, खताधँसँ आनानी हाल्‍लोसँ बातीनीन, खकामा आनानी साधाई साधाई लीतीयीनी।” 13खताधँसँ हाक्‍कबो स्‍वर्गादूतलाई नीनाबूङ्‍वा हाल्‍लोची, “कँङा आम्‍सातूराचीलाई आम्‍लँ यूमाक खम्‌तीका म्‍यँनतो आना अँ खारू हूलाम्‍पे तूवा” लूक तूई? 14खताधँ स्‍वर्गादूतची आसाचील्‍यात? खोची नीनाबूङ्‍मी स्‍यावा मूमालाई खकामा माच्‍छे तोकाबीचीलाई भसी पसामीक आत्‍माची मात्‍ताई ह।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\