हीब्रू 10

1यँमाधँ ब्‍यबस्‍था हने तीहँक झारापीका मारी खान्‍नीक खाङाने मन, खन्‍धँसँ ऊम्‍लाछे मात्‍ताई ह। आतामा दँ पीच्‍छे चाराम्‍याम्‌क ईखाले बलीदानालामा नीनाबूङ्‍पी आराधना मूसी बाईकाबीचीलाई ब्‍यबस्‍थावा नीक मूमा दूरन। 2आतामा, नीनाबूङ्‍लाई आराधना मूकाबीची ऊम्‍चू खँपीका नीक छामीकधँने खँमी फक्‍ता खोचीवा तूम्‍ङा तूचीनक। मकामा बलीदाना चारामूमाक चालँवासँ मूमा छीतूचीक थीय। 3खताधँसँ मक बलीदानावा दँ पीच्‍छे खँ मात्‍ताई मीन्‍मे। 4यँमाधँ पपीलो छँरामी हीवा खँधाईमा दूरन। 5आतामा ख्रीस्‍ट साप्‍तेमूलूङ्‍पी तामा ग्‍याहँलो नीनाबूङ्‍लाई लू, “बलीदानालो बूलूदाम् आनानीवा नतानूम्‌न, खताधँसँ आनानीवा अँमी लागी ईत्‍ता रीराम् त्‍यारी मानूम्‌क तूई। 6होमबली खकामा खँमी लागी चारामीचीक बलीलो आनानी दीम्‍दीम्‍ध छीनीन। 7खकामा कँङावा नीनाबूङ्‍लाई लूङ्, ‘नीनाबूङ्, ब्‍यबस्‍थामी कीतापाचीपी अँ बारेपी छाबातीकाङा, आम्‍नू सानूवा मूमा नतानूम्‌क खा पूर मूसीबो कँ तँक तूई’।” 8ख्रीस्‍टवा पाईला ग्‍या, “बलीदानालो बूलूदाम्‌ची, होमबलीलो खँमी लागी चारामीचीक बलीची आनानी मूलामानीन। खकामा नक बलीदानचीपी आनानी दीम्‍दीम्‍धसँ छानीन।” नकने ब्‍यबस्‍थातीका चाराम्‍याम्। 9खकामा पाछी फेरी खोसावा ग्‍या, “नीनाबूङ्, कँ आम्‍नू सानूवा ताल्‍मेसीङा तँक तूई।” आतामा खोसावा पाछी तीःक करार यूङ्‍मालाई पाईलाकबोलाई राद्‍दा मीतीङी। 10आतामा येसू ख्रीस्‍टवा नीनाबूङ्‍वा मूक सानूवातीकाङा मू। खकामा काए झारा एखँपीका येसूमी रीराम्‌मी बलीदानालामा साधाईलाई पबीत्‍रा छेक तूई। 11झारा पूजारीची लेक ले ईखाले बलीङा चारामीचीहँ स्‍यावा मीची, खन्‍धँसँ आताकाक बलीवा हाल्‍लोसँ खँधातन। 12खन्‍धँसँ ख्रीस्‍टवाने खँचीमी लागी साधाईक लागी ईत्‍ता बली चारामू, खकामा नीनाबूङ्‍मी खारू हूलाम्‍पे तूवाक तूई। 13खकामा ऊम्‍सातूराचीलाई नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍लँवा हील्‍माक खम्‌तीका म्‍यचीनतो खोसावा हूङयीची। 14यँमाधँ ईत्‍ता बलीलामाङा आसासा पबीत्‍रा छीहँमी, खोची झारालाई साधाईक लागी येसूवा पूर्ना मीऊचीक तूई। 15पबीत्‍रा आत्‍मावासँ काएलाई ऊम्‍बारेपी गाभाई पे। खकामा खोसावा पाईला गी, 16“मक लेचीपीका पाछी, खोचीलो कँ मँक अँ करार नकङा ह गीमा परमप्रभूवा गी। खकामा कँ अँ ब्‍यबस्‍था ऊम्‍चू सागूँवापी यूप्‍यँचूङ्, मकामा ऊम्‍चू सानूवापीसँ छाब्‍प्‍यँचूङ्।” 17खकामा आझाई खोसावा गी, “कँ ऊम्‍चू खँची खकामा ऊम्‍चू खँसापी चालँवाची नाप्‍कानापे मीनयँन।” 18आतामा हने हापी झारामी खँधाती, मपी हने खँमी लागी यँसँ बली चाहाछीन। 19आतामा रूमीपामीचेऊ, येसूमी हीलामा काएवा मारी पबीत्‍रा खम्‌हँपी वँमाक साहासा तूम्‌क तूई। 20एमी लागी ईत्‍ता नयाँलो लीतीयीक लाम् खोसावा हईपेक तूई, आतामा ऊम्‍गार्नावा पार्दालामा छेमाधँसँ, ऊम्‍रीराम्‌लामा छेमाधँसँ खीम वँमा दूराम्। 21नीनाबूङ्‍मी खीम्‌पी एईत्‍ता झारापीका ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी तूईकसावा, 22हने काए खान्‍नीक सानूवा खकामा पाक्‍का बीस्‍वसालो खाईसीक नूवापीका नीक छीक सागूँवालो नीक काँवावा स्‍याक रीराम्‌लो नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी खाते। 23दूङ्‍मासे छूमाम्‍पा बाल्‍यो गारी काएवा ग्राहाना मूम्‌क आःसालाई लापाम्‌याम्, यँमाधँ काएलो प्रतीग्‍या मूकाबी नीनाबूङ् बीस्‍वसा मूमा नीक तूई। 24काएवा ईत्‍तावा आर्कलाई लालूखा मूमालो खान्‍नीक चालँवा मूमेमालाई यँतामा कँदीम्‍मेमा दूरी मक खापी सानूवा त्‍याम्। 25कोई कोईमी सङ्‍गातीपी मन्‍खाईमाक बानीछी, खन्‍धँसँ काएबो साधाईङा सङ्‍गातीपी खातेचे। प्रभूमी ले नाजीकापी तादूराक आनानीवा तूम्‍तनूम्‌कसावा आनानी आनानी झान मारी कँदीम्‍मोनी। 26यँमाधँ काएवा ऊम्‍छूङ् खामी नूवाताया ङीसाम्‌मासँ, खकामा काएवा ङीसाम्‌हँतो खँ म्‍याम्‌चेम्‌धँने हने फेरी खँधाईमापीमाक आरू बलीदाना यँसँ छीन, 27खतालोने मक कीमालीक न्‍यायामी ले खकामा ऊम्‍बीरोधीचीलाई नासा मूमाक साफी छूलीलोक मी मात्‍ताई छीक छी। 28मोसामी ब्‍यबस्‍थालाई छीङ्‍काबी मीनाचीलाई हीसा-सूम्‍छीधँसँ मीनामी साँछीपी सम् तूईमाम्‍पा सेमाची छी। 29आनानी आम्‍नूहँपाङा मीनानूम्‌‌खँ, नीनाबूङ्‍मी छालाई पाईतालोवा हील्‍काबी, खकामा मक हील्‍काबी मीनालाई खँपीका नीक मूकाबी करारक हीलाई ईसीक मूकाबी, ममारूङ्‍मी आत्‍मालाई सायासम्‍दूङ् मन्‍मूकाबी मीनाचीवा साफी कारा दान्‍डा तची। 30यँमाधँ, “बाद्‍ला लामाक चालँवा अँमी ह, मकामा खोचीवा यँ तोमाक चालँवा मूचीक तूई खोचीलाई मङा प्‍यँचूङ्” गूँमाकीलाई काएवा छ्‌याताम्। खकामा खोसावा फेरी आतासँ गी, “परमप्रभूवा ऊम्‍मीनाचीमी न्‍याया मी।” 31लीतीयीक नीनाबूङ्‍मी हूपी पराछूमा कीमालीक खा ह। 32मक पाईलाक लेचीलाई आनानीवा मीनानूम्, आनानीवा मक लेचीपी नीनाबूङ्‍मी छ तनूम् खकामा कास्‍टाचीपीक काठोरा सङ्‍घर्सापी रलोक छानीमा तूवानीक तूवा। 33कोई कोई बेलाबो आनानी, मीनाचीवा आम्‍नू दोधूम् पूचीकसावा मकामा सतावटमी गार्नावा मीनाचीमी लाम्‍लोपी आनानी ङईमालीक छानीक तूवा। कोई बेलाबो आनानीवा आनानीतीकाङा सतावटपी पराछामीकचीलाई भनूम्‌क तूवा। 34छेमाखीम्‌पी छ्‌यामीक मीनाचीलाई आनानीवा सम् तूयानूम्, आम्‍नू बूलूदँची आरूवा ङाबाखायानीलोसँ आनानी दीम्‍दीम्‍ध छानीमा असानूम्, यँमाधँ आनानीवा आझाई मारी, खकामा साधाई छीयीक बूलूदँ तूई गूँमा ङीसानूम्‌क तूवा। 35आतामा आनानीवा मानूम्‌क भरसापीका आतूछेसँ भेपानापे सईननी यँमाधँ मकसावा मारी ढ्‍याप्‍पा नाम्‍य तात। 36आनानीवा नीनाबूङ्‍मी सानूवातीका मूमायामाछी खकामा खोसावा प्रतीग्‍या मूक थोका तोमालाई ऊम्‍रलोक छूमामा हूङ्‍मायामाछी। 37यँमाधँ धार्मसास्‍तारावा आता गी, “हने ऊछीनाङा ताकाबीबो तीङा, खकामा खो छूसीन। 38खतालोने अँ धार्मी मीनाची बीस्‍वसा मीचीहँ लीतीयीमी। खन्‍धँसँ खो दँसूलाम्‍पे हूसीधँने कँ खोलो दीम्‍दीम्‍ध छँन।” 39खन्‍धँसँ काएने, दँसूलाम्‍पे हूमाहँ बीनासापी खाईमाकीहँपीक मन। खतालोने काएबो बीस्‍वसा मीचीमा लीतामीकचीहँपीक ह।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\