हीब्रू 11

1खकामा बीस्‍वसाबो काएवा सानूवा धूसाम्‌क थोकाची हने छी गेमा ऊम्‍छूङ्‍ङा छूछाम् छूमा, खकामा काएवा तम्‌‌हँनक खापी ऊम्‍छूङ्‍ङा हँरेप्‍पा मूमा ह। 2नक बीस्‍वसालामाङा नीनाबूङ्‍वा तेतँनीक मीनाचीलाई ग्राहाना मीऊची। 3बीस्‍वसालामाङा काएवा ङीसाम् नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍खालामाङा पूराई साप्‍तेमूलूङ् लीसू, नक होतो दातीक थोका दातीनक थोकापीका लीसाक ह। 4हाबीलवा बीस्‍वसालामाङा कयीनपीकासँ ग्राहाना मूमा नोक बली नीनाबूङ्‍लाई चारामू, खकामा मक बलीलामाङा हाबील धार्मी ठराछा। यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍बली ग्राहाना मू। आतामा खो स्‍याधँसँ बीस्‍वसालामा होतोलो नीनीयीक तूई। 5बीस्‍वसालामाङा हनोक सीमाम्‍पाङा नीनाम्‍खम् थ्‍याताखाया, खकामा खोलाई हापीसँ छीपान, यँमाधँ खोलाई नीनाबूङ्‍वा खायूक तूवा। खो नीनाम्‍खम् खाईमाम्‍पा पाईलाङा नीनाबूङ्‍लाई खोसावा दीम्‍दीम्‍ध मीऊक तूवा। 6बीस्‍वसा मान्‍दूङ् नीनाबूङ्‍लाई दीम्‍दीम्‍ध मूमा दूरीन। यँमाधँ आसासा नीनाबूङ्‍धपी बानीमी, खोचीवा नीनाबूङ् तूई खकामा खोलाई लाम्‍काबीचीलाई खोसावा नाम्‍य प्‍यची गूँमामा ऊम्‍छूङ्‍ङा बीस्‍वसा मूमाछी। 7बीस्‍वसालामाङा नूहावा तूहँनक घटनामी बारेपी नीनाबूङ्‍लामा चेताऊनी तू खकामा ऊम्‍खा मानामूमा ऊम्‍झानीचीलाई लेमेमालाई पानी जहाज बानामू। आतामा नीनाबूङ्‍वा साप्‍तेमूलू‍ङ्‍लाई फक्‍तावाला ठरामूलो बीस्‍वसालामाङा खो धार्माती ठराछूमाक हक तू। 8बीस्‍वसालामाङा अब्राहामसँ नीनाबूङ्‍वा काछूक खा मानामू खकामा नीनाबूङ्‍वा खाता लूमा प्रतीग्‍या मूक नाम्‍दपी खाता। मक थाम्‍पूङ् स्‍यालानी खोसावा ऊम्‍ऊत्‍तराधीकारक लागी तोमा छाक तूवा, खताधँसँ खो हाक्‍क थाम्‍पू‍ङ् खाईमा छाकल्‍या मक खोसावा ङीसूक तूवान। 9बीस्‍वसालामाङा अब्राहाम आरू मीनाचीमी नाम्‍दपी प्रदेसी छामा नीनाबूङ्‍वा पीनी लूमा प्रतीग्‍या मीऊक थाम्‍पूङ्‍पीक तम्‍बूपी तूवातीता। याकूबलो ईसहाकसँ अब्राहामलोङा नीनाबूङ्‍वा मूक प्रतीग्‍यामी हक तचूमा ताम्‍बूचीपी तूवाची। 10यँमाधँ अब्राहामवा नीनाबूङ्‍वाङा बानामूक जागछोपीक खकामा साधाई छीयीक साप्‍सेमा तोमालाई हूङूयोक तूवा। 11बीस्‍वसालामाङा सारावासँ मासूम्‍मा छादूरालो बखदीमा छूमाक र तू। यँमाधँ खोलो प्रतीग्‍या मूकाबीलाई खोसावा बीस्‍वसा मूक तूवा। 12आतामा सीमाहऊहँक ईत्‍ता मीनालामा नाम्‍छूरीक साङ्‌गूँङ्‌तोकङा मारी खकामा होङ्‍कामामी छेऊपीक बालूवातोकङा ङोर्मा दूरीनक छाछाची मूनामी। 13मक झारा मीनाची बीस्‍वसी तूवाहँमीलोङा स्‍यामी। खोचीवा नीनाबूङ्‍वा प्रतीग्‍या मीऊचीक थोका तूचीन, खताधँसँ टारपीकाङा मकलाई खाङूचीमा नीनाबूङ्‍मी प्रतीग्‍या सूईकारा मूची, खकामा खँदीमापी काए बीदेसीलो प्रदेसीची मात्‍ताई राछ ग्‍यामीमा मीनूची। 14आतीकाक खा पोकाबी मीनाचीवा ऊम्‍चू नाम्‍द लामयीची गूँमाक खा खान्‍नीतो ङीसी। 15खोची लतामीमा भानामीक ऊम्‍चू नाम्‍दमी बारेपी खोचीवा मीनूयोचीकधँने, खोची ऊम्‍चू नाम्‍दपी लामाखाईमाक माऊका छाकलँ। 16खन्‍धँसँ खोचीवा आझाई मारी खान्‍नीक नाम्‍द तोमा लामूचीक तूवा। खोचीवा तोमा लामूचीक मक नाम्‍द नीनाम्‍खम्‌पीक तूवा। आतामा नीनाबूङ् ऊम्‍चू नीनाबूङ् छूमा ङत्‍तीन, यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा खोचीमी लागी ईत्‍ता साप्‍सेमा त्‍यारी मूपीऊचीक तूई। 17नीनाबूङ्‍वा अब्राहामलाई ईसहाकमी बली चाराम्‍यँ लूहँ अब्राहाममी जँचा मूलो, नीनाबूङ्‍लामा खोसावा प्रतीग्‍या तूक तूवाधँसँ, मक ईत्‍ता मात्‍ताई ऊम्‍छालाई बली चारामूमा बीस्‍वसालामाङा खो चँरीचूबा। 18नक ईसहाकमी बारेपीङा नीनाबूङ्‍वा खोलाई लूक तूई, “ईसहाकलामाङा आम्‍चाचायोछाचीमी नूङ् राहाछी।” 19नीनाबूङ्‍वा मीनाचीलाई सीःमीकपीका लेमेमा दूरची ग्‍यामा अब्राहामवा मीनूक तूवा। गेङाधँ अब्राहामवा ईसहाकलाई फीर्ता तू। 20बीस्‍वसालामाङा ईसहाकवा याकूबलो एसावलाई ऊम्‍चू साप्‍खबूप्‍खमी बारेपी साखा पीऊची। 21बीस्‍वसालामाङा याकूबवा सीमाग्‍याहँलो योसेफमी छाचीलाई साखा पीऊची। खकामा ऊम्‍तोरीबँवा तम्‍नाचीमा नीनाबूङ्‍मी आराधना मू। 22बीस्‍वसालामाङा योसेफवा ऊम्‍सीमा बेलापी ईस्राएलीची मीस्र नाम्‍दपीका लतीमीमा खातीमी ग्‍याक तूवा, मकामा सीक ऊम्‍रीराम्‌लाई यँ मूमाछी मक खामी बारेपी आरामीऊचीक तूवा। 23मोसा मूनालो ऊम्‍मापाचीवा खोलाई खान्‍नोक तूची, खकामा बीस्‍वसालामाङा सूम्‍छी माईनातो खोलाई सूलूचीमा यूसूची, खकामा खोचीवा हँमी आदेसामी कीमाङा माचून। 24खकामा मोसा सँलँ छामा बीस्‍वसालामाङा फारोमी मीमाछाछामी छा छूमा छीङू। 25खँपी छूमामा चसी लेतो दीम्‍दीम्‍ध छूमापीकाने नीनाबूङ्‍मी छाचीलो दूखा भगामूमाङा खोसावा नतू। 26मीस्र नाम्‍दपीक बूलूदँपीकासँ ख्रीस्‍टमी लागी दोधूम् पोलोमा खोसावा ऊम्‍बूलूदँ दाब्‍नाची, यँमाधँ खोसावा ऊम्‍सानूवा साप्‍खबूप्‍खक नाम्‍यलाम्‍पे तीऊक तूवा। 27खोसावा हँमी छूलीलो कीमाम्‍पा बीस्‍वसा मूःमा मीस्र नाम्‍द कातूसोमा खाता। यँमाधँ दातीनक नीनाबूङ्‍लाई तूतीकाङा खो ऊम्‍रलोक छामा तूवा। 28तदूङ्‍सेलाई सेकाबी सीमारीमी दूतवा तोप्‍मा तूचीनेन ग्‍यामा खोसावा बीस्‍वसालामाङा खीर्मासोमाक चारा मानामू खकामा दूवारेपी ही लसूची। 29बीस्‍वसालामाङा ओबान खम्‌पीतीकाङा लाम्‍दूम्‍मामीहँ मीनाची लाल होङ्‍कामा लचीक ताराछामी, मीस्रीचीसँ खोचीतीकाङा ताराछूमाखाईमा ग्‍यामीलो होपामीहँ स्‍यामी। 30ईस्राएलीचीवा बीस्‍वसालामाङा सावाबो लेतो यरीहोक बोलूङ्‍लाई लाम्‍दूमामीमा रीङूची, खतालो मक बोलूङ्‍ची धीसा। 31खा चोप्‍सी खातामीक मीनाचीलाई खान्‍नीतो लाम्‌तूपा मीऊचीकसावाङा राहाब कलवामेसँ आग्‍या मन्‍र्याब्‍काबीचीलो नासा छान। 32आरू मारी खा आनानीलाई कँ यँ लोमा? यँमाधँ गीदोन, बाराक, सीमसोन, यीप्‍ताहमी बारेपी, दाऊद, समूएल खकामा अगम्‍बक्‍ताचीमी बारेपीक खा लोमाचामा कँलो दँमा मान्‍तू। 33खोचीवा बीस्‍वसालामाङा हालाखम्‌ची ऊम्‍चू हूपी मूची, खकामा खोचीवा यँ यँ खान्‍नोक तूवा मक चालँवाङा मूची। नीनाबूङ्‍वा मीऊचीक प्रतीग्‍याची तूची, मकामा चाप्‍चाचीमी ङोसँ छीऊची, 34मीमी झलची सीतूची, लाम्‍छाप्‌लामा सीमापीका ऊम्‍काछामी, खोची ऊम्‍रलोक तूवामीन खन्‍धँसँ रलोक छामी, खकामा म़मीलो झारापीका ऊम्‍रलोक छामीमा आरू नाम्‍दक तीलीङ्‍गेचीलाई कलूची। 35बीस्‍वसालामाङा आरू मीमाछाचीवा स्‍याक ऊम्‍चू मीनाचीलाई ऊसामीमा पोकामीहँ फीर्ता तूची। खतालोने आरूचीवाबो सीमीमा आझाई मारी खान्‍नीक पोसूङ्‍वा तोमालाई, खीक्‍मा छत्‍तामीमा दूखा चामाहँ सीमाङा ओ ग्‍यामी। 36कोई कोई छीङ्‍लोमाकीची छामी, कर्रा चामा छा, खकामा आरूचीलाईबो साङ्‍लोलोङा छेमाखीम्‌पी छ्‌यामी। 37मीनाचीवा खोचीलाई लूङ्‍वा घोरूची। मकामा खोचीलाई आरीवा कीबूची खकामा लाम्‍छाप्‌वा खसूचीमा सीतूची। मकामा खोची झारा थोकावा मारी रँरीऊचीकसावा लूक्‍सापामीलो छँरामी साहवा हूप्‍सूचीहँ थीचमीचपी पराछामीमा भेपानापे दूखा चातो कोलातीतामी। 38साप्‍तेमूलूङ् खोचीमी लागी धूङ्‍लीक तूवान। मातामा खोची खरोमा थाम्‍पूङ्‍लाम्‍पे, पप्‍चीलाचीपी, लूङ्‍बूचीपी खकामा खँदीमाक खदूङ्‍चीपी कोल्‍मातेमा छाक तूवा। 39खोचीवा ऊम्‍चू बीस्‍वसामी गार्नावा मारी साया पोलोमी, खन्‍धँसँ नीनाबूङ्‍वा प्रतीग्‍या मीऊचीक थोकाबो तूचीन। 40आतामा काएलो खोचीसँ पूर्ना छूमा दूरूचीने ग्‍यामा नीनाबूङ्‍वा एमी लागी आझाई मारी खान्‍नीक योजाना मूक तूवा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\