हीब्रू 12

1आतामा साँछीची तूईमीक मारी मीनाचीवा काएलाई खबेखाएक तूईकसावा, झारा बोझाचीलाई खकामा काएलाई हाब्‍मा दूर्काबी खँलाई मेथाम सयूहँ एलाम्‍लोपी नीनाबूङ्‍वा यूँपेक भूल्‍माक चालँवालाई धाईरे म्‍याम्‌हँ खान्‍नीतो भूस्‍सेमा पूर म्‍याम्। 2एबीस्‍वसा सूरू मूकाबीलो पूर्ना मूकाबी येसूछोपी हने काएवा एमू ताप्‍साम्‌याम्, यँमाधँ खोसावा ऊम्‍लाम्‍लोपी यूसाक दीम्‍दीम्‍ध छूमाक खामी लागी ङईमालीक छालोसँ यँतासँ दाब्‍नाचीनहँ क्रूसापीक कास्‍टा खूरू। होतोलो खो नीनाबूङ्‍मी सींहासनमी खारूलाम्‍पे तूवाक तूई। 3खँवालाचीपीका ऊम्‍बीरोधापी छाक साफी खाची अकाबीलाई मीनानूम्, खकामा आनानी काम्‍जोरा छूननी, मकामा आम्‍नू रादाम्‌सँ भ्‍यातानूम्‌न। 4आनानी खँमी बीरोधापी म़ीचीनीलो ही बागामूमा छीतोने छीहँनीन। 5खकामा नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई ऊम्‍छातीकाङा म्‍यानीमा प्‍यानीक नूवातायामी खा यँ आनानीवा मातासानूम्? “अँ छा, परमप्रभूवा आनालाई ताडना पीःनाक खा यँनायँक दाबून, खकामा खोसावा आनालाई पायीनालो आम्‍सम् सोकून, 6यँमाधँ परमप्रभूवा आसालाई लालूखा म्‍य खोलाई ताडना प्‍य, मकामा नीनाबूङ्‍वा ग्राहाना म्‍यचीक झारा ऊम्‍छाचीलाई दान्‍डा प्‍यची।” 7आनानीवा ताडना तूनूम्‌लोक कास्‍टा असानूम्‌क तूई। नीनाबूङ्‍वा आनानीलो ऊम्‍छाचीतीकाक ब्‍याभारा मीःनी। यँमाधँ ऊम्‍पावा ताहात्‍यनक छा आसासँ छीन। 8नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍झारा छाछाचीलाई ताडना प्‍यतीकाङा आनानीलाई ताडना प्‍यानीक मान्‍तूधँने आनानी खोमी साक्‍काली छाची मन। खतालोने आनानी कलवालामा मूनीनीकचील्‍या छीनी। 9नकपीका आरू खा पम्‌धँ, काएलाई साप्‍तेमूलूङ्‍क एपावा ताडना पेधँसँ काएवा ऊम्‍सायासम्‍दूङ् म्‍याम्। यँ आताधँ काए झान मारी एआत्‍मीकी पामी हूपी तूमाहँ लेमा छीनहँल्‍या? 10यँमाधँ साप्‍तेमूलूङ्‍क एपाचीवा काएलाई खोचीवा खान्‍नीक दाबूचीतो चसी लेतो ताडना पेमी। खताधँसँ नीनाबूङ्‍वा काएलाई काएङा खान्‍नीक छेने खकामा खोतीकाङा पबीत्‍रा छूमा दूरूम्‌ने गीमा ताडना पे। 11काएवा पाईला ताडना च्‍याम्‌लो चानीन, दूवाङा चाईसी, खताधँसँ ताडनालामाङा तालीम् तोकाबीचीमी लागी नक ताडनावाङा साङपी धार्मीक्‍तामी पोसूङ्‍वामी नाम्‍य तात। 12आतामा बबाक आम्‍नू हूची थ्‍यातानूम्, काम्‍जोरा दङ्‍कूर्जाची ऊम्‍रलोक मानूम्। 13आनानी लाम्‍दूम्‍माक लाम् सोझ मानूम्, आतामा कामजोरा दङ्‍कूर्जाची ऊम्‍रलोक मानूम्। 14झारालो साङपी तूमालाई खकामा पबीत्‍रा तूमालाई बाल्‍ला मानूम्, पबीत्‍राता मान्‍दूङ् आसासँ प्रभूलाई तोमा दूरन। 15नूवा याकानीहँ तूवानी, आतामा आनानी आसासँ नीनाबूङ्‍मी ममारूङ् तोमापीका रकाछूननी। खकामा आनानीहँपीक आसासँ खीकीक झारातीकाक छूनने, मकामा आनानीहँपी फूट तातूनने मकामा साफीलाई ईसीक मीऊचीनने। 16कोई कसाई कलवा मूकाबी खकामा ईछाका चामाक थोकामी लागी खो मूनालोङा तूक ऊम्‍जेठ आधीकाराङा ईन्‍मातीङ्‍काबी अधार्मी एसाबतीका छूननी। 17आनानीवा ङीसानूम्‌कङा तूई, स्‍यालानी खोसावा मूमवा धाईतो साखा तोमा लामूलोसँ खोसावा तून, यँमाधँ खोसावा ऊम्‍चालँवापीका सानूवा लामाक दँमाङा तून। 18आनानी ईत्‍ता तोप्‍मा दूरीक पप्‍चीलापी तानीक मान्‍तू, खकामा आनानी मारी तीत्‍तीयीक मीधपी, माकाचू ममूलापी, मकामा मारी माकाचूचू खकामा कूहूमाधपीसँ तानीक मान्‍तू। 19धूधूमामी ढ्‍याप्‍पा सँलँवामी लाम्‍लोपी, खकामा ईत्‍ता सँलँवाधपीसँ आनानी तानीक मान्‍तू। मक सँलँवा ईनूचीमत्‍तो मीनाची बीन्‍ती मूचीमा ग्‍यामी, “हने आरू यँसँ गूँननी।” 20यँमाधँ खोचीवा, “कोई जान्‍तूचीवा मक पप्‍चीलालाई तोपधँ मोलाई लूङ्‍वा घोरानूम्‌हँ सीतानूम्” गूँमाक खा ईनूचीक तूवा। मक आग्‍या ईनूचीलो खोचीवा अमा दूरूचीन। 21मपी छाक खा मारी कीमालीक तूवा, मकामाङा मोसावासँ, “कँ अँ कीमावा थूरूरूवा योसँ।” ग्‍याक तूवा। 22खताधँसँ आनानीने सीयोन पप्‍चीला लीतीयीक नीनाबूङ्‍मी साप्‍सेमा, मक नीनाम्‍खम्‌क यरूसलेम, खकामा ङोर्माङा दूरीमीनतो ङायूवा तूपूचीक स्‍वर्गादूतची दीम्‍दीम्‍ध छीयीमीक थाम्‍पूङ्‍पी तानीक तूई। 23नीनाम्‍खम्‌पी नूङ् दार्ता छाक, पाईला मूनामीक नीनाबूङ्‍मी छाचीमी साभापी आनानी तानीक तूई। आनानी झारामी न्‍याया मूकाबी नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी, पूर्ना माक धार्मी मीनाचीमी आत्‍मामी म़झापी, 24खकामा नयाँ करारमी माध्‍यस्‍था मूकाबी येसूमी लाम्‍लोपी, मकामा हाबीलमी प्रतीग्‍या मूकाबी हीमी छीर्कापी आनानी तानीक तूई। 25नूवा याकानीमा तूवानी, आसा नीनीहँ खोलाई आनानीवा छीङानूम्‌न। यँमाधँ खँदीमापी चेताऊनी पीकाबीलाई छीङूचीलो खोची ऊम्‍काछामीनधँने काएवा नीनाम्‍खम्‌लामा चेताऊनी पीकाबीलाई छीङाम्‍धँ, काए यँतामा ऊम्‍काछूमा दूराम्? 26खोतोलो ऊम्‍सँलँवावा खँदीमा योसातो मू, खताधँसँ होतोलो खोसावा प्रतीग्‍या मूःमा ग्‍याक तूई, “हने कँ फेरी ईखेपा खँदीमालाई मात्‍ताई मन, नीनाम्‍खम्‌लाईसँ योम्‍यँ।” 27“आझाई ईखेपा” गूँमाक खावा हाल्‍लामूमा दूरीक थोकाचीधँसँ, लीसाक थोकाचीधँसँ सयीतीङी गूँमाक खा खँमे। खताधँसँ हाल्‍लामूमा दूरीनक खाची साधाई ऊम्‍रलोक छी:मा तूई। 28आतामा काएवा मक योसीनक हालाखम् तूम्‌कपी काए मारी अलने पीकाबी छूमाछी। आतामा काएवा नीनाबूङ्‍लाई मारी कीतो, सायासम्‍दूङ्‍लो खोसा ग्राहाना मूमा धूङ्‍लीक आराधना मूमाछी, 29यँमाधँ एनीनाबूङ् हूईमातीङ्‍मा दूर्काबी मी ह।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\