हीब्रू 13

1रूमीपामीपी छीक लालूखावा आनानी ईत्‍ता आर्कलो लालूखा मूमोनी। 2प्रदेसीचीमी स्‍यावा मूमा छीतानूम्‌न, यँमाधँ आतामाङा कोई कोईवा तूम्‍तोमाम्‍पाङा स्‍वर्गादूतचीमी स्‍यावा मूचीक तूई। 3छेमाखीम्‌पी तूकाबीचीलाई आनानीसँ खोचीलोङा छेमाखीम्‌पी तूईनीतीका मीनानूम्। खकामा सतावटपी पराछामीकचीलाई आनानी आम्‍नू हँपावा दूखा चीहँनूम्‌तीकाङा मीनानूम्। यँमाधँ आनानीसँ रीराम्‌पीङा तूईनी। 4झारामी लाम्‍लोपी भ्‍याबो सायासम्‍दूङ्‍लोक छूने, खकामा नाम्‍तँपालो नाम्‍तँमा खोची खोचीपी बीस्‍वसा मूमा नीक छूचीने। यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा ईसीक मीनालो कलवा मूकाबी मीनामी न्‍याया मी। 5बूलूदँमी लालूखापीका आम्‍नू पोसूङ्‍वा मेथाम्‌ङा यूसानूम्। खकामा आनानीलो तूईक थोकापी सन्‍तोका मानूम्, यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा ग्‍याक तूई, “कँ आनानीलाई यँतामासँ लेनीछोनीनीन, मकामा कँ आनानीलाई यँतामासँ काईनीसोनीनीन।” 6आतामा काए योयोध छेमा गे, “कँलाई भकाबी प्रभू तूई, मकामा कँ कीसँन। मीनाचीवा कँलाई यँ मूमा दूरेमी?” 7आनानीलाई नीनाबूङ्‍मी खा लोकाबी आम्‍नू अगूवाचीलाई मीनानूम्। खोची यँतामा लीतामी, खकामा यँतामा स्‍यामी मक खा मीनानूम्, खकामा ऊम्‍चू बीस्‍वसातीकाङा आनानीसँ बीस्‍वसा मूमा थालामानूम्। 8येसू ख्रीस्‍ट आथेपा, ईसे खकामा हाल्‍लोसँ ईत्‍ताङा छीची। 9अतलल छीनीक झारा खाले सीक्‍छेवा आनानीलाई हूराखायानीनने। यँमाधँ चामा दूङ्‍माक थोकामी न्‍यामालामा मन, खतालोने नीनाबूङ्‍मी ममारूङ्‍लामा सागूँवा ऊम्‍रलोक छीक खान्‍नी। यँमाधँ मातीकाक बीधी मानामूकाबीचीलाई फाईदा छाक मान्‍तू। 10काएलो ईत्‍ता बेदी तूई, पबीत्‍रा खम्‌पीक पूजारीचीलाई मक बेदीपी चारामाक थोकाची चामा तोमाक अधीकारा मान्‍तू। 11ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीवा, मारी पबीत्‍रा खम्‌पी खँमी बली चारामूमालाई लँपेर्‌वामी ही खायमा खाती, खतालो मक स्‍याक लँपेर्‌वालाई पाखा लातीमा हूयीतीङी। 12आतामाङा येसूवासँ ऊम्‍हीवाङा मीनाचीलाई ऊम्‍चू खँपीका नीक मूमालाई साप्‍सेमापीका पाखापीङा कास्‍टा असू। 13आतामा ल हने काएसँ छाऊनीपीका पाखा लतेमा खोपी खाते मकामा खोसावा भगामूक नूङ्‍ला ससाकपी काएसँ दोसे। 14यँमाधँ होतोलो काएलो नापी हाल्‍लोसँ छीयीक साप्‍सेमा मान्‍तू, खताधँसँ काएवा तीहँक साप्‍सेमालाई हूङाम्‌याम्‌क तूई। 15आतामा ल हने काएवा येसूलामा हाल्‍लोसँ नीनाबूङ्‍लाई साया पोमाक बली चाराम्‍याम्‌याम्। नक साया पोमाक खा ऊम्‍नूङ् ग्राहाना मूकाबीचीमी ङोपीका लतीक ह। 16खान्‍नीक चालँवा मूमालो आनानीलो तूईक थोका आरूचीलो हामा मातासानूम्‌न, यँमाधँ आतीकाक बलीदानाचीपीङा नीनाबूङ् दीम्‍दीम्‍ध छी। 17आम्‍नू अगूवाचीमी खा र्‌याबानूम्, मकामा ऊम्‍चू हूपी तूवानी। यँमाधँ खोचीवा मीचीक ऊम्‍चू चालँवामी हीसापा नीनाबूङ्‍लाई पीमाङाछी गीमीमा ङीसचीमा आम्‍नू स्‍यावा मीची। नक चालँवा खोचीवा दीम्‍दीम्‍ध छूतो मूचीने, सानूवा चाईमेतो मन, मनधँने खोचीलामा आनानी यँसँ फाईदा तोमा दूरूनूम्‌न। 18आम्‍कामी लागी नीनाबूङ् दब्‍पेकानूम्। काएका छूछाम् तूयेका आम्‍का सानूवा खान्‍नीक तूई, मकामा हाल्‍लोसँ झारा थोका खान्‍नीतो मूमाक आम्‍का सानूवा तूई। 19कँ आनानीलाई साफी बीन्‍ती मोनीनी, आनानीपी कँ चरङा तामा दूरूङ्‍ने ग्‍यानीमा अँमी लागी नीनाबूङ् दब्‍प्‍यँनूम्। 20हने झारापीका ढ्‍याप्‍पा लूक्‍सामी चालाखू, एप्रभू येसूलाई हाल्‍लोसँ छीयीक करारमी हीलामा स्‍याकपीका ऊकाबी साङमी नीनाबूङ्‍वा, 21झारा खान्‍नीक गूनावा आनानीलाई लीसाखायानीने। खकामा ऊम्‍सानूवातीका पूर मूमा दूरानूम्‌ने। नीनाबूङ्‍वा यँ नतूक तूई मक येसू ख्रीस्‍टलामा आनानीपी लीसूने। आतामा ऊम्‍माहीमा सूनाम् सूनाम्‌तो छूनेयाने। आमेन। 22अँ रूमीपामीचेऊ, कँ आनानीलाई लोनीनी, कँ आनानीलाई पीनानीक नूवाताया खान्‍नीतो र्‌याबानूम् यँमाधँ कँ आनानीलाई रूपी चसी मात्‍ताई छाब्‍नानीक तूई। 23आनानीवा एनूछ तीमोथी छेमाखीम्‌पीका लताक तूई गूँमाक खा तूम्‍तनूम् गूँमाक अँ सानूवा तूई। खो चँरङा नापी भानीधँ, कँसँ खोलो आनानीलाई तूप्‌सी भान। 24आम्‍नू झारा तँबप्‌लो नीनाबूङ्‍मी छाची झारालाई सेवा मानूम्। ईटालीपीका भाईकाबीचीवासँ आनानीलाई सेवा हसानीक तूई। 25आनानी झारालो नीनाबूङ्‍मी ममारूङ् छूनेयाने। आमीन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\